Tarih Tüm Konular Ders Notları 2. Bölüm

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

Konunun Ilk Bölümünü Görmek Için Tıklayınız

ABDÜLMECIT DÖNEMI  (1839-1861)
1. LONDRA KONFERANSI (1840)  (MISIR'LA ILGILI)
Katılan Devletler: Ingiltere,Avusturya,Prusya,Rusya ve Osmanlı Devleti
Maddeleri:
1)- Mısır eyaleti hukuk bakımından Osmanlı Devletine bağlı kalacak, yönetimi Mehmet Ali Paşa ve oğullarına bırakılacaktı.
2)- Mısır, Osmanlı devletine yılda 80 bin kese vergi verecek ve Osmanlı Donanması geri gönderilecekti.
3)-Suriye,Adana ve Girit Osmanlı'ya geri verilecekti.
NOT: Bu anlaşmayla Mısır iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı imtiyazlı bir eyalet haline geldi.

2. LONDRA KONFERANSI (1841)  (BOĞAZLARLA ILGILI):
Hünkar antlaşmasının süresi bitince Londra'da bir konferans toplandı. Toplantıya Ingiltere,Rusya,Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı Devleti katıldılar.
Londrada imzalanan boğazlar sözleşmesine göre;
1. Boğazlar Osmanlı Devleti'nin egemenliğinde olacak
2. Barış zamanında boğazlardan hiçbir yabancı savaş gemisi geçmeyecekti.

Önemi :
1)-Bu sözleşme ile boğazlar, devletlerarası bir statü kazandı.
2)-Osmanlının boğazlar üzerindeki hükümranlık haklarına kısıtlama getirilmiştir.
3)-Rusya boğazlar üzerindeki üstünlüğünü kaybederken, Fransa ve Ingiltere Akdeniz'deki güvenliklerini artırmışlardır.

3. KIRIM SAVAŞI (1853-1856)
Sebepleri :
1)- Rusya'nın Osmanlı Devleti üzerindeki emelleri. (Rusya Osmanlıyı HASTA ADAM olarak nitelendiriyor ve ölmeden topraklarının paylaşılmasını istiyordu. Ingiltere Osmanlının toprak bütünlüğünden yana olduğunu belirterek bu isteği reddedince Rusya tek başına hareket etti.)
2)- Kutsal Yerler Meselesi:Rusya Istanbul'a bir elçi göndererek Ortodoks kilisesinin kutsal yerlerle ilgili isteklerinin onaylanmasını istemiş, Osmanlı bu isteği reddetmişti.
3)- Rusya'nın 1848 Ihtilallerinin Avrupa'da meydana getirdiği karışıklıklardan yararlanmak istemesi.
(Avusturya'ya karşı bağımsızlık savaşı veren Macarlar Avusturya ve Rusya birlikleri tarafından yenilmişti. Rusya Osmanlıya sığınan bu Macarların iadesini istemişti.)

Bu sebeplerden dolayı savaş Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 1853'de başladı. Osmanlı donanması SINOP'ta Ruslar tarafından yakıldı. 1854'te Ingiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin yanında yer aldı. Sivastopol kalesi kuşatılarak alındı. Yenilen Rusya ile PARIS ANTLAŞMASI imzalandı.(1856)
NOT: Kırım Savaşında Ingiltere, Fransa,Sardunya ve  Piyomente Osmanlı Devletinin yanında savaşa girdi. Avusturya ise Eflak-Boğdan'ı işgal ederek destek verdi.
NOT: Osmanlı Devleti ilk dış borcu Kırım savaşı sırasında Ingiltere'den aldı. (1854)
NOT: Osmanlı Devleti Paris anlaşması sırasında Avrupalı devletlerin tam desteğini kazanmak için azınlıklara geniş haklar tanıyan ISLAHAT FERMANINI ilan etti.

PARIS ANTLAŞMASI (1856):
Katılan devletler: Osmanlı,Rusya,Ingiltere, Fransa, Piemento, Sardunya, Avusturya ve Prusya
Maddeleri :
1)- Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve toprakları Avrupa Devletlerinin koruyuculuğu altında kalacak.
* Bu madde Osmanlının egemenlik haklarına gölge düşürmesine rağmen, bir süre Rus tehlikesini ortadan kaldırmıştır.
2)- Karadeniz'in tarafsız bir deniz olması kabul olundu. Bu deniz bütün milletlerin savaş gemilerine kapalı, fakat ticaret gemilerine açık olacaktı.
3)- Osmanlı devleti ve Rusya bu denizde savaş gemisi bulundurmayacaklar ve Karadeniz kıyılarında tersane yaptırmayacaklardı.
( Galip Osmanlı devletini,mağlup Rusya ile aynı duruma düşürmektedir.)
4)- Boğazlar 1841 ' de imzalanan Londra Sözleşmesine göre yönetilecekti.
5)- Iki taraf ta savaşta almış oldukları yerleri geri vereceklerdi. Basarabya sınırı düzeltilecek, Rusya tarafından bırakılacak bir arazi Boğdan beyliğine verilecekti.
6)-  Eflak ve Boğdan'a muhtarlık verilecek , ve bu durum büyük devletlerin kefilliği ( Garantisi) altına alınacaktı.
7)- Tuna üzerinde ticaret gemileri, komisyon'un belirleyeceği esaslara göre serbest dolaşacaklardı.
8)- Osmanlı Devletinin konferans sırasında sunduğu, ıslahat fermanı dikkate alınacak, ancak bu fermana göre yapılacak ıslahata hiçbir devlet karışmayacaktı.

*  Kırım Savaşına katılan Ingiltere'nin en büyük kazancı Rusya'nın Karadeniz'deki tersane ve gemilerinin kaldırılmasıdır. Böylece Akdeniz'i tehdit edebilecek Rusya'nın etkinliğini kırmış, çıkarlarının devamını sağlamıştır.
* Kırım Savaşından sonra Rusya sıcak denizlere inmek için başka bir yol arayarak Balkanlarda PANSLAVIZM politikasına ağırlık vermiştir.
* Osmanlı Devleti Savaşı kazanmasına rağmen anlaşmanın Karadenizle ilgili maddesi ve Islahat yapma zorunluluğu anlaşmanın olumsuz yönleridir.

KIRIM SAVAŞININ ÖNEMI:
1)-Avrupalılar ilk defa Kırım savaşında Osmanlı Devletine tam destek verdiler.
2)-Osmanlı Devleti Ilk defa dış borç aldı.
3)-Osmanlı Donanması 4. kez Sinopta yakıldı. (Inebahtı,Çeşme,Navarin ve Sinop)
4)-Osmanlı Devleti Islahat Fermanını yayınladı.

ABDÜLAZIZ DÖNEMI  (1861-1876)
Bu Dönemde olan önemli olaylar:
1)-  Rusya'nın Balkanlarda Panslavizm idealini yaymaya başlamasıyla isyanlar başlamıştır.
(Sırp,Karadağ,Bosna-Hersek,Romen(Eflak-Boğdan) ve Bulgar isyanları ortaya çıkarak “Balkan Bunalımı”na zemin hazırlandı.
2)-  Fransa'nın etkisiyle "Galatasaray Lisesi" açıldı.
3)- Dolmabahçe sarayının yapımı tamamlandı.
4)- Ilk Osmanlı Üniversitesi olan "Darülfünun" açıldı.
5)- Yurt dışına geziye giden ilk Osmanlı padişahıdır. ( Fransa'ya)
6)- Mısır Hidivi (valisi) Ismail Paşa'nın gayretleri ve Fransa'nın desteğiyle 1869'da Süveyş Kanalı
açılmış, böylece coğrafi keşiflerle önemini yitiren Mısır ve Akdeniz ticareti yeniden canlanmıştır.
* Bu durum Avrupalı devletlerin Mısıra sahip olma arzunu artırmıştır.
7)- Girit'teki Rumlar ayaklanarak Yunanistan'a bağlanmak istediler. Avrupalıların duruma müdahalesiyle
Osmanlı Devleti HALEPA FERMANI'nı ilan etmiş ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmiştir.
8)- Bulgar Kilisesine özerklik verildi. ( Bulgaristan'ın bağımsızlığına yol açabilecek bir gelişmedir)
9)- Büyük paralar harcanarak dünyanın üçüncü büyük donanma gücü oluşturulmuş ancak yararlanılamamıştır.
10)-Avrupalı Devletler azınlıklarla ilgili ağır istek ve tehditlerden oluşan BERLIN MEMORANDUM'UNU ilan
ettiler.
11)-Avrupa'da önemli gelişmeler görülmüş, Italya (1870), ve Almanya (1871) siyasi birliklerini tamamlayarak
siyasi güç olarak ortaya çıktılar.
7)-Abdülaziz, Meşrutiyeti ilan etmemekte direnince ,GENÇ OSMANLILAR tarafından tahttan indirilmiş, yerine V.MURAT getirilmiştir. * Bu olay Osmanlılarda yenilik taraftarlarının güçlendiğinin göstergesidir.
(Abdülaziz tahttan indirildikten sonra Feriye Sarayı'nda hapis hayatı yaşadı. Burada damarları kesik vaziyette
bulundu.
V. MURAT DÖNEMI ( 1876 )
V. Murat Abdülaziz'in tahttan indirilmesi sonucu padişah oldu.(1876) Ancak sağlığının yerinde
olmadığı görüldü. 3 aylık bir dönem sonunda , başta Mithat Paşa olmak üzere önde gelen devlet adamları
V. Murat'ın yerine Meşrutiyeti ilan etme sözü veren II.Abdülhamit'i tahta çıkardılar.

II. ABDÜLHAMIT DÖNEMI  (1876-1909)
1. I. Meşrutiyetin ilanı  (1876)
Padişah: II.Abdülhamit
Ilanda Etkili Olan Grup:  Jön Türkler (Genç Osmanlılar)
Savundukları Düşünce:  Osmanlıcılık
Meşrutiyet : Krallık yada padişahlıkla yönetilen ülkelerde kralın yanında bir meclisin (parlamento) ve anayasa'nın bulunmasıdır.

Meşrutiyeti ilan etmeye söz veren Sultan II. Abdülhamit verdiği sözü yerine getirerek Mithat ve Sait
Paşaların hazırladığı KANUN-I ESASI'yi (anayasa) kabul ederek Meşrutiyeti ilan etmiştir.(23 Aralık 1876)

2. Istanbul ( Tersane ) Konferansı (1876) : ( Osmanlı Devleti, Ingiltere, Rusya,Fransa,Avusturya ve Italya arasında )
Rusya'nın Panislavist politikasıyla Osmanlı Devleti üzerinde baskı kurmaya başlaması Ingiltere'nin çıkarlarına aykırıydı. Bu yüzden Ingiltere Balkan Milletlerinin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Istanbul'da Milletlerarası bir konferansın toplanmasını sağladı.
Istanbul Konferansı çalışmalarına başladığı sırada Osmanlı Devleti I.Meşrutiyeti ilan ederek konferansı etkisiz hale getirmeye çalıştı.
NOT:  Osmanlı Devleti bu hareketiyle, konferans kararları üzerinde olumlu bir etki yapmak amacındaydı.
Çünkü meşrutiyet rejimi içinde Osmanlı vatandaşı olan Yahudi ve Hıristiyanlar da Meclisi  Mebusan'a temsilci göndererek yönetime katılabilecek ve haklarını arayabileceklerdi. Bu yüzden Osmanlının Balkanlar'da ıslahat yapmasına artık gerek yoktu. Ancak Avrupa Devletleri bunu ciddiye almadılar ve konferansta aşağıdaki kararları aldılar.
Tersane Konferansı Kararları:
1)- Sırbıstan ve Karadağ' dan Türk askerleri çekilecek
2)- Bulgaristan'ın doğu ve batı olarak iki eyalete ayrılmasına, ve Bosna-Hersek' le birlikte özerklik verilecek.
Osmanlı Devleti bu kararları kabul etmeyince konferans dağılmış ve daha sonra Londra'da tekrar bir araya gelen Avrupa Devletleri benzer kararlar alarak Osmanlı'nın bu kararlara uymasını istemişlerdir.

3.  1877-1878 Osmanlı - Rus  Savaşı  ( 93 Harbi )
Sebepleri :
1)- Istanbul (Tersane) ve Londra Konferansı kararlarının Osmanlı tarafından kabul edilmemesi
2)- Rusya'nın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme çabası
3)- Rusya'nın 1856 Paris antlaşmasıyla Osmanlı devleti üzerindeki kaybettiği hakları geri almak istemesi.

Rusya bu sebeplerden birincisini gerekçe göstererek Osmanlı Devletine savaş ilan etti.
Savaş :
Ruslar doğuda Erzurum'a kadar ilerlediler. Rus ordusu AZIZIYE Tabyalarında "Gazi Ahmet Muhtar Paşa" tarafından durduruldu.
Balkanlarda ise Ruslar Tuna'yı aşıp PLEVNE önlerine geldiler. Plevne'de " Gazi Osman Paşa " önemli başarılar kazandı. Ancak daha sonra Plevne düştü. Ruslar Edirneyi alarak Çatalca önlerine kadar geldiler.
Osmanlı Devleti barış istemek zorunda kaldı.  

4. Ayestefanos ( Yeşilköy ) Antlaşması  (3 MART 1878)
Maddeleri :
1)- Sırbıstan,Karadağ ve Romanya tam bağımsız olacak ve sınırları genişletilecek.
2)- Büyük bir Bulgaristan krallığı kurulacak.
3)- Batum,Kars,Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara verilecek.
4)- Girit ve ERMENILERIN oturduğu yerlerde ıslahat yapılacak.
5)- Bosna-Hersek'e özerklik verilecek.
6)- Teselya Yunanistan'a verilecek.
7)- Osmanlı Rusyaya 30 milyon altın savaş tazminatı ödeyecek.
NOT: Bu anlaşma Rusya'ya sıcak denizlere inme konusunda Balkan ve Doğu koridorunu açmıştır. Bu durum
Avrupa devletlerin tepkisine neden olmuş, Rusya yeni bir savaşı göze alamadığından BERLIN'de bir
kongre toplanmasını kabul etmiştir.
NOT:  Ayestefanos ( Yeşilköy ) Antlaşması yürürlüğe girmemiş,bunun yerine Berlin antlaşması imzalanmıştır.
NOT:  Osmanlı Devleti'nin imzalayıp ta uygulamaya konulmayan iki antlaşma AYESTEFANOS ve SEVR'dir.

5. Berlin Kongresi ve Berlin Antlaşması  (13 Temmuz 1878):
Kongreye Katılan Devletler:  Osmanlı, Rusya, Ingiltere, Fransa,  Avusturya, Italya ve Almanya.
NOT: Bu sırada Ingiltere, Osmanlı Devletine KIBRIS'ın kendisine bir ÜS olarak verilmesi durumunda kongrede Osmanlı Devletini savunacağını söyledi. Osmanlı Ingiltere'nin bu isteğini kabul etmek zorunda kaldı.

Maddeleri :
1)- Ayestefanos Antlaşmasıyla kurulan BULGAR KRALLIÄžI üçe ayrıldı:
a)-Asıl Bulgaristan: Osmanlı Devletine vergi veren bir prenslik haline getirildi.
b)-Makedonya: Islahat yapılmak şartıyla Osmanlıya bırakıldı.
c)-Doğu Rumeli: Osmanlıya bağlı kalacak,ancak hırıstiyan bir vali tarafından yönetilecek.
2)-Sırbıstan,Romanya,Karadağ bağımsız olacak.
3)-Bosna-Hersek Osmanlı toprağı sayılacak, yönetimi geçici olarak Avusturya'ya bırakılacak.
4)-Kars,Ardahan ve Batum Ruslara, Doğu Beyazıt Osmanlı'ya verilecek.
5)-Teselya Yunanistan'a verilecek.
6)-Ermenilerin oturduğu yerlerde ve Girit adasında ıslahatlar yapılacak.
7)-Osmanlı Rusya'ya 60 milyon altın savaş tazminatı verecek.

Önemi :
1)- Osmanlı'nın dağılma süreci hızlandı.
2)- Bu antlaşma ile Ingiltere de Osmanlı topraklarının parçalanmasına katıldı. Bu yüzden Osmanlının dış politikasında Ingiltere'den boşalan yeri ALMANYA almaya başladı.
3)- Ermeni Meselesi ilk defa uluslararası bir antlaşmada yer almış, Ermeni Meselesi Ermenilerin değil Osmanlı'yı parçalamak isteyen devletlerin meselesi olarak ortaya çıkmıştır. Berlin Antlaşması, Ermeni Meselesinin Başlangıcı olarak kabul edilmektedir.
4)- Osmanlı Devletinin 19. yy.da en çok toprak kaybettiği antlaşmadır.
5)- Anlaşmadan en karlı çıkan, Bosna Hersek üzerinde haklar elde eden Avusturya ve Kıbrıs'ı üs olarak alan Ingiltere'dir.

6. Berlin Antlaşması Sonrası Gelişmeler :
*  II.Abdülhamit 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşını bahane ederek, parlamentoyu kapatmış ve Meşrutiyet rejimini yürürlükten kaldırmıştır.
*  Donanma , Haliç' te çürümeye terkedilmiştir. ( II.Abdülhamit kendisine suikast yapılmasından korkuyordu)
*  Mecelle ( Medeni Kanun ) yeniden düzenlendi.
*  Almanlar'a Bağdat Demiryolunu yapma hakkı verildi.
*  Kıbrıs'ın  Ingilizler'e Üs olarek verilmesi ( 1878 ) : Berlin kongresi sırasında Osmanlının çıkarlarını savunması karşılığı Ingiltere'ye Kıbrısta üs kurma sözü verilmişti. Berlin Antlaşmasından sonra KIBRIS üs olarak Ingilizlere verildi.(1878)
NOT: Ingiltere böylelikle Süveyş kanalını kontrol etme imkanına kavuşmuştur. Osmanlının I.Dünya
savaşına girmesiyle Ingiltere, Kıbrısı toprakların kattığını açıkladı.
*  Düyun-u Umumiye Idaresinin Kurulması ( 1881): Osmanlı Devleti dış borç ve faizlerini ödeyemeyince alacaklı devletler bu idareyi kurmuşlardır. Bu idare dış borçları doğrudan toplamak suretiyle kurulan yabancı bir mali kontroldü. Bu da Osmanlı Devletinin ekonomik bağımsızlığına gölge düşürmüştür.
*  Tunus'un Fransızlar Tarafından Işgali (1881):  Fransa'nın Tunus'u işgalini Osmanlı Devleti sadece protesto edebilmiştir. (Fransa hatırlanacağı gibi 1830 yılında da Cezayiri işgal etmişti.)
*  Mısır'ın Ingilizler Tarafından Işgali (1882):  Ingilizler Süveyş Kanalının açılmasıyla önemi daha da artan MISIR'ı 1882'de işgal ettiler.
*  Doğu Rumeli'nin Bulgar Prensliği Ile Birleşmesi (1885):  Doğu Rumeli Bulgarlarının Bulgar Prensliği ile birleşmek için ayaklanmaları sonucu yapılan görüşmelerde Osmanlı Devleti bu bölgenin Bulgar Prensliğine bağlanmasını kabul etti .
*  Girit Sorunu Ve Osmanlı-Yunan Savaşı : Yunanistan'ın Girit'in iç işlerine karışması ve burada çıkan
ayaklanmayı desteklemesi sonucu OSMANLI-YUNAN savaşı çıktı.
Yapılan DÖMEKE MEYDAN SAVAŞINI kazanan Osmanlı kuvvetlerine Atina yolu açıldı. Ancak Avrupa
Devletlerinin müdahale etmesi üzerine ISTANBUL ANTLAŞMASI imzalandı.(1897)
Buna göre Girit'e özerklik verilmiş, ayrıca yönetimi Yunanlı bir Prense verilmiştir.
NOT: Bu antlaşma ile Girit'in yönetimi elimizden çıkmış, II.Meşrutiyet sırasında Girit Yunanistan tarafından işgal edilmiş,Balkan Savaşı sonucu imzalanan Atina Antlaşmasıyla da Girit'in Yunanistan'a ait olduğu kabul edilmiştir.
*  Bosna- Hersek'in Avusturya'ya Bağlanması (1908):  Berlin Antlaşmasında Bosna Hersek'in yönetimi geçici
olarak Avusturyaya bırakılmıştı. II. Meşrutiyetin ilanı sırasında Avusturya Bosna-Hersek'i topraklarına kattığını açıkladı. Osmanlı bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.
*  Bulgaristan'ın Bağımsızlığını Kazanması (1908):  II.Meşrutiyetin ilanı ile oluşan karışıklıklardan yararlanan Bulgarlar bağımsızlıklarını ilan ettiler.Rusya'nın araya girmesiyle Osmanlı Devleti bu durumu kabul etmek zorunda kaldı.
*   II.Meşrutiyet'in Ilanı  (1908):
Ilanında Etkili Olan Grup: Ittihat ve Terakki
Savunulan Düşünce: Türkçülük
14 Şubat 1878'de Sultan Abdülhamit'in meclisi kapatmasıyla şahsi idare dönemi başlamış ve 1908 yılına kadar 30 yıl sürmüştür. Bu dönem içinde Sultan Abdülhamit'e karşı olanlar, meşrutiyeti yeniden ilan etmek amacıyla bir takım cemiyetler kurmuşlardır. Bu cemiyetler içinde en önemlisi  "Ittihat ve Terakki Cemiyeti"dir.
Selanik'te Ittihat ve Terakki yanlısı subayların ayaklanması sonucu II.Abdülhamit meşrutiyeti tekrar
ilan etmiştir.(1908)
II. Meşrutiyetin ilanı sorunları çözmeye yetmedi. Içte ve dışta yeni sorunlar çıktı. Bu dönemde kurulan siyasi partilerin mevcudiyeti partizan çekişmeleri yarattı.
*   31 Mart Olayı  (13 NISAN 1909): Istanbulda  AVCI TABURLARININ başlattığı meşrutiyet karşıtı
ayaklanmadır.
31 Mart Olayının Sonuçları:
1)- Mahmut Şevket Paşa komutasındaki HAREKET ORDUSU Istanbul'a gelerek ayaklanmayı bastırmıştır.
(M.Kemal bu orduda Kolağasıdır.)
2)- II.Abdülhamit tahttan indirilmiştir.Yerine V.Mehmet Reşat padişahlığa getirilmiştir.
3)- Kanun-i Esasinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
NOT:  II.Abdülhamit'in tahttan indirilmesiyle Osmanlı Devleti Yönetiminde ITTIHAT VE TERAKKI DÖNEMI
başlamış,bu dönem 1918'de imzalanan Mondros ateşkes Antlaşmasına kadar sürmüştür.Bu geçen 9
yıl içinde Osmanlı Devleti Trablusgarp, Balkan ve I.Dünya Savaşlarını yaşamış ve çok ağır yenilgiler almıştır.

V. MEHMET REŞAT DÖNEMI  (1909-1918)                                            
1.TRABLUSGARP SAVAŞI  ( 1911-1912 )
Nedenleri :
*   Italya'nın sömürge arayışı.
*  Trablusgarp'ın savunmasının zayıf olması.
*   Italya'ya yakın oluşu.
M.Kemal Derne ve Tobruk'ta başarılı. Destek yetersizliği ve Balkan Savaşlarının çıkması.Italya Rodos ve Oniki adayı işgal etti.
Sonuç :
Uşi ( Ouchy ) Antlaşması :            
*   Trablusgarp ve Bingazi Italya' ya verildi.
*  Oniki ada Balkan Savaşları sonuna kadar ( Güvenlik gerekçesiyle ) Italya'da kalacaktı.Ancak Italya adaları geri vermedi.II.Dünya savaşında yenilmesiyle de Adalar Yunanistan'a geçti.
Önemi : Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybetti.

2.  BALKAN SAVAŞLARI
Sebep: Rusya'nın Panislavist politikası ve sıcak denizlere inme düşüncesi doğrultusunda Balkan Devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması.
AÇIKLAMA: Ingiltere, Osmanlı-Almanya yakınlaşmasından rahatsızlık duyuyordu. Çünkü Almanya hem Avrupa'nın güçlü bir devleti hem de Ingiltere'nin sömürgelerine göz diken bir tavırda idi.Ingiltere Almanya tehlikesine karşı daha zayıf durumda olan Rusya'yı kullanmaya karar verdi.
1908 yılında Estonya'nın başkenti Reval'de yapılan görüşmelerden sonra Ingiltere Rusya'yı Balkan ve Osmanlı politikasında serbest bıraktı. Yani Rusya boğazları ele geçirebilecek,Ingiltere buna ses çıkarmayacaktı. Fırsatı değerlendiren Ruslar Balkan Devletlerini Osmanlı Devletine karşı kışkırttılar.

I.BALKAN SAVAŞI
Savaşın başlaması :  Rusların kışkırtmasıyla Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan aralarında anlaşarak Osmanlı Devletine savaş açtılar.
*  Osmanlı Ordusunun bir bölümü savaştan önce terhis edilmişti. Bu duruma bir de subaylar arasındaki siyasi çekişmeler eklenince Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi.
*   Makedonya,Batı Trakya,Edirne ve Kırklareli işgal edildi. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.
*  Balkanlarda Osmanlıdan ayrılarak bağımsız olan son devlet ARNAVUTLUK'tur.

Sonuç : Balkanların yeni haritasını belirlemek amacıyla LONDRA KONFERANSI toplandı.(1912) Londra Konferansında Osmanlı devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklarını kaybetti. (Makedonya, Batı Trakya, Edirne, Kırklareli). Ayrıca Bozcada ve Gökçeada dışındaki bütün Ege adaları Yunanistan'a geçti.

II. BALKAN SAVAŞI:
Nedeni : I.Balkan savaşında en çok toprağı Bulgaristan almıştı. Bu durumdan memnun olmayan Yunanistan,Sırbıstan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a savaş açtılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti'de savaşa girerek Edirne ve Kırklareli'yi Bulgarlardan geri aldı.
NOT: I.Balkan Savaşı Osmanlı Devletine karşı, II. Balkan Savaşı ise Bulgaristan'a karşı yapılmıştır.
SONUÇ: Osmanlı Devleti Bulgaristan ile ISTANBUL, Yunanistan ile ATINA Anlaşmalarını imzaladı.(1913)
NOT: Istanbul ve Atina Antlaşmalarında Bulgaristan ve Yunanistan'da yaşayan Türklere “Azınlık”statüsü verildi.
NOT: Balkan Savaşlarından sonra Talat,Cemal ve Enver Paşaların devlet idaresindeki etkinliği arttı.(Üç Paşa Devri)
Balkan Savaşları Sonucu Yapılan Antlaşmalar :
*  Londra Antlaşması  (1913) ( Osmanlı Devleti-Balkanlı Devletler)
*  Istanbul Antlaşması  (1913) (Osmanlı Devleti-Bulgaristan)
*  Atina Antlaşması ( 1913) ( Osmanlı Devleti-Yunanistan)
*  Bükreş Antlaşması ( 1913 ) ( Balkanlı devletler kendi arasında)
Balkan Savaşlarıyla Osmanlı Devletinin Kaybettiği yerler :
*  Ege Adaları
*  Batı Trakya
*  Tüm Makedonya
*  Arnavutluk
3.  I.DÜNYA SAVAŞI  (1914-1918)
1914 yılında başlayan   Birinci Dünya Savaşı o tarihe kadar insanlığın görmediği  en büyük,en felaketli,en kanlı savaş olmuştur.
Birinci Dünya Savaşının Nedenleri :
Sanayi Inkılabı (Devrimi) ile Avrupa'da hızla sanayileşme başladı.Bu durum sanayileşen ülkeler için üretecekleri mallar için hammadde  ve ürettikleri malları satabilmeleri için pazar  ihtiyacı ortaya çıkarmıştı.Yani Sanayi Devrimi ile birlikte Dünya'da hızlı bir Sömürgeleşme mücadelesi başlamıştı.XX.yüzyıl başlarında Avrupa'da en fazla sömürgeye Ingiltere sahipti.Özellikle deniz üstü egemenliğiyle Ingiltere çok sayıda sömürgeye sahip olmuştu.Bu nedenle Ingiltere için "Üzerinde Güneş batmayan Imparatorluk " denilmiştir.Fransa'da çok sayıda sömürgeye sahip ülkelerden birisiydi.Rus Çarlığı ise Polonya ve Baltık denizi kıyılarından Mançu Denizi'ne kadar uzanan ülkelere sahip olmuş ancak sıcak denizlere inmek ,özellikle Akdeniz'e inebilmek için ;Boğazlara ve Basra Körfezine sahip olma peşinde politika izlemekteydi.Bu nedenle özellikle Balkanlar'da kendisi gibi Slav Irkı'ndan olanları destekliyor  Sırbistan'ın sınırlarını genişletmesi ve Balkanlarda  Avusturya-Macaristan  Imparatorluğunun etkisini azaltmak ve Osmanlı imparatorluğunu parçalayarak boğazlara sahip olmak istiyordu.Almanya siyasal birliğini geç kurduğundan dolayı(1870) sömürgeleşme mücadelesine geç başlamıştı.Gelişen sanayisi için hammadde ve pazar ihtiyacını karşılama politikası izlemeye başlamıştı.Italya'da siyasal birliğini geç kurduğundan dolayı (1871) sömürge mücadelesine geç başlamıştır.Bu durum özellikle geniş sömürge ağına sahip Ingiltere ve Fransa'yı Ekonomik ve Siyasal açıdan rahatsız etmiştir.
Balkanlarda ise Rusya'nın Sırbistan'ı desteklemesiyle toprak bütünlüğü tehlikeye düşen  Avusturya-Macaristan Imparatorluğu Almanya ile ilişkileri  geliştirmeye başlamıştır.Fransa savaşta kaptırmış olduğu Alsas-Loraine (Kömür yataklarına sahipti) bölgesini Almanya'dan geri alabilmek için fırsat kollamaktaydı.Böylece Avrupa'da Ingiltere ve Fransa'ya karşı Almanya-Italya işbirliği, Balkanlar'da ise Sırbistan'ı destekleyen Rusya'ya karşı, Almanya - Avusturya-Macaristan Imparatorluğu işbirliği oluştu.Almanya,Italya ve Avusturya -Macaristan Imparatorluğundan oluşan bu guruba Üçlü Ittifak ( Bağlaşma ) devletleri denilir.Bu guruba karşı da Ingiltere-Rusya ve Fransa bir dayanışma gurubu oluşturdular.Bu guruba da Üçlü Itilaf (Anlaşma) devletleri denilir.
Bağlaşma gurubunda bulunan Italya,Anlaşma devletlerinin kendisine gizli anlaşmalarla Anadolu'dan toprak vaat etmesiyle Anlaşma devletleri gurubuna geçmiştir.Bağlaşma bloğuna Osmanlı Devleti ve Çanakkale savaşları sonrası  Bulgaristan katılmıştır.Anlaşma bloğuna  ise Japonya,Portekiz,Amerika Birleşik Devletleri,Yunanistan,Romanya gibi devletler katıldılar.
Şimdi savaşın nedenlerini şöyle sıralayabiliriz :
*  Devletlerarası Ekonomik ve Siyasi mücadele.( Özellikle Almanya ve Ingiltere arasında )(Savaşın Temel sebebi)
*  Fransa'nın Alsas-Loraine bölgesini Almanya'dan geri almak istemesi
*  Rusya'nın Balkanlarda izlediği Panislavizm politikası ; Sırbistan'ı desteklemesi sonucu bu devletin sınırlarını genişletme isteği; Bu durumun ise Avusturya-Macaristan Imparatorluğunun toprak bütünlüğünü tehlikeye
*  düşürmesi.
*  Avusturya-Macaristan Imparatorluğu Veliahtının Saray-Bosna'da bir Sırplı tarafından öldürülmesi.(Görünür neden:Savaşın başlama nedeni).
Osmanlı Imparatorluğunun Savaşa giriş Nedeni :
*    Kaybettiği toprakları geri alma isteği.
*    Enver Paşanın  Alman hayranlığı ve savaşı kesinlikle Almanya'nın kazanacağını düşünmesi.
Almanya'nın Osmanlıları kendi yanında savaşa katma isteğinin sebepleri :
*   Osmanlı Ülkesinin Coğrafi konumundan ( Jeopolitik ve Stratejik ) yararlanmak.
*   Boğazlarda hakimiyet kurarak Rusya ve Ingiltere'ye karşı avantaj yakalamak.
*   Yakındoğu ve Önasya Petrol bölgelerine sahip olmak.
*   Osmanlı Padişahının Halife sıfatından yararlanmak.( Özellikle Ingiltere'nin Müslüman sömürgelerinde etkili olabilmek )
*   Rus gücünü Osmanlı gücüyle dengelemek.
Osmanlı Imparatorluğu'nun Savaşa Girişi ile :
*   Savaş geniş bir alana yayılarak yeni savaş cepheleri açılmıştır.
*   Almanya'nın yükü ve üzerindeki baskı hafiflemiştir.
Savaş Cepheleri :
Çanakkale Cephesi :
Nedenleri :
*   Ingiltere ve Fransa'nın müttefikleri olan Rusya'ya yardım ulaştırmak istemeleri.
*   Istanbul ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devletini savaş dışı bırakmak istemeleri.
*   Balkanlı Devletleri kendi taraflarında savaşa katmak istemeleri.
*   Balkanlar üzerinden Almanya'ya yeni bir savaş cephesi açmak istemeleri.
Sonuçları  :
*   Savaş uzadı. ( 2 yıl )
*   Uzayan savaş Ingiliz ve Fransız ekonomilerine zarar verdi.
*   Ingiltere sömürgelerinde prestij kaybına uğradı.
*   Rusya yardım alamadığından dolayı Ekonomik ve Sosyal bunalıma girdi.Bunun sonucunda Çarlık Rusya'sı yıkılarak Bolşevikler Iktidara geldiler.( 1917 ). ( Rejim değişikliği )
*   Rusya I.Dünya savaşından çekildi.
*   M.Kemal 'in başarılı olması , kendisine güvenilmesine ve Milli Mücadele önderi kabul edilmesine temel oluşturdu.
*   Bulgaristan Ittifak bloğu yanında savaşa katıldı.
Kanal Cephesi ( Süveyş Kanalı - Mısır ) :
- Ingiltere'nin orta ve Uzakdoğu bağlantılarını kesmek amacıyla Almanya'nın isteğiyle açıldı.
Kafkas ( Doğu ) Cephesi :  Bakü Petrol bölgesini ele geçirmek ve Orta asya Türk topluluklarına ulaşmak amacıyla açıldı.Özellikle hava şartları yüzünden Sarıkamış Harekatı başarısız oldu.
Suriye Filistin Arabistan Cepheleri :  Ingilizler ve Araplarla savaşıldı.
* Arapların Halifeyi dinlemedikleri görülerek Ümmetçilik anlayışının geçerliliğini yitirdiğini göstermektedir.( Milliyetçilik etkili olmuştur )
Romanya,Galiçya,Makedonya Cepheleri : Müttefik Bulgar ve Avusturya için savaşılmıştır.
*  Irak,Kanal,Kafkas,Çanakkale,Filistin Cepheleri ana cephelerdir.
*  Hicaz,Iran,Makedonya, Galiçya, Romanya,Yemen cepheleri ikinci cephelerdir.

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI VE UYGULAMASI   ( 30 EKIM 1918 )
Imzalanmasının Nedenleri :
*  Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi.( Trakya ve Istanbul'un güvenliğini tehlikeye düşürmüştü.)
*  Almanya ve Avusturya-Macaristan Imparatorluğunun ateşkes önerisinde bulunması ( 4 Ekim 1918 )
Not: Savaşı yenilgiyle kapatan Bulgaristan'da Kral ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.Avusturya ve Almanya'da
*  Cumhuriyet ilan edilerek rejim değişikliği oldu.Osmanlı Imparatorluğunda milli mücadele sonucu rejim değişikliği olmuştur.
* I.Dünya savaşı, yenik bitiren Ittifak devletlerinin rejimlerini etkilemiştir.
*  Anlaşma devletlerinin kuvvet ve Malzeme üstünlüğü.
*  Peş peşe savaşlara giren Anadolu'nun savaş gücünün tükenmesi.
*  Wilson prensiplerinin "çoğunluğu Türk olan yerlerin Osmanlı egemenliğine bırakılacağı" hükmüne umutlanılması.
*  Tamamen yok olmaktansa, antlaşma yapılmasının uygun görülmesi.

*  Antlaşma Ahmet Izzet Paşa kabinesinin Bahriye Nazırı Rauf Orbay başkanlığında bir heyet ile Anlaşma devletleri adına Ingiliz amirali Calthorp arasında Limni adasının Mondros Limanında Agamemnon adlı bir zırhlıda imzalandı.

A- Siyasal Hükümler :
*  Boğazlar derhal açılacak ve Istihkamları Itilaf devletleri tarafından işgal edilecekti.
*  Itilaf devletleri güvenliklerini tehdit edebilecek gördükleri her yeri işgal edebilecekler ( Ünlü 7.Madde ) Bu madde ile itilaf devletleri 30 Ekim 1918 den sonraki işgallerinin hukuksal dayanağını oluşturmuşlardır*.Osmanlı Devletinin tüm egemenlik haklarını sınırlayıcı niteliktedir.* Anadolu'nun tamamen işgal edilebileceği anlamı taşımaktadır.
*  Doğu Anadolu'da altı vilayette karışıklık çıkarsa ( Erzurum,Van,Diyarbakır,Sivas,Bitlis,Elazığ ) işgal edebileceklerdi.* Bu maddeyle bu bölgede Ermeni Devleti kurma hazırlığı söz konusudur.
*  Tüm haberleşme ve Ulaşım gereçleri Anlaşma devletlerinin dolaysız denetimi altına alınacaktı.( Geniş kapsamlı bir işgal girişimi) * Bu hükümler Osmanlı Devletinin Siyasal bağımsızlığını yok etmeye yöneliktir.

B- Askeri Hükümler :
*  Güvenliğin sağlanması için gerekli olan askerden fazlası hemen terhis edilecek ( Ordu dağıtılacak )
*  Silah ve Cephane teslim edilecek
*  Tersane ve Donanmaya el konulacak
*  Anadolu dışındaki çarpışmış olan birlikler derhal teslim olacaklar
*  Savaşta alınan esirler geri verilecek, Türklerden esir düşenler geri verilmeyecek.
*  Boğaz Istihkamları Itilaf devletlerine verilecek ( Işgal edilecek )
* Askeri hükümler savunma gücünü ortadan kaldırmayı dolayısıyla işgalleri kolaylaştırmayı amaçlamaktadır.

C- Ekonomik Hükümler :
*  Demiryolları ve Limanlar Itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak
*  Bütün yeraltı kaynakları Itilaf devletlerinin denetimine bırakılacak.
* Mondros ateşkes antlaşmasının hükümlerinin Osmanlı Devletini Siyasi,Askeri ve Ekonomik açıdan fiilen bitirdiğini söyleyebiliriz

SAVAŞI SONA ERDIREN ANTLAŞMALAR :
*   Versay Ant.( 28 Haz.1919 ) Itilaf Dev.-Almanya * Ağır koşullardan dolayı II.Dünya savaşına ortam hazırlamıştır.
*   Sen Jermen Ant. ( 10 Eylül 1919 ) It.Dev.-Avusturya * Avust.-Mac.Imp.parçalandı.*Avusturya,Macaristan,Yugoslavya kuruldu.
*   Nöyyi Ant. ( 27 Kasım 1919 ) It.Dev.-Bulgaristan.* Bulgaristan, Yunanistan ve Yugoslavya'ya toprak verdi.
*   Trianon Ant.( 4 Haz.1920 ) It.Dev.-Macaristan.
*   Sevr Antlaşması ( 10 Ağus.1920 ) It.Dev.-Osmanlı Dev.  * Uygulanamayan tek antlaşma.
I.Dünya Savaşı sonunda ;
*   Osmanlı Imparatorluğu, Avusturya-Macaristan Imparatorluğu, Çarlık Rusya'sı ve Alman Imparatorlukları yıkıldılar.
*   Çok Uluslu Devletler parçalandı.
*   Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya Devletleri kuruldu.
*   Rusya ( Komünizm ), Almanya ( Nazizm ), Italya ( Faşizm ), Türkiye ( Cumhuriyet ) rejim değişikliklerine uğradılar.        
                                                                                      

Milli bilincin ayakta kalabilmesi ve uyanık bulunması için dil ve tarih uğrunda çalışmaya mecburuz.
Eğer bir millet büyükse, kendisini tanımakla daha büyük olur.
Mustafa Kemal ATATURK

I. Dünya Savaşı
Genel Nedenler
1. Fransız Ihtilali :Fransız Ihtilali'nin getirdiği "ulsçuluk" ilkesi, Batı Avrupa'da ve Balkanlar'da birçok siyasi birliğin oluşmasına, yeni yeni devletlerin kurulmasına yol açtı. Bunlardan Italya ve Almanya'nın siyasi birliğini sağlaması ve bir güç olarak ortaya çıkması, özellikler Ingiltere'nin sömürgelerinin tehdit edilmesine neden oldu. Bu gerilim içinde Orta Avrupa, Balkanlar ve Orta Doğu'da yer alınca, genel bir savaşın belirtileri ve şartları ortaya çıktı.
2. Sanayi Devrimi :Dünyada üretim artışına yol açan bu ekonomik gelişme hammadde ve pazar kaynaklarının değerini de arttırdı. Dünya'nın ekonomik dengesini bozdu, ekonomik bakımdan gelişmiş devletler arasında siyasi gerilimler arttı.
3. Doğu Sorunu (Hasta Adam Sorunu) Avrupalı devletler, her geçen gün zayıflayan ve kendi ayakları üzerinde duramayacak duruma gelen Osmanlı Devleti'nin hiç beklenmedik bir anda yıkılması halinde, bu devletin topraklarının paylaşılması konusunda, düna devletlerinin anlaşmazlığa düşeceğini ve bri savaşın çıkacağını düşünüyorlardı. Bunu engellemek için de, Osmanlı Devleti yıkılmadan onun topraklarının hangi parçasının, hangi devletin olacağının belirlenmesi gerekiyordu. Özellikle Almanya'nın 1870'de siyasi birliğini sağlayıp Osmanlı topraklarını ele geçirmek istemesi, Doğu sorununu tamamen açığa çıkarttı. Bu durum Almanya'ya karşı bir ittifakın kurulmasında başlıca etkenlerden biri oldu. Ingiltere kendi sömürgesi olarak gördüğü Osmanlı topraklarının Almanlar'ın eline geçmesini engellemek için Fransa ve Rusya'yı da yanına çekmeyi başardı.
I. Dünya Savaşı'nın Nedenleri :Sanayi devletlerinin hammadde ve pazar ihtiyacının artması, Alman-Ingiliz sömürgecilik yarışı, Rusların Pan-Islavizm politikasının Avusturya-Macaristan ve Osmanlı Devleti'ni tehdit etmesi, Fransa'nın, Almanya'dan Alsace-Loraine (Alsas-Loren)i geri almak istemesi Osmanlı Devleti'nin dağılma yolunda olması, Ingilizlerin, Rusları Balkanlar'da serbest bırakması, Balkanlar'da yeni kurulan devletlerin sınırlarını genişletmek istemesi.
Almanya ile Ittifak :Almanya'nın savaşı kesin kazanacağı inancı Ittihat ve Terakki Partisi yöneticilerinin Alman hayranlığı, Osmanlı Devleti'nin üzerindeki emelleri açık olan Rusya'ya karşı onun düşmanı olan Almanya'nın yanında yer almanın gerekliliğine inanılması, Osmanlı ordusundaki Alman askeri uzmanların devlet adamlarını etkilemesi.
Savaşın Başlaması :Avusturya-Macaristan veliahtı Franz Ferdinand, Haziran 1914'te, Saray-Bosna'da, bir Sırp fanatik tarafından öldürüldü. Avusturya-Macaristan Imparatorluğu 28 Temmuz 1914'te Sırbistan'a savaş açtı. Rusya'da Avusturya-Macaristan Imparatorluğu'na savaş açtı. Almanya 1 Ağustos 1914'te Rusya'ya, 3 Ağustos'ta Fransa'ya, 4 Ağustos'ta da Belçika'ya savaş açtı. Ingiltere'de Almanya'ya savaş açtı.
Osmanlı Devleti'nin Savaşa Girmesi :Almanya ile gizli bir ittifak anlaşması yapıldı. Genel seferberlik ilan edildi. Mebuslar Meclisi kapatıldı. Kapitülasyonlar kaldırıldı. Ingiliz donanmasından kaçan Goben ve Breslav adında iki Alman savaş gemisi Istanbul'a sığındı. Osmanlı Devleti gemileri satın aldı. Bu gemilere Yavuz ve Midilli isimleri verildi. Gemiler Karadeniz'e açılıp, Rusya'nın Odessa ve Sivastapol limanlarını bombaladı. Bunun üzerine, Rusya, 1 Kasım 1914'te Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etti. Ingiltere, Mısır ve Kıbrıs adasının Ingiliz toprakları olduğunu ilan etti. Ingiltere; Süveyş Kanalı'nı, Mısır'ı, Doğu Akdeniz'i ve Iran Körfezi'ni savunmak için bu bölgelere asker sevk etti ve Birinci Dünya Savaşı çok geniş bir alana yayıldı.
Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Cepheleri :Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'nda bir çok cephede savaşmıştı. Bunlar daha çok, ya Almanlar'ın isteği sonucu veya Osmanlı savaş taraftarlarının geçmişte kaybedilen toprakların geri alınabilmesi amacıyla açılmıştı.
Taarruz Cepheleri
Kafkas Cephesi :Kafkas Cephesi Ruslara karşı Aralık 1914'de açıldı. Cephe komutanı Enver Paşa'nın komuta ettiği 150.000 kişilik ordudan 100.000'i soğuktan donarak öldü. Bunun üzerine Ruslar, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan'ı ele geçirdiler. Çanakkale zaferinden sonra bu cepheye atanan Mustafa Kemal, 1916 yılında Muş ve Bitlis'i kurtardı.
Kanal Cephesi : Süveyş Kanalı'nı ele geçirip, Ingilizlerin sömürgeleri ile olan bağlantısını kesmek için açılan bu cephe, Almanlar tarafından planlandı. Sonuçta 1916 yılında Osmanlı ordusu yenildi ve Ingilizler Sina Yarımadası'nı ele geçirip Suriye'ye kadar ilerledi.
Savunma Cepheleri
Hicaz Yemen :Bu cephede Ingilizler'in kışkırtması ile Araplar isyan etti. Mekke Emiri Hüseyin isyanın başına geçti. Sonuçta, 1916 yılında Hicaz elimizden çıktı ve Yemen bağımsızlığını ilan etti.
Irak :Ingilizler savaşın başında Basra'ya asker çıkardılar. Çünkü; bu bölgenin petrolüne sahip olmak istiyorlardı. Ayrıca Türklerin Iran'a girmesini ve Hindistan'ı tehdit etmesini engellemeye çalışıyorlardı. Diğer yandan karayolu ile Rusya'ya ulaşmayı da amaçlıyorlardı. Osmanlı ordusu 1915'de Kutülamare'de Ingilizleri yendi. Ancak Ingilizler daha sonraki yıllarda bu cephede başarılar elde etti.
Suriye ve Filistin :Bu cephede Mustafa Kemal'in komuta ettiği 7. ordu, Yıldırım Orduları Grubu ile birlikte Halep'in kuzeyinde düşmanı durdurmayı başardı. Daha sonra buradaki Yıldırım Orduları'nın başına Mustafa Kemal Paşa atandı.
Çanakkale :Çanakkale Cephesi, Ingiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'nin savaşa girmesi üzerine Boğazları ele geçirebilmek amacıyla açıldı. 19 Şubat 1915'de Kumkale ve Seddülbahir'e Ingiliz ve Fransız gemilerinin saldırısı ile açılan Çanakkale Cephesi, kara ve deniz savaşları olmak üzere iki safhada gerçekleşmişti.
Çanakkale Savaşı :Ingiltere ve Fransa 19 Şubat 1915'te Çanakkale'ye saldırdılar. 18 Mart'ta büyük bir saldırıya geçen Ingiliz ve Fransız donanması, büyük kayıp verip geri çekildi. Ingilizler, sömürge ülkelerden topladıkları kuvvetlerini Arıburnu'ndan karaya çıkardılar. Bu arada Yarbay Mustafa Kemal Çanakkale cephesine atandı. 9 Ocak 1916'da Çanakkale düşmandan tamamen temizlendi.
Çanakkale Savaşı'nın Sonuçları :250 bin Türk asker ve subayı şehit düştü ve yaralandı. Rusya'ya gerekli olan silah ve cephane ulaştırılamadı. Bu durum Rusya'nın çökmesi ve savaştan çekilmesine neden oldu. Birinci Dünya Savaşı uzadı. Rusya'da ihtilal oldu ve Çarlık Rusya yıkılıp yerine Sovyet Rusya kuruldu. Savaşın uzaması ve Ingilizler'in Çanakkale'de yenilmesi sömürge yönetimlerini zorlaştırdı.  Savaşın uzaması, savaşla ilgili olmayan sanayi dallarının gerilemesine neden oldu, bundan da Japonya ve A.B.D. kazançlı çıktı. Mustafa Kemal'in Çanakkale'de kazandığı başarı, O'nun daha sonra milli mücadelenin lideri olmasında etkili oldu.
Rusya'nın Savaştan Çekilmesi : Savaş, Rusya'da ekonomik sıkıntı doğurdu. Halk, Lenin liderliğinde ayaklandı. Ekim 1917'deki ihtilalle Çarlık Rusyası yıkıldı. Komunist iktidar başa geçti. Komunist iktidar savaşa son vermek istediğini ilan etti. Brest Litowsk Antlaşması (3 Mart 1918) imzalandı.
Amerika'nın Savaşa Girmesi :Amerika Birleşik Devletleri (A.B.D.) savaşın başlarında tarafsızlığını ilan etmişti. Ancak Alman denizaltıları, A.B.D.'nin Itilaf Devletleri'ne silah sattığı gerekçesiyle, A.B.D.'ye ait ticaret gemilerini batırmaya başladı. 2 Nisan 1917'de A.B.D. Almanya'ya savaş ilan etti. A.B.D. Nisan 1918'de Avrupa'ya asker çıkartarak savaşa girdi.
www.turkceciler.com

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular