Osmanlı Devletinde Ilkler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih


TARIHTE ILKLER/OSMANLI TARIHI
Ilk Osmanlı Padişahı OSMAN BEY'dir.
Osmanlı'da ilk parayı bastıran OSMAN BEY'dir. (AKÇE)
Osmanlıların ilk başkenti SÖÄžÜT'tür.
Osmanlılarda beylikten devlete ilk geçiş ORHAN BEY zamanında olmuştur.
Ilk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa'dır.
Ilk VAKFI Orhan Bey kurdu.
Ilk DIVAN Orhan Bey zamanında kuruldu.
Ilk Düzenli ORDU Orhan Bey zamanında kuruldu.
Ilk MEDRESE Iznik'te Orhan Bey zamanında kuruldu. (1331)
Rumeliye ilk geçiş Süleyman Paşa komutasında 1353 yılında ÇIMPE KALESI'nin alımasıyla olmuştur.
Osmanlılara katılan ilk beylik KARESIOÄžULLARI.
12. Osmanlı'da ilk KAPTAN-I DERYA,Baltaoğlu Süleyman'dır.
Topçu ocağı ilk defa I.MURAT zamanında kuruldu.
Karamanoğulları ile ilk savaşı I.MURAT yaptı.
Top ilk defa I.KOSOVA SAVAŞI'nda kullanıldı.1389
Savaş alanında şehit düşen ilk padişah I.MURAT'tır.1389
Osmanlılar,Haçlılarla ilk defa SIRPSINDIÄžI SAVAŞI'nda karşılaştılar.1364
Osmanlılarda SULTAN ünvanını ilk I.MURAT kullandı.
Ilk Acemi Ocağını I.Murat zamanında ÇANDARLI HALIL PAŞA kurdu.
Istanbul Osmanlı'da ilk kez I.BEYAZIT (Yıldırım)zamanında kuşatıldı.
Anadolu'da Türk birliği I.Beyazıt zamanında sağlandı.
Osmanlılara Orta Avrupa Kapıları ilk kez NIÄžBOLU ZAFERI ile açıldı.1396
Anadolu'daki Türk birliği ilk kez ANKARA SAVAŞI ile bozuldu.1402
Osmanlı'da ilk TAHT KAVGALARI,1402-1413 arası FETRET DEVRINDE yaşandı.
Ilk Deniz Savaşı I.MEHMET (Çelebi) zamanında Venedikle yapıldı.
Kendi isteği ile tahttan inen ilk padişah II.MURAT'tır.
II.KOSOVA Savaşı'ndan sonra Avrupalılar ilk kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.1448
Padişah emri ile ilk öldüren Sadrazam ÇANDARLI HALIL PAŞA'dır.
Ilk kez Balkanların fethini tamamlayan II.MEHMET (Fatih)'tir.
Havan Topu ilk defa ISTANBUL'UN FETHINDE kullanıldı.
Vezirlerin kul sistemine göre seçimleri ilk II.MEHMET zamanında oldu.
Ilk Osmanlı Kanunları FATIH KANUNNAMESI'dir.
Fatih Kanunnamesi Osmanlı'nın Ilk ANAYASASI niteliğindedir.
Osmanlı'da ilk altın para Fatih zamanında bastırılmıştır.
Topla kalelerin yıkılabileceği ilk kez Istanbul'un Fethinde anlaşılmıştır.
Derebeylik (Feodalite) Istanbul'un Fethi ile son bulmuştur.
Osmanlı tarihinde tek taraflı ilk kapitülasyon Fatih zamanında Venedik'e verildi.

Ilk defa Sadrazamlar,Fatih zamanında Divana Başkanlık yapmaya başladılar.
Ipek Yolu ilk defa Fatih'in KIRIM'ı feth etmesiyle Osmanlı'ya geçmiştir.1475
Ilk defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT,son çıkan II.MUSTAFA'dır.
Dünyada ilk kez YIVLI-SETLI Toplar II.BEYAZIT zamanında yapılmıştır.
Avrupalıların,Osmanlı içişlerine karışması ilk kez CEM SULTAN olayı ile olmuştur.
Osmanlı Devleti Iran ile yapılan ilk büyük savaş ÇALDIRAN SAVAŞI'dır.1514
Iran ile ilk yapılan antlaşma AMASYA'dır.1555 Kanuni zamanında olmuştur.

Osmanlı'da ilk HALIFE,I.SELIM(Yavuz)'dir.1517
Osmanlıların Kuzey Afrika'ya ilk girişleri I.Selim zamanında MERCIDABIK ZAFERI ile olmuştur.1516
Baharat Yolu,I.Selim'in Mısır ve Kahire'yi almasıyla Osmanlı'ya geçti.
I.Süleyman (Kanuni)'ın Rumeliye yaptığı ilk sefer BELGRAD'a olmuştur.1521
Viyan'a ilk defa Kanuni tarafından 1529 yılında kuşatıldı.
Akdeniz 1538 yılında PREVEZE DENIZ ZAFERI ile Türk gölü oldu.
Kırım'ın Fethi 1475 ile KARADENIZ TÜRK gölü oldu.
Müftü,Kaptan-ı Derya,Reis'ül-Küttap ilk kez Kanuni zamanında Divan üyesi oldu.
Ilk defa çift taraflı kapitülasyonu Kanuni Fransızlara verdi.1535
Ilk defa sefere çıkmayan,Istanbul'da doğan ve ölen padişah II.SELIM'dir.
Ilk defa Osmanlı'da Kanunu Kadim (Yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III.MURAT zamanında bozulmuştur.
Ilk defa Şehzadeleri Sancaklara gönderilme işi I.AHMET zamanında kaldırıldı.
Osmanlı Devleti 1533 Istanbul Antlaşması ile Dünya'nın bir numaralı devleti olduğunu göstermiş.
Osmanlı Devleti Dünya üstünlüğünü 1606 Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetti.
Osmanlı'da askerler tarafından öldürülen ilk padişah GENÇ OSMAN'dır.
Osmanlı'da ilk Denk Bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA hazırladı.
Ilk Türk-Iran sınırı 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla çizildi.(günümüzün temeli)
Şartlar ileri sürerek ilk vezir olan KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA'dır.
Osmanlı ilk kez 1699 Karlofça ve 1700Istanbul Antlaşmaları ile toprak kaybetti.
Osmanlı Devleti'nin Rusya ile ilk imzaladağı anlaşma 1700 Istanbul antlaşmasıdır.
Osmanlı'nın ilk kaybettiği beylik ERDEL BEYLIĞI'dir.
Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa'dan geri kaldığını 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla anladı ve Lale Devrinde Avrupa'yı örnek alarak yenilikler yaptı.
Avrupa'ya ilk elçiler Paris ve Viyana'ya Lale Devrinde gönderildi.
Osmanlı'da ilk Matbaayı 1727 yılında Ibrahim Müteferrika kurdu.
Ilk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova'da kuruldu.
Yeniçerilerden ilk defa Lale Devrinde ITFAIYE örgütü kuruldu.
Askeri alanda ilk ıslahatı I.MAHMUT yaptı.(1731 Kara Mühendishanesini açtı)
Ilk defa KAPITÜLASYONLAR 1740 yılında DEVAMLI hale getirildi.
Ilk defa halkı müslüman olan Kırım Osmanlı'dan 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması ile ayrılmış ve 1792 Yaş Antlaşmasıyla Rusya'ya bağlanmıştır.
Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Ruslar,ilk kez içişlerimize karışma ve kapitülasyon alma hakkını kazandılar.
Ulufe alım-satımı ilk defa I.ABDÜLHAMIT tarafından yasaklandı.
Ilk defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu Nizamı Cedid'tir.
Ilk Avrupa'da devamlı elçileri bulunduran,Nizamı Cedidi kuran III.SELIM'dir.

