Türk Islam Tarihi Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

TÜRK-ISLAM TARIHI
ÇIN DEVLETI ILE ARAP DEVLETI (ABBASI) KARŞI KARŞIYA GELMIŞTIR
TÜRKLER ABBASIYI DESTEKLEMIŞTIR.
SONUÇLARI:

Abbasi kazanmıştır.
Türkler ile Aşmış ve Türkler arasında Islamiyet yayılmaya başlamıştır.
Türkler Abbasi devletinde yönetim ve askeri alanda önemli görevlere getirilmişlerdir.
Müslümanlar Kağıt ve Matbaayı öğrenmiştir.
Müslümanların öğrendiği buluşlar daha sonra Haçlı Seferleri ile Avrupa'ya ulaşacaktır.
Çin'in Batıya ilerleyişi durdu, Çin kabuğuna çekildi.
Soru: Türklerin Islamiyet'i kabul etmesini kolaylaştıran sebepler nelerdir?
Göktanrı inancı ile Islamiyet'in benzer yanlarının olması. (Tek tanrı, ahiret inancı, kurban kesme, cennet cehennem)
Abbasi devletinin hoşgörü politikası.
Türklerin cihan hakimiyeti ile Müslümanların cihad politikalarının benzemesi. 
* Islamiyeti kabul eden ilk Türk boyu KARLUKLAR'dır.
* Islamiyeti kabul eden ilk Türk devleti KARAHANLILAR'dır.
Karahanlılar:
*Türk kültürüne ve Türkçe'ye önem vermişlerdir. (Milliyetçi, ulusçu, Türkçü olduklarının göstergesidir) 
* Ilk ticari amaçlı kervansaraylar bu dönemde yapılmıştır. (ticarete önem verildiğinin göstergesidir)
Gazneliler:
*Gazneli Mahmut Hindistan'a 17 sefer yaparak burada Islamiyet'in yayılmasını sağladı. (Islamiyet'te eşitlik olduğu için Kast sistemi darbe almıştır)
*Abbasi halifeliğini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtardı. (Türkler Islamiyet'in koruyuculuğunu üslenmiştir) 

Büyük Selçuklu Devleti:
Malazgirt Savaşı (1071):
Sonuçlar:

Türkler büyük bir zafer kazandı.
Bizans Imparatoru Romen Diyojen esir düştü.
Not: Malazgirt zaferi ile Anadolu'nun kapısı Türklere açıldı. Türkler Anadolu'ya  yerleşmeye başladı.
Alp Arslan, komutanlarını Anadolu'nun fethi ile görevlendirdi. (Bunun sonucunda kılıç hakkı ile beylikler kurulacaktır)
*! Beyliklerin kurulması şunlara sebep oldu:
Anadolu kısa sürede feth edildi,
Anadolu kısa sürede Türkleşti,
Anadolu'da Türk kültürü ve medeniyeti yayıldı,
Anadolu'da Islamiyet yayıldı.
Bu beyler Selçuklulara yarar sağlamışlar fakat daha sonra bağımsız hareket etmeye başlamış ve feodal bir yapının ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. (Bu durum merkezi otoriteyi olumsuz yönde etkilemiştir)

Tolunoğulları ve Ihşidiler:
Mısır'da kurulan ilk Türk devletleridir.
Yönetici Türk halkı Arap olduğu için kısa sürede yıkılmışlardır.
Mısırın bayındır (mimari eser ve belediye hizmetleri) hale gelmesinde önemli katkıları olmuştur.

Eyyubiler:
*Haçlılar ile başarılı savaşlar yaptı.
*Mısır'da Türk devlet teşkilatını uyguladılar ve resmi  dilleri Türkçe'dir.(Milliyetçilik göstergesi)
Memlükler (Mısırda kurulmuş bir Türk devleti)
Memluk devletinde Türkçe bilmek bir ayrıcalıktı. Türkçe bilmeyenler yönetimde yükselemezdi. (Milliyetçi özelliğidir)
Egemenlik anlayışı bakımından diğer Türk devletlerinden ayrılırdı. Kut anlayışına göre hükümdar ve ailesi devleti yönetirken, Memlükler'de Türkçe bilen güçlü ve yetenekli her komutan hükümdar olabiliyordu. (Bu durum çok sayıda hükümdarın tahta geçmesini sağlayacaktır)
Osmanlıdan üç yüz yıl daha az yaşamalarına rağmen tahta geçen hükümdar sayısı daha fazla olmuştur.   
SORU: Türkler'in Islamiyeti kabul etmesi, sosyal ve kültürel yaşamında ne gibi değişiklikler meydana getirdi?
Arapça'nın kullanılması ve hatta resmi dil ve bilim dili olması.
Hicri Takvim'in kullanılması.
Cami, Mescit, Minare, Kümbet vs. mimari eserler yapılması.
SORU: Ilk Müslüman Türk devletlerinde kilise, manastır ve rahiplere konan vergilerin kaldırılmasının amacı nedir? 
Devlet ile gayrimüslim vatandaşları ve din adamlarını kaynaştırmak ve devlete bağlılığını arttırmak.
SORU: Malazgirt zaferinden sonra Anadolu topraklarında Selçuklu egemenliği artarken, Bizans egemenliği azalmıştır. Bu neyin göstergesidir?
Türklerin Anadolu'daki etkinliğinin giderek artığının ve Anadolu'nun Türkleşmeye devam ettiğinin.
ÖNCE          SONRA                    DAHA SONRA 
Türk-Arap   Türkler Islamiyet'i          Türklerin Islam    
komşu       kabul etmeye başladı.     medeniyetine
oldu.                                          katkıları oldu.
SORU: Büyük Selçuklu Devleti'nde;
Nizamiye Medreselerinin açılması,
Bilim adamlarının himaye edilmesi neyin göstergesidir?
Selçukluların Eğitim ve Bilime verdiği önemin.
SORU: Türk Devletlerinde taht kavgaları yaşanmasında etkili olan sebepler nelerdir?
Komşu ülkelerin Türk Prensleri kışkırtması,
Ülke hanedan üyelerinin ortak malıdır anlayışı,
Beyliklerin ve boyların prensleri kışkırtması.
NOT: Büyük Selçukluda Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri merkezi otoriteyi zayıflatmıştır.
SORU: Büyük Selçukluda toprak fethedenin malı sayılması neye neden olmuştur?
Feodal beyliklerin ortaya çıkmasına.
SORU: Talas Savaşı sonunda Türk boylarının Islamiyeti kabul etmeleri neyin göstergesidir?
Askeri olaylar toplumlararası etkileşime ortam hazırlamıştır.
Soru:
- Göçebelerin yerleşik hayata geçirilmesi,
- Sulama kanallarının açılması.
Bu çalışmalar neyin göstergesidir?
* Tarımı geliştirme amacı vardır.
Türkler, Islamiyet'i kabul ettikten sonra Islam dünyasının koruyuculuğunu üslenmiştir.
Bunun örnekleri;
Gazneli Mahmut'un, Bağdat halifesini baskıdan kurtarması,
Büyük Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey'in Abbasi halifesini koruması ve himaye etmesi,
Islam dünyasına düzenlenen Haçlı Seferlerine karşı koymaları,
Osmanlı padişahlarının, Müslüman devlet ve beylikleri korumaya çalışmaları.
Soru: Memlükler'de devlet savaş zamanı ve ekonomik durumu kötü olduğu dönemlerde vatandaşlarının mallarına el koyabiliyor yada istediği fiyattan satın alabiliyordu.
Bu durum neyin göstergesidir?
Özel mülkiyet hakkının zaman zaman devlet tarafından kısıtlandığı.
Soru: Şehzadelerin atabeyler gözetiminde illere yönetici olarak gönderilmesi neyin göstergesidir?
Ileriki dönemlerde devletin başına geçecek olan kişilerin tecrübe kazanması amaçlanmıştır.
Soru:
Islam devletleri;
- Düşünce özgürlüğünü kısıtlamamıştır.
- Bilimsel eserler Arapça'ya çevrilmiştir.
- Bilim adamlarına serbest çalışma ortamı yaratılmıştır.
Bu çalışmalar neye sebep olmuştur?
Müslüman bilginlerin pozitif bilimlere öncülük etmesine sebep olmuştur.
Soru:
- Fenikelilerin Akdeniz'de kurduğu koloniler alfabenin batıya taşınmasında etkili olmuştur.
- Asurlular Hititler ile yaptıkları ticaret faaliyetleri sırasında çivi yazısını Anadolu'ya getirmişlerdir.
Bu bilgiler birlikte düşünüldüğünde nasıl bir yorum çıkarılabilir?
Kültürel etkileşimde ticaret ön plandadır.
Soru:
- Ürünlerin fiyat ve kalite standardının belirlenmesi,
- Kurallara uymayanların meslekten çıkarılması.
Lonca örgütünün bu yetkileri hangi amaca yönelik hazırlanmıştır?
Hem üreticiyi hem tüketiciyi koruma amacı vardır.

Ayrıca Bakınız

ilk Müslüman Türk Devletleri

Endülüs Emevi Devleti Haritası

islamiyetten Önceki Türk Devletleri

islam Tarihi Haritaları

Büyük Selçuklular Haritası

Gazneliler Haritası 963-1187

Dünya Haritaları

Türkiye Selçuklu Devleti Haritaları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Tarih Konular

Kpss Tarih

Kpss Genel Kültür