Osmanlı Devleti Kronolojisi Devirler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

Osmanlı Imparatorluğu Tarihi Ana Dönemler: Beylik Dönemi Kuruluş Dönemi Yükselme Dönemi Duraklama Dönemi Gerileme Dönemi Dağılma Dönemi Özel Dönemler

Fetret Devri
Köprülüler
Kutsal Ittifak Savaşları
Lale Devri
Rus Savaşları
Nizam-ı Cedid
Tanzimat
Birinci Meşrutiyet
Ikinci Meşrutiyet


Osmanlı Devleti Tarihi Zaman Çizelgesi
Osmanlı Tarihi Kronolojisi


1299-1399 yılları arası
*   1299 - Selçuklu sultanı tarafından Osman Bey'e Beylik alameti olarak tabl-u alem (davul ve sancak) gönderilmesi
*   1302 - Osman Gazi'nin Koyunhisar Savaşı
*   1302 - III. Alaeddin Keykubad'ın ölümü
*   1324 - Orhan Gazi'nin tahta geçişi
*   1326 - Bursa'nın Osmanlılar tarafından alınışı
*   1331 - Iznik'in Osmanlılar tarafından alınışı
*   1331 - Ilk Osmanlı medresesinin Iznik'te Orhan Gazi tarafından kurulması
*   1334 - Karesi Beyliği'nin ilhakı
*   1337 - Kocaeli bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
*   1346 - Orhan Gazi'nin Kantakuzenos'un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
*   1349-1352 - Bizans'a yardım için Süleyman Paşa'nın Rumeli'ye geçişi ve Çimpi Kalesi'nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
*   1352 - Osmanlılar'ın Cenevizliler'e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
*   1354 - Gelibolu'nun Osmanlılar tarafından alınışı
*   1361 - Ilk müzikli spor gösterisi (Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri)
*   1362 - Orhan Gazi'nin vefatı ve I. Murat'ın tahta çıkışı
*   1362 - Kadıaskerliğin teşkili
*   1363 - Pençik Kanununun çıkışı
*   1366 - Gelibolu'nun Osmanlıların elinden çıkışı
*   1371 - Çirmen Savaşı
*   1376 - Bulgar Krallığı'nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
*   1377 - Gelibolu'nun Osmanlılar'a iadesi
*   1385-1386 - Niş ve Sofya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
*   1388 - Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
*   1389 - I. Kosova Savaşı
*   1389 - I. Murat'ın ölümü, Yıldırım Bayezid'in tahta geçişi
*   1390 - Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
*   1390 - Karaman Seferi, Konya'nın kuşatılması
*   1390 - Gelibolu tersanesi'nin inşası
*   1391 - Istanbul'un kuşatılması
*   1396 - Niğbolu Savaşı
*   1397-1398 - Karaman Beylerbeyliği'nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
*   1398 - Kadı Burhaneddin'in ölümü.
*   1398 - Karadeniz beyliklerinin ilhakı
14001400-1499 yılları arası
*   1400 - Bursa'da I. Bayezid tarafından Ulu Cami'nin yaptırılması; Ilk Osmanlı Darü'ş-şifa'sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
*   1402 - Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid'in esareti
*   1402 -1413 - Fetret Devri, iç karışıklıklar
*   1409 - Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı'nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü'n-Necat adlı eserin yazılışı
*   1411 - I. Mehmed'in tahta çıkışı
*   1413 - I. Mehmed'in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
*   1416 - Şeyh Bedreddin isyanı
*   1416 - Macaristan Seferi


*   1417 - Avlonya'nın Osmanlılar tarafından alınışı
*   1418-1420 - Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
*   1419-1424 - Bursa'da Hacı Ivaz'a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye'nin yaptırılması
*   1421 - Çelebi Mehmed'in ölümü ve II. Murad'ın tahta geçişi
*   1422 - Mustafa Çelebi'nin (Düzme) bertarafı
*   1425 - Molla Fenarı'nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
*   1425 -1426 - Tekeoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
*   1427-1428 - Germiyanoğulları Beyliği'nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
*   1430 - Selanik'in Osmanlılar tarafından alınışı
*   1432 - Fatih Sultan Mehmed'in doğumu
*   1434 - Edirne'de II. Murad tarafından Muradiye Camii'nin yaptırılması
*   1439 - Semendire'nin Osmanlılar tarafından alınışı
*   1444 - II. Murat'ın tahttan çekilişi, II. Mehmed'in tahta geçişi ve Varna Savaşı
*   1445 - II. Mehmed'in tahttan çekilişi ve II. Murad'ın ikinci defa geçişi


*   1447 - Edirne'de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii'nin yaptırılması
*   1448 - II. Kosova Savaşı
*   1451 - II. Murad'ın ölümü ve II. Mehmed'in ikinci defa tahta geçişi
*   1453 - Istanbul'un fethi
*   1453 - Ayasofya'nın camiye çevrilmesi
*   1458-1460 - Mora'nın Osmanlılar tarafından alınışı
*   1461 - Trabzon Rum Imparatorluğu'nun Osmanlılar tarafından yıkılışı
*   1461 - Candaroğulları Beyliği'nin ilhakı
*   1463 - Osmanlı-Venedik Savaşı'nın başlaması
*   1463 -1470 - Istanbul'da Fatih Külliyesi'nin inşaası
*   1466 - II. Mehmed'in Arnavut seferi
*   1468 - Karamanoğulları Beyliği'nin Osmanlılar tarafından yıkılışı
*   1468 - II. Mehmed tarafından Istanbul'da Topkapı Sarayı'nın tesisi
*   1473 - Otlukbeli Savaşı
*   1475 - Kırım'ın Osmanlı tabiiyetine girişi
*   1476 - Boğdan seferi
*   1478 - II. Mehmed tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi


*   1479 - Osmanlı-Venedik Antlaşması ile Fatih'in Venedikliler'e Trabzon ve Kefe'de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi
*   1480 - Otranto'ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması
*   1480 - Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması
*   1481 - II. Mehmed'in vefatı ve II. Bayezid'in tahta çıkışı
*   1481 - 100 dirhem gümüşten 400 akçe kesilmesi
*   1481 - Şeyh Hamdullah'ın Istanbul'a gelişi
*   1482 - Cem Sultan'ın mağlubiyeti, Rodos'a ilticası
*   1483 - Morova Seferi ve Hersek'in ilhakı
*   1484 - Boğdan Seferi
*   1484 - Kili ve Akkirman'ın fethi
*   1485 - Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması
*   1485 - Şeyh Hamdullah'ın aklam-ı sitte'de kendi üslubunu buluşu
*   1486 - Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)
*   1488 - Sultan II. Bayezid tarafından Edirne'de Bayezid Darü'ş-şifası'nın yapımı
*   1489 - Memlüklere karşı toprak kaybı
*   1491 - Osmanlı-Memlük Barışı
*   1492 - Macar Seferi
*   1492 - Ispanya'dan çıkarılan Yahudiler'in de Osmanlı Devleti'nin himayesine girmesi
*   1494 - Şehzade Süleyman'ın doğumu
*   1495 - Macarlarla mütareke, Cem Sultan'ın ölümü
*   1497 - Ilk Rus elçisinin Istanbul'a gelişi
*   1498 - Lehistan Seferleri
*   1499 - Venedik Harbi
1500-1599 yılları arası
*   1500 - Modon, Navarin ve Koron'un alınışı


*   1502 - Venedikle sulh
*   1511 - Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi
*   1512 - II. Bayezid'in tahttan çekilişi, I. Selim'in tahta geçişi
*   1514 - Çaldıran Savaşı, Tebriz'e giriş
*   1516 - Mısır Seferi ve Mercidabık Savaşı
*   1517 - Ridaniye Savaşı ve Kahire'ye giriş
*   1517 - Haremeyn'in himaye altına alınması
*   1517 - Piri Reis'in Mısır'da Sultan Selim'e ilk dünya haritasını sunması
*   1519 - Celali isyanları
*   1519 - Cezayir'in iltihakı
*   1520 - I. Selim'in vefatı, I. Süleyman'ın tahta geçişi
*   1521 - Belgrad'ın fethi
*   1521 - Piri Reis'in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması
*   1522 - Kanuni Sultan Süleyman'ın validesi, Yavuz Sultan Selim'in eşi Ayşe Hafsa Sultan tarafından Manisa'da bimaristan inşa edilmesi
*   1522 - Rodos'un fethi
*   1524 - Mısır'da Hain Ahmed Paşa isyanı
*   1525 - Ilk Fransız elçisi Istanbul'da
*   1525 - Şeyhülislam Zembili Ali Efendi'nin ölümü
*   1526 - Mohaç Savaşı
*   1527 - Bosna'nın fethi'nin tamamlanması
*   1528 - Piri Reis'in Kanuni Sultan Süleyman'a ikinci dünya haritasını takdim etmesi
*   1529 - Viyana kuşatması, Budin'in istirdadı, Barbaros Hayreddin Paşa'nın Marsilya'ya çıkması
*   1532 - Alman Seferi
*   1533-1534 - Barbaros'un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir Beylerbeyliği'ne tayini
*   1534 - Osmanlı-Iran Savaşı'nin açılışı, Tebriz'e ikinci defa giriş ve Bağdat'ın alınışı
*   1534 - Şeyhülislam Ibn-i Kemal'in ölümü
*   1536 - Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi
*   1536 - Veziriazam Ibrahim Paşa'nın idamı
*   1537 - Körsof-Avlonya seferi
*   1538 - Preveze Savaşı
*   1538 - Hadım Süleyman Paşa'nın Hint Seferi
*   1540 - Venedik ahidnamesindeki Karadeniz'de ticaret imtiyazının kaldırılması
*   1541 - Budin'in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması
*   1543 - Estergon'un fethi
*   1547 - Osmanlı-Habsburg Sulhü
*   1547 - Avusturyalılar'a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması
*   1548 - 1534-1555 Osmanlı-Iran Savaşı
*   1550 - Süleymaniye Külliyesi'nin inşaası
*   1551 - Trablusgarb'ın fethi
*   1553 - Piri Reis'in ölümü
*   1553 -1554 - Turgut Reis'in Akdeniz seferi
*   1553 - 1554 - Nahcıvan Seferi
*   1555 - Ilk Osmanlı-Iran antlaşması : Amasya Antlaşması
*   1557 - Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas'ın fethi
*   1559 - Konya Savaşı ve Şehzade Bayezid'in yenilerek Iran'a sığınması
*   1560 - Cerbe'nin alınışı
*   1565 - Başarısız Malta kuşatması
*   1565 - 100 dirhem gümüşten 450 akçe kesilmesi


*   1566 - Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferi : Zigetvar Savaşı ve Sultanın vefatı, II. Selim'in tahta geçişi
*   1567 - Yemen isyanı
*   1569 - Astarhan seferi
*   1569 - Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi
*   1571 - Inebahtı hezimeti
*   1574 - Tunus'un fethi
*   1574 - II. Selim'in vefatı ve III. Murad'ın tahta geçişi
*   1575 - Edirne'de Mimar Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii'nin inşası
*   1577 - Takiyüddin'in gözlemlerine, kısmen tamamlanan Daru'r-Rasadü'l-Cedid'de (Istanbul Rasathanesi) devam etmesi
*   1578 - Osmanlı-Iran Savaşı'nın başlaması
*   1580 - Ilk Ingiliz ahidnamesinin verilişi
*   1580 - Istanbul Rasadhanesi'nin yıktırılması (22 Ocak)
*   1583 - Cizvitlerin Galata'daki Saint Benoit Kilisesi'ne yerleşerek burada St. Benoit mektebini açmaları (18 Kasım)
*   1583 - Meşale Savaşı
*   1585 - Tebriz'in alınışı
*   1586 - Ilk Sikke tashihi
*   1588 - Gence seferi
*   1588 - Resm-i tashih-i sikke konulması
*   1589 - Ikinci sikke tashihi
*   1590 - Ferhat Paşa Antlaşması
*   1590 - Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine "zarar-ı kassabiye" adıyla* %1 oranında ilave yapılması
*   1595 - Estergon'un düşüşü
*   1595 - III. Murad'ın vefatı, III. Mehmet'in tahta geçişi
*   1596 - Eğri Kalesi'nin alınışı ve Haçova Savaşı
1600-1699 yılları arası1600-1699 yılları arası
*   1600 - Sikke tashihi
*   1601 - Kanije Savaşı
*   1601 - Ingiliz tüccarının ödeyeceği gümrük resminin %3'e indirileceğinin ahidnameye derci
*   1603 - Osmanı-Iran Savaşı'nın başlaması
*   1603 - III. Mehmed'in vefatı, I. Ahmed'in tahta geçişi
*   1612 - Osmanlı-Iran Antlaşması
*   1615 - Revan Seferi
*   1617 - Iran Savaşı'nın yeniden başlaması
*   1617 - I. Mustafa'nın tahta geçişi
*   1617 - Istanbul'da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii'nin inşası
*   1618 - I. Mustafa'nın hal'I ve II. Osman'ın tahta geçişi
*   1618 - Sikke tashihi
*   1618 - Iran ile Serav Antlaşması
*   1621 - II. Osman'ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)
*   1622 - II. Osman'ın katli ve I. Mustafa'nın yeniden tahta çıkışı


*   1622 - Iran ile savaşın yeniden başlaması
*   1623 - I. Mustafa'nın tahttan indirilip IV. Murad'ın tahta çıkışı
*   1624 - Sikke tashihi
*   1629 - Cizvitler tarafından, Istanbul'da "Saint Georges" Fransız okulu ile yine "St. Louis Dil Oğlanlar Mektebi"nin kurulması
*   1634 - Ilk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)
*   1635 - IV. Murad'ın Revan seferine çıkışı
*   1638 - Bağdat Seferi ve Bağdat'ın alınışı
*   1639 - Osmanlı-Iran sulhü : Kasr-ı Şirin Antlaşması
*   1640 - IV. Murad'ın ölümü, I. Ibrahim'in tahta çıkışı, sikke tashihi
*   1645 - Girit seferinin açılışı, Hanya'nın alınışı
*   1648 - I. Ibrahim'in hal'ı, IV. Mehmed'in tahta çıkışı


*   1648 - Kandiye kuşatması
*   1656 - Çanakkale Boğazı'nın Venedik ablukası altına alınması
*   1656 - Çınar Vak'ası
*   1656 - Köprülüler devrinin başlaması
*   1658 - Katip Çelebi'nin ölümü
*   1660 - Varad Kalesi'nin alınışı
*   1663 - Uyvar Kalesi'nin fethi
*   1664 - St. Gotthard Savaşı ve Vasvar Antlaşması
*   1669 - Kandiye'nin alınışı, Girit'in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi
*   1672 - Lehistan seferi, Kamaniçe'nin alınışı
*   1672 - Bucaş Antlaşması
*   1673 - Fransız tüccarının ödediği gümrük resminin %3'e indirilmesi
*   1676 - Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması
*   1678 - Ukrayna'da Çehrin seferi
*   1682 - Osmanlı-Rus Antlaşması
*   1682 - Seyahatname'nin yazarı Evliya Çelebi'nin ölümü
*   1683 - II. Viyana Kuşatması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı-Kutsal Ittifak Savaşları
*   1685 - Uyvar'ın elden çıkışı
*   1685 - Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı
*   1686 - Budin'in düşüşü.(bkz. Budin Kuşatması (1686))
*   1687 - IV. Mehmed'in tahttan indirilmesi, II. Süleyman'ın tahta çıkışı
*   1687 - Eğri Kalesi'nin düşüşü
*   1687 - Ikinci Mohaç Savaşı
*   1687 - Bir akçe itibarı değerli "mankur" un piyasaya çıkarılması
*   1688 - Belgrad'ın elden çıkışı
*   1690 - Kanije Kalesi'nin düşüşü
*   1690 - Belgrad'ın geri alınışı
*   1690 - Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tesbiti
*   1691 - II. Ahmed'in tahta çıkışı
*   1691 - Salankamen Savaşı
*   1695 - II. Ahmed'in ölümü ve II. Mustafa'nın tahta çıkışı
*   1697 - Zenta Savaşı
*   1698 - Şehremini Baruthanesi yangını
*   1699 - Karlofça Antlaşması'nın imzalanması
1700-1799 yılları arası
*   1700 - Ruslar'la Istanbul Antlaşması'nın imzalanması
*   1702 - Iskender Çelebi Bahçesi'ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi
*   1703 - Edirne Vak'ası
*   1703 - III. Ahmed'in tahta çıkışı
*   1703 - "Tuğralı" altın paranın piyasaya çıkarılması


*   1711 - Prut Savaşı ve Barışı
*   1715 - Venedik ile savaş ve Mora Seferi
*   1718 - Pasarofça Antlaşması
*   1718 - Valilerin sefer masraflarını karşılamak üzere "imdadiyye-i seferiyye" toplamalarının kabulü
*   1720 - Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan'a)
*   1720 - III. Ahmed için tasvirleri Levni tarafından yapılan Surname-i Vehbi
*   1721 - Çelebi Mehmed Efendi'nin sefaret vazifesiyle Fransa'ya gidişi
*   1723 - Iran seferinin üç cepheli olarak açılışı
*   1724-1725 - Tebriz ve Cence'nin alınışı
*   1726 - Ibrahim Müteferrika tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu
*   1729 - "Zer-i mahbub" adıyla yeni bir altının piyasaya sürülmesi
*   1729 - Cevheri'nin Lügat-ı Sıhah'ının Vankulu tarafından yapılan tercümesinin matbaada basılan ilk kitap olması
*   1730 - Patrona Halil isyanı, III. Ahmed'in hal'i, I. Mahmud'un tahta çıkışı
*   1733 - Iran Savaşı'nın hızlanması, Nadir Şah'ın başarıları
*   1735 - Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı'nın kurulması
*   1735 - Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları
*   1739 - Belgrad Antlaşması
*   1739 - Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması
*   1745 - Matbaanın kurucusu Ibrahim Müteferrika'nın ölümü
*   1746 - Osmanlı-Iran barışı (Kerden Antlaşması)
*   1751 - Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton'un Essai'si)
*   1754 - I. Mahmud'un ölümü, III. Osman'ın tahta çıkışı
*   1757 - III. Osman'ın ölümü, III. Mustafa'nın tahta çıkışı
*   1768 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması
*   1770 - Rus filosunun Ingilizler'in yardımıyla Akdeniz'e girmesi


*   1771 - Kırım'ın işgali
*   1772 - Tersane yakınlarında Topçu Mektebi'nin kurulması
*   1773 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un kuruluşu
*   1773 -1774 - Darphanenin Hazine-i Amire'nin yedeği vazifesini görmeye başlaması
*   1774 - Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı'nın kurulması
*   1774 - Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı tanınması (21 Temmuz)
*   1776 - Mühendishane-i Bahri-i Hümayun'un açılışı; Boğdan Prensi Alexandır Ispilanti Bey'in Bükreş ve Yaş'ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarz eğitimin ilk adımları atması, Aynalıkavak Antlaşması
*   1783 - Rusya'nın Kırım'ı ilhakı
*   1784 - Avusturyalılar'a Karadeniz'de seyrüsefer hakkı verilmesi
*   1784 - Osmanlı Devleti'nin Rusya'nın Kırım'ı ilhakını bir "sened" ile resmen tanıması (8 Ocak)
*   1787-1788 - Istanbul'da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri
*   1787 - Osmanlı-Rus Savaşı'nın ilanı (17 Ağustos)
*   1788 - Rusya'nın müttefiki sıfatıyla Avusturya'nın da savaşa girmesi (9 Şubat)
*   1789 - Özi Kalesi'nin Ruslar tarafından zaptı
*   1789 - I. Abdülhamid'in ölümü ve III. Selim'in tahta çıkması (7 Mayıs)
*   1789 - Osmanlı-Isveç ittifakı 11 Temmuz


*   1790 - Ilk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı'da açılması
*   1790 - Osmanlı-Prusya ittifakı (31 Ocak)
*   1790 - Avusturya'nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu (27 Temmuz)
*   1790 - Yergöğü Mütarekesi (18 Eylül)
*   1790 - Kili ve Ismail kalelerinin Rusya tarafından zaptı
*   1791 - Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması (4 Ağustos)
*   1791 - Rus Savaşı'nın sonu. Kalas Mütarekesi (11 Ağustos)
*   1792 - Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması
*   1792 - III. Selim devrinde 100'lük guruş basılması
*   1792 - Yaş Antlaşması (10 Ocak)
*   1793 - Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana'da daimi elçilik ihdası
*   1793 - Nizam-ı Cedid Ordusu'nun Kuruluşu
*   1793 - Hasköy'de Mühendishane-i Cedide'nin açılması
*   1793 - Zahire Nezareti'nin kurulması
*   1793 -1794 - Baruthane-i Amire'de Ingiliz perdahı barut imaline başlanması
*   1794 - Halkalı'da yapılan Azadlu Baruthanesi'nin faaliyete geçmesi
*   1795 - Lehistan'ın Avrupa haritasından silinmesi
*   1795 - Mühendishane-i Berr-i Hümayun'un açılışı; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon'un III. Selim'e gönderdiği)
*   1797 - Paris, Viyana ve Berlin'de daimi elçilikler ihdası
*   1797 - Pazvandoğlu isyanı
*   1797 - Venedik Devleti'nin ortadan kaldırılması (17 Eylül)
*   1798 - Fransa'ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı (3 Ocak)
*   1798 - Fransa'nın Mısır'a saldırması (1 Temmuz)
*   1798 - Fransa'ya savaş ilanı (3 Eylül)
*   1799 - Fransa'ya karşı Ingiltere ile ittifak (5 Ocak)
*   1799 - Napolyon'un El-Ariş ve Gazze'yi ele geçirmesi (Şubat)
*   1799 - Napolyon'un Akka'da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mayıs)
*   1799 - Napolyon'un Fransa'ya dönmesi, Mısır'ın işgalinin devamı (Ağustos)
1800-1899 yılları arası
*   1800 - Takvimlerin Jacques Cassini Zicin'e göre hazırlanmaya başlaması
*   1800 - Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti'ni kurmaları (Mart)
*   1801 - Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani'nin getirilmesi
*   1801 - Mısır'ın tahliyesine dair mütareke (Ağustos)
*   1802 - Fransız ve Ingiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz'e çıkmalarına müsaade edilmesi
*   1802 - Paris Antlaşması. Fransa ile barış (25 Haziran)
*   1804 - Sırp isyanlarının başlaması (Şubat)
*   1805 - Avrupa tarzında ilk hastane'nin Kasımpaşa'daki Tersane-i Amire'de açılması
*   1805 - Osmanlı Devleti'nin Napolyon'un "Imparator" unvanını tanıması
*   1805 - Mehmed Ali Paşa'nın Mısır'a vali olarak tayini (Temmuz)
*   1806 - Nizam-ı Cedid'in başarısızlığı ve gerilemesi. Ikinci Edirne Vak'ası
*   1806 - Osmanlı-Rus Savaşı
*   1806 - III. Selim'in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi
*   1806 - Tersane Tıbbiyesi'nin kurulması (Ocak)
*   1806 - Memleketeyn'in Rusya tarafından işgal edilmesi (Ekim)
*   1807 - Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi
*   1807 - Ingiltere'nin Rusya'nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve Ingiliz filosunun Istanbul önlerine gelmesi (20 Şubat)
*   1807 - Ingiliz filosunun Iskenderiye'ye saldırması ve Mehmed Ali Paşa tarafından mağlup edilmesi (Mart - Eylül)
*   1807 - Nizam-ı Cedid'e karşı ayaklanma (25 Mayıs)
*   1807 - III. Selim'in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid'in ilgası (29 Mayıs)
*   1808 - Mustafa Rakım'ın celi sülüs ve tuğra'ya yeni üslubunu getirişi (29 Mayıs)
*   1808 - Alemdar Mustafa Paşa'nın müdahalesi, IV. Mustafa'nın tahttan indirilmesi, III. Selim'in katli, II. Mahmud'un tahta çıkması (28 Temmuz)
*   1808 - Sened-i Ittifak : Devletin ayanlarla uzlaşması (29 Eylül)
*   1808 - Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu (15-16 Kasım)
*   1809 - Ingiltere ile süren savaşın sonu : Kal'a-i Sultaniyye Antlaşması (5 Ocak)
*   1810 II. Mahmud devrinde beşlik "cihadiyye"lerin basılması
*   1810 Izmir Jimnasium'unun kurulması; Yesarizade Mustafa Izzet'in ta'lik'e son şeklini verişi
*   1812 Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması
*   1812 Fransız postalarının ilk kuruluşu
*   28 Mayıs 1812 Rus Savaşı'nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan'a özerklik verilmesi*
*   1816 Miloş Obronoviç'in "başknez" olarak tanınması ve Sırbistan'ın özerliğinin temini
*   1817 Hüseyin Rıfkı Tamani'nin ölümü
*   Şubat - Mart 1821 Eflak ve Mora'da Rum isyanlarının başlaması
*   1823 Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi
*   1824 Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması
*   1824 Fatih Külliyesindeki Darü'ş-Şifa'nın yıkılması; Sultan II. Mahmud'un Talim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebinin kurulması
*   1826 Ihtisab müessesesinin düzenlenmesi
*   1826 Şinasi'nin doğumu; Mustafa Rakım'ın Istanbul'da vefatı; Ermeni ustalara Nakkaşlık hakkının verilmesi
*   14 Haziran 1826 Yeniçeri Ocağı'nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye'nin kurulması
*   7 Ekim 1826 Rusya ile Akkerman Antlaşması'nın akdi
*   1827 Osmanlılar'ın Ingiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları
*   1827 Tıphane-i Amire'nin kurulması; Ilk "Marş-ı Sultani" bestesi (G. Donizetti, II. Mahmud'a)
*   1827 Mukataa Hazinesi'nin Hazine-i Amire'den ayrılması
*   4 Nisan 1827 Ingiltere ile Rusya arasında Yunanistan'ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü
*   Temmuz 1827 Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina'nın teslimi
*   20 Kasım 1827 Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması
*   26 Nisan 1828 Rusya'nın savaş ilan etmesi
*   1829 Ziya Paşa'nın doğumu; Mahmud Celaleddin'in Istanbul'da vefatı; Şevki Efendi'nin Istanbul'da doğuşu
*   1829 Deli Teşkilatının kaldırılması
*   14 Eylül 1829 Edirne Barışı : Yunanistan'ın bağımsızlığı
*   1830 Mühendishane-i Bahri'nin Heybeliada'daki kışlaya taşınması; Ishak Efendi'nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
*   1830 Tiftik keçisinin Güney Afrika'da yetiştirilmeye başlanması
*   1830 Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
*   1830-1831 Nüfus sayımları
*   5 Temmuz 1830 Fransızlar'ın Cezayir'e saldırmaları ve ele geçirmeleri
*   1831 Ilk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)
*   1831 Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)
*   1831-1834 Ishak Efendi'nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması
*   1 Kasım 1831 Ilk gazete Takvim-i Vekayi'nin neşri
*   1832 Tıphane-i Amire'nin Şehzadebaşı'ndan Cerrahhane'nin bulunduğu binaya nakledilmesi
*   1832 Memuriyette, ilmiyye ve mülkiyyede rütbelerin yatayına eşitlenip derece ve elkabın (titulature) tesbiti
*   1832 Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın isyanı
*   1832 Istanbul-Izmit "posta yolu" nun yapımı
*   1832 Ingiliz postalarının kuruluşu
*   29 Ocak 1832 Topkapı Sarayı'na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire'nin açılması
*   12 Aralık 1832 Mısır kuvvetlerinin Konya'da Osmanlı ordusunu yenmeleri
*   1833 Feshanenin kuruluşu
*   2 Şubat 1833 Mısır kuvvetlerinin Kütahya'ya kadar ilerlemeleri
*   5 Nisan 1833 Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz'a asker çıkartmaları ve Rus filosunun Istanbul'a gelmesi
*   Mayıs 1833 Mehmed Ali'nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi
*   8 Temmuz 1833 Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar Iskelesi Antlaşması, Boğazlar'ın diğer devletlere kapatılması
*   18 Eylül 1833 Münchengraetz Antlaşması
*   1834 Maçka Kışlası'nda, Mekteb-i Harbiye'nin kurulması
*   1834 Mukataat Hazinesi'nin isminin "Mansure Hazinesi" olarak değiştirilmesi
*   1835 Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi
*   1835-1845 Ilk halk konserleri [Tanburi Aleksan Efendi (1815-1864) Istanbul Süleymanpaşa Hanı'ndaki kahvede]
*   11 Mart 1836 Umur-ı Hariciye Nezareti'nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)
*   26 Kasım 1837 Osmanlı yapımı "Eser-i Hayr" adlı buharlı geminin denize indirilmesi
*   1838 Mekteb-i Adli'nin açılması; Üsküdar'da Cemaran adlı Ermeni yatılı yüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri'nin Tersane'deki yeni binasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud'un ilk öğretim alanında yeni bir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi'nin Istanbul'da doğuşu
*   1838 Maliye Nezareti'nin kurulması ve Hazine-i Amire'nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi'yle birleştirilmesi
*   1838 Defterdarlığın Maliye Nazırlığı'na çevrilmesi
*   24 Mart 1838 Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliyyenin kurulması
*   16 Ağustos 1838 Ingiliz tüccarına geniş imkanlar tanıyan Balta Limanı Ticaret Muahedesi'nin imzalanması. Bu muahede ile gümrük resmi oranının ihracatta %12, ithalatta %5 olarak tesbiti
*   1839 "Kaime-i mutebere-i nakdiyye"nin çıkarılması
*   1839 Ali Süavi'nin doğumu; Mekatib-i Rüşdiye Nezareti'nin kurulması; Mekteb-i Tıbbiye'nin Galatasaray'daki yeni binasına taşınması ve mektebin adının Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane olarak değiştirilmesi; Mekteb-i Ulum-ı Edebiye'nin açılması; Notre Dame de Sion Kız Lisesi'nin kurulması
*   1839-1844 Dr. Bernard'ın Mekteb-i Tıbbiye nazırlığı dönemi
*   1839-1845 Mekteb-i Fenn-i Nücum'un faaliyet dönemi
*   24 Haziran 1839 Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti
*   1 Temmuz 1839 II. Mahmud'un vefatı üzerine Abdülmecid'in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali'ye teslimi
*   3 Kasım 1839 Tanzimat Fermanı'nın ilanı
*   3 Mayıs 1840 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun Fransa'dan mülhem bir biçimde düzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851'de bu kanun, kanun-u cedid olarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)
*   1840 Gayri müslim tebaadan Avrupa'ya talebe gönderilmeye başlanması
*   1840 Tanzimat'ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı
*   1840 Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi'ne katılması
*   1840 Posta Nezareti'nin kurulması
*   21 Aralık 1840 Namık Kemal'in doğumu
*   1841 Lübnan olayları
*   1841-1906 Ahmed Ali Paşa'nın doğumu. (ressam)
*   24 Mayıs 1841 Ingiltere'nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır'ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa'ya bırakılması
*   13 Temmuz 1841 Londra Boğazlar Mukavelenamesi
*   1842 Askeri Baytar Mektebi'nin açılması
*   1842-1910 Osman Hamdi (ressam, eğitimci, müzeci, arkeolog)
*   1843 Hereke Fabrikası'nın kurulması
*   1843 Zeytinburnu Demir Fabrikası inşaatına başlanması
*   1843 Muhdes kara gümrüklerinin kaldırılması
*   1843 Feshane'ye çuka dokuma tezgahlarının ilavesi
*   1 Şubat 1844 Tashih-i sikke
*   1844 Feshane'de buhar makinelerinin kullanılmaya başlanması
*   1845 Izmir'de su kuvvetiyle çalışan kağıt fabrikasının kurulması
*   1845 Bahriye Mektebi'nin Heybeliada'daki binasına taşınması; Kadı yetiştirmek için Süleymaniye'de "Muallimhane-i Nüvvab" medresesinin kurulması; Rüşdiyelerin Darü'l-fünun'a öğrenci yetiştiren orta dereceli mektepler olarak kabul edilmesi
*   Ocak 1845 Sultan Abdülmecid'in Meclis-i Vala'yı ziyareti
*   13 Mart 1845 Meclis-i Muvakkat'ın (Geçici Maarif Meclisi) çalışmalarına başlaması
*   10 Nisan 1845 Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)
*   1846 Meclis-i Maarif-i Umumiye kurulması; Mekatib-i Umumiye Nezareti'nin kurulması; Başhoca Seyyid Ali Paşa'nın ölümü
*   1846 Rus Ticaret Muahedesi
*   16 Şubat 1846 Zabtiye müşiriyetinin kurulması
*   Darü'l-Fünun kurmada ilk teşebb1847 Timarlı Sipahi Teşkilatı'nın ilgası
*   1847 Telgrafın Beylerbeyi Sarayı'nda denenmesi
*   1847 Dersaadet Bankası'nın kuruluşu
*   1847 Istanbul'da ilk piyano resitali (Liszt Abdülmecid'e Donizetti'nin Mecidiye Marşı'nı çalıyor); Yeşilköy'de bulunan Ayamama Çiftliğinin ziraat talimhanesi şekline getirilerek ilk pamuk ziaati uygulama eğitiminin burada verilmeye başlanması
*   1 Mart 1847 Recaizade Ekrem'in doğumu
*   1848 Avrupa'da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan'da milliyetçi ayaklanmalar
*   1848 Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması
*   1848 Istanbul'da ilk Sanayi Mektebi'nin kurulmasına teşebbüs edilmesi
*   16 Mart 1848 Istanbul'da Darü'l-Muallimin açılması
*   18 Kasım 1848 Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi
*   1849 Veteriner öğretim faaliyetlerine başlanması; Yesarizade Mustafa Izzet'in Istanbul'da vefatı
*   1850 1847'den geçerli sayılmak üzere gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında
ithalatta %20, ihracatta %16 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
*   1850 Ticaret Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
*   1850 Ilk faizsiz kaimenin çıkarılması
*   1850 Muallim Naci'nin doğumu
*   12 Mart 1850 Darü'l-Maarif'in öğrenime başlaması
*   1851 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
*   1851 Londra Sergisi
*   1851 Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş'in açılması
*   18 Temmuz 1851 Encümen-i Daniş'in kurulması
*   1852 Abdülhak Hamid'in doğumu; Istanbul Şark Cemiyetinin (Societe Orientale de Constantinople) kurulması
*   1853 "Mukaddes yerler" meselesi, Rusya'nın tazyikleri ve Kırım Savaşı'nın patlaması
*   1853 Istanbul'da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı'nın inşa ettirilmesi
*   1854 Ilk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması
*   1854 Meclis-i Vala'nın "Meclis-i Ali-yi Tanzimat" ve "Meclis-i Ahkam-ı Adliye'ye" ayrılması
*   1854 Ihtisab teşkilatının lağvı
*   12 Mart 1854 Rusya'ya karşı Ingiltere ve Fransa ile ittifak
*   1855 Piyanonun yüksek sosyeteye geçişi [Leyla (Saz) Hanım'ın babası Hekimbaşı Ismail Paşa'nın köşküne Italya'dan getirtilen]
*   1855 Gayri müslimlerden alınan "cizye"nin kaldırılması
*   1855 Paris Sergisi
*   16 Ağustos 1855 Istanbul'da Şehremanetinin kurulması (modern belediye idarelerinin başlangıcı)
*   9 Eylül 1855 Osmanlı Imparatorluğu'nda telgrafın hizmete girmesi
*   14 Kasım 1855 Et ve Ekmek dışında hemen bütün maddelerden narhın kaldırılması
*   1856 Rusya'nın Asya'da Türk illeri istikametinde fetihlere başlamasının şartlarının oluşması
*   1856 Bank-ı Osmani'nin kurulması
*   1856 Arap alfabesinin Mors alfabesine uyarlanmasıyla telgrafların Türkçe olarak çekilmeye başlanması
*   1856 Islahat Fermanı
*   1856-1860 Köstence-Çernevo'da demiryolu hattının yapımı
*   1856-1866 Izmir-Aydın demiryolu hattının yapımı
*   15 Şubat 1856 Istanbul Tıp Cemiyeti'nin (Societe Medicale de Constantinople) kurulması
*   18 Şubat 1856 Islahat Fermanı'nın ilanı
*   30 Mart 1856 Paris Barış Antlaşması
*   30 Mart 1856 Rusya'nın bozguna uğraması
*   30 Mart 1856 Karadeniz'in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi
*   22 Mayıs 1856 Istanbul Tıp Cemiyeti'ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi
*   1857 Orman Mektebi açılması hususunda ilk teşebbüs
*   1857 Cidde olayları ve Ingiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi
*   1857 Gümrük resminin, eşyanın vardığı değil çıktığı yerde alınması usulünü getiren Mahrec Nizamnamesi'nin yayımlanması
*   1857-1862 Beyrut - Şam şosesinin yapımı
*   17 Mart 1857 Maarif-i Umumiyye Nezareti'nin kurulması
*   6 Kasım 1857 Paris'te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması
*   1858 Ceza Kanunname-i Hümayunu'nun kabulü
*   1858 Kız rüşdiye mekteplerinin açılması
*   1858-1859 Emlak, arazi ve temettü vergilerinin ayrılması
*   6 Haziran 1858 Arazi Kanunnamesi'nin kabulü
*   8 Haziran 1858 Beyoğlu ve Galata'da kurulacak Altıncı Daire-i Belediyye'nin nizamname-yi umumisi (ilk örnek belediye)
*   1859 Kaimelerin piyasadan toplanabilmesi için "iane-i umumiyye" toplanması
*   1859 Fransızca'dan yapılan ilk şiir tercümesi risalesi, Şinasi'nin Tercüme-i Manzume'sinin neşri
*   12 Şubat 1859 Mekteb-i Mülkiyye'nin kuruluşu
*   1860 Ticaret mahkemelerinin kuruluşu
*   1860 Ilk basılı yerli tiyatro, Şinasi'nin Şair Evlenmesi'nin tefrika edilmesi
*   1860-1861 Lübnan ve Suriye Olayları
*   1860-1861 Lübnan'ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi
*   22 Ekim 1860 Tercüman-ı Ahval gazetesinin yayına başlaması
*   1861 Abdülmecid'in vefatı ve Abdülaziz'in tahta çıkması
*   1861 Cemiyet-i Ilmiyye-i Osmaniye'nin kuruluşu
*   1861 Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi'nin kabulü
*   1861-1866 Rusçuk - Varna demiryolu hattının yapımı
*   9 Haziran 1861 Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı'nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi
*   9 Haziran 1861 David Paşa'nın Lübnan'a vali olarak atanması
*   29 Nisan 1861 Fransız ve Ingilizler'le Kanlıca Ticaret muahedelerinin yapılması. Bu muahede dış ticarette gümrük resmi oranının %8'e yükseltilmesi ve esnaflıkta inhisar sisteminin kaldırılması
*   1862 Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa'nın vali olarak tayini
*   1862 Gümrük resimlerine esas teşkil eden mal fiyatlarında %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resmi alınmaya başlanması
*   1862 Kaimelerin piyasadan tamamıyla toplanması
*   1862 Altının değerinin 100 kuruş olarak tesbiti
*   1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon'dan Tercüme-I Telemak'ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye'nin kurulması
*   1862 Mahrec-i Aklam'ın kurulması
*   20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye'nin, "Mekteb-i Aklam" adı altında yeni bir şekle sokulması
*   8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun teşkil edilmesi
*   1863 Abdülaziz'in Mısır'a seyahati
*   1863 Mithad Paşa tarafından Niş'te ilk Islahhane'nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu
*   1863 Istanbul Eczacılık Cemiyeti'nin (Societe de Constantinople) kurulması; Protestan Robert Koleji'nin açılması
*   1863 Menafi Sandığı'nın kurulması
*   1863 Mektuplara pul yapıştırılmaya başlanması
*   1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi'nin kabulü
*   13 Ocak 1863 Darü'l-Fünun'da, halka açık serbest konferans şeklinde derslere başlanması
*   18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi'nin (Sergi-i Umumi) açılışı
*   1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu'nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i Islamiye'nin (Darü'ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; Ilk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey'in Mecmu'atü'l-Makamat'ı)
*   1864 Iyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti'ni oluşturan adalar) Ingiltere tarafından Yunanistan'a verilmesi
*   1864 Karadan Hindistan'ı Avrupa'ya bağlayan telgraf hattının tamamlanması
*   1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu'nun kuruluşu
*   1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu
*   1864-1876 Paris'e talebe gönderilmesi
*   8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi'nin kabulü
*   1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması
*   1865 Istanbul Birinci Şehir Postası'nın kuruluşu
*   1865 Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti'ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye'nin nazırlığına Cemaleddin Efendi'nin getirilmesi
*   Eylül 1865 Mekteb-i Osmani'nin lağvedilmesi
*   1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri
*   1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi
*   1866 Ahmed Süreyya Emin Bey'in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar'ın topçulukta hamle yapması
*   1866 Simkeşler Şirketi'nin kuruluşu
*   1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı
*   1866-1867 Avusturya'nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan Imparatorluğu
*   1867 Sırbistan'daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi
*   1867 Rüşdiyelere gayri müslim talebe alınmaya başlanması; Beyrut Amerikan Üniversitesi'nin kurulması
*   1867 Mısır Valisi Ismail Paşa'nın "hıdiv" olması
*   1867 Genç Osmanlılar'ın Avrupa'ya kaçmaya başlamaları
*   1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi
*   1867 Bahriye Nezareti'nin Kuruluşu
*   1867 Menafi Sandığı'nın bütün vilayet ve sancak merkezlerine yayılması
*   1867-1876 Izmir Rıhtımı'nın inşası
*   22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi
*   8 Haziran 1867 Mısır'a hıdivlik statüsünün verilmesi
*   21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahati
*   1868 Ali Paşa'nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit'e özerk bir statü verilmesi
*   1868 Galatasaray Sultanisi'nin açılması
*   1868 Istanbul Emniyet Sandığı'nın kurulması
*   1868 Demirciler ve Dökümcüler şirketlerinin kuruluşu
*   1868 Yunan postasının kapatılması
*   1868 Feshane'nin modern bir dokuma fabrikası haline getirilmesi
*   1868 Darü'l-Muallimin-i Sıbyan'nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi'nin kurulması; Sanayi Mektebi'nin kurulması
*   1 Mart 1868 Adliye Nezareti'nin kurulması
*   1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet'in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye'nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması
*   8 Nisan 1869 Ikinci Darü'l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kurulması
*   21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz'in Avrupa Seyahati
*   1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani'nin açılması
*   2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi
*   26 Ağustos 1869 Turuk Nizamnamesi'nin kabulü
*   13 Ekim 1869 Imparatoriçe Eugénié'nin Istanbul'a gelişi
*   1869 Süveyş Kanalı'nın açılması
*   1869 Osmanlı Ordusu'nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması
*   1869 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin ilk kitabının kabulü
*   1869 Mekteb-i Harbiye dahilinde bir Baytar sınıfının açılması
*   Ekim 1869 Darü'l-Fünun-ı Osmani'de talebe kaydına başlanması
*   1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar'ın Rum Patrikhanesi'nin nüfuzundan çıkmaları
*   1870 Fransa'nın, Almanya ve Prusya Savaşı'nda ağır mağlubiyet alması
*   1870 Cenab Şehabeddin'in doğumu; Batılı tarzda ilk roman hikaye türünde, Ahmed Midhat'ın Su-i Zan-Esaret adlı kitabının neşri; Mühendishane'nin Maçka Harbiye Mektebi içerisinde topçu ve istihkam sınıflarında eğitim faaliyetlerine devam etmesi; Sıbyan mekteblerinin ıslahı ve iptidai adı altında yeni mekteplerin açılması; Darü'l-Fünun'ı Osmani'yi teşkil eden şubeler arasında "Ilm-i hukuk" şubesinin de yer alması; Tıp eğitiminin Türkçe yapılmaya başlanması
*   1870 Karadeniz'in tekrar silahlandırılması ve Rusya'nın Paris Antlaşması'nın hükümlerini tanımaması
*   1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü
*   1870-1927 Kemaledin Bey (mimar)
*   20 Şubat 1870 Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin büyük bir merasimle açılması
*   26 Nisan 1870 Darü'l-Muallimat'ın açılması
*   2 Temmuz 1870 Kavanin ve Nizamat Dershanesi'nin açılması
*   Ekim 1870 Darü'l-Fünun müdürü Tahsin Efendi'nin umuma açık konferanslar (ders-I'am) tertip etmesi
*   1871 Sadrazam Ali Paşa'nın vefatı
*   1871 Saint-Esprit okulunun kurulması
*   1871 Abdülaziz'in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti
*   1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi'nin yayımlanması
*   1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve Ikinci Posta Nizamnamesi'nin neşri
*   22 Ocak 1871 Idare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi
*   13 Eylül 1871 Şinasi'nin ölümü
*   1872 Emniyet Sandığı'nın şubelerinin açılması
*   1872 Darü'l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması
*   1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer'iyye'nin kuruluşu
*   1873 Mehmed Akif'in doğumu; Türkçe ilk modern tıp lugatı olan Lügat-ı Tıbbiye'nin neşredilmesi; Sava Paşa'nın yeni bir Darü'l-Fünun kurmakla görevlendirilmesi; Darü'l-Fünun-ı Osmani'nin kapanması
*   Haziran 1873 Mekteb-i Sultani'nin, Gülhane Bahçesi'ndeki Saray'a bitişik binalara nakledilmesi
*   1874 Rusya'nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması
*   1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi'nden oluşan Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin açılması; Istanbul Darü'l-Muallimi'nin açılması; Ilk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907)
*   1874 Kara gümrüklerinin lağvı
*   1874 Islah-ı Sanayi Komisyonu faaliyetinin durdurulması
*   1874-1875 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin eğitime başlaması; Osmanlı Imparatorluğu'nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması
*   1875 Bosna-Hersek isyanları
*   1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir Idadisi'nin açılması
*   1876 Bulgar isyanları
*   1876 Karadağ'ın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı
*   1876 Abdülaziz'in tahttan indirilmesi, V. Murad'ın tahta çıkması, hal'i ve Abdülhamid'in cülusu
*   1876 Meşrutiyet'in ilanı
*   1876 Istanbul'da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması : Tersane Konferansı
*   1876 Istikrazların mürettebat ödemelerinin durdurulması
*   1876 Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye'nin son kitabının kabulü
*   1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namık Kemal'in Intibahı'nın neşri; Izmir ve Manastır'da yaıtılı idadiler açılması
*   23 Mart 1876 Ziya Gökalp'in doğumu
*   23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet'in (Kanun-ı Esasi) ilanı
*   1877 Rusya'nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı'nın başlaması: Balkanlar'ın ve Doğu Anadolu'nun Rus işgaline uğraması
*   1877 Mahrec-i Aklam'ın Mekteb-i Mülkiye'nin idadi sınıflarıyla birleştirilmek suretiyle kaldırılması; Mekteb-i Tıbbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulması
*   1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yıl eğitime ara vermesi
*   19 Mart 1877 Ilk Meclis-i Meb'usan'ın içtimaı (o yılın 28 Haziran'ına kadar çalışır)
*   25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
*   5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
*   13 Aralık 1877 Meclis-i Meb'usan'ın süresiz tatili
*   1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması
*   1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın müstakil birer devlet olmaları
*   1878 Bulgaristan Prensliği'nin ortaya çıkması
*   1878 Ermeni meselesinin zuhuru
*   1878 Ali Suavi'nin öldürülmesi
*   1878 Kıbrıs'ın Ingiltere tarafından ele geçirilmesi
*   1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'ın işgal ve idaresine terki
*   1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması
*   13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması
*   Ekim 1878 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin tekrar eğitime başlaması
*   1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi
*   1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu'nun kabulü
*   1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi'nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi
*   1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
*   1880 Vergi reformu
*   1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattının tamamlanması
*   1880 Ilk köy romanı, Ahmed Midhat'ın Bahtiyarlık'ının neşri; Darü'l-Fünun-ı Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
*   1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
*   13 Mart 1880 Istanbul'da bir kız idadisinin açılması
*   17 Mayıs 1880 Ziya Paşa'nın ölümü
*   Ekim 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarını vermesi
*   20 Aralık 1880 Darü'l-Fünun-ı Sultani'nin ilk mezunlarını vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayınlanması; Cemiyet-I Ilmiye'nin kurulması
*   1881 Mustafa Kemal'in Doğumu
*   1881 Mısır'ın Ingilizler tarafından işgali
*   1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması
*   1881 Mühendishane'de mümtaz sınıf adı altında yeni bir sınıf teşkil edilmesi; Darü'l-Fünun-ı Sultanı Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulması; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birleştirilmesi
*   1882 Tunus'un Fransızlar tarafından işgali
*   1882 Muharrem Kararnamesi'nin neşri
*   2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulması ve Osman Hamdi Bey'in müdür olması
*   1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması
*   20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması
*   1 Kasım 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasında eğitimine başlaması
*   2 Aralık 1884 Yahya Kemal'in doğumu
*   1885 Doğu Rumeli'nin Bulgaristan tarafından ilhakı
*   1885 Abdülhak Hamid'in Makber'inin neşri
*   18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması
*   1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
*   1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
*   1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması
*   1886 Maarif Nezareti'ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği'nin kurulması
*   1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatılı hale getirilmesi
*   1887 Yedikule Havagazı Fabrikası'nın kurulması
*   1887 Ahmed Haşim'in doğumu; Şevki Efendi'nin Istanbul'da vefatı
*   5 Şubat 1887 Beşir Fuad'ın intiharı
*   1888 Haydarpaşa-Izmir-Ankara demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
*   1888 Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tıp Mektebi'nin açılması; Baytar sınıfının tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alınması
*   2 Aralık 1888 Namık Kemal'in ölümü
*   1889 Ittihad-ı Osmanı Cemiyeti'nin (Ittihat ve Terakki) kurulması
*   1889 Idadi öğrenimine dayanan dört yıllık bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulması
*   27 Mart 1889 Yakup Kadri'nin doğumu
*   1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttırmaları
*   1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkalı Ziraat Mektebi'ne yatılı olarak nakledilmesi
*   1891 Yol inşaatında bedenen çalışma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
*   1891 Kadıköy - Kurbağalıdere Havagazı Fabrikası'nın kurulması
*   1891 Hereke Fabrikası'nın halı kısmının açılması
*   3 Kasım 1891 Darü'l-Muallim'in aliye şubesi açılması
*   1892 Haydarpaşa-Izmit demiryolu hattının işletmeye açılması
*   1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız'da porselen atölyelerinin kurulması
*   1893-1896 Istanbul-Selanik demiryolu hattının yapımı
*   1894 Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarını vermesi; Immaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulması; Ilk basılmış musiki lugatı (Hoca Kazım Bey'in Musiki Istılahatı)
*   1894 Sasun'da Ermeni olayları
*   1894 Selanik-Manastır demiryolu hattının tamamlanması
*   1895 Istanbul'da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
*   1895 Galata Rıhtımı inşaatının tamamlanması
*   1895 Gayri müslim okullarına Türkçe muallimi tayininin kararlaştırılması
*   1895 Baruthane-i Amire'de dumansız barut imal edilmesi
*   14 Şubat 1895 Sadrazam Said Paşa'nın beş fakülteden "darü'l-icaze" oluşan bir darü'l-fünun kurma teklifi
*   1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması
*   1896 Ermenilerin Osmanlı Bankası'nın Istanbul şubesine saldırmaları
*   1896 Girit isyanının alevlenmesi
*   1896 Eskişehir-Konya demiryolu hattının tamamlanması
*   1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları
*   17 Nisan 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi
*   1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi'nin vali olarak kabul edilmesi
*   1899 - Bağdat demiryolu imtiyazının Almanlar'a verilmesi
*   1899 - Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması
1900-1924 yılları arası
*   1900 - Hicaz Demiryolu'nun inşasına girişilmesi
*   1900 - Istanbul Rıhtımı inşaatının tamamlanması
*   1900 - Darü'l Fünun-ı Şahane'nin kurulması (31 Ağustos)
*   1901 - Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatılmasıyla Edebiyat-ı Cedide topluluğunun dağılması
*   1901 - Makedonya'da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri
*   1901-1908 - Hicaz demiryolu hattının yapımı
*   1902 - Yemen isyanlarının tekrar başlaması
*   1902 - Makedonya'da Bulgar Ihtilal Cemiyeti'nin faaliyeti (23 Kasım)
*   1902 - Cum'a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım)
*   1902 - Hüseyin Hilmi Paşa'nın geniş yetkilerle "umumi müfettiş" olarak Makedonya'ya tayini (8 Aralık)
*   1903 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin kurulması (31 Ağustos)
*   1903 - Mürzsteg Programı : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi (Eylül)
*   1904 - Haydarpaşa Rıhtımı'nın tamamlanarak işletmeye açılması
*   1905 - Hereke Fabrikası'nda fes imalatına başlanması
*   1905 - Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz)
*   1906 - Akabe olayları ve Akabe krizi
*   1908 - Osmanlı Eczacı Ittihat Cemiyeti'nin kurulması; Osmanlı Cemiyet-i Ilmiye-i Baytariyesi'nin açılması; Osmanlı Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulması
*   1908 - II. Meşrutiyet'in ilanı (23 Temmuz)
*   1908 - Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'nun Bosna-Hersek'i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim)
*   1908 - Girit Rumları'nın adayı Yunanistan'a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim)
*   1908 - II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan'ın toplanması (17 Aralık)
*   1909 - Adana'da Ermeniler'in ayaklanmaları
*   1909 - Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulması
*   1909 - Fecr-i Ati edebi topluluğunun kuruluşu
*   1909 -1910 - Osmanlı Mühendis ve Mimar Mecmuası'nın çıkması
*   1909 - 31 Mart Olayı (13 Nisan)
*   1909 - Hareket Ordusu'nun Yeşilköy'e varması, Istanbul'daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan)
*   1909 - II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad'ın tahta çıkarılması (27 Nisan)

