Ilk Çağ Medeniyetleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

ILKÇAĞ MEDENIYETLERI
Yazının içadı ile başlayıp kavimler göçüne kadar süren zamandır.
Bu çağda çok tanrılı dinler hakimdir.
Bunun yanında Musevilik ve Hrıstiyanlık bu çağda gelmiştir.
Siyası yapı olarak şehir devletleri merkezi krallıklar ve imparatorluklar görülür.
Yönetim şekli ise teokratik demokratik oligarşi mutlakıyetler görülür.
Halk sınıflara ayrılmıştır.
Ekonomik ilişkiler gelişmiştir.

Ipek baharat ve kral yolları etkindir.
Pozitif ilimlerde gelişme olmuş yeni icatlar bulunmuştur.
Para takvim alfabe bu çağda bulunmuştur.
Ilk büyük imparatorluklar (Roma Pers Iskender) bu çağda kurulmuştur.
Toplumsal ilişkiler toplumu etkileyen olaylar yavaş geliştiği için bu çağ uzun sürmüştür.
ÇIN MEDENIYETI
Dünyanın en uzun tarihine sahip bir medeniyettir.
Geçmişlerine ait en eski yazılı belgeler Çin medeniyetindedir.
Türk,Moğul,Tunguz ve  Tibet medeniyetlerinden etkilenmişlerdir.
Tek bir kavmin medeniyeti değildir.
Dışarıdan gelen kavimler buraya yerleşmiş zaman içinde Çinleşmişlerdir.
M.I 3. yılın başlarında millileşmişlerdir.
Daha sonra 22 sülale Çin de sırasıyla hüküm sürmüştür.
Buların arasında 2 de Türk sülalesi vardır.
Hunların baskısı sonucu Çin Setini yapmışlardır.
Askeri açıdan Türklerden etkilenmişlerdir.
Kendilerine has bir yapı  kullanan  Çinliler (resim yazısı) M.I.105 kağıdı mürekkebi

M.I.650 de ağaçtan matbaayı  kullanmışlardır.
Ayrıca dönem pusula , ipek, ipek böcekçiliği Çin porsenelini de bulmuşlardır
Çin ipek yolunun başlangıcıdır.
Ipek yolu ve Asya hakimiyeti için Çinlilerle Türkler büyük mücadeleler yapmışlardır.
Çin de Gök Tanrı, Budizim, Konficyus ,Teoculuk din olarak yaygındır.

Tapınak mimarisi gelişmiştir.
Halk asiller ve köylüler olarak sınıflara ayrılmıştır.

HINT MEDENIYETI

Hint tarihi taş devrine kadar gider.
Ilk medeniyetleri indus nehri yakınlarında Sind adı altında kurulmuştur. 
Verimli toprakları ve ikliminden dolayı sıksık istilalara uğramıştır.
Birçok kavim gelip buraya yerleşmiştir.
Sıksık istilalardan dolayı ve Hindistan ın  coğrafi yapısından dolayı burada millileşme olmamıştır.
MÖ 8yy. Ariler buraya gelerek burada Kast sistemi denilen sınıf sistemini kurmuşlardır
Çok sert bir sınıf sistemi olan kast Hindistan da millileşmeyi zaten yok eden sebeplere eklenmiş ve millileşme tamamen ortadan kalkmıştır.
Bu sistemde halk
Brahmalar-din adamları
Kşatyalar-soylular askerler
Vaysiyalar-sanatkarlar tüccarlar orta tabaka
Südralar-işciler alt tabaka
Paryalar-köleler kast dışı sınıf
sınıflara ayrılmıştı.
Burada mani ve buda dinleri ağırlıklıdır.
Gaznelilerle Islam gelmiştir
Kast sistemine darbe vurmuştur.
Hindistan da Türk yönetimini başlatmıştır. 
Baharat yolu buradan başlar.                               

ISKIT (SAKA ) MEDENIYETI
M.I.7yy Tuna nehrinden Kore denizinin düzlüklere kadar hakim olan Türk kavimidir.
M.I.2.yy Karadeniz bölgesine  kadar inmişlerdir

Iranla  (Med  Pers ) mücadele etmişlerdir.
Yunanlıları hekimliği öğretmişlerdir.
Atlı göcebe kültürü orta Asya  nın  dışına çıkarmışlardır.
Iranla savaşları anlatan Alpertunga (Afrasyab) ve Şu destanı bunlara aittir.  

MEZEPOTAMYA MEDENIYETI
Kelime manası ikinehir arasI olan Mezopotamya Güney Doğu Toroslardan Basraya kadar olan Fırat Dicle arasındaki topraktır.
Yukarı ve aşağı olmak üzere ikiye ayrılır. 
MÖ.4 binlerde insanlar buraya yerleşerek bataklıkları kurutmuşlardır.
Buranın verimli topraklara sahip olması coğrafi olarak kendisini korumaması buranan sıksık istilalara sahne olmasına neden olmuştur.
Taş olmadığı için kerpiçten eserler yapıldı.
Bu iki sebepten dolayı günümüze kadar pek fazla eser gelmemiştir.
Buda günümüze kadar eserlerin gelmemesine neden oldu.
Yunan,Helen,Anadolu ve Mısır medeniyetlerini etkilemiştir.
Mezopotamya medeniyetini Sümerler başlatmıştır.
SÜMERLER
Mezepotamya'ya MÖ 4000 lerde  Orta Asya'dan gediler.
Tapınakları etrafına MÖ 3000 ler  de ilk şehir devletlerini kurdular.
Ur,Uruk;Kiş,Lagaş,Umma,Lippur,  Larsa gibi.
Bu şehir devletleri asla birlik sağlayamadı birbirleriyle mücadele ettiler.
Şehir devletleri başında Ensi veya Patesi adlı kral bulunurdu.
Bir Patesi birkaç şehri himayesi altına alırsa onaLugal denirdi.
Tüm Sümer ülkesini egemenliği altına alırsa Lugal Kalma denirdi.
Ayrıca aksakallılar denilen bir meclis kralın yanında olurdu.
MÖ 3000 ler de civi yazısını  buldular.
Böylece dünya tarih çağlarına Mezopotamya da girdi.
Ur sitesi kralı Urukagina rahiplerin somürüsüne karşı tarihde bilinen ilk ihtilali yaptı.
Yine aynı kişi bilinen ilk kanunları yaptı.
Bu kanunlar dünyanın ilk yazılı kanunlarıdır.
Çok tanrılı dine inanmışlar ve önceleri olmasına rağmen Samilerden etkilendiler ve  ahiret inancları kaybettiler.
Krallar rahip kraldır.
Tapınaklarına Ziggurat adı verilir.

Bunlar gözlemevi ve soğuk hava deposu olarak kullanırlardı.
Tarihin ilk bilinen destanları Gılgamış.Yaradılış,Tufan destanı bunlara aittir.
Bunlardan günümüze Akbabalar sütünü kalmıştır.
Akat kralı Sargon tarafından yıkılmışlardır.
Ekonomik yaşam tarıma dayalıdır.
Dört işlemi 60 tabanlı sayı sistemini,bir saatin 60 dakika  bir dakika 60 saniye bir hafta 7 gün olarak hesaplamışlardır.
Ay yılını esas alan takvimi bulmuşlardır.


AKATLAR
Sami olan Akat lar Arabistan'dan gelip buraya hakim oldular.
MÖ 2350 de Sümerleri yıkarak kendi devletlerini kurdular.
Daha sonra Suriye, Güneydoğu Anadolu,Batı Iran'ı alıp ilk imparatorluğu kurdular.
Sümer kültürünü (Mezopotamya kültürünü) buralara yaydılar.
Ilk düzünle orduyu kurdular.
MÖ 2150 de Iran dan gelen Gutiler tarafından yıkıldılar
Kral Naram-sin'in zafer anıtı günümüze gelen eserdir.

ELAMLAR
Mezopotamya medeniyetinin en zayıf medeniyetidir.
Önce siteler halinde yaşamışlar sonra merkezi krallık kurmuşlardır.
Başkentleri Sus şehridir.
Tarımla uğraşmışlardır.
El sanatlarında vazo yapımında ilerlemişlerdir.

BABILLER
MÖ 2000 lerde Samilerin bir kolu olan Ammurlar tarafından kurulmuşlardır.
Tarihleri 1.Babil ve ll.Babil devleti olarak  iki aşamalıdır.
l Babil devleti MÖ 19yy den 16yy kadar yaşamıştır.
Bu medeniyet en parlak dönemini Hammurrabi zamanında yaşadı.
Onun döneminde bütün Mezopotamya ele geçirildi.
Hammurrabi Sümer kanunlarından  ve sami geleneklerinden yararlanarak kendi kanunlarını yaptı.
Sistemli hale getirilen kanunlarda kıssasa kısasa önem verdi.
Bu kanunlar daha sonra başta Yunanistan olmak üzere tüm önasyayı etkilemiştir.
Sümer kanunları küçük bir bölgeyi idare etmek için yazılmış olup babil kanunları daha geniş bir bölgeyi idara etmek için yazılmıştır.
Bu kanunlarda kişi ve toplum kanunları ayrılmıştır.
Hammurrabi iktidarını yasalara ve orduya dayandırdı.
Böylece tarihin ilk mutlak krallığını oluşturdu.
Tanrı kral yerine adaletin veya iyilik sever kral anlayışını
benimseyerek dünyevi anlayışa önem verdi.
l.Babil devletini Hititler yıktı.
Daha sonra ll.Babil devleti kuruldu.
Yahudilerle mücadele etti.onların elinden
Küdüsü aldı ve onları Babsile sürgüne gönderdi.
ll.Babil devleti Suriye için Mısırla savaştın.
Babil Kulesi ve Babil Asma Bahçeleri bunların eserleridir.
Burçları güneş saatini  ay ve güneş tutulmalarını hesaplamışlardır.

ASURLAR
Sami ve Subariler tarafından MÖ 200-612 yılları arasında yukarı Mezopotamya da kurulmuşlardır.
Kurucuları Sargondur.
Başkentleri Kral Yolunun bittiği Ninova'dır.
Assurbanipal zamanındaSuriye;Filistin,Mısır,Iran,Kıbrıs,Anadolunun  
Kapadokyayı   aldılar.
Ticaretle uğraştılar.Anadoluda Kültepeyi (Kaniş) 
ticaretkolonisi olarak  kullandılar
Bu sayede Mezepatamya  medeniyetini yaydılar
Yazıyıda Anadoluya (Hititlere) böyle (Ticaret sayesinde) getirdiler
Hammurrabiden daha sert kanunlar yaptılar.
Süvari birlikleri kurdulular.
Arşivciliği ve kütüphaneciliği başlattılar.

MISIR MEDENIYETI
Bu medeniyet Nil Nehrinin etrafında doğmuştur.
Yukarı ve aşağı Mısır olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
Yontma taş çağına kadar tarihi gitmektedir.
Mısırın coğrafi konumundan dolayı pek istilalara uğramamıştır.
Bu da Mısır'daki devletlerin uzun ömürlü olmasını sağlamıştır.
Dış medeniyetlerden pek etkilenmemiş ama etkilemiştir.
Mısır medeniyetini Samiler ve hamiler tarafından kurulmuşlardır.
Mısırdaki yöneticilere Firavun denir ve tanrı krallardır.
Şehirlere nom veye nomus denilmiştir.
Ege göçleri sırasında zayıfladılar. 

Daha sonra Perslerin istilasına uğradılar.
MÖ 333 Iskender Mısırı işgal etti ve buradaki devleti yıktı.

Mısırlılar 1286 da Hititlerle kadeş savaşını Suriye için savaştılar ve 1280 de Kadeş antlaşmasını imzaladılar.
Bu antlaşma tarihde bilinen ilk antlaşmadır.
Resim Edebiyat,Bilimsel gelişmeler,mimari kaynağını dinden almıştır.
Mumyacılık,eczacılık,tıp,anıt mezar gelişmiştir.
Hiyoroğlif yazı ve papirus denilen kağıt kullanılmıştır.
Fenike alfabelsine öncülük etmişlerdir.
Nil'in hareketlerinden dolayı geometri  vergi hesaplarından dolayı matematik gelişmiştir.
Pi sayısını kullanmışlardır.
Güneş yılı takvimini bulmuşlardır.
Halk sınıflara ayrılmıştır.

ANADOLU MEDENIYETLERI
Anadolu nun coğrafi konunmu  tarih içerisinde onun bir çok medeniyete ev sahipliği yapmasına neden olmuştur.
Ticaret yolları üzerinde olması Asya Avrupa Afrika yı  birbirine bağlaması iklimi ve tarıma elverişli toprağının olması buna etkendir.
Işte bu yüzden yontma taş çağına kadar ilk yerleşimler gitmektedir.
Yontma taş çağında
Antalya da Karain Bealdibi Belbaşı Öküzini
Samsunda Tekkeköy
Adıyaman da Şehramuz
Antep te Düllük
Ankara da Macuncay
Göller yöresi Barandiz
Cilalı taş çağı
Konya Çatalhöyük
Burdur Hacılar
Diyarbakır Çöyönü
Malatya Çaferhöyük
Mersin Yümüktepe
Tarsus Gözlü kule
Antep Sakçagözü
Maden çağı
Çanakkale Turuva
Yozgat ta Alişar
Çorum da Alacahöyük
Samsun da Dündartepe
Van tilkitehpe 
Denizli Beycesultan
HITITLER
Anadolu'da Tarih çağlarında bilinen ilk medeniyet Hitit'lerdir.
MÖ ll.binde Anadoluya Kafkaslar üzerinden gelip Kızılırmak kıvrımı içerisine yerleşmişlerdir.           
Başkentleri Kapadokyadaki Hattuşaş'dır (Boğazköy)
Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinden etkilnmişlerdir.
Önceleri feodal bir şekilde yaşarken daha sonraları merkezi bir krallığa dönüştüler.
Kral ve kraliçeden başka yönetimde etkili olan Pankuş adlı birde meclis vardı.
Bu meclisin kralı yargılama yetkisi vardı.
Çok tanrılı dine inanmışlardır.
Tanrılarına hesap vereceklerinden Anal denilen yıllıklar tutmuşlardır.
Babil ve Asur kanunlarını geliştirip kendi kanunlarını yapmışlardır.

Bu kanunda aile,ceza,ticaret,mülkiyet hukuku bulunduğundan,dünyanın ilk medeni kanunu sayılır.Ilk anayasa örneği de denilmektedir.
Sümerlerin  çivi yazısını Asurlulardan  alıp Anadoluyu tarih çağlarına sokmuşlardır.Mısırın hiyeroğlif yazısınıda geliştirerek kullanmışlardır.
Halk sınıflara ayrılmıştır.Suriye için Mısırlılarla savaşıp Kadeş antlaşmasını imzalamışlardır.
Ereğli'deki Ivriz kabartmaları ve Yozgat'daki Yazılı kaya bunlara aittir.
Firig'ler tarafından yıkılmışlardır.


FRIGLER
Balkanlardan gelip Anadolu'da Eskişehir,Ankara,Polatlı civarına yerleşmişlerdir.
Başkentleri Gordion'dur.  
Önceleri Hititlere bağlı yaşarken onları MÖ 1200 yılında yıkıp bölgeye MÖ 750 yılına kadar hakim olmuşlardır.
Hititlerden etkilenmişlerdir.
Krallarına Midas denilmiştir.
Bölge itibarıyla tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlardır.
Bu sektörü koruyan sert kanunlar yapmışlardır.
Fenike alfabesi kullanmışlardır.
Anadolu da Fenike alfabesi kullanan ilk kavimdir.
Sanatta Yunan ve Hitit'ten etkilendiler.
Kaya mimarisi halı dokuma kuyumculuk seramikte ileri gittiler.
MÖ 676 da Kimmerler tarafından yıkıldılar. 

LIDYALILAR
Gediz ve Menderes boylarında önce Hititlere sonra Firiglere bağlı olarak yaşadılar.
MÖ 587 de Frigler yıkılınca kral Giges zamanında bağımsız  oldular.
Başkentleri Sard Sardes dir.
Ticarete önem verdiler

l. Giges zamanında Asurların başkenti Ninova dan Efes' e Kral Yolu denen ticaret yolunu yapmışlardır.
Bu yol sayesinde ticaret gelişmiş,hepsinden önemlisi Mezopotamya kültürü Batı Anadolu ya taşınmıştır.
Alışverişte takas usulünü kaldırarak parayı bulmuşlardır.
Böylece para ilmi Anadolu da doğdu.
Lidyalılar bilim adamlarını korumuşlardır.
Dericilik dokumacılık maden işlemesi çömlekçilik yapmışlardır.
Paralı ordu kullandılar buda yıkılmalarındaki etkenlerden biridir.
MÖ 546 da Persler tarafından yıkıldılar.

IYONLAR
MÖ 1200 lerde Dorların Balkanları istilası sonucu Ege Denizi yoluyla Anadolu'ya gelip Ege Bölgesine yerleştiler.
12 tane site kurduluar.Izmir,Efes,Foça,Milet.
Her bir şehir kendinden bağımsız yaşadı.
Siteler arasında ticaretten dolayı rekabet olduğundan birlik kuramadılar.
Fakat dış tehlikelere karşı birlik olabildiler.
Ticaretle uğraştılar.
Lidyalılar bunların ticaretlerine Anadolu ve Ön Asya da darbe vurunca Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında ticaret koloniler kurdular.
Fenikelilerden koloni konusunda etkilendiler onların kolonilerini aldılar.
Kolonilerine vatan gözüyle baktılar.
Şehirleri önce krallar idare etmiş sonra asiller (oligarşi) daha sonrada demokrasi gelmiştir.
Çok tanrılı inanıp ahiret inancı olmayıp, tanrıları Yunan tanrıları olup insan motiflidir.
Yunan medeniyeti ile Anadolu medeniyetini kaynaştırmışlardır.

Bölgeleri itibarıyla kral yolu üzerinde olmalarından dolayı yoğun kültür akışı içerisinde oldular.
Buda  Anadoluda üstün bir medeniyet kurmalarını sağladı.
Iyonyada bilim gelişmiştir.Bunun sebeplerine bakıldığında
1)    Kolonilerinden gelen kültür akışı
2)    Coğrafi konumları
3)    Ahiret inancının olmaması
4)    Düşünceyi söyleme özgürlüğünün olması

Bu faktörlerden dolayı önemli ilim adamları yetişmiştir.
Tales,Heradot,Hipokrates,Diyojen,Homeros gibi.
Dini mimaride önemli eserler verip kendi tarzlarını geliştirmişlerdir.

Fenike alfabesini güneş yılı takvimini geliştirip Yunan ‘a vermişlerdir.
Artemis tapınağı(7harikadan biri)Apollo tapınağı,Milet tiyatrosu bunlardan günümüze kalan eserlerdir.
MÖ 545 de Persler tarafından yıkıldılar.


URARTULAR
MÖ 9yy Doğu Anadolu da merkezleri Van (Tuşpa )olmak üzere devlet kurdular.
Saltanat sistemi uyguladılar.
Eyaletler halinde yaşadılar,buralara merkezden vali atadılar.
Bu devletin güçlenmesi Hititlerin aleyhine olmuştur.
Çok tanrılı dine inanmışlardır.
Tarım ve hayvancılık yapıp sulama kanalları açtılar.
Maden işlemesinde mimaride kaya mimarisinde kabartmacılıkta ileridirler.
Van Kalesi,Çavuş Tepe(Van),Altun Tepe(Erzincan) bunlara aittir.
MÖ600 lerdeMedler tarafından yıkıldılar.

FENIKELILER
MÖ 1200 lerde Lübnan dağları eteklerinde medeniyet kurdular.
Şehir devletleri şeklinde yaşadılar.
Bölge tarıma elverişli olmadığından ticaretle uğraştılar birbirleri ile rekabet ettiler birlik kuramadılar.
Kara ticaretine nazaran deniz ticaretine daha çok önem verdiler.
Belli bir zaman sonra Akdeniz ticaretini ellerine geçirdiler.
Doğu ve Ön asya medeniyetini Ak Deniz havzasına
yaydılar ve koloniler kurdular.
Bu kurulan ilk koloniler olup bunlar sayesinde
Doğu ve Ön Asya kültürünü buralara taşıdılar.
Kolonilerine sömürge gözüyle baktıklarından
ellerinde uzun süre tutamadılar.
Buda sömürgelerini Yunan ve Iyona kaptırmalarına neden oldu.
Fenikeliler Mısırdan öğrendikleri hiyeroglif yazısını geliştirerek 22 harfli alfabeyi buldular.
Bu alfabe Iyon Yunana ve Romanın geliştirmesinden sonra günümüze Latin alfabesi olarak geldi.


IBRANILER
Sami asıllı olan Ibraniler Mısırla Mezopotamya arasındaki çöllerde yaşadılar.
MÖ 7yy de Hz.Musa  önderliğinde birlik kurdular.
Hz Davut döneminde ise Filistin de bir devlet kurdular.
Hz.Süleyman zamanında en parlak dönemlerini yaşadılar.
Bu dönemde küdüs te süleymen tapınağını yaptılar.
Daha sonra Israil ve Yahudi devleti olarak ikiyi bölündüler
Semavi dini kabul eden ilk kavimdir..
Bu din bir ırk dini haline getirildiğinden fazla yayılmamıştır.

IRAN MEDENIYETI
MEDLER

MÖ 7yy Asur egemenliğinden kurtularak devlet kurdular.
Babillerle birluşerek Asurları yıktılar.
MÖ 550 de persler tarafıdan yıkıldılar.

PERSLER
Medleri yıkarak Irana hakim oldular.
Batıda Balkanlara Güneyde Nil nehrine Doğuda Indus nehrine kadar yayıldılar.
Geniş bölgede çeşitli kavimleri içine alan bir imparatorluk kurdular.
Babilleri,Lidyalıları,Iyonları yıktılar
Iskit ve Yunanlılarla savaştılar.
Mutlakiyetle idare edildiler
Imparatorluğu satraplıklara (eyaletlere) böldüler.
Satraplıkların başına merkezden vali atayarak merkezi idareye güçlü tutmaya çalıştılar.
Bu valileri şahkulu şahgözü denen müfettişlerle kontrol ettiler.
Ülke içinde yollar yapıp ilk posta teşkilatını kurdular.
Anadoludaki kral yolunu tamir ettirdiler.
Tarım ticaret ve hayvancılıkla uğraştılar
Zürdüştlük denilen dine inandılar.Ateşgede denilen tapınakları vardı.
Ateşi kutsal saydılar
Pers mimarisi Mısır Mezopotamya ve Anadolu mimarisinden etkilendi.
MÖ 330 da Iskender tarafından yıkıldılar.


EGE UYGARLIÄžI
Ege denizi ve Ege Adalarında kurulan medeniyettir.
Anadolu Mısır,Mezepotamya medeniyetlerinden etkilenmiştir.
Konumu itibarıyla doğu batı uygarlıklarının kaynaştığı yerdir.
Ege medeniyeti üç halkadan oluşur.

GIRIT UYGARLIĞI
Girit adasında doğmuştur.
Burada taş ve maden çağına ait kalıntılar bulunmuştur.
Dünyanın il denizcileridir.
Adadaki şehir ve saraylarının etraflarını sur yapmadılar.
Bunun sebebi ise güçlü bir donanmaları olmasıdır.
Ticaretle uğraşıp Kıbrıs,Anadolu,Mısırla ilişkiler kurdular.
Buradaki medeniyeti Girite oradan da Miken ve yunan medeniyetine
vermişlerdir.
Dolayısıyla doğu-batı medeniyeti arasında köprü görevi görmüşlerdir.
En belirgin mimari eserleri konosos sarayıdır.
Önce Akalar sonra Dorların istilasına uğradılar ve yıkıldılar          


MIKEN MEDENIYETI
MÖ 2000 lerde  Mora yarımadasında Akalar tarafıdan kurulmuştur.
Girit medeniyetinden etkilenmiştir.
Ege Medeniyetinin ikinci halkasını teşkil eder.
Çanakkale boğazı için Giritlilerle Truva savaşlarını yapmışlardır.
Homeros ve Ilyada destanları bu savaşları anlatır.
Şato yapımında ileri gittiler
Dorlar tarafından ortadan kaldırıldılar.


YUNAN MEDENIYETI
MÖ 1200 yılında Dorlar Yunan yarımadasını işgal etmiler.
Her Dor beyi bir bölgeyi alarak Akaları esaretlerine aldılar.
Daha sonra bu iki kavim kaynaşarak tek bir millet olmuşlardır.
Şehir devletleri şeklinde yaşamışlardır.Atina Sparta Larisa Korit Tebai gibi.
Her şehir kendi yöneticisi tarafında yönetilir ve yöneticisine Arhon denirdi.
Şehirler arasında ticari rekabetten dolayı büyük bir çekişme vardı.
Bir şehir bir şehrin himayesine girmeyi küçültüçü sayardı.
Işte bu yüzden şehirler arasında Palaponnes savaşları yaşanmıştır.
Başlangıçta şehirleri krallar yönetiyordu.
Ticaretten dolayı zenginleşen tüccar sanayici ve gemicilerköylülerle birleşerek yönetime katılmak istediler.
Böylece aristokratlarla aralarında sınıf mücadelesi başladı.
Drakon adlı idareci yasalarını yaparakasilerin haklarını alt tabakaya karşı korumaya çalışmıştır.
Bu kanunlar çözüm olmayınca Solon adlı idareci sınıf farklarını paraya dayandırdı.
Bu da çözüm olmayınca Kilistennes köleler hariç diğer sınıfların farklarını ortadan kaldırdı.
Bütün halkın hükümet işlerinde görev alabilmesi için düzenlemeler yaptı.
Halkın yönetime etkin katıltması için halk meclisleri kurdu.
Bu yasaları kendisinden sonra gelen yeğeni Perikles uyguladı.
Böylece ilkçağda ilk demokrasi Yunanistanda uygulandı.
Yunan din konusunda Girit Anadolu Mezopotamya dan etkilenmiştir.
Tanrıların insan boyutunda düşünmüşlerdir.
Zeus adına dört yılda bir olimpiyatlar düzenlemişlerdir.
Bu olimpiyatlar yunan halkının kaynaşmasını sağlamıştır.
Konum itibariyle tarım alanı olmadığından ticaretle uğraşılmış Fenikelilerin kolonilerine alarak  koloniler kurmuşlardır.
Kolonilerine vatan gözüyle bakmışlardır.
Yunan medeniyetinin gelişmesinde bu kolonilerin büyük payı vardır.
Yunanistan da bilime önem verilmiş önemli bilim adamları yetiştirilmiştir. Sokrates Platon,Aristo Sokrat Eflatun Heredot Hipokrat gibi
Lidyanın parasını,Fenikenin alfabesini Mısırın takvimini geliştirip Romaya vermişlerdir.
Güzel konuşmaya ve tiyatroya önem vermişlerdir


HELLENISTLIK DÖNEM 330-30
MÖ 7yy de Yunanistan ın kuzeyinde Makedonya devleti kuruldu.
ll.Filip zamanında Balkanların büyük bir bölümüne hakim olundu.
Böylece Helen birliği kuruldu.
MÖ 334 yılında Makedonyalı Iskender'in doğu (Pers) seferine çıktı ve Persleri yıktı.
Bu sefer sırasında eski yunan kültürü ile doğu medeniyeti kaynaştı ve yepyeni bir kültür olan MÖ 330-30 yılları arasında sürecek olan Helen kültürü doğdu.
.Bu dönemde doğu batı kültürü  kaynaşarak yeni bir sentez çıkmıştır.
Bu kültür Avrupa kültürüne taban olmuştur.
Bu seferin sonunda Hindistan'a kadar uzanan bir imparatorluk kurulmuştur.
Iskenderin ölümünden sonra imparatorluk parçalanmıştır.
Mısırda Ptolemeler krallığ
Makedonyada Atigonitler krallığı
Trakya ve Batı Anadolu dan Hindistan a kadar Selevkoslar krallığı
Selevkoslar krallığının parçalanmasıyla da Anadolu da
Kuzeybatıda Bitinya krallığı
Karadenizin kuzeyinde Pontos krallığı
Orta Anadolu da Kapadokya krallığı
Kuzeybatı Anadolu da Bergama krallığı kuruldu.
Bergama Helenistlik dönem boyunca bir kültür merkezi oldu.
Bergama Asklepion sağlık merkezi,200bin kitaplık kütüphanesiyle önemli bir yer olmuştur.
Ayrıca Zeus tapınağı bu medeniyetin Anadolu daki önemli eserlerinden biridir.

ROMA MEDENIYETI
MÖ 753 yılında Italya da Italik ve Etrüksler tarafından kuruldu.
Önce Krallık sonra cumhuriyet daha sonrada imparatorluk şeklinde yönetilmiştir.
Italya da kurulan bu devlet daha sonra Akdeniz ve Karadeniz i bir iç deniz yapıp ilk çağın en büyük köleci imparatorluğunu kuracaktır.
Kavimler göçünden sonra 395 de Doğu ve Batı olmak üzere ikiye bölüneceklerdir.
476 da batı 1453 de doğu (Bizans) ortadan kalkacaktır.
Roma da halk sınıflara ayrılmıştır.
Bunlar Romayı kuranlar Particiler Romaya sonradan katılan Plepler(yanaşmalar) ve kölelerdir.
Sınıf mücadelelerinden yola çıkarak ve Yunan kanunlarından ve Roma geleneklerinden yararlanarak ilkçağın en gelişmiş kanunları olan 12 levha kanunlarını yaptılar.
Bu kanunlar bugün ki Avrupa kanunlarının temelini oluşturur.
Fenike alfabesine Mısırın takvimine son şeklini vererek dünyaya
kazandırmışlardır.
Roma dili Latince bügün bilim dili olarak kullanılır.
Roma din konusunda önceleri Yunan tanrılarına inandı.
313 yılında Milano fermanıyla Hrıstiyanlığı Romada serbest bıraktı.
381 de ise bu dini resmi din olarak kabul ettiler.
Anadolu da Istanbul da bozdoğan kemeri çemberli taş Ankara'da Augustos tapınağı roma hamamı Antalya da Aspendos tiyatrosu günümüze gele eserlerdir. 

Ayrıca Bakınız

Oğuzlar Oğuz Türk Boyları

Türk Tarihi Özet Konu Anlatımı

Türk Tarihi Kronolojisi Türk Devletlerinin Kuruluş ve YıkılışTarihleri

ilk Müslüman Türk Devletleri

Karahanlılar (840-1212) ve Harzemşahlar (1097-1231) Haritası

Gazneliler Haritası 963-1187

Büyük Selçuklular Haritası

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tarih Konular

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Tarih

Tarihi Videolar

Tarihi Resimler