Ilk Elçilik 1793'te Londra'da açıldı.
Napolyon ilk yenilgisini AKKA'da,Nizamı Cedid ile yaptığı savaşta aldı.
Osmanlı'da meydana gelen ilk isyan hareketi 1804 SIRP ISYANIdır.
Osmanlı'da ilk bağımsızlığını kazanan devlet 1829 YUNANLILARdır.
Ilk defa padişahın yetkileri II.Mahmut zamanında AYANLARLA yapılan 1808 SENEDI ITTIFAK ile sınırlandı.
Osmanlı'daki azınlıklardan Sırplara,1812 de Bükreş Antlaşmasıyla ilk hak verildi.
Boğazlar Sorunu ilk defa 1833 Hünkar Iskelesi Antlaşmasıyla ortaya çıktı.
Ingilizlere kapitülasyonlar,ilk defa 1838 de Balta Limanı Antlaşmasıyla verildi.
Ilk Gazete 1831 Takvimi Vakayı adı ile II.Mahmut zamanında bastırıldı.(resmi)
Ilk Nüfus sayımı 1831 de II.Mahmut zamanında yaptırıldı.
Tımar,zeamet,müsadere ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırıldı.
Ilk Polis Teşkilatı,Posta örgütü,II.MAHMUT zamanında kuruldu.
Divanın yerine Bakanlıklar II.Mahmut zamanında getirildi.
Ilköğretimin zorunlu olması,ortaokulların,tercüme odası,yabancı dil okulu,devlet memuru yetiştiren okullar ilk defa II.MAHMUT zamanında açıldı.
Ilk defa yurt dışına öğrenci gönderilmesi,kılık-kıyafet düzenlenmesi II.MAHMUT zamanında yapıldı.
Ilk defa Padişah kendi gücü üzerinde Kanun gücü olduğunu TANZIMAT FERMANI ile tanımış oldu.1839 ABDÜLMECID zamanında Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edildi.Diğer ismi GÜLHANE HATTI HÜMAYUN.
Osmanlı'da ilk kağıt Para KAIME adıyla 1841'de Abdülmecid tarafından bastırıldı
Ilk defa Demiryolu Ağı Tanzimat Döneminde döşendi.1866
Ilk Telgrafın kullanılması,laik Kuralların çıkarılması Tanzimat Dönemine rastlar.
Askerliğin ilk defa bedele bağlanması ISLAHAT FERMANI ile olmuştur.
Osmanlı ilk kez KIRIM SAVAŞI sonrası Avrupa devletlerinin himayesine girerek bağımsız devlet olma özelliğini kaybetti.1853
Ilk dış BORÇ,Kırım Savaşı sırasında 1854,Ingilizlerden I.Abdülmecid zamanında alınmıştır.
Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşmasıyla Avrupa devleti sayıldı.1856
Ilk Anayasa 1876 yılında II.ABDÜLHAMIT zamanında ilan edildi.
Halk ilk defa yönetime I.Meşrutiyet ile katıldı.1876
Mecelle Hukuku ilk defa I.Meşrutiyet zamanında uygulandı.
Ittihat ve Terakki Partisi TÜRKÇÜLÜĞÜ tarihte ilk defa ideoloji haline getirdi.
Osmanlı'nın bir parti tarafından yönetimi ilk defa Ittihat ve Terakki Partisi tarafından 1.Balkan Savaşı sırasında olmuştur.1912
Balkan Savaşı ilk defa Karadağ'ın Osmanlı'ya savaş açmasıyla başlamıştır.
Osmanlı Devleti'nin I.Dünya Savaşı'ndan sonra paylaşıldığı ilk ANTLAŞMA SYKES-PICOT'tur.
Ilk defa Sivil Savunma Teşkilatı I.Dünya Savaşı sırasında kurulmuştur.

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular