Osmanlı Devleti Dağılma Dönemi 1792-1918

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

19.Y.Y. OSMANLI DEVLETI DAĞILMA DÖNEMI  (1792-1918)

Osmanlı bu dönemde gücünü tamamen kaybetti
Bu yüzden topraklarını koruyamaz hale geldi.
Çağın güçlü devletleri Osmanlı üzerinde çeşitli pazarlıklar yapmaya başladılar.
Osman bu yüzden sürekli değişen ittifaklar içerisinde yer aldı.
Devletler arasındaki rekabet Osmanlının işine geldi.
Osmanlı saldıran devlete çıkarı elden giden devlet yardım etti.
Bu da Osmanlının ömrünü uzattı.
Osmanlının uyguladığı bu politikaya denge politikası denildi.

1806-1912 OSMANLI -RUS SAVAŞI (BÜKREŞ ANTLAŞMASI)
(III.SELIM  IV.MUSTAFA   II.MAHMUT)

Napolyon ‘un mısırı işgalinde Rusya ve Ingiltere bize yardım etmişti.
Bu olayın halledilmesinden sonra Rusların savaş zamanında yerleşmelerine izin verdiğimiz Ege deki yedi adan çıkmak istemediler.
Bu arada Napolyon Rusya-Ingiltere ve Prusya ile savaşa devam ediyordu. (Ihtilal-Koalisyon savaşları)
Ruslar balkan milletlerini bize karşı kışkırtıyorlardı.
1804 yılında Sırplar isyan etti.
Eflak ve Boğdan beylerininde  isyan edeceğini anlayan Osmanlı bunları görevden aldı.
Rusya Küçük Kaynarcada aldığı hakka dayanarak bu beylerin göreve iadesi istedi.
Osmanlı bunu yapmayınca da Osmanlıya savaş ilan etti.
Aynı anda Rusya Fransa ile de savaştığından doğal olarak Osmanlı Fransa ile müttefik oldu.
Rusya nın müttefiki  olan Ingiltere 1807 de ise boğazlardan geçerek Istanbul önlerine geldi ve bir ültimatom verdi.
Buna göre
Rusya ile savaşı bırakmayı
Eflak Boğdan beylerini göreve iade edilmesi.
Fransız elçisinin sınır dışı edilmesi.
Bu isteklerden sadece beylerin göreve iadesi kabul edildi.
Bu arada Ruslar Eflak Boğdan'ı işgal ettiler.
Ingiltere boğazlarda yapacak bir işi kalmadığını anlayınca buradan çekilmeye karar verdi.
Çanakkale boğazından geçerken Osmanlı birkaç Ingiliz gemisini batırdı.
Ingiltere buna karşılık Mısır'a saldırdı ama Mehmet Ali Paşa gereken cevabı verdi.final n.kılıç
1807 de savaş devam ederken Napolyon Tilsit'te Rus çarı ile görüşerek ateşkes imzaladı.
Aynı yıl Osmanlı'da ll. Mahmut padişah oldu.
1809 da Napolyon Rus çarı ile Erfurt'ta tekrar görüşerek Osmanlı'yı paylaşmayı teklif etti.
Bu iki yüzlü siyaset karşısında Ingiltere de Osmanlı ile anlaştı.
Yapılan kale-i sultaniye antlaşması ile boğazlar geçişe kapatıldı.
Artık hiçbir savaş gemisi boğazlardan geçemeyecekti.
1912 ye doğru Napolyon un Ruslar la olan yakınlaşması son buldu ve savaş yine başladı.
Osmanlı'nın da savaşa devam etmesini Fransa istedi ama iki yüzlü siyasetten dolayı Osmanlı barış istedi.
Sonuçta Bükreş antlaşması imzalandı.
Buna göre
Prut nehri sınır kabul edilecek.
Eflak Boğdan Osmanlı'ya bağlı kalacak.
Ruslar Anadolu'dan işgal ettikleri yerden çekilecek.
Sırbistan'a imtiyaz verilecek.

Böylece
Milliyetçilik hareketleri ilk defa başarıya ulaştı.
Sırbistan'a ilk defa imtiyaz verildi.       

lll. SELIMIN TAHTAN INDIRILMESI 1807
Selim'in nizam-ı cedit hareketleri ile Osmanlı yı canlandırması Avrupa nın işine gelmiyordu.
Osmanlı orduları Tuna boylarında Ruslarla  savaşırken bunu fırsat bilen Avrupa lı elçiler Kabakçı Mustafa'yı Istanbul kışkırtılar.
Bu isyanda yeniçerilerin nizam-ı ceditin  başarılarını çekememe faktörüde vardı.
Sonuçta Selim tahtan indirilerek lV. Mustafa padişah yapıldı.
Nizam-ı Cedit ordusu ve yenilikleri kaldırıldı.
Yenilik yanlıları Istanbul dan kaçarak Ruscuk ayanı alemdar Mustafa paşaya sığındılar.
Alemdar yenilik taraftarı olduğu için Istanbul a yürüdü.
Niyeti Selimi tekrar padişah yapmaktı.
Alemdar önce Kabakçı Mustafa'yı ortadan kaldırdı.
Bu arada lV. Mustafa Selim'i katletti.
Alemdar Selimi bulamayınca ll. Mahmud'u padişah yaptılar.
ALEMDER MUSTAFA PAŞA VE SENED-I ITTIFAK
ll. Mahmut Alemdarın kendisinin padişah olmasına vesile olmasından dolayı onu Sadrazamı yaptı. Final n. kılıç
Alemdar yeniliklere devam etti.
Olaylara karışanları Istanbul dan sürdü.    
Nizam-ı Cedit yanlılarını işbaşına getirdi.
Selimin öldürülmesine karışanları cezalandırdı.
Istanbul da asayişi sağladı.
Ulufe alım satımını yasakladı.
Sekban-ı Cedit Ocağını kurdu.
Anadolu da otorite kurmak içinde ayanlarla sened-i ittifakı imzaladı.
Yeniçerilere eğitim  koydu.
Bir bölgede ileri gelen sözü geçen kişiler olan ayanlarla şu antlaşma imzalandı.
Devlet ayanların varlığını tanıyacak
Ayanlar devletin otoritesini tanıyacak.
Ayanlar yapılacak ıslahatlara bağlı kalacak.
Istanbul da isyan çıkarsa ayanlar bastırmak için yardıma gelecek.
Halka adaletli davranacaklar
Ayanlar vergi ve asker toplamada devlete yardımcı olacak.
Böylece
Osmanlı ayanların tanınmasını hukuki hale getirdi.
Osmanlının ayanlara söz geçiremeyecek kadar güçsüz olduğu görüldü.
Padişah yetkilerini ilk defa paylaştı ve sınırlandırdı.
Padişah otoritesini başkalarıyla paylaştı.
Ayanlara hanedanı denetleme herhangi bir eylemi önleme ve cezalandırma yetkesi verildi.
Osmanlıda başka örneği olmayan bir belgedir.
Manga Karta ya benzetilmektedir.
Bazı tarihçiler bunu anayasal monarşi kabul eder.
Alemdarın böyle bir senet imzalaması onun padişahın gözünden düşmesine neden oldu.
Yeniçerilere eğitim koyması ulufe satımını yasaklaması yeniçerileri zaten kızdırmıştı.
Padişahda desteğini çekince Kandıralı Halil isyanı çıktı.
Alemdar öldürüldü.
ll. Mahmut lV. Mustafa yı öldürüp Sekban-ı Cedit ocağını kaldırarak isyanı önlemeyi başardı.

OSMANLIDA MILLIYETCILIK HAREKETLERI
Osmanlı devletine 19 yy. isyanlar çıkmıştır.
Bu  isyanlara bakıldığında genelde balkanlarda çıkmıştır.
Sebepleri ise
Fransız ihtilalinin ateşlediği milliyetçilik bağımsızlık eşitlik adalet vs kavramlar.
Merkezi otoritenin bozulması
Yöneticilerin yanlış tutumu.final n.kılıç
Bazı toprakların Osmanlının elinden çıkması.(Macaristan,Lehistan)
Balkanların savaş alanı durumuna gelmesi.
Rusların kışkırtması.
SIRP ISYANI 1804 lll.SELIM

Fransız ihtilali ilk etkisini Sırplar üzerinde gösterdi.
Ayaklanma sebeplerine bakıldığında.
Yeniçerilerin burada halka zulmetmeleri.       Final n.kılıç
Milliyetçilik akımı.
Avusturya,Fransa,Rusya nın kışkırtması.
Savaşların burada cereyan etmesi buranın sıksık istilaya uğraması ve el değiştirmesi.
Sırplar kara Yorginin liderliğinde isyan ettiler.
Osmanlı ayaklanmayı bastırmada epey bir mesafe almıştı ki Rusya duruma müdahale etti savaş çıktı.
Ayrıca Ruslar Sırplara yardım da ediyorlardı.
Osmanlı Rusya savaşı 1812 Bükreş antlaşması ile son buldu.
Bu antlaşma ile Sırplara bazı imtiyazlar verildi.
Kara Yorgi bunu az buldu ve bağımsızlık için ayaklandı.
Osmanlı üzerine yürüyünce kaçıp Avusturya ya sığındı.
Isyanın başına Miloş Obronoviç adlı biri geçti.
Osmanlı bu olaya Rusya nın müdahale edeceğini anlayınca Sırplara prenslik verdi.final  n.kılıç
Böylece Osmanlı ya bağlı Sırp presliği kuruldu.
1829 Edirne antalşması ile de bu preslik özerk oldu. 
1878 Berlin  antlaşması ile de Sırplar bağımsız oldu.
Sırplar Osmanlıdan ilk imtiyaz alan topluluktur.
YUNAN ISYANI 1820-1829 ll. MAHMUD
Osmanlı devleti içinde yaşayan gayri Müslim teba içerisinde en imtiyazlı milletlerden birisi Rumlar dı.
Rumlar ekonomik yönden de iyi durumda idiler.
Rumlar Eflak Boğdanada  yönetici dahi atanıyorlardı.
Fakat Rusların kışkırtması sorucu Rumlarda bağımsızlık duyguları gelişmeye başladı.
Okullarında kiliselerinde bu duyguyu yaymaya çalıştılar.
Rum isyanının sebeplerine bakıldığında
Milliyetçilik akımının etkileri. 
Rum okullarının Rum Kilisesinin ve Rum aydınlarının çalışmaları.
Ticaret sayesinde zenginleşmeleri.
Avrupalı aydınların ve Avrupalıların desteği ve çalışmaları.
1814 de kurulan Etniki Eteryanın çalışması
Yanya valisi tepedelenli Mehmet Ali Paşanın görevden alınması.
EFLAK ISYANI
Yunan isyanı ilk defa Eflak ta başladı.
Eflak a atanan Rum idareci Alexsandr ipsilati isyanı buradan başlattı.
Gayesi
Buradan Rus sınırı olduğu için onların yardımını alma.
Eflak Boğdan halkının desteğini almak.
Diğer Ortadokslarında desteğini alarak isyanı tüm Balkanlara yaymak.
Ancak rum asıllı voyvodalardan memnun olmayan halk gereken desteği vermeyince isyan başarısız oldu.
MORA ISYANI 1821 ll.MAHMUT
Eflak isyanın başarısız olasından sonra 1821 de Morada isyan çıktı.
Osmanlıya Tepedlenli Ali paşa isyan etmiş devletin bu isyanla uğraşmasını fırsat bilen Rumlar ayaklandı.
Avrupa bu isyanı sevinçle karşıladı ve destekledi.
Hatta bazı Avrupalılar bizzat gelerek isyana katıldı.
ll. Mahmit isyanı bastırmakta zorlanınca Mısır Valisi Mehmet Ali Paşadan yardım istedi.
Mehmet Ali Paşaya isyanı bastırması halinde oğlu Ibrahim Paşaya Mora ve Girit valiliğini verileceği vaat edildi.
Ibrahim paşa isyanı bastırdı.
Bu olay Avrupa yı hayal kırıklığına uğrattı.
Ingiltere Morada güçlü bir vali istemiyordu.
Rusya Ingiltere bir protokol hazırladı ve Fransa ve Avusturya ya sundular.
Avusturya Meternik sistemine aykırı olduğu için kabul etmedi ama Fransa kabul etti.
Bu protokole göre Osmanlıya Ingiltere Rusya Fransa bir ültimatom verdiler.
Ültimatomda
Yunanistan da özerk bir prenslik kurulması
Tüm Türklerin Yunanistan dan çıkarılmasını istediler.
Bu ültimatoma Yunanistan bağımsız oluyordu.
Osmanlı bunu reddetti.
Bunun üzerine müttefiklerin donanması Navarinde Mısır ve Osmanlı donanmasını yaktı.
Osmanlı bu durumu razı olmadı ve bu devletlerden tazminat istedi.
Rusya ise buna savaşla karşılık verdi.

1828-1829 OSMANLI RUS SAVAŞI VE EDIRNE ANTLAŞMASI ll.MAHMUT
Osmanlının donanması için savaş tazminatı istemesini bahane eder Rusya Osmanlıya savaş ilan etti.
Fransa ise Morayı işgal etmeye başladı.
Mora da ki Mısır askeri ise Ingilizlerle anlaştı ve bu devletin donanması ile Mısıra taşındı.
Mehmet Ali paşa padişaha sormadan Ingilizlerle anlaşmıştı.
Osmanlı devleti çok zor durumda kaldı.Çünkü
Yeniçeri ocağı yeni kaldırılmış.  
Donanma Navarinde yanmış
Yapılan ıslahatlar henüz sonuç vermemişti.
Ruslar önce Eflak Boğdanı aldılar ve Tuna nehrine kadar ilerlediler.
Doğuda ise Kars a kadar geldiler.
Ruslar batıda Tunayı geçip Varna yı aldılar.
Silistre önlerinde Osmanlı Rusları yendi ve durdurdu.
Ruslar 1829 da tekrar harekete geçtiler.
Doğuda  Erzurum batıda ise Edirne ye kadar geldiler.
Osmanlı barış istemek zorunda kaldı.
Sonuçta Edirne antlaşması imzalandı.
Yunanistan bağımsız olacak.
Eflak-Boğdan Osmanlıya geri verilecek
Eflak-Boğdan a ve Sırbistan a Osmanlı özerklik verecek.
Tuna nehrinin ağzındaki adalar  Ruslara verilecek
Doğudaki Anapa Ahıska Poti Akçar Ahikelek kaleleri Ruslara verilecek.
Rusyaya savaş tazminatı verilecek.
Rus ticaret gemileri boğazlardan serbest geçeçek. 
Böylece
Milliyetçilik hareketi Osmanlıda ilk defa başarıya ulaştı.
Osmanlıdan ilk bağımsızlık alan Yunanistan oldu.
Mora'nın elden çıkması Mehmet Ali Paşanın isyanına neden oldu.
Ruslar boğazlardan yararlanma hakkını tekrar elde etti.
FRANSANIN CEZAYIRI ALMASI 1830 ll. MAHMUT
Cezayir Barbaros un Osmanlı himayesine girmesiyle Osmanlıya bağlanmıştı.
Garp Ocakları denilen bu yer batı Akdeniz in kontrolünde önemli bir yere sahipti.
19 yy başlarında Avrupalılar Cezayir in bu gücünden kurtulmak istediler.
1815 Viyana kongresinde bu durum değerlendirildi ve Cezayir'e darbe vurmaya karar verdiler.
Avrupalı devletler Cezayir'i topa tutup gemilerini yaktılar.
Bu durum Cezayir'i zayıflattı.
1827 de Cezayir Fransa dan para alacağını istedi.
Fransa bunu bahane ederek Cezayir i kuşattı.
Yunan isyanını da fırsat bilen Fransa  1830 büyük ölçüde gerçekleştirdi.
1847 de ise Fransa Cezayir in tamamıma hakim oldu.
Osmanlı bu durumu kabullenmekten başka bir şey yapamadı.
Böylece Kuzey Afrika da ilk toprak parçamızı kaybettik.

MISIR MESELESI 1833-1840

Kavalalı Mehmet Ali Paşa Mısıra asker olarak gitmiş sonra bir yolunu bularak valiliği eline geçirmiştir.
Daha sonra yaptığı başarılı hareketlerden dolayı Osmanlı bu valiliği kabul etmiştir.
Bunlar
1806-1812 Osmanlı -Rus -Ingiliz savaşında Ingilizlerin Iskenderiye ve Reşit'e saldırılarını geri püskürttü.
Hicazda Vahabi isyanın bastırarak Haç yolunun güvenliğini sağladı.  
Mısırdaki Kölemenleri ortadan kaldırdı.
Osmanlıdan daha güçlü ordu donanma ve maliye oluşturdu.
Sudan'ı da alarak güçünü artırdı.
Mehmet Ali Paşa Mora isyanı sırasında donanmasını kaybetti.
Fransa Morayı işgal ederken Ingilizlerle padişaha sormadan anlaştı ve 16 bin askerini Ingiliz donanması ile Moradan çekti.
1828-1829  Osmanlı -Rus harbinde padişah asker istemesine rağmen göndermedi.
Bu hareketleri Osmanlı padişahı ile olan ilişkilerini bozdu.
Mehmet Ali paşa Navarin de yanan donanmasını inşa için Moraya karşılık Suriye yi istedi.   
Sözde buranın ormanlarından yararlanacaktı.
ll. Mahmut böyle bir isteği kabul etmediği gibi valiyi azletmeyi düşünüyordu.
Azletmeye fırsat bulamadan vali isyan etti.
Mısır askeri Ibrahim paşa komutasında Akka kalesini aldı.
Daha sora Şam'ı alarak Adana'ya yöneldiler.
1833 de Belen geçitinde Osmanlı ordusunu yenerek Adana'yı aldılar.
Osmanlı ordusu Konya'da sşansını birdaha denedi ise de yine yenildi.
Böylece Istanbul'un yolu açıldı.
ll. Mahmut bu zor durumun karşısında Ruslardan yardım istedi.
l. Nikola bu durumu hemen değerlendirdi.
15 bin askeri donanma ile Istanbul'a yolladı.
Bu durum başta Ingilizler olmak üzere valiye destek veren Fransızları rahatsız etti.
Ingilizler duruma müdahale ederek valiyi durdurdular.
Bu devletin zorlaması ile Kütahya antlaşması imzalandı.
Buna göre
Mehmet Ali Paşa Suriye Girit ve Mısır'ı alacak.
Oğlu Ibrahim Paşa Cidde Adana valiliğini alacak.
Böylece    
Geçici olarak Mısır meselesi çözümlendi.
Her iki taraf da antlaşmadan memnun kalmadı.
Rusların boğazlara gelmesi meseleyi Avrupa ya taşıdı.
Osmanlı Ruslarla anlaşmak zorunda kaldı.

HÜNKAR ISKELESI ANTLAŞMASI 1833 ll. MAHMUT
Osmanlı Mısır valisine karşı çaresizlikten dolayı Ruslardan yardım istemişti.
Bu duruma gelmede Ingilizlerin kayıtsız kalmaları ve Fransanın valiyi desteklemesinin payı vardı.
Ruslar 15 bin askeri Istanbul u korumak için gönderdiler.
Gelen donanma Hünkar iskelesine yerleşti.
Mısır meselesi Kütahya antlaşması ile çözülünce Rusların gitmeleri gerekirken gitmek istemediler.
ll. Mahmut
Rusları boğazdan çıkarmak
Mehmet Ali paşanın (isyan edeceğinden emin olunduğu için) isyanında Istanbulu güvenceye almak
Bu konuda Fransa ve Ingiltere ye güvenilmemesi 
Işte bu sebeplerden dolayı anlaşma yapılmaya karar verildi.
Yapılan Hünkar Iskelesi antlaşmasına göre
Osmanlıya bir saldırı olursa Rusya donanma ve asker göndererek Osmanlıyı (Istanbulu) koruyacak.
Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı boğazları kapayacak.
Bu antlaşma 8 yıl sürecek.
Böylece
Rusların Karadeniz de güvenliği arttı
Mehmet ali Paşaya karşı Osmanlı kendisini güvenceye aldı.
Ingiliz ve Fransızların çıkarları tehlikeye düştü.
Boğazlar sorunu doğdu
Osmanlı son defa boğazlar üzerinde ki egemenliğini tek başına kullandı

MEHMET ALI PAŞANIN IKINCI ISYANI 1839
Kütahya antlaşması ile toprak kazanıp güçlenen Mehmet Ali Paşa bağısızlık peşinde koşmaya başladı ve öyle davrandı.
Fransa buna destek veriyor çünkü bu sayede Mısırı eline alacağını düşünüyordu.
Ingiltere ise bu durumdan rahatsız olmaya başladı.
Osmanlı Ingilizin bu tutumunu görünce Mısır konusunda onun tam desteğini almak için 1838 de Balta Limanı atlaşmasını yaparak Ingilizlere verilen kapitülasyonların şartlarını biraz daha artırdı.
Böylece Ingilizlerin desteği alındı.
Aynı anlaşma Fransa ya da sunuldu ama Fransa kabul etmedi.
Fransa Mısırın bağımsızlığını destekliyordu.
1839 da vali bağımsızlığını ilan etti.
Ayaklanan vali Nizipte yeni kurulmuş Osmanlı ordusunu yendi.
Bu arada ll.Mahmut öldü ve tahta l.Abdülmecit geçti.
Kaptanı derya Ahmet Fevzi paşa Osmanlı donanmasını alıp Mehmet Ali paşaya teslim etti.
Osmanlı iyice güçsüz kaldı.
Osmanlının bu durumu Ingiltere yi telaşlandırdı.
Çünkü valiye Istanbul un yolu açılmış buda Rusların hünkar iskelesine göre boğazlara gelmesi demekti.
Bu olmasın diye Ingiltere duruma müdahale ederek meseleyi Avrupa ya taşıdı ve bir Avrupa meselesi yaptı.
Fransa bu duruma karşı çıktıysa da tutturamadı Mısır için 1840 da Londra da toplanan konferansı engelleyemedi.
Osmanlı Londra ya giderken Avrupa nın desteğini almak için Tanzimat Fermanını ilan etti.
Sonuçta Londra barışı imzalandı.Buna göre
Mısır Osmanlıya bağlı kalacak
Mehmet Ali sadece Mısır valisi olacak valilik babadan oğla geçecek
Osmanlı donanması geri verilecek
Mısır Osmanlıya vergi verecek
Suriye Adana Girit Osmanlının olacak
Mehmet Ali paşa bunu kabul etmedi çünkü Fransaya güveniyordu.
Osmanlı ve Ingiliz donanması Mısır ve Suriye yi ablukaya alarak Akka kalesini aldı.
Sonuçta Mehmet Ali bu barışı kabul etmek zorunda kaldı.
Böylece
Mısır meselesi çözümlendi
Mısıra imtiyaz verildi
Bu meselenin çözümünde Avrupa nın desteğini almak için Tanzimat Fermanı ilan edildi.

BOĞAZLAR MESELESI

Osmanlı Istanbul un fethinden sonra Anadolu Karadeniz sahillerini ve Kırımı Eflak Boğdanı alarak Karadeniz i bir Türk gölü haline getirdi.
Böylece Karadeniz de hiçbir yabancı gemi bulunmamaktaydı.
1535  Fransa  1578 Ingiltere 1598 Hollanda kapitülasyon alınca bu devletlerin gemilerine Karadeniz açıldı.
Rusya'nın güç kazanıp dünyada söz sahibi olmaya başlaması boğazlar üzerinde siyaset geliştirmesi boğazları daha da önemli kıldı.
1700 Istanbul anlaşmasıyla Azak kalesini alan Rusya Karadeniz e indi.
Bu durum mevcut durumu değiştirdi.
Ruslar artık Karadeniz de donanma  bulundura bilecekti.
Osmanlı bu duruma tepki gösterince Ruslar bundan vazgeçti.
1711 Purut atlaşması ile Azak ta verilen haklar geri alındı.
1739 Belgrat antlaşmaları ile Karadeniz in bir Türk gölü olduğu son defa kabul ettirildi.
1774 de Ruslar Küçük Kaynarca antlaşması ile Karadeniz de donanma ticaret gemise ve ticaret gemilerinin boğazlardan geçişini aldıkları kapitülasyonlarla kabul ettirdiler.
Durumun böyle olmasına rağmen yinede boğazların kontrolü Osmanlı da idi.
1798 de Napolyon Mısırı işgal edince Rus donanması yardım amaçlı boğazlardan geçti.
Osmanlı ilk defa boğazları yabancı bir güce açmıştı ve Ruslar ilk defa boğazlardan geçiyordu.
Bu durum sanki Karadeniz Rus ve Osmanlı donanmasına açık diğerlerine kapalı gibi bir manzara doğurdu.
1806 Osmanlı Rus savaşında Ingiliz lerle yapılan kale-i sultaniye antlaşması ile Ruslar ın elinden bu hak alındı.
Bu antlaşmaya göre boğazlar bütün devletlerin savaş gemilerine kapalı olacaktı.
Böylece Rusya ile Osmanlının arasında problem olan boğazlara bir üçüncü devlet olan Ingiltere de karışmış oldu.
1829 Osmanlı Rus harbinde Osmanlı yenilince Rusyanın ticaret gemilerine  boğazlardan geçiş hakkını tekrar verildi.
Bu hak diğer devletlere de verilince boğazlar bütün devletlerin ticaret gemilerine açık olmalı ilkesi doğmaya başladı.
1833 de imzalanan hünkar iskelesi antlaşması ile Rusya nın boğazlara gelmesi garanti oldu.
Bu durum boğazlar Omsalının canını istediğine açar gibi bir hale burundu.
Buda diğer devletlerin işine asla gelmezdi.
Neticede bu durumun görüşülmesi için Londra da bir konferans düzenlenmesine karar verildi.

LONDRA KONFERANSI LONDRA BOĞAZLAR SÖZLEŞMESI 1841 l.ABDÜLMECIT
1840 da Mısır meselesi çözüldükten sonra Ingiltere Fransa boğazlar meselesine el attılar.
Hünkar iskelesi antlaşması 8 yıl sürecekti.
Ingiltere çok iyi biliyordu ki Rusya bunu yenilemek için elinden geleni yapacaktı.
Onun için bu devlet bu mesele için uluslar arası bir konferans önerdi.
Rusya buna karşı çıktı ise de kabul etmek zorunda kaldı.
Osmanlı Rusya Ingiltere Fransa Prusya Avusturya katıldığı konferans Londra antlaşmasıyla sonuçlandı.
Buna göre
Boğazlar Osmanlı egemenliğinde kalacak.
Ticaret gemilerine açık olacak
Hiçbir savaş gemisi barış zamanı boğazlardan geçmeyecek.
Böylece
Osmanlının boğazlar üzerindeki mutlak hakimiyeti sona erdi.
Boğazların durumu ilk defa uluslar arası bir konferansta tartışıldı ve uluslar arası bir statüye (duruma) kavuşturuldu.
Osmanlının boğazlar üzerindeki hükümranlık hakları sınırlardı.
Boğazların koruyuculuğunu bu altı devlet üstlendi.
Rusya hünkar iskelesi ile kazandığı hakları kaybetti.
Avrupa Rusya nın Osmanlı üzerindeki aşırı isteklerine ilk defa engel koydu.
Bu işten Ingiltere Fransa karlı çıktı.
Boğazların ticaret gemilerine açık savaş gemilerine kapalı prensibi uluslar arası bir kural haline geldi.

MÜLTECILER MESELESI
Osmanlı tarihinde birçok mülteci meselesi yaşanmıştır.
Bunların il önemlisi Ispanyadan gerçekleşti.
Hırstiyan zulmünden kaçan bir kısım Yahudi ve Müslüman ll,Bayazit döneminde Osmanlı topraklarına kabul edildi.
1711 de Isveç kralı 12.Şarl Rusların önünden kaçarak Osmanlıya sığındı.
Yine 1763 Rusya Lehistan a kendi yandaşı birini kral seçtirmek istediğinde lehli milliyetçiler karşı çıkınca  üzerlerine yürüdü onlarda kaçarak Osmanlıya sığındı ve buda savaşa neden oldu.
1783 dae Kırım'ın işgali sırasında Kafkasya da ki Müslümanlar Osmanlıya sığındılar.
Bu mülteci meseleleri içinde en önemlisi 1848 de yaşandı.
Avusturya Macaristan'ı ilhak etmeye kalkışınca aralarında savaş çıktı.
Bu arada Rusya da Lehistan girdi.
Avusturya Rusya ittifak yaptılar.
Savaşı kaybeden Macar ve Lehliler Osmanlı ya sığındılar.
Ruslar Lehlileri Avusturya Macarları istedi.
Osmanlı bu isteği reddetti ve bunu bir raporla Avrupa ya taşıyarak bir Avrupa meselesi haline getirdi.
Ingiltere ve Fransa Osmanlıdan yana tavır alınca bu devletler geri adım attılar.
Avusturya ve Rusya bu mültecilerin hayatlarına garanti verince bir kısmı geri döndü.
Osmanlının bu tutumu Avrupa kamuoyundan puan topladı ve Kırım savaşında Osmanlıya destek vermelerini sağladı.

KIRIM SAVAŞI 1853-1856 PARIS ANTLAŞMASI l.ABDÜLMECIT
1839 yılında sonra Osmanlı dış siyasetinde Fransa ve Ingiltere nin desteğini alıyordu.
Bunun başlıca nedenleri
Tanzimat fermanı ile gayri Müslimlere verilen haklar ve ıslahatlar
Macar mülteci meselesinde izlenen politika.
Işte bu sebeplerden dolayı ve Rusya nın Ingiltere ye ters gelen sıcak denizlere inme politikasından dolayı Osmanlıya destek verdiler.
Bu savaşın sebeplerine bakıldığında
Rusya nın politika ve emelleri
Rusya Osmanlının yaptığı ve yapacağı ıslahatlarla güçlenmesini istemiyor
Osmanlıyı  Çar l.Nikla hasta adam olarak görüyor.
Hünkar iskelesi ile aldığı 1841 boğazlar sözleşmesi ile kaybettiği hakları tekrar almak istiyor.
Rusya 1851 de Ingiltere ye Osmanlıyı paylaşmayı teklif etmiş  kabul görmemiş şimdi bu işi tek başına yapmak istiyor.
1848 ihtilalleri Avrupa yı sarsmış bu durumu değerlendirmek istiyor.
Kutsal yerler meselesi
Küdüs teki kilise ve benzer yerlerin hizmetleri kapitülasyonlardan dolayı Fransaya verilmişti.
Ruslar buraların hizmetlerini kendilerine verilmesini istediler.
Var olan Katolik Ortodoks çatışması bu olayla daha arttı.NK
Fransız kralı Lui Napolyon bu meseleyi içten destek almak için kürkledi ve kullandı.
Napolyon bu konuda bazı isteklerde bulundu.
Bunun üzerine Ruslar prens Mençikofu  Istanbul a gönderdiler ve gizil ve açık bazı isteklerde bulundular.
Bunlardan gizil olanlar
Osmanlı ve Rusya arasında ittifak yapılsın
Hünkar iskelesi yenilenecek
Osmanlı Avrupa ile savaşırsa Rusya yardım edecek.
Açık istekler ise
Kutsal yerler meselesini Ortodokslar lehine çözmek
Ortodoks kilisesinin ayrıcalıklarının belirlenmesi.
Rusların bu ültimatom istekleri Avrupa nın desteği alınarak reddedildi
Meçikof Istanbul terk etti ve Rusya Osmanlıya savaş ilan etti.
Rusya Eflak Boğdanı işgal etti.
Hırıstiyan alemini bu savaşa katılmaya çağırdı ama başarılı olamadı.
Avusturya bu savaşı durdurmak için Viyanada bir konferans düzenledi fakat oda başaramadı.
Osmanlı ordusu hem Tuna boylarında hem de Anadolu da  başarılar kazandı.
Ingiltere ve Rusya bu savaşta
Osmanlıya desteklerini göstermek
Rusya nın Istanbul (güneye) inmesini önlemek için
Istanbul a donanma gönderdiler.
Bu durum 1841 sözleşmesinin delinmesi demekti.
Rusya buna karşılık Sinop ta yatmakta olan on parça Osmanlı donanmasını yaktı.
Bu da Ingiltere ve Fransa nın Osmanlıyla anlaşarak savaşa girmesine neden oldu.
Rusları Silistre de yendik.
Ruslar Eflak Boğdanı boşaltmak zorunda kaldılar.
Avusturya ile Osmanlı antlaştı ve Eflak Boğdana Avusturya nın girmesine izin verildi.
Böylece Rusya artık buayı işgal edemezdi.
Bu Avusturya ile savaş olurdu ki Rusya bunun göze alamazdı.
Böylece Balkanlarda savaş sona erdi.
Rusya bir türlü barışa razı olmuyordu.
Müttefikler bunun üzerine Rusyayı barışa zorlamak için Kırıma asker çıkarmaya karar verdiler.
Ingiltere Fransa Osmanlı ve Piyomonte ( Sardunya) Sivastopol u aldılar.
Piyomonte devletinin bu savaşa 15 bin asker göndererek destek vermesinin sebebi ileride kuracağı Italyan birliği için Avrupa dan destek almaktı.
Bu arada çar l. Nikola öldü ve l.Aleksadr  başa geldi.
Rus çarı barış istemek zorunda kaldı
Önce Paris te bir konferans düzenlendi.
Daha sonra Ingiltere Fransa Rusya Osmanlı Avusturya Prusya ve Piyomonte Paris  barışını imzaladılar
Buna göre
Osmanlı devleti Avrupa devleti sayılacak
Avrupa hukukundan yararlanacak
Toprak bütünlüğü Avrupa devletlerinin garantisinde olacak
Karadeniz tarafsız deniz olacak
Bütün savaş gemilerine kapalı ticaret gemilerine açık olacak
Osmanlı ve Rusya burada savaş gemisi bulundurmayacak ve tersane açmayacak
Boğazlar 1841 sözleşmesine tabi olacak
Eflak Boğdan muhtariyetlik verilecek Avrupalı devletler bunun garantörü olacak.
Iki tarafta savaşta aldıkları yerleri geri verecek
Tuna nehri ticaret gemilerine açık olacak
Tunadaki  trafiği uluslar arası bir komisyon denetlelyecek
Ilan edilen ıslahat fermanı büyük devletler tarafında dikkate alınacak yapılacak ıslahatlara Avrupalılar karışmayacak.
Sonuçta
Rusya nın Osmanlı üzerindeki emelleri bir süre aksadı
Rusya 1774 den 1829 a kadar ki Balkanlardaki elde ettiği avantajları kaybetti.
Rusyanın Osmanlının iç işlerine karışması önlendi.
Rusyanın batıda engellenmesi onun doğuya yönelmesine ve orada genişlemesine sebep oldu.
Osmanlının Avrupa devleti sayılması Avrupa nın hukukundan yararlanmasını doğurdu
Fransa ve Ingilterenin Akdeniz de güvenliği arttı
Osmanlı kapitülasyonları ilk defa burada kaldırmayı denedi ama başaramadı.
Osmanlı kendi topraklarını koruyamayacak güçsüz olduğunu kabul etti
Osmanlı ilk dış borcunu Fransa ve Ingiltereden burada aldı
Osmanlının Karadeniz de donanma bulunduramaması onun galip olmasına rağmen mağlup muamelesi gördüğünü gösterir
Osmanlının galip olarak imzaladığı son antlaşmadır
Osmanlının topraklarını korumayı Avrupalı devletler üstlendi
Uluslar arası bir komisyon ilk defa burada kuruldu (tuna Için)
Eflak ve Boğdanın özekliğinin garantörlüğünü Avrupa üstlendi
Islahat fermanının atlaşma metnine alınması bu devletlerin Osmanlının iç işlerine karışmayı hukuki hale getirdi
Ingilterenin en büyük kazancı Rusya nın Karadeniz deki donanmasının kaldırılması oldu
Fransa nın uluslar arası politikada önemi arttı.

KIRIM SAVAŞINDAN SONRAKI GELIŞMELER
PANSLAVIZIM HAREKETLERI

Kırım savaşından sonra imzalanın Paris antlaşması ile Rusya nın Osmanlı üzerindeki emellerine set çekilmişti.
Fakat 1870 yılında Avrupa daki gelişmeler bu durumun değişmesine yol açtı.
Şöyle ki
1870 de Italya 1871 Almanya birliklerini tamamladı.
Böylece Avrupa daki güçler dengesi bozuldu
Fransa Sedan savaşıyla  Alses Leoren i Almanya ya kaptırdı.
Italya Avusturya dan bir kısım toprak aldı.
Rusya bu gelişmelere karşı çıktı.
Işte bu gelişmeler karşısında Rusya Karadeniz in tarafsızlığını tanımayacağını açıkladı.
Bunun üzerine Ingiltere Osmanlı Almanya Avusturya Italya Rusya Fransa nın katıldığı Londra konferansı toplandı.1871
Burada şu kararlar alındı.
Karadeniz in ticaret gemilerine açıklığı devam edecek
Boğazların kapalılık ilkesi devam edecek
Rusya Karadeniz de donanma ve tersane bulundurabilecek
Böylece Rusya nın Osmanlı üzerindeki emellerinin yolu tekrar açılmış oldu.
Ingiltere  Ruslar la Almanların bir araya gelmesi endişesinden dolayı buna izin verdi.
Bugüne kadar Osmanlının toprak bütünlüğünü savunan Ingiltere bu şartlardan dolayı bundan vazgeçti ve Rusyanın yolunu açtı.
Rusya emlerini gerçekleştirmek için milliyetçilikten yararlanma yoluna gitti.
Slav birliği dediğimiz pansalvizim kullandılar.
Kurdukları gizli cemiyetlerle bu fikri yaymaya çalıştılar.
Sadrazam Mahmut Şevket Paşa sayesinde Bulgar Kilisesine özerklik aldılar
Bu Bulgaristan ı bir anlamda siyasi açıdan bağımsız kılıyordu.
Ruslar tarafından kışkırtılan balkan milletleri yavaş yavaş ayaklanmaya başladı.
1875 Hersek peşine Bulgar ve Sırplar isyan etti.
Bosna Hersek i almak isteyen Avusturya bu ayaklanmaya destek verdi.
Işte bu ayaklanmalar Balkanları karmakarışık hale getirdi ve Balkan bunalımı dediğimiz bunalım doğdu.
Osmanlı çok zor durumda kaldı.
Avrupalı devletlerde durumu kötü güldüklerinden müdahale edip Berlin de konferanslar düzenleyip bu bölgeler için kabul edemeyeceğimiz isteklerde bulundular.
Bizde ise Mithat Paşa Serasker Hüseyin Avni  Paşa Mahmut Nedim Paşa meselenin çözümünü meşrutiyette gördüler.
Inadılar ki eğer buradaki milletleri yönetime ortak edersek ayaklanmalar biter.
Buna karşı olan sultan Abdülaziz i tahtan indirdiler
V. Murat ı padişah yaptılar
Bu kişi dengesiz çıkınca meşrutiyeti ilan etmesi şartıyla ll.Abdülhamit le anlaştı ve onu tahta çıkardılar.
Osmanlı bununla uğraşırken Sırbistan da ikinci isyan çıktı.
Osmanlı zor kullanarak isyanı bastırdı.
Rusya araya girerek ateşkes yaptırdı.
Büyük devletler başka bir olaya sebep vermemek için Istanbul da bir konferans daha düzenlemeye kakar verdiler.

ISTANBUL KONFERANSI (TERSANE)
Rusya Italya Fransa Ingiliz Almanya Avusturya Balkan bunalımını görüşmek için Istanbul da ve buradaki elçileri ile bir konferans düzenlemeye karar verdiler.
Osmanlı buradan aleyhine kararlar çıkacağını bildiğinden hem isyanları önleme hem de bu konferansın toplanmasını önlemek için meşrutiyet ilan etti.
Böylece konferansın toplanma nedenleri ortadan kalkmış oldu.
Fakat Avrupalı elçiler bunu hiç dikkate almadılar ve şu kararları alıp bize sundular.
Bosna Hersek e muhtarlık verilecek
Bulgaristan doğu ve batı olmak üzere iki eyalete bölünüp muhtarlık verilecek.
Osmanlı Sırbistan ve Karadağ dan askerlerini çekecek.
Osmanlı bunları kabul etmedi.
Avrupalılar Londra da bir daha toplandı ve bu kararları biraz değiştirerek bize sundular.
Osmanlı bunu da kabul etmeyince Rusya ya fırsat doğdu ve Baserabya ya asker soktu ve böylece 93 harbi başlamış oldu.

1877-1888 OSMANLI RUS SAVAŞI  AYESTEFANOS -BERLIN ANTLAŞMALARI  ll.ABDÜLHAMIT

Osmanlı Istanbul konferansının karalarını kabul etmeyince Ruslar savaş ilan etti.
Osmanlı Paris antlaşmasını göstererek Avrupa nın kendisini korumasını istedi.
Ingiltere Rusya dan boğazların alınmayacağına dair garanti alınca bizi desteklemekten vazgeçti ve çağrıya olumsuz cevap verdi.
Ruslar batıdan Tuna yı geçerek  ilerlediler
Gazi Osman Paşa Plevneyi savundu ise de Rusların almasını önleyemedi.
Ruslar Edirne ye geldi ilerleyerek Çatalcaya kadar ulaştılar.
Doğuda ise Gazi Ahmet Muhtar Paşa Rusları karşıladı.
Burada da Rusları durduramadık ve Erzurum işgal edildi.
Ruslar Yeşilköy e kadar geldiler.
Artık yapacak bir şey olmadığından barış istendi.
Bu arada Abdülhamit savaşı bahane ederek mubusan meclisini kapattı.
Sonuçta Ruslarla Ayestefanos (Yeşilköy) barışı imzalandı.
Buna göre
Bosna Hersek e muhtarlık verilecek
Sırbistan Romanya Karadağ bağımsız olacak
Büyük Bulgaristan krallığı kurulacak,Makedonya Doğu Rumeli ve asıl Bulgaristan buna dahil olacak.
Kar Ardahan Batum  Doğubeyazıt Ruslara verilecek.
Teselya ve Arnavutlukta Osmanlı ıslahat yapacak.
Osmanlı Girit te,Ermenilere ıslahat yapacak.
Osmanlı 30 milyon savaş tazminatı verecek.
Böylece 
Osmanlı Sırbistan Romanya ve Karadağ ı kaybetti.
Doğ Anadolu da önemli toprak parçası Rusların eline geçti.
Ermeni meselesi ilk defa gündeme geldi.
Ruslar Ermeniler üzerinde söz sahibi oldular.
Özerk Bulgar devleti Ege denizine kadar inerek Osmanlının Rumeli deki topraklarını böldü.
Bulgaristan sayesinde Ruslar Akdeniz e  inerek sıcak denizlere inme politikalarını gerçekleştirdi.
Bu savaş meclis -i mebusanın kapanmasına neden oldu.
Rusya nın panslavist politikası başarıya ulaştı.
Ruslar Fırat Dicle nehirlerine yaklaştı
Ruslar Basra körfezine yaklaştı.
Ruslar Hint ticaret yolunu tehdit etmeye başladı.
Balkanlarda yeni devletler kuruldu.
Rusya nın yakaladığı avantajlar Avrupalı devletleri rahatsız etti ve bunu kabullenmediler dolayısı ile bu antlaşma yürürlüğe girmedi.

BERLIN ANTLAŞMASI 1878 ll.ABDÜLHAMIT

Rusya amacına ulaşmış Osmanlıyı parçalamıştı.
Antlaşmaya ilk tepki Ingiltere ve Avusturya dan geldi.
Avusturya nın Balkan larda gözü olması ve Rusya nın balkanlarda büyümesine razı olmadı.
Ingiltere ise kendisinin kandırıldığına inanıyordu.
Çünkü
Rusya Bulgaristan aracılığı ile Ege denizine çıkmış
Doğu Anadolu ya gelerek Hint yolunu ve Basra körfezini tehdit etmektedir.
Işte bu sebeplerden dolayı bu iki devlet Ayetefanosa itiraz edeceklerdir.
Ingiltere Osmanlıdan bu antlaşmanın bozulmasına karşılık Kıbrıs ı istedi
Böylece Ruslara bir mesaj verilerek daha aşağılara inmesi önlenecekti.
Rusya bu itirazı önce kabul etmese de sonuçta başka çaresi olmadığından dolayı kabul etti.
Berlin de bir konferans düzenlendi.
Bu durum Osmanlının geleceğine kendisi değil uluslar arası toplantılarda karar veriliyordu demekti.
Bu konferansa Osmanlı Rusya Ingiltere Almanya Italya Avusturya Fransa katıldı.
Alman başbakanı Bismark ın başkanlık ettiği konferans Berlin barışıyla son buldu.
Berlin barışa göre
Büyük Bulgaristan üçe bölünecek
Asıl Bulgaristan Osmanlı ya vergi veren preslik olacak
Makedonya da kısmi ıslahat yapılması şartıyla Osmanlıya verilecek
Doğu Rumeli Osmanlının olacak hrıstiyan vali tarafından özerk yönetilecek.
Bosna Hersek Osmanlı toprağı sayılacak Avusturya tarafından idare edilecek.
Kars Ardahan Batum Ruslara verilecek Doğubeyazıt Osmanlıya verilecek.
Osmanlı ülkesinde Ermenilerin oturduğu yerlerde ıslahat yapılacak.
Teselya Yunanistan a verilecek .
Osmanlı Girit te ıslahat yapacak.
Romanya bağımsız olacak Dobrucayı  da alacak.
Sırbistan bağımsız olacak Niş ide alacak.
Karadağ bağımsız olup Adriyatik kıyılarından toprak alacak.
Boğazlar 1856 paris ve  1871 Londra ya göre idare edilecek.
Osmanlı 60 milyon savaş tazminatı verecek
Tuna savaş gemilerine kapalı ticaret gemilerine açık olup uluslar arası bir komisyon tarafından idare edilecek.
Sonuçta
Osmanlı Rus savaşları birinci dünya savaşına kadar sona erdi.
Ermeni meselesi devletler arası bir politika oldu.
Rusyanın Balkan hakimiyeti önlendi.
Rusyanın Bulgaristan ın parçalanması ile Ege denizine inmesi önlendi.
Yunanistan ın sınırları genişledi.
Osmanlı sadece Doğubeyazıt ı aldı.
Osmanlı büyük toprak kaybına uğradı.
Bosna Hersek ve Kıbrıs ın Türk toprağı oluşu sadece görünüşte kaldı.sınırlar daralmadan egemenlik hakları Osmanlının bu topraklarda elinden alındı.
Berlin konferansı ve barışı Osmanlının paylaşıldığı yer oldu.
Bu paylaşmaya Ingiltere de katıldı.
Bunun üzerine Osmanlı Almanya nın yanına kaydı.
Ayestefanosun bozulmasının Osmanlıdan ziyade Ingiltere ve diğer Avrupa devletlerine yaradı.

Bu konferanstan sonra Osmanlı dağılma dönemi hızlandı.

Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)

Tanzimat fermanı'nın amacı; Osmanlı uyruğunda bulunan bütün vatandaşlara eşit haklar vererek Avrupa Devletleri'nin Osmanlıların içişlerine karışmasını önlemek, Azınlıklar ve Avrupa üzerinde olumlu bir etki yaparak Avrupalı Devletlerin desteğini sağlamak ve imparatorluğu yeniden toparlamaktı.

* Avrupalı Devletlerin iç işlerimize karışmasına engel olmak.
* Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupalı Devletlerin desteğini kazanmak.
* Devleti ve toplumu demokratik bir yapıya kavuşturma isteği

Bu nedenlerden dolayı 3 Kasım 1839 da Tanzimat Fermanı (Gülhane Hattı Hümayunu) ilan edildi.

Tanzimant Fermanının Içerdiği Esaslar

* Müslüman ve Hiristiyan bütün halkın ırz,namus,can ve mal güvenliğinin sağlanması.
* Askerliğin düzenli bir şekle sokulması.
* Vergilerin düzenli bir yönteme göre belirlenmesi ve toplanması

Islahat Fermanı (1856)


Paris anlaşması görüşmeleri sürerken Islahat Fermanı ilan edilmişti.(1856) Bu fermanla ilgili bir madde Paris Anlaşmasında da yer aldı.

Islahat Fermanı kaynağını ve ortaya çıkış nedenini yabancı devletlerden almaktadır. Bu fermanın esasları Fransa'nın ısrarı ile Avusturya, Ingiltere ve Fransa tarafından belirlenmiştir. Osmanlı Devleti, Paris antlaşması şartlarını lehine çevirmek için bu fermanı ilan etmiştir.

1)-Din ve mezhep hürriyeti sağlanarak azınlıklara okul, kilise ve hastane açma hakkı verilecek.

2)-Azınlık ve yabancılara küçük düşürücü sözler söylenmeyecek

3)-Azınlıklar da bütün devlet memurluklarına girebilecek.

4)-Askerlik işleri yeniden düzenlenecek,azınlıklardan askerlik için bedel kabul edilecek.

5)-Vergi sistemi yeniden düzenlenecek. Iltizam usulü kaldırılacak.

6)-Herkes inancına göre yemin edecek, karma mahkemeler kurulacak.

Trablusgarp Savaşı (1911)

XX. yy. başında Kuzey Afrika'da sadece Trablusgarp Osmanlı egemenliğinde kalmıştı. (Daha önce Cezayir'i ve Tunus'u ve Fas'ı Fransızlar işgal etmiş, Mısır'ı da Ingilizler işgal etmişlerdi.)

Italya'nın gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışı, bunun içinde Osmanlının elindeki Trablusgarp'a asker çıkarmaları.

Trablusgarp'ı ele geçirmekte zorlanan Italyanlar Oniki Ada ve Rodos'u işgal ettiler. Bu sırada Balkan Savaşı patlak verince Osmanlı Devleti barış imzalamak zorunda kaldı. Italyanlarla Uşi (Ouchy)Antlaşması imzalandı.(1911) Antlaşmaya göre Osmanlının kuzey afrikadaki son toprağı olan Trablusgarp ve Bingazi Italya'ya bırakıldı.

Balkan Savaşları

Rusyanın Panslavist politikası ve sıcak denizlere inme düşüncesi doğrultusunda Balkan Devletlerini Osmanlıya karşı kışkırtması sonucu çıkmıştır.

Ingiltere, Osmanlı-Almanya yakınlaşmasından rahatsızlık duyuyordu. Çünkü Almanya, hem Avrupa'nın güçlü bir devleti hem de Ingiltere'nin sömürgelerine göz diken bir tavırda idi. Ingiltere, Almanya tehlikesine karşı daha zayıf durumda olan Rusya'yı kullanmaya karar verdi.

I. Balkan Savaşı

Osmanlinin Trablusgarp'ta savaşıyor olmasini firsat olarak gorduler ve Rusların kışkırtmasıyla Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Bulgaristan aralarında anlaşarak Osmanlı Devleti'ne savaş açtılar.

* Osmanlı Ordusunun bir bölümü savaştan önce terhis edilmişti. Bu duruma bir de subaylar arasındaki siyasi çekişmeler eklenince Osmanlı Devleti bütün cephelerde yenildi.
* Makedonya, Batı Trakya, Edirne ve Kırklareli işgal edildi. Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti.

Sonuçta, Balkanların yeni haritasını belirlemek amacıyla Londra Konferansı toplandı.(1912) Londra Konferansında Osmanlı Devleti Midye-Enez çizgisinin batısında kalan topraklarını kaybetti. (Makedonya, Batı Trakya, Edirne, Kırklareli). Ayrıca Bozcada ve Gökçeada Midilli sakız sisam ahikerya ve ipsara limni bozbaba semadirek dışındaki Ege adaları Yunanistan'a geçti.

II. Balkan Savaşı

I. Balkan savaşında en çok toprağı Bulgaristan almıştı. Bu durumdan memnun olmayan Yunanistan, Sırbıstan, Karadağ ve Romanya Bulgaristan'a savaş açtılar. Bu durumdan faydalanan Osmanlı Devleti de savaşa girerek Edirne ve Kırklareli'yi Bulgarlardan geri aldı.

Osmanlı Devleti Bulgaristan ile Istanbul Antalaşması'nı, Yunanistan ile Atina Anlaşmalarını imzaladı.(1913) Istanbul ve Atina Antlaşmalarında Bulgaristan ve Yunanistanda yaşayan Türklere "Azınlık" statüsü verildi. Balkan Savaşlarından sonra Talat, Cemal ve Enver Paşaların devlet idaresindeki etkinliği arttı. 1.'ıncı Balkan savasına katılmayan devlet ROMANYA

I. Dünya Savaşı (1914-1918)

Almanya ve Italya'nın gelişen sanayileri için hammadde ve pazara ihtiyaç duymaları, bu nedenle Ingiltere ve Fransanın sömürgelerine göz dikmeleri, Fransanın 1871'de kaybettiği Alsas-Loren Bölgesini Almanlardan geri almak istemesi, Avusturya-Macaristan imparatorluğu'nun Rusların Panslavist politikasından rahatsız olması,

Italya savaş başladıktan sonra grup değiştirerek Itilaf Devletlerinin yanında savaşa katılmıştır.

Avusturya-Macaristan Veliahdı Saraybosna'da bir Sırplı tarafından öldürüldü. Bunun üzerine Avusturya Sırbistan'a savaş ilan etti, Rusya Sırbistanın yanında yer aldı,Fransa Rusya'yı destekledi. Almanya ve Ingiltere'nin de katılmasıyla savaş genişledi. Osmanlı Devleti burada ittifak grubundaydı ve yenilen taraf oldu.

1. Dünya Savaşının neden ve sonuçları, Osmanlı devletinin savaşa katılması ile  Ilgili ayrıntılı bilgiler için tıklayınız

1. Dünya Savaşı Osmanlı Devletinin Savaştığı Cepheler Haritasını görmek için tıklayınız

Ayrıca Bakınız

Oğuzlar Oğuz Türk Boyları

Türk Tarihi Özet Konu Anlatımı

Türk Tarihi Kronolojisi Türk Devletlerinin Kuruluş ve YıkılışTarihleri

ilk Müslüman Türk Devletleri

Karahanlılar (840-1212) ve Harzemşahlar (1097-1231) Haritası

Gazneliler Haritası 963-1187

Büyük Selçuklular Haritası

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tarih Konular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Tarihi Resimler