Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi 1299-1453

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

OSMANLI DEVLETI  1299-(1918)1922
OSMANLININ KURULUŞU
1299 söğütte küçük bir aşiretten önce beyliğe sonra daha sonra üç kıtaya hakim olan Osmanlı devletinin kuruluşu sırasında bazı avantajları vardı.
Ayrıca bölgenin durumu da bu devletin kuruluşunda avantajlar sağlamıştır.

BIZANSIN DURUMU
Bizans Marmara bölgesine sıkışıp kalmıştır.
Anadolu Selçukluları döneminde yediği darbeler onu zayıf düşürmüştür.
Ekonomisi bitik durumda olup halka ağır vergiler yüklenmiş ve halk bu durumdan memnun değildir.
Ordusunun ücretli olması da ekonomiye büyük yük getirmektedir.
Bitmeyen taht kavgaları siyasi entrikalar merkezi zayıflatmaktadır.
Tekfurları (vali) merkezi dinlememektedir.
Doğudan Osmanlı batıdan Sırp ve Bulgarlar sürekli saldırı halindedirler.
Bu durumda Bizans ın varlığını sürdürmesi imkansız gibiydi.

BALKANLARIN DURUMU
Balkanlarda siyasi birlik yoktu.
En göçlü Sırplar olup kralları Duşan'ın ölümünden sonra onlarda Osmanlıya  rakip olacak güçte değillerdi.
Bulgarlar Bosnalılar Hırvatlar Arnavutlar prenslikler şeklinde yaşıyorlardı ve siyasi birlikleri yoktu.
Balkanlarda dini alanda da siyasi istikrar yoktu.
Sırplar Bulgarlar Rumlar Ortodoks olup Katolik Macar ve Hırvatlarla araları yoktu.
Hem mezhep çatışmaları hem de ortaçağ kilise baskısı halkı canından bezdirmişti.
Ayrıca halkı canından bezdiren bir başka konuda feodalite ve halkın sınıflara ayrılması idi.
Işte bu olumsuzluklar ve Osmanlının sunduğu imkanlar göz önüne alındığında bura halkının Osmanlıya fazla direnmediğini göstermektedir.
Bir cümle ile söyleyecek olursak balkanlarda Osmanlıyı durduracak bir siyasi güç yoktu.
Balkanlarda yaşayan halk ise buna gerek duymammış bilakis Osmanlının varlığından memnuniyet duymuştur.

ANADOLUNUN DURUMU
Anadolu'da Seçluklu sultanlığı vardı.
Fakat Anadolu da beylikler hakimdi.
Bu beyliklerin tamamı Iran daki Ilhanlı hanlığına bağlı idi ve buraya vergi vermekteydiler.
Anadolu'da siyasi birlik yoktu.
Anadolu her açıdan bir çöküntü yaşıyordu.
Anadolu'da ayrıca Trabzon Rum Devletide bulunmaktaydı.

ANADOLUNUN ETRAFINDAKI DEVLETLER
Osmanlı kuruluşu sırasında Iran da Ilhanlılar vardı ve Anadolu bu devlete haraç ödüyordu.
Karadenizin kuzeyinde Altınordu devleti vardı.
Mısırda ise Türk Islam  dünyasına liderlik yapan Memluklular vardı.

OSMANLININ BÜYÜMESINI KOLAYLAŞTIRAN FAKTÖRLER
COÄžRAFI KONUMU
Osmanlının bir uç beyliği olması onda gaza ve cihat ruhunu geliştirmiş ve kolaylaştırmıştır.
Batıya ilerlemesi halinde Bursa Iznik Izmit gibi ekonomik değeri olan şehirleri alacaktı.
DOÄžUDAN GELEN YOÄžUN TÜRKMEN GÖÇLERI
Anadolu'ya gelen yoğun oğuz göçlerini hiçbir beylik topraklarında istemiyordu.
Osmanlı ise bu gelenleri alıp Bizans tan aldığı topraklara yerleştiriyordu.
Böylece hem bölgeyi Türkleştiriyor hem de nüfusunu ve asker sayısını artırıyordu.
DIÄžER BEYLIKLERIN RAHATSIZ ETMEMESI
Anadolu beylikleri birbirleri ile mücadele ederken Osmanlı buna karışmamıştır.
Diğer beylikler Osmanlıyı fiziki olarak küçük görmüşlerdir.
Osmanlının Bizans la yaptığı mücadelede ona destek vermişlerdir
Bu iki durumda Osmanlının halk gözünde büyümesine neden olmuştur.

MERKEZI OTORITEYI GÜÇLÜ TUTMASI
Osmanlı devleti diğer Türk devletlerinde olduğu gibi ülke ve taht hanedanın ortak malıdır düşüncesinden yola çıkarak ülkenin bölünmesine müsaade etmemiştir.
l. Murat taht babadan oğla geçer ve ülke hanedan mensupları arasında pay edilemez kuralını yürürlüğe koymuştur.
Sancaklara gönderilen şehzadelere bir vali kadar yetki verilmiştir.
Böylece merkeziyetçi bir devlet oluşturulmuştur.
Fatih ise kanunnamesi ile bu kuralı daha da sağlamlaştırmıştır.

TAKIP EDILEN IYI POLITIKA HALKA IYI DAVRANILMASI
Osmanlı yaptığı fetihlerde hiçbir zaman istila emeli gütmemiştir.
Alınan topraklara yurt gözü ile bakılmış ve her türlü yatırımı yapmışlardır.
Tımar iskan ve tahrir sistemi ile devlet varlığını buralarda hissettirmiştir.
Aldığı topraklardaki insanların dinlerine dillerine örflerine asla karışmamış tam bir özgürlük sağlamıştır.
Buda Osmanlının aldığı topraklarda kalıcılığını sağlamıştır.

YÜZYIL SAVAŞLARININ ETKISI
Fransa ve Ingiltere arasında 1137-1453 yılları arasında devam eden bu savaş Osmanlının balkanlarda kolay yayılmasına neden olmuştur.

AHILERIN ŞEYHLERI DERVIŞLERIN DESTEÄžI
Osman gazi Ahi tarikatı lideri şeyh Edebali nin kızı ile evlenmesi onun taraftarlarının desteğini almasına neden oldu.
Osmanlının cihat ve gaza anlayışı içinde olması diğer din ulularının da bu beyliğe yöneltmiş ve desteklerini vermişlerdir.

ILK ON PADIŞAHIN ŞAHSI GAYRETLERI
Osman gaziden Kanuni ye kadar bütün padişahlar ordunun başında sefere çıkmışlardı.
Devlet işleri ile bizzat ilgilenmişlerdir.
Bu padişahların gayesi olan cihan hakimiyeti için ne lazımsa yapmışlardır.

OSMANLININ ANADOLU'YA GELIŞI
Osmanlılar oğuzların kayı boyundandırlar.
Anadolu'ya gelişleri hakkındaki bilgiler tam net değildir.
Malazgirten sonra Anadolu'ya gelmişlerdi.
Alaaddin Keykubat Karacadağ dolaylarının bu boya yurt olarak vermiştir.
Daha sonra ise Söğüt ve Domaniç dolayları yurt olarak verilmiştir.
Ertuğrul gazi yönetiminde bir müddet Çobanoğullarına bağlı yaşadılar.
1281 de aşiretim başına Osman Gazi geldi.

OSMAN GAZI 1281-1326
Osman Gazi 1299 yılına kadar Bizanslı tekfurların aralarındaki anlaşmazlıklardan yararlanarak Bilecik Yerhisar Inegölü aldı.
Şeyh Edebalinin kızını alarak bölge halkının desteğini aldı.
Bu başarılarından dolayı  Selçuklu sultanı Osman Gaziye beylik beratı gönderdi.
Böylece Osman Gazi Osmanlı aşiretini beyliğe taşıdı.
Bu başarısı Bizans lı  valilerinde dikkatini çekti.
1302 de valiler toplanıp Osman Gazi üzerine yürüdüler.
Yapılan Koyunhisar savaşını Osman Gazi kazandı.
Bu savaş Bizans la yapılan ilk savaş olup imparatorun katılmadığı bir savaştır.
Buradan hareketle Dimboz muharebesini yapıp kester kalesini aldı
Osman Gazinin  bu savaşı kazanması imparator ll.Andranikos u telaşlandırdı.
Osman Gazi yi durdurmak için Ilhanlı hanı Gazan hanla anlaşmaya çalıştı.
Gazan hanın ölümü bunu engelledi.
Osman Gazi nin en büyük hedefi Bursa yı almaktı.
Bunun için önce Kite kalesini sonra 1321 de Mudanya yı aldı ve Bursa yı üç yönden kuşattı.
Osman Gazi rahatsızlanınca boyun yönetimini oğlu Orhan a bıraktı.
1326 yılında da vefat etti.
Osman Gazi ilk Osmanlı bakır parasını bastırmıştır.


ORHAN GAZI 1324 (26)-1362

Orhan Gazi babasının vefatı sırasında Bursa kuşatmasında idi ve 1326 da bu şehri aldı.
Bu arada Akça Koca Gazi Abdurrahman Istanbul boğazına kadar Kocaeli yarımadasının büyük bir bölümünü fethettiler.
Böylece Osmanlı Karadeniz e ulaşmış oldu.
Orhan daha sonra Iznik i kuşattı.
Bunun üzerine ll.Andranikos Osmanlının üzerine yürüdü.
1329 da yapılan palekonon-maltepe savaşını Orhan Gazi kazandı.
Bu savaş Bizans la yapılan ilk ciddi savaş ve son meydan muharebesidir.
Bizans Marmara daki topraklarını kurtarmak için yaptığı ilk ve son seferdir.
Bu zaferden sonra 1331 de Iznik alındı.
1335 de ise Ilhanlılara vergi verilmemeye başlandı.
Böylece Osmanlı devleti tam bağımsız oldu.
1337 de Izmit alındı.
Böylece Kocaeli yarımadasının fethi tamamlandı.
Bizansın Anadolu'da-Asyada toprağı kalmadı.
Şimdi yapılması gereken Rumeliye geçmekti.Çünkü
Doğudan gelen göçlere yer bulmak gerekli idi.
Gaza ve cihat anlayışının devam etmesi gerekli idi.
Türk cihan hakimiyeti anlayışı için
Anadolu beylikleri ile mücadele etmek istenmiyordu.
Buraya geçiş Istanbul un fethini kolaylaştıracaktı.
Buraya geçişin bir tek yolu vardı oda Karesi beyliğinin ortadan kaldırılması idi.
1345 te Karesi Beyliğinde çıkan bir karışıklıktan yaralanan Osmanlı beyliği kendisine bağladı.
Bu olay Anadolu birliği yolundaki ilk adım oldu ve bu beylik Osmanlıya bağlanan ilk beylikti.
Böylece
Osmanlı Rumeli ye geçişte bir avantaj yakaladı.
Osmanlı bu beylik sayesinde donanma sahibi oldu.
Karesi devlet adamları-Hacı Ilbey Evranos Bey Ece Halil- Osmanlıya  bağlandı.
Osmanlı Ege denizine ulaştı.
Çanakkale Balıkesir yöresi Osmanlının oldu.

RUMELIYE GEÇIŞ
Osmanlının Rumeli de toprak sahibi olması Bizans ın iç karışıklarından yararlanarak olmuştur.
Bizans imparatoru olmak isteyen Kantekuzen Aydınoğlu Umur beye yardım için gitmişti.
Umur bey ise onu Orhan Gazi ye gönderdi.
Orhanın yaptığı yardın sonucu Kantekuzen imparator oldu.
Bu olay Osmanlının Bizans tahtına müdahale edebilecek güçte olduğunu göstermektedir.
Bu Bizans la dostluğa neden oldu.w
Kantekuzenin oğlu Edirne de Sırp ve Bulgarlar tarafından sarıldı.
Kantekuzen bu sefer bunun için yardın istedi.
Osmanlı yardım etti ve buna karşılıkta Çimpe kalesini aldı.
Bu kale Osmanlının Rumeli deki (Avrupadaki) ilk toprağı olup buradaki fetihler için üs olarak kullanılacaktır.
Buradan hareketle kısa sürede Tekirdağ Gelibolu Bolayır ve Marmara kıyılarına kadar alındı ve Gelibolu yarımadasının fethi tamamlandı.
Orhan Gazi bu fetihlerin Balkan devletlerinin tepkisine neden olacağını ve üzerine gelineceğini biliyordu.
Dolayısı ile gelecek haçlı seferlerinde buraların elde kalması için iskan politikasını işletmeye başladı.
Bu politikaya göre
Anadolu'da konan göçer aileleri ve bir yerleşim yerindeki birbirlerine husumetli aileleri alıp buralara yerleştirdi.
Bunlara tarım alete tohum öküz vs. bedava verildi.
Bunlardan belli bir süre vergi alınmadı.
Buraları terk etmemeleri de şart koşuldu.
Böylece buralar Türkleştirildi.
Osmanlı bu iskan politikasıyla
Bölge Türkleştirildi.
Göçebeler yerleşik hayata geçirildi.
Bunlar üzerinde kontrol sağlandı.
Husumetli aileler birbirlerinden uzaklaştırılarak iç barış sağlandı.
Osmanlının geliri artı.
Gelecek haçlı seferlerinde bölgenin elde kalması sağlandı.
Osmanlının kurucusu Osman Gazi olmasına rağmen teşkilat kurucusu Orhan Gazi dir.
Orhan Gazi
Vezirlik müessesini kurdu.
Ilk divan teşkilatını kurdu.
Vakıf sistemini başlattı.
Yaya ve müsellem adlı ilk düzenli orduyu kurdu.
1331 de Iznik te ilk medreseyi açtı.
Şehir yönetimlerine kadı ve subaşı atadı (sancak sistemi)
Bursa'yı devlet merkezi yaptı.
Bu dönemde donanma sahibi olundu.
Ilk Osmanlı gümüş akçesini bastırdı.
1350 de Marmara aydıncık-edincikte ilk donanma-deniz üssünü açtı.
Osmanlıyı beylikten devlete taşıdı.

l.MURAT DÖNEMI 1362-1389

Murat ilk iş olarak 1362 de Ankara yı Eratna beyliğinden aldı.
Ardından Rumeli'ye ye geçti fetihlere başladı Murat'ın ilk hedefi Edirne yi almaktı.
Bunun için önce Bizans tan gelebilecek tehlikeyi önlemek için Lüleburgaz ve Çorlu'yu aldı.
Batıdan gelebilecek tehlikeler içinde Ipsala Dimetoka veDedeağacı aldı.
Artık Edirne nin alınması kolaylaşmıştı ve Edirne kuşatıldı.
Edirne yi kurtarmaya gelen Bulgar ve Bizans ordusu Sazlıdere savaşında mağlup edildi.
Bu zaferden sonra 1363 de Edirne nin fethi gerçekleşti.
Aynı yıl Gümilcine 1364 de ise Filibe alındı.
Edirne ve Filipenin fethi Sırp Bulgar ve Bizans ın birbirleri ile olan bağlantısını kesti.
Bu gelişmeler Osmanlının üzerine ilk haçlı seferinin gelmesine neden oldu.
Sırp sındığının sebeplerine bakıldığında.
Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak.
Türkleri Rumeli'den atmak.
Macarların balkanları almak istemesi.
Işte bu sebeplerden dolayı ve papanıda kışkırtması ve Macar kralı Layoşun öncülüğündü Sırp Bulgar Eflak Bosna presleri harekete geçtiler.
Hacı Ilbey l.Murat ın gelmesini beklemeden haçlı ordusunu dağıttı.
Böylece
Balkanların kapısı açılmaya başladı.
Edirne başkent yapıldı.
Balkanları almak isteyen Macarlar bundan vazgeçti.
Bulgarlar Osmanlıya vergi vermeye başladı.
Osmanlının Edirne yi  alıp başkent yapması göstermiştir ki fetih politikası batı yönünde tercih edilecektir.
Bu zaferden sonra Osmanlının batıya doğru ilerleyişi devam etti.
1367 de Trakya nın fethi tamamlandı.
1371 de Sırplarla Makedonya için Çirmen savaşı yapıldı ve Makedonya alındı.
1372 de Sofya ya kadar olan topraklar alındı.
1374 de ise Sırplar Osmanlıya vergi vermeye başladı.
Murat zamanında Anadolu Türk birliği için önemli adımlar atıldı.
Barışçı bir politika izlenerek bazı topraklar alındı.
Germiyanoğullarından oğlunu kız alarak çeyiz olarak Kütahya Simav Tavşanlıyı aldı.
Hamitoğullarından parası ile Akşehir Beyşehir Seydişehir Yalvaç Karaağaç Isparta yı satın aldı.
Karamanoğlu Alaaddin beye de kızını verdi.
Karamanoğlu rahat durmayarak Osmanlıya saldırdı.
Bunun üzerine sefere çıkıldı ve Alaaddin yakalandı ve affedildi.
Anadoluda bu faaliyetler devam ederken omsalı ordusu batıda Sofya Niş Manastırı aldı.
Bu durum ve Osmanlının Karamanoğulları ile uğraşmasının fırsat bilen haçlıları harekete geçirdi.
1388 de Osmanlı ordusu Ploşnikte ilk yenilgisin aldı.
Bu yenilgide haçlıları daha da cesaretlendirdi.
Bunlara göre bu l.Kosova haçlı seferinin sebeplerine bakıldığında.
Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak
Osmanlıyı balkanlardan atmak
Ploşnik yenilgisinin verdiği avantajdan yaralanmak
1389 da Bulgar Sırp Bosna Boşnak Eflak Arnavut Leh Çeklerden oluşan ordu Kosova da omsalı ile karşılaştı.
Bu Osmanlı ile yapılan ilk büyük meydan muharebesi idi.
Osmanlı ordusu şehzade Beyazıt ın üstün gayretleri sonucu bu savaşı kazandı.
l.Murat savaş meydanını gezerken bir Sırplı tarafından şehit edildi.
Sonuçta
Osmanlının balkanlarda kalıcı olduğu bir kez daha görüldü.
Haçlıların azmi kırıldı.
Balkanlardaki Osmanlı ilerleyişi durdurulamadı.
Osmanlıda taht değişikliğine neden oldu.
Osmanlı bu savaşta ilk defa ses topu kullandı.
Tuna ya kadar olan topraklar Osmanlının eline geçti.
Osmanlının karşısında sadece Macarlar kaldı.
Osmanlının Islam dünyasında itibarı artı.
l.Murat devlet teşkilatında da bazı değişiklikler yapmıştır.
Bunlar
Yaya ve Müsellem ordusu yetmeyince
Pencik sistemi ile Kapıkulu ocaklarını
Tımar sistemi ile tımarlı sipahileri kurdu
Rumelide topraklar genişleyince Manastır merkez olmak üzere Rumeli Beylerbeyliğini kurdu.
Düzenli büzce hazırladı.
Topçu ocağını kurdu.
Ülke ve taht hanedanın ortak malıdır anlayışına son vererek tahtın babadan oğlu geçmesini sağladı.
Böylece merkeziyetçi yapıyı sağlamlaştırdı  


YILDIRIM BEYAZIT 1389-1402
l.Murat ın şehit edilmesinden sonra savaş meydanında tahta geçti.
Askere cülus bahşişi dağıttı ve bu bundan sonra adet haline geldi.
Bu arada Osmanlının batıda olmasından yaralanan Karamanoğlu harekete geçerek Osmanlı topraklarına saldırdı.
Yıldırım bu durum karşısında Bursa  ya geldi.
Osmanlı Anadolu daki faaliyetler için Bursa  yı merkez,ikinci başkent olarak kullanıyordu.
Yıldırım hiçbir zorlukla karşılaşmadan Germiyan Aydın Menteşe Saruhan Hamitoğullarını ortadan kaldırdı.
Daha sonra Konya ya yürüdü Karamanoğlunu yakaladı fakat onu affetti.
Karamanoğlu yine rahat durmadı Osmanlıya karşı Kadı Burhanettin ve Candaroğulları ile anlaştı.
Yıldırım bunun üzerine yürüdü ve Candaroğullarından Kastamonu yu aldı.
Anadoluda topraklar genişleyince Kütahya merkez olmak üzere Anadolu Beylerbeyliğini kurdu.
Bu arada Balkanlarda da faaliyetlerimiz devam ediyordu.
Sırp kralı tekrar vergiye bağlandı.
Niğbolu kalesi alındı.
Bulgar kralı Şişman ortadan kaldırılarak Tırnova alındı.
Bulgaristanın fethi Osmanlıyı Macaristanla sınır yaptı.
Yıldırım Venedik le bir ticaret antlaşması yapılarak onlara bazı ticari imtiyazlar tanındı.
Yıldırım doğuyu ve batıyı sindirdikten sonra Istanbul u 1391 de kuşattı.
Fakat boğazı kontrol edemediği için bir sonuç alamadı.
Kuşatmayı hafifleterek Anadolu (Güzelce) hisarını yaptırdı.
1395 de kuşatmayı tekrar ağırlaştırdı.
Yardım alamayan Bizans zor durumda kaldı ve Avrupa dan yardım istedi.
Sonuçta Avrupa haçlı seferine karar verdi.Niyetleri
Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak
Osmanlıyı Balkanlardan-Avrupadan atmak
Istanbul kuşatmasına yardım etmek
Osmanlıya karşı düzenlenen en güçlü sefer olan bu sefere Ingiltere Fransa Iskoçya Avusturya Lehistan Isviçre kuvvetleri katıldı.
Yıldırım mecburiyet karşısında kuşatmayı kaldırarak haçlıların karşısına Niğboluda oyalanırlarken çıktı.
1396 da baskın şeklinde haçlı ordusunu dağıttı.
Sonuçta
Balkanlarda Osmanlıyı yenmenin mümkün olmadığı ortaya çıktı.
Orta Avrupa'nın kapıları Osmanlıya açılmaya başladı.
Balkanlarda Osmanlı hakimiyeti güçlendi.
Bizansın Avrupa'dan yardım alma ümidi daha da azaldı.
Haçlı dünyası uzun süre kendisini toparlayamadı.
Fetret devrinde bu aldığı darbeden dolayı Osmanlının üzerine gelemedi.
Eflak Boğdan Osmanlı hakimiyetini tanıdı.
Yıldırıma halife sultan-ı iklim-i rum unvanın verdi.
Bu unvan Anadolu da yapılan faaliyetleri muşrulaştırdı.
Bulgaristan tamamen Osmanlı hakimiyetini tanıdı.
Moraya sefer düzenlendi ve alındı.
Salanik alındı.
Osmanlının Niğboluda olmasından yararlanan Karamanoğlu Ankara'ya saldırarak burayı aldı.
1397 de Yıldırırm bu beylik üzerine yürüyerek bu beyliği kendisine bağladı.
Bu arada Kadı Burhanettin ölünce Çelebi Mehmet beylik üzerine yürüdü ve Samsun,Sivas Kayseri Aksaray Kırşehir'i aldı.
Böylece orta ve batı Anadolu da Türk siyasi birliği sağlandı.
Sonuçta
Doğuya doğru genişleme Osmanlı ile Timur u karşı karşıya getirdi.
Dülkadiroğulları Osmanlının tehdidi altına girince Osmanlı ile Memlukluların arası açıldı.
Batı Anadolu nun  fethi Osmanlıya Akdeniz ve eğede uzun sahiller getirdi.
Aydın Menteşeoğullarının donanması Osmanlıya katılınca Osmanlı donanması güçlendi ve denizcilik faaliyetleri gelişti.
Ege adalarına seferler düzenlendi.
Osmanlı ordusu Fırat nehrine ulaştı.
Osmanlı Akkoyunlularla karşı karşıya geldi.
Yıldırım Niğboluda haçlılara darbe vurduktan sonra Anadolu'da da işleri yoluna koyduktan sonra yarım bıraktığı işe geri döndü.
1399 da Istanbul u ikinci defa kuşattı.
Fakat Timur tehlikesi yaklaşınca Bizans la anlaşarak kuşatmayı kaldırdı.
Yapılan antlaşmaya göre
Silivriye kadar olan topraklar Osmanlının olacak.
Yıllık haraç artırılacak
Bir Türk mahallesi kurulup ve bir cami yapılacak
Istanbul'da bir kadı bulunacak.


ANKARA SAVAŞI 1402
Timur 1396 da devletini kurdu ve Ilhanlıları,Altınordu devletlerini yıkarak güçlendi.
Daha sonra batıya yöneldi ve buda Ankara savaşına neden oldu.
Ankara savaşının sebeplerine bakıldığında.
Timurun yıktığı devletlerin hükümdarları (Kara Yusuf Ahmet Celayir )kaçıp Osmanlıya sığınıp Osmanlıyı kışkırtması.
Yıldırımın yıktığı beyliklerin beylerinin Timur'u kışkırtması.
Birbirlerine yazdıkları hakaret içeren mektuplar.
Timurun Çine  ve Hindistan a yapacağı seferlerde arkasında güçlü bir devlet bırakmak istememesi.
Her iki sultanında cihan hakimiyeti peşinde olması.
Yıldırımın Erzincan Kemah ı alması
Timurun buna karşılık Sivas ı yakıp yıkması
Iki ordu Ankara'nın Çubuk ovasında karşılaştılar.
Bazı beylik askerleri Timur un safına geçince Timur kolay bir zafer kazandı.
Yıldırım esir düştü ve altı ay sonra öldü.
Sonuçta
Anadolu beylikleri tekrar kuruldu.(karesi beyliği ve kadı burhanettin devleti hariç)
Anadolu Türk siyasi birliği bozuldu.
Osmanlı devleti yıkılma tehlikesi geçirdi.
Fetret devri başladı,taht kavgaları yaşandı.
Osmanlı Timur un himayesine girdi.
Anadolu Timur un himayesine girdi.
Bizansın ömrü uzadı,Istanbul un fethi gecikti.
Balkanlarda Türk ilerleyişi durdu.
Karakoyunlu Akkoyunlu devletleri güçlendi Osmanlıya rakip oldu.
Osmanlı Arnavutluk u boşaltmak zorunda kaldı.
Timur kışı Anadolu'da geçirdi ve Izmir i alarak Aydınoğullarına verdi.
Timur Anadolu'dan gidince burada tam 11 yıl sürecek taht kavgaları başladı.
Yıldırım cülus bahşişini veren ilk padişahtır.
Fatih bu bahşişi kanunnamesinde kanunlaştırdı.
l. Abdülhamid ve lll.Selim savaştan dolayı vermedi.

FETRET DEVRI 1402-1413
Ankara savaşından sonra Yıldırımın dört oğlu arasında on bir yıl süren taht kavgaları dönemine Fetret devri denir.
Savaştan sonra Timur
Süleyman a Edirne yi (Balkanları),Isa ya Balıkesir i Musa ya Bursa  yı Mehmet e ise Amasya yı verdi.
Ilk çekişme Musa ile Isa arasında oldu ve Isa Musa dan Bursa  yı aldı,Musa kaçarak Mehmet Çelebiye sığındı.
Çelebi Mehmet Isa nın üzerine yürüdü ve onu ortadan kaldırdı.
Böylece Anadolu'da Mehmet Balkanlarda Süleyman hakim oldu.
Mehmet kendisine sığınan Isa yı Süleyman ın üzerine gönderdi.
Isa Süleyman ı yedi ve balkanlara hakim oldu.
Fakat bir süre sonra kendi başına hareket etmeye başladı.
Istanbul'u kuşatan Musa ya Bizans ta düşman oldu.
1413 de Bizans ında desteğini alan Mehmet Musa yı ortadan kaldırdı.
Böylece ülkeye tek başına hakim oldu.
Osmanlı fetret devrinde balkanlarda toprak kaybetmemiştir.
Bunun sebepleri
Süleyman çelebinin balkanlara kısa surede hakim olması
Niğboluda aldığı darbeden dolayı Avrupa'nın yardıma gelememesi.
Fransa ve Ingiltere arasında yüzyıl savaşlarının devam etmesi.
Tımar ve Tahrir (Nüfus sayımı) sistemi ile devletin otoritesini hissettirmesi.
Yerli halkın Osmanlıdan memnun olması
Halka yumuşak bir siyasetle yaklaşması
Din ve vicdan hürriyeti tanıması
Can ve mal güvenliği sağlaması
Kutsal sayılan mabetlere dokunmayıp buralardan vergi almaması.
Osmanlının fetret devrini az zararla atlatmasının sebepleri ise
Bizansın güçsüz ve karışık olması
Balkanlardaki politikası
Tımar sisteminin etkisi
Anadolu beyliklerinin güçsüz ve karışık olması
Haçlılara vurulan darbeler

ÇELEBI MEHMET DÖNEMI 1413-1421
Çelebi ilk önce merkezi otoriteyi güçlendirmeye çalıştı.
Bunu yaparken barışçı bir politika izledi.
Venedik Bizans ve Ceneviz le anlaştı.
Bunun ardından Anadolu'da ki otoritesini artırmaya çalıştı.
Saruhanoğulları üzerine yürüyerek bu beyliğe son verdi.
Aydınoğullarından Izmir i aldı.
Aydınoğlu üzerine gidilince kaçıp Bizans a sığındı.
Karamanoğlu Bursa  ya saldırınca üzerlerine yüründü ve sindirildi.
Candaroğullarının bir kısım toprakları alındı.
Balkanlarda ise Eflak kuvvetleri yenilgiye uğratıldı ve Eflak vergiye bağlandı.
1416 da Venedik le ilk deniz savaşı yapıldı ve yenilgi ile sonuçlandı.
Çelebi Mehmet zamanında Osmanlıya karşı ilk dini ve sosyal isyan çıktı.
Şeyh Bedrettin adlı kişinin müritleri Manisa da ayaklandı.
Isyan bastırıldı Bedrettin yakalanarak asıldı.
Çelebi Mehmet döneminde çıkan ikinci isyanda düzmece Mustafa isyanıdır.
Timurun yanında götürdüğü Yıldırımın oğlu Mustafa Timur ölünce geri geldi ve tahtta hak iddiasında bulundu.
Abisiyle yaptığı mücadeleyi kaybederek Bizans a sığındı.
1421 de ölen Çelebi Mehmet Osmanlının ikinci kurucusudur.


ll.MURAT DÖNEMI 1421-1444 =1444-1451
Murat önce amcası Mustafa ile taht mücadelesi yaptı.
Mustafa yı Bizans kışkırtmıştı.
Bu arada Bizans ta sığınmış olan Aydınoğlu Cüneyt beyde Izmir e geldi.
Murat önce amcası Mustafa yı ortadan kaldırdı.
Daha sonra Bizans ı kuşattı.
Bizans bu sefer kuşatmadan kurtulmak için Murat ın kardeşi şehzade Mustafa yı kışkırtı.
Mecburen kuşatma kaldırıldı ve şehzade Mustafa ile taht mücadelesi yapıldı ve öldürüldü.
Böylece devlette otoritesine tesis etmiş oldu.

ANADOLU DAKI FAALIYETLER
Çelebi Mehmet'in ölümünü fırsat bilen bazı beylikler harekete geçti.
ll.Murat bunun üzerine Aydınoğulları üzerine yürüdü ve bu beyliğe son verdi.
Peşine Menteşeoğullarına son verdi.
Karamanoğlu üzerine yürüdü ve onu itaat altına aldı.
Germiyanoğlu Yakup bey ölünce vasiyeti üzerine beylik Osmanlıya bağlandı.
Candaroğullarından bazı topraklar alındı.
Böylece bozulan Türk birliği batı Anadolu alınarak sağlanmaya çalışıldı.

BATIDAKI GELIŞMELER
ll. Murat Istanbul'u kuşattığı zaman Venedikliler 1423 de Selanik e saldırmış ve şehri almışlardı.
Bu olay Venediklilerle savaşın başlamasına neden oldu.
Venedik Selanik i Bizans a teslim ettiyse de Bizans koruyamayacağından Venedik e sattı.
1430 da Osmanlı bu şehri geri aldı.
Osmanlının Candaroğulları üzerine seferde olmasından yararlanan Eflak beyi Drakul Osmanlı topraklarına saldırdı.
Üzerine gidilince vergiyi vermeye devam etti.
Bu arada Sırp kralı Stefan öldü.
Bunun ölümü Osmanlı Macar ilişkileri savaşa dönüştü.
Çünkü her iki ülkenin de bu topraklarda gözü vardı.
Osmanlı Macar topraklarına girip Güvercinlik kalesini alınca Sırp ve Eflak beyleri geri adım atmak zorunda kaldılar ve itaatlerini bildirdiler.
Bunun üzerine Macarlarla üç yıllık bir anlaşma imzalandı.
Epir halkı Osmanlıdan kendilerine bağlanmak istediğini bildirince omsalı burayı aldı.
Böylece Yanya ya kadar olan topraklar Osmanlının eline geçti.
Bu durum Macarların Sırp Eflak ve Karamanoğulları ile ittifak yapmasına neden oldu.
Bunun üzerine Osmanlı 1439 da Sırpların merkezi Semendire yi aldı.
Osmanlının Sırbistan a girmese Macarları harekete geçirdi.
Macar komutan Jan Hunyadi haçlı ordusu ile Osmanlı ordusunu 1443 de Filipe de Yaş da Yalvaç ta üç defa üst üste yendi.
Bu gelişme karşısında ll.Murat barış istemek zorunda kaldı.
1444 de Edirne Segedin antlaşması imzalandı.
Buna göre
Bulgaristan Osmanlıya bağlı kalacak
Eflak Osmanlıya vergi vermek şartı ile Macaristan a bağlanacak
Tuna nehri sınır kabul edilecek
Sırbistan bağımsız olacak (tampon devlet olarak araya girdi)
Bu antlaşma on yıl sürecek
Bu Osmanlının Avrupa ile yaptığı ilk barıştır.
Osmanlı ilk kez toprak kaybetti.
ll.Murat daha sonra Seydişehir Beyşehir Akşehir vererek Karamanoğullarıyla da anlaştı.
Hem doğuda hem de batıda barışı sağladıktan sonra tahtı oğlu Mehmet e bırakarak Manisa ya gitti.
Murat ın böyle davranmasında
Balkanlardaki alınan üst üste yenilgiler.
Orduda bundan dolayı otoritesinin sarsılması
Uç beylerinin muhalefeti
Oğlu Alaattinin vefatının verdiği üzüntü etkili olmuştur.


VARNA SAVAŞI 1444
Bu savaşın sebeplerine bakıldığında
Devletin başında çocuk yaşta birinin olması
Devlet adamlarının bu durumdan dolayı nüfuz mücadelesine girmeleri ve devletin başında istikrar olmaması.
Yeniçerilerin ulufe azlığını bahane ederek buçuk tepe isyanını çıkarmaları.
Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak
Osmanlıyı Balkanlardan-Avrupa'dan atmak
Işte bu sebepler Macar kralı Ladislas ve Jan Hünyadiyi harekete geçirdi.
Haçlı ordusu Tunayı geçti.
Buda Edirne antlaşmasının bozulması demekti.
Haçlılar Varna önlerine geldiler.
Bu arada bir haçlı donanması Anadolu'dan yardım gelmesin diye Çanakkale boğazını kapadı.
Bu donanma Bizans'a güvenerek gelmişti.
ll. Mehmet babasının ordunun başına çağırdı ve iki ordu Varna da karşılaştılar.
Bu savaştan Osmanlı ordusu galip çıktı ve sonuçta
Ladislas bu savaşta öldü Macar kralı Jan Hünyadi oldu.
Daha önce alınan Balkan yenilgilerinin izleri silindi.
Balkanlara yerleşmemiz sağlam demelerle dayanmaya başladı.
Ankara yenilgisinden sonra ilk ciddi zafer kazanıldı.
Bulgaristana ve Yunanistan'a Türkler yerleşmeye başladı.
Mora ve Sırbistan Osmanlı hakimiyetini tanıdı.
Bu seferden sonra murat tekrar Manisa ya dönmek istedi fakat yeniçeriler onun padişah olmasını isteyince ikinci defa tahta geçit.
Bu arada Arnavutluk ta isyan çıktı.
Macar kralı Jan Hünyadi ise haçlı ordusu hazırlamaya başladı.
Macarlar Eflak Polonya Almanya yıda yanlarına alarak Sırbistan'ı işgal ettiler.

II.KOSOVA SAVAŞI 1448
Bu savaşın sebeplerine bakıldığında
Haçlı ordusunun Sırbistan'a girmesi
Hünyadinin daha önce Osmanlıyı yenmiş olmasından aldığı cesaretle bir kez daha yenip tacını perçinlemek istemesi.
Varna'nın intikamının alınmak istenmesi
Türklerin batıya ilerleyişini durdurmak
Osmanlıyı Balkanlardan-Avrupa'dan atmak
Iki ordu Kosova da karşılaştılar.
Bu savaşı Osmanlı kazandı.
Sonuçta
Haçlıların kazanma ümide tamamen yok oldu
Bizans'ın yardım alma ümidi tamamen yok oldu
Istanbul'un fethi kolaylaştı
Avrupa saldırıdan savunmaya Osmanlı savunmadan saldırıya geçti.
Osmanlının Islam dünyasındaki itibarı artı
Bu Istanbul'u kurtarmak için düzenlenen son haçlı seferi oldu.
Balkanlar kesin Türk yurdu oldu.
ll.Murat bu zaferden sonra Arnavutluk seferine çıktı.
Fakat vefatı bu seferi yarım koydu.
ll. Murat zamanında
Bilimsel gelişmeler ilerlemiş bir çok ilim adamı Arabistan dan Kırım dan Türkistan dan Osmanlıya gelmiştir.
Arapça Farsça eserler Türkçeye tercüme edilmiştir.
Devşirme sistemi başlatılmıştır.
Enderun mektebinin temelleri atılmıştır.

Ayrıca Bakınız

Oğuzlar Oğuz Türk Boyları

Türk Tarihi Özet Konu Anlatımı

Türk Tarihi Kronolojisi Türk Devletlerinin Kuruluş ve YıkılışTarihleri

ilk Müslüman Türk Devletleri

Karahanlılar (840-1212) ve Harzemşahlar (1097-1231) Haritası

Gazneliler Haritası 963-1187

Büyük Selçuklular Haritası

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tarih Konular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Tarihi Resimler