*   1909 - Meclisin açılması (17 Aralık)
*   1910 - Arnavutlar'ın ayaklanmaları
*   1910 - Dahili gümrüklerin tamamen kaldırılması
*   1911 - Sultan Reşad'ın Arnavutlar'ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması
*   1911 - Italya'nın Trablusgarp ve Bingazi'ye saldırması ve işgali
*   1911 - Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri
*   1911 -1912 - Osmanlı Italyan Savaşı
*   1912 - Yeşilköy Hava Uçuş Okulu'nun açılışı
*   1912 -1913 - Balkan devletlerinin Osmanlı-Italyan Savaşı'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savaşı
*   1912 - Meclis-i Mebusan'ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak)
*   1912 - II. Dönem Meclis-i Mebusan'ın toplanması (18 Nisan)
*   1912 - Italyanlar'ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı'na tecavüzleri (18 Nisan)
*   1912 - II. Dönem Meclis-i Meb'usan'ın feshi (5 Ağustos)
*   1912 - Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti : Büyük Kabine (22 Temmuz)
*   1912 - Trablus ve Bingazi'nin Italya'ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada'nın Italya elinde kalması (15 Ekim)
*   1912 - Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa'nın sadareti (29 Ekim)
*   1912 - Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım)
*   1913 - Bâb-ı Âli Baskını : Mahmud Şevket Paşa'nın sadareti (23 Ocak)
*   1913 - I. Balkan Savaşı'nın sona ermesi (30 Mayıs)
*   1913 - Sadrazam Mahmud Şevket Paşa'nın öldürülmesi, Said Halim Paşa'nın sadareti (11 Haziran)
*   1913 - II. Balkan Savaşı'nın başlaması (29 Haziran)
*   1913 - Edirne'nin geri alınması (21 Temmuz)
*   1913 - Osmanlı-Bulgar barışı : Istanbul Antlaşması (29 Eylül)
*   1913 - Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım)
*   1914 - Dış ticarette gümrük resmi oranının %15'e çıkarılması
*   1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi
*   1914 - Türk Bilgi Derneği'nin kurulması; Medreset'ül-Hattatin'in kurulması; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulması
*   1914 - 5. Meclis-i Mebusan'ın açılışı (14 Mayıs)
*   1914 - Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna'da öldürülmesi (28 Haziran)
*   1914 - Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'nun Sırbistan'a savaş ilanı (28 Temmuz)
*   1914 - Almanya'nın Rusya'ya savaş ilanı (1 Ağustos)
*   1914 - Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos)
*   1914 - Almanya'nın Fransa'ya, Ingiltere'nin Almanya'ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı'nın başlaması (4 Ağustos)
*   1914 - Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos)
*   1914 - 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül)
*   1914 - Islah-ı Medaris Nizamnamesi'nin yayınlanması (29 Eylül)
*   1914 - Karadeniz'e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim)
*   1914 - Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım - Aralık)
*   1914 - Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (3 Kasım)
*   1914 - Ingiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilanı (5 Kasım)
*   1914 - Osmanlı Devleti'nin Itilaf Devletleri'ne savaş ilanı (11 Kasım)
*   1914 - Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım)
*   1914 - Mısır'ın Ingiltere himayesinde bir "krallık" haline getirilmesi, Osmanlı Devleti'nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık)
*   1915 - Gümrük resmi oranının %30'a yükseltilmesi
*   1915 - Mekteb-i Tıbbiye'nin Darü'l-Fünun'a bağlanarak bugünkü Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne dönüşmesi
*   1915 - Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi
*   1915 - Müttefiklerin Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak - 18 Mart)
*   1915 - Doğu Anadolu'da Ruslar'la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması : Tehcir Kanunu 27 Mayıs
*   1916 - Hicaz ve Mekke'nin kaybı
*   1916 - Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassısın adı altında bir ihtisas medresesi kurulması; Ilk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
*   1917 - Yıldırım Orduları Grubu'nun kurulması
*   1917 - Sina ve Filistin Cephesi'nin çöküşü
*   1917 - Rusya'da Bolşevik Ihtilali'nin çıkması ve çarlığın sonu
*   1917 - Şer'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması
*   1917 - Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa iştiraki ve Almanya'ya savaş ilanı(25 Mart)
*   1918 - Şam Mekteb-i Tıbbiyesi'nin Beyrut'un işgali neticesinde kapanması; Gazi Ahmed Muhtar Paşa'nın ölümü (6 Nisan)
*   1918 - Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart)
*   1918 - Sultan Reşad'ın vefatı ve Mehmet Vahidettin'in tahta çıkması
*   1918 - Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi (2 Ekim)
*   1918 - Sadrazam Talat Paşa'nın istifası, Ahmed Izzet Paşa'nın sadareti (8 Ekim)
*   1918 - Mondros Mütarekesi'nin imzalanması (30 Ekim)
*   1918 - Almanya ve Avusturya'nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım)
*   1918 - Ahmed Izzet Paşa'nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa'nın sadareti (8 Kasım)
*   1918 - Itilaf Devletleri'nin Istanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım)
*   1919 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti: Hürriyet ve Itilaf Fırkası'nin iktidara geçmesi
*   1919 - Yunanlılar'ın Izmir'i işgali ve Batı Anadolu'da ilerlemeleri (15 Mayıs)
*   1919 - Mustafa Kemal Paşa'nın Istanbul Hükümeti tarafından Anadolu'ya gönderilmesi (19 Mayıs)
*   1919 - Erzurum Kongresi (23 Temmuz)
*   1919 - Sivas Kongresi (4 Eylül)
*   1919 - Damat Ferid'in istifası ve Ali Rıza Paşa'nın sadareti (2 Ekim)
*   1919 - Amasya Protokolü (22 Ekim)
*   1919 - Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım)
*   1920 - Mekteb-i Harbiye'nin Ankara'da "Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı" olarak açılması
*   1920 - Itilaf işgal kuvvetlerinin Istanbul'daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın dağıtılması ve kapanması
*   1920 - Damat Ferid Paşa'nın sadareti (5 Nisan)
*   1920 - Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal'i idama mahkum etmesi ve askerlikten tardı (11 Mayıs)
*   1920 - Istanbul Hükümeti'nin Sevr Antlaşması'nı imzalanması (10 Ağustos)
*   1920 - Gümrü Antlaşması'nın imzalanması (3 Aralık)
*   1921 - Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti'nde olduğunun tespiti (27 Ocak - 12 Şubat)
*   1921 - II. Inönü Savaşı (31 Mart)
*   1921 - Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül)
*   1921 - Fransa ile barış (20 Eylül) (bkz. Türk-Fransız Cephesi)
*   1922 - Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos)
*   1922 - Izmir'in kurtuluşu (9 Eylül)
*   1922 - Mudanya Mütarekesi (11 Ekim)
*   1922 - Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım)
*   1922 - Mehmet Vahidettin'in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi'nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım)
*   1923 - Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz)
*   1923 - Ankara'nın başşehir olarak kabulü (13 Ekim)
*   1923 - Cumhuriyet'in ilanı (29 Ekim)
*   1924 - Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları 3 Mart

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular