Orta Asya Türk Tarihi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

ORTA ASYA TÜRK TARIHI
Bozkır Kültürü:
Atlı göçebe yaşama dayanan ve hayvancılığın ekonomik uğraş olduğu kültürdür.
* Türk tarihi hakkında en eski kaynaklar Çin kaynaklarıdır.
* Türklerin atı evcilleştirmeleri göç ettikleri yerlere ulaşmalarını kolaylaştırmıştır.
* Avrupa'ya yapılan göçler sürekli olmadığından, göç edenler bir süre sonra ulusal benliklerini kaybetmişlerdir.
* Mete Han döneminde orduda onlu sistem, yönetimde ikili sistem uygulanmıştır.
Onlu Sistem: Ordunun on, yüz, bin gibi gruplara ayrılarak yönetilmesidir.
Ikili Sistem: Devletin merkez yerine sağ ve sol şeklinde yerinden yönetilmesi.
Veraset Sistemi: Yönetimin nasıl el değiştireceğini ve hükümdarı belirleyen sistemdir.
* Tarihte rol oynayan ilk Türk topluluğu Iskitler(Saka)dir.
* Türkler tarafından kurulduğu bilinen ilk devlet Asya Hun Devletidir.
* Bütün Türk kavimleri ilk defa Mete döneminde tek bayrak altında toplanmışlardır.
* Ülke toprakları hükümdar ailesinin ortak malıdır anlayışı Türk devletlerinde taht kavgalarına ve devletlerin çabuk yıkılmasına sebep olmuştur.
* Türk devletleri boyların birleşmesi ile oluşmuştur ve boylar arası mücadeleden dolayı çok çabuk yıkılmıştır.
* Türkçe'ye önem verilmesi ve Türkçe'nin resmi dil olarak kullanılması milli benliğin korunması ve ulusçuluk ile ilgilidir.
* Mete Han döneminde Çini egemenlik altına alma imkanı doğuyor fakat bu yapılmıyor, sadece vergiye bağlanıyor. Sebebi; yerleşik ve gelişmiş bir medeniyet olan Çin içerisinde eriyip asimle olma korkusudur.
* Göktürkler; ilk kez Türk adı ile kurulan devlet,
kendine özgü alfabesi olan bir devlettir. Bu durum ulusçu bir devlet olduğunun kanıtıdır.

Tarihte Türk Göçleri:
Sebepleri:
* Kuraklık (En önemli neden)
* Hayvan hastalıkları
* Komşu devletlerin baskısı
* Otlak, mera arayışı
* Türk boyları arası mücadele
* Nüfus artışı

Not: Türklerin atlı ve göçebe kültüre sahip olması göçleri kolaylaştırmıştır.
* Türkler Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmıştır.
Not: Türklerin değişik coğrafya ve şartlarda yaşamaları Türk Tarihinin belirli bir zaman diliminde ve aynı coğrafyada bir bütün halinde incelenmesini zorlaştırmıştır.     
Sonuçları:
* Yeni vatanlar bulunmuştur.
* Bir çok Türk devleti kurulmuştur.
* Kültürel etkileşim sonucu medeniyete katkıda bulunmuşlardır.
* Kalabalık nüfuslar ile ve farklı dinlerle karşılaşan Türk boyları benliklerini kaybetmişlerdir. (Macarlar, Bulgarlar)
* Gittikleri yerlerde yaşayanlara; hayvanları evcilleştirmeyi ve demirciliği (madenciliği) öğretmişlerdir.

Kavimler Göçü (375)
* Kuzey Hunları'nın Çin baskısından dolayı 375'te batıya göç etmesi ile olmuştur.
Sonuçları:
* Roma Imparatorluğu ikiye ayrılmıştır (395)
* Ortaçağ başlamıştır (375)
* Batı Roma yıkılmıştır (476)
* Avrupa 100 yıl karışıklık içinde kalmıştır.
* Avrupa Hun devleti kurulmuş (375) ve yıkılmıştır (469).
* Feodalite (derebeylik) rejimi ortaya çıkmıştır.
* Avrupa'nın bu günkü etnik yapısı ortaya çıkmıştır.
* Hıristiyanlık ve Skolastik düşünce hızla yayılmıştır.
* II.Göktürk (Kutluk) devletinin bıraktığı en önemli eser Orhun Yazıtları'dır.

Uygurların Genel Özellikleri
* Türk devletleri arasında ilk kez yerleşik hayata geçen devlettir.
* Türk tarihinde ilk defa; kent ve kasaba kurmuş  mimari eserler bırakmış, kağıt ve matbaayı kullanmışlardır.
*Çok çabuk din değiştirmişlerdir. (Mani, Budizm)
*Ilk eğitim kurumlarını açan Uygurlardır.


Hükümdar ünvanları: hakan, kağan, han, şanyü
Devlet yönetme yetkisi: Kut
Kurultay (Toy) : meclis ( geniş yetkileri vardır.)
Uygurlarda meclisin yetkileri arasında hanedan dışında hükümdar seçilmesi bile vardır.

Ayrıca Bakınız

8. Sınıf Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Kitabı Özet Notlar

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi veAtatürk'ün Kronolojik Hayatı Atatürkçülük Sorular

Tarih Konular

Atatürk Videoları

Türkiye Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar