Genel Kültür Tarih Deneme Sınavı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

GENEL KÜLTÜR TARIH

1. I. Önemli kararlarda Kurultaya danışırlar
II. Yönetimde öncelik hanedana aittir.
III. Hakanların yetkileri töre tarafından sınırlandırılmıştır.
IV. Hakanların önemli dini törenleri doğrudan yönetmeleri istenirdi.
V. Temel ihtiyaçlar yetkililerden sağlanmıştır.

Yukarıdaki özelliklerden hangisi Islam öncesi Türk Devletleriyle ilgili değildir?
A) I        B) II     C) III      D) IV     E) V

2. I. Şad
II. Tudun
III. Tomgacı
IV. Tarkan
Yukarıdaki kavramlar Orta Asya Türklerinde
I. Hükümetin olduğunu
II.Din adamlarının etkili olduğunu
III.Hakanın bazı yetkilere sahip olmadığı
Hangisinin doğrudan göstergesidir?
A)    Yalnız  I     B) I ve II     C) I ve III
D)   I, II ve III    E) Yalnız III

3.Islam öncesi Orta Asya'da heykel sanatının geliştiğini söyleyen biri aşağıdakilerden hangisinin görüşlerine kanıt olarak gösterebilir?
A)    Orhun anıtları    B) Balbalları
C)   Uygur minyatürleri    D) Hayvan üslubunu
E)   Kurganları

4.Türk-Islam devletlerinde Saltanatın Müslüman halk tarafından meşru görülmesi için
I. Sultan adına hutbe okutuluşu
II. Para bastırılması
III.Imamlık görevini yerine getirmesi
Hangisini uygulaması öncelikle zorunludur?
A)    Yalnız III        B) I ve II
C)   Yalnız I         D) I, II ve III
E)   Yalnız II

5.Anadolu Selçuklularında dini, sosyal, kültürel etkinliği bir arada verilmesini sağlayan mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Bedesten        B) Külliye
C)   Sultan Han        D) Çarşı
E)   Namazgah

6.I. Divriği Ulu Cami
II. Sivas Gök Medrese
III. Eşrefoğlu  Camii
IV. Sultan Han
V. Iznik yeşil Camii
Yukarıdaki eserlerden hangisi Anadolu Selçuklu dönemine ait değildir?
A) I      B) II      C) III     D) IV    E)  V

7.Anadolu Selçukluları ve Osmanlılarda birçok hizmeti bir arada vermek için inşa edilen külliyelerin ana yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Camii        B) Medrese
C)   Kümbet        D) Imaret
E)    Şifahane

8. I. Çiçek aşısının uygulaması
II. Avrupa'ya geçen elçilerin yollanması
III. Vezirazamlara Sadrazam denir
IV. Matbaanın çalışmaya başlaması
V. Avrupa'nın örnek alınmaya başlanması
Yukarıdakilerden hangisi Lale Devri  yenilikleri arasında yer almaz?
A) I      B) II      C) III     D) IV    E)  V

9. Osmanlı Devletinde en yüksek yargı organı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kazaskerlik        B) Divan-ı Hümayun
C)   Fetfahane        D) Divan-i mezalim
E)   Kadı mahkemesi

10.Osmanlı Devletinin Teokratik ( dine dayalı ) niteliğinin göstergesi  olarak  aşağıdakilerden hangisi öncelikle gösterilebilir.
A)    Kadı        B) Fetva
C)   Ferman        D) Medrese
E)   Kazasker

11.Osmanlı Devletinde
*Abdülkadir Merağı
*Itri
*Dede Efendi
hangi alanda ilgili eserler vermişlerdir?
A)    Mimari        B) Minyatür
C) Musiki        D) Hat
E) Edebiyat

12.I. Rumeli Hisarı
II. Anadolu hisarı
III. Malabadi Köprüsü
IV. Selimiye Camii
V. Bursa Yeşil Camii
Yukarıdakilerden hangisi Osmanlı Dönemi eserleri arasında yer almaz?
A) I      B) II      C) III     D) IV    E)  V

13.Osmanlı Devletinde suçlu bulunan memurların mallarına ve kişiliklerine el konulmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Ferman        B) Haciz
C) Beraat        D) Müsadere
E) Müsamere

14.Tazminat fermanının yazılmasında etkili olan evrensel sonuçları olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)    A.B.D Bağımsızlığı
B)    Sened-i Ittifak
C)    Fransız Ihtilali
D)    Kanu-i Esasi
E)    Milletler Cemiyetinin kurulması

15.Osmanlı Devletinin ilk medeni kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kanunname-i Osmani        B) Mecelle
C) Kanun-i Esasi            D) Kanun-i medeni
E) Düstur

16.Osmanlı vatandaşları, aşağıdakilerden hangisinden sonra özel mülkiyet güvencesini elde etmişlerdir?
A)    Islahat Fermanı        B) Mecelle
C) Tanzimat Fermanı        D) I. Meşrutiyet
E) Müsadere Usulü
17.    19. yy da Osmanlı Devletinin aydınlarında ve üst yönetiminde hakim olan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Islamcılık            B) Osmanlıcılık
C) Batıcılık            D) Türkçülük
E) Turancılık

18.Atatürk'ün temel amacı olan çağdaş uygarlık seviyesinde yükselme aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisiyle başlamıştır?
A)    Fatih            B) III. Selim
C) II. Mahmut            D) Abdülmecit
E) II. Abdülhamit

19.Anayasal bir belge olmamasına rağmen, Anayasal düzene geçişte ilk adım sayılan siyasal belge aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Kanun-i Esasi        B) Sened-i Imtiyaz
C) Sened-i ittifak            D) Tanzimat fermanı
E) Islahat fermanı

20.Osmanlı Devletinde tımar sisteminin baskısı üzerine Anadolu'da çıkan ayaklanmalar aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Istanbul ayaklanması        B) Celali ayaklanması
C) Suhte ayaklanması        D) Eyalet isyanları
E) Şii ayaklanmaları

21.II.Mahmut döneminde ilk yayımlanan resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Tasvir-i Efkar        B) Ikdam
C) Alemdar            D) Aydede
E) Takvim-i vakai


22.Türk tarihinde temsil edilen taban temel alındığı takdirde Orta Asya Türk Devletinde var olan “Kurultayın” Osmanlılarda bulunan aşağıdaki kurumlardan hangisiyle  benzerlik içinde bulunduğu söylenebilir?
A)    Divan-ı Hümayun        B) Meclis-i vaka
C) Meclis-i Mebusan        D) Şuray-ı devlet
E) Heyeti Vükala

23.Milli mücadelenin gerekçesi ve yöntemi aşağıdakilerden hangisinde ilk defa yer almıştır?
A)    Erzurum Kongresi        B) Amasya Tamimi
C) Sivas Kongresi        D) Havza Genelgesi
E) Misak-ı Milli


24.I. TBMM de ilk defa kabul edilen “Halkçılık”programının amacının halkın sosyal, kültürel ve ekonomik durumunu geliştirmek olarak belirlenmiştir. Bu program benzerini ilk defa aşağıdaki Orta Asya Türk Devletlerinden hangisi zamanında resmen kabul edildiği söylenebilir?
A)    Uygurlar            B) Hunlar
C) Karahanlılar            D) Gök-Türkler
E) Türgişler

25.M. Kemal'in I. Dünya Savaşında etkin rol aldığı hangi cephedeki başarısı Milli Mücadele sırasında ulusal önder olarak halk tarafından kabul görmeleri kolaylaşmıştır?
A)    Çanakkale            B) Trablusgarp
C) Suriye            D) Galişya
E) Filistin

26.Osmanlı devlet  olan çıkarılan son ayaklanma aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Menemen             B) Şeyh Sait
C) Kabakçı            D) 31 mart
E) Patrona

27.Etnik bir tabana dayandırılan Misak-ı Milli sınırları temel alındığı takdirde aşağıdakilerden hangisinin öncelikle günümüz sınırları içinde olması gerekirdi?
A)    Ege adaları            B) Musul
C) Kırım            D) Batum
E) Hatay

28.Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Asya'da kurulmuş olan Gök-Türk Devletleri arasındaki en anlamlı benzerlik aşağıdaki özelliklerden hangisidir?
A)    Siyasi yapıları        B) Dünya savaşları
C) Dış politikaları        D) Siyasal isimleri
E) Dinsel yakınlıkları

29.Milli mücadele muharebelerinden B. Taarruz içinde yer alan başkomutanlık Meydan Savaşı ile aşağıdaki savaşlardan hangisi arasında sonuçları bakımdan doğrudan bir benzerlik kurulabilir?
A)    Kösedağ            B) Malazgirt
C) Dandanakan            D) Kosova
E) Çanakkale

30.Dünyaca ünlü Istanbul'da bulunan ve Bizans yapılarından hangisi Cumhuriyet döneminde müzeye dönüştürülmüştür?
A)    Ayasofya camii        B) Topkapı sarayı
C) Aya irini            D) Rumeli Hisarı
E) Çırağan Sarayı

COĞRAFYA

31.

Yukarıda kırılma ile birlikte yükselme ve çökmeye uğramış yer şekilleri kesiti verilen bölge ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Deprem riski çok yüksektir.
B) Ilıca ve kaplıcalar bulunur.
C) Kıyıda girinti çıkıntı fazladır.
D) Boyuna kıyılar yaygındır.
E) Orojenik hareketlerle oluşmuşlardır.

32. Aşağıda Türkiye'nin konumuyla ilgili verilen özelliklerden hangisi “jeopolitik” önemini daha fazla arttırmaktadır?
A) Kuzey Yarım Kürede yer alması
B)Istanbul ve Çanakkale Boğazlarına sahip olması
C) Ortalama yükseltisinin  fazla olması
D) Sıcaklığın kuzeye doğru azalması
E) Dört mevsimin belirgin olarak yaşanması


33.  Iç Anadolu Bölgesi                 :% 7
Güneydoğu Anadolu Bölgesi  :% 3
G.Doğu Anadolu , Iç Anadolu bölgesinden daha fazla yağış almasına rağmen orman alanlarının Iç Anadolu'dan daha az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Buharlaşma şiddetinin daha fazla olması
B) Akarsuların derin vadilerden akması
C) Toprakların daha tuzlu olması
D) Ekvatora daha yakın olması
E) Yağışların kar şeklinde düşmesi

34. Aşağıdaki haritada iki ayrı ürünün Türkiye'de yetişme alanı gösterilmiştir.

Türkiye'nin iklim şartları dikkate alındığında  bu iki ürün hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)Kış ılıklığı isteyen bitkilerdir.
B)X bitkisinin yetişme alanı daha geniştir.
C)X bitkisinin ihracatı daha fazladır
D)Y bitkisi kuraklık istemez
E) Iki ürün de denizsel iklimi sever


35. Kızılırmak, Yeşilırmak ve Ceyhan gibi akarsularımız kıyıda biriktirerek verimli delta düzlükleri oluşturmuşlardır. Buna göre ülkemizde delta oluşumu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kıyıda güçlü akıntılarının olmaması
B) Akarsu rejimlerinin düzensiz olması  
C) Akarsularımızın bol alüvyon taşıması
D) Kıyılarımızda gel-git genliğinin güçlü olmaması
E) Kıyılarımızın fazla derin olmaması


36. Türkiye'de akarsuların debileri düşük olduğu halde hidro-elektrik potansiyelleri yüksektir.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yatak eğimlerinin fazla olması
B) Bir çoğunun kapalı havzaya dökülmeleri
C) Rejimlerinin düzensiz olması
D) Akarsuların kısa boylu olması
E) Kuzey yarım kürede yer alması

37.  Aşağıda, bir yerin aylık yağış ve sıcaklık grafiği verilmiştir.

Bu merkezin doğal bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? 
A)Bozkır                     B) Çayır           C) Orman
D) Savan                    E) Maki


38. Türkiye'de  1 km2'lik alanda 600 ton civarında toprak aşınıp taşınarak çukur yerleri doldurmaktadır.
Buna göre yurdumuzda erozyonun şiddetli olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A) Arazinin engebeli olması
B) Arazinin yanlış kullanılması
C) Doğal bitki örtüsünün büyük ölçüde yok edilmesi
D) Yüzölçümünün geniş olması
E) Türkiye topraklarının aşınmaya uygun olması


39.  Hakkari, Rize, Gümüşhane gibi şehirlerimizde  tarımsal nüfus yoğunluğunun fazla olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırsal nüfus miktarının  fazla olması                    
B) Arazinin engebeli olması
C) Yazların yağışlı geçmesi                            
D) Hayvancılığın gelişmiş olması
E) Sanayinin fazla gelişmiş olması


40. Aşağıdaki grafikte 1940-2000 yılları arasında
Türkiye'de doğum ve ölüm oranları verilmiştir.  

Buna göre grafikle ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) 1945 yılında ölüm oranı en fazladır
B) Nüfusumuz her yıl artmıştır
C) Nüfusumuz en yüksek miktarına 2000 yılında
ulaşmıştır.
D) Türkiye'de nüfusun artmasında köyden kente
göçün etkisi de vardır..
E) Nüfusumuzun oran olarak en fazla arttığı yıllar
1955- 1960 yılları arasındadır

41. Türkiye'de yer şekillerinin engebeli, yağışların bol
olduğu yerlerde dağınık , yer şekillerinin sade ve su
kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde toplu yerleşme
yaygındır.
Buna göre aşağıdaki bölümlerden hangisinde dağınık
yerleşmeler daha belirgindir?
A) Konya Bölümü            
B) Kıyı Ege Bölümü
C) Çatalca- Kocaeli Bölümü
D) Doğu Karadeniz Bölümü
E) Ergene Bölümü

42. Nüfusun yıl içindeki belli bir dönemde yer değiştirmesine mevsimlik göç denir.Buna göre, aşağıdaki merkezlerden hangisinin nüfusu mevsimlik göçlerle en az değişir?
A) Muğla                 B) Antalya                 C) Kocaeli
D) Alanya                E) Kuşadası


43. Aynı iklim bölgesinde doğal ortamda yetişmesi en zor olan bitki çifti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çay - Buğday
B) Çay - Fındık
C) Zeytin -Üzüm
D) Portakal- Muz
E) Pamuk - Tütün


44. Akdeniz Bölgesi'ne has bir ürün olan Turunçgiller Rize yetiştirildiği halde, pamuk yetişmez?                                                               Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Delta ovaların olmaması
B) Yağışların fazla olması
C) Kurak mevsimin olmaması
D) Ulaşımın yeterince gelişememesi
E) Toprakların nadasa bırakılması


45. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde makineli tarımın gelişememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarımsal üretimin önemsiz olması
B) Iş gücünün ucuz olması
C) Yer şekillerinin engebeli olması
D) Devlet desteğinin olmaması
E) Her mevsimin yağışlı geçmesi


46. Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının Türkiye'deki coğrafi dağılışı göz önüne alındığında hangi fabrikanın yeri belirlenirken, hammaddeye yakınlık ilkesi dikkate alınmamıştır?
A) Zeytinyağı                   B) Dokuma
C) Çay                             D) Kağıt
E) Demir-çelik                 

47.

Yukarıdaki haritada numaralandırılmış yörelerin hangisinde seracılık maliyeti daha düşüktür?
A) I         B) II        C) III       D) IV         E) V

48. Yukarıda, beş bölgede kesilen hayvan sayısı ile bunlardan elde edilen et üretimi gösterilmiştir.Buna göre hangi iki bölgede modern hayvancılığın daha yaygın olarak yapıldığı söylenebilir?
A) I ve II            B) I ve IV             C) II ve III
D) IV ve V         E) III ve V


49. Marmara Bölgesi'nin sanayileşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha az olmuştur?
A) Iş gücü temin etmenin kolay olması
B) Pazarlara yakın olması
C) Ulaşımın kolay sağlanabilmesi
D) Hidro-elektrik üretiminin yüksek olması
E) Sermaye birikiminin yüksek olması


VATANDAŞLIK

50. Referandum, halk girişimi ve halk vetosu gibi kurumlara yer veren siyasal sisteme ne ad verilir?
A) Liberal demokrasi    B) Çoğunlukçu demokrasi
C) Sosyal demokrasi    D) Temsili demokrasi
E) Yarı doğrudan demokrasi

51. 1982 Anayasa'sında aşağıdaki hak ve hürriyetlerden hangisi Türk vatandaşı olmayan kişiler içinde güvence altına alınmıştır?
A) Dilekçe hakkı        
B) Kamu hizmetlerine girme hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Hak arama hürriyeti
E) Siyasi parti kurma ve siyasal partilere üye olma hakkı

52. Milli egemenlik ilkesi ilk kez hangi anayasada yer almıştır?
A) 1876            B) 1921
C) 1924            D) 1961
E) 1982

53. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin kamu tüzel kişiliği anayasada belirtilmemiştir?
A) Yüksek Öğretim Kurulu
B) Köy
C) Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
D) Üniversite
E) Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu    
54. Devlet Memurları Kanunu'na göre üst üste iki kez olumsuz sicil almış olan bir Devlet memuru hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

A) Devlet memurluğundan çıkarılır
B) Kurumu ile ilişiği kesilir
C) Disiplin cezası uygulanır
D) Bir başka göreve naklen atanır
E) Başka bir sicil amirinin emrine atanır

55. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Avrupa Birliği'nin kurucu ülkelerinden biri değildir?
A) Almanya        B) Belçika
C) Lüksemburg        D) Hollanda
E) Ingiltere

56. 1982 Anayasa'sına göre TBMM'ye karşı Milli Güvenliğin sağlanmasından aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
A) Bakanlar Kurulu    B) Milli Güvenlik Kurulu
C) Genel Kurmay Başkanlığı
D) Milli Savunma Bakanlığı
E) Cumhurbaşkanı

57. 2004 yılının ilk çeyreğinde açıklanan 2003 yılı enflasyon rakamlarına göre Toptan Eşya Fiyat Endeksi yüzde kaçtır?
A) 5            B) 9
C) 18            D) 22
E) 28

58. Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasa'sı tarafından yargı denetimi dışında bırakılan idari işlemlerden biri değildir?
A) Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı idari işlemler
B) Bakanlar Kurulunun kararları
C) Yüksek Askeri Şura kararları
D) Silahlı Kuvvetler mensupları hakkındaki disiplin cezaları
E) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları

59. Aşağıdakilerden hangisi yerel yönetim kuruluşu değildir?
A) Belediyeler        B) Köy
C) Il Özel Idaresi    D) Ilçe Belediye Idaresi
E) Bucak

60. Bir ilçenin bir ilden ayrılıp bir başka ile bağlanması aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
A) Bakanlar Kurulu kararıyla
B) Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle
C) TBMM kararıyla
D) Kanunla
E) Danıştay kararıyla


Genel Kültür ( Lisan Mezunu )

1    -    D    31    -    D    
2    -    A    32    -    B    
3    -    B    33    -    A    
4    -    C    34    -    C    
5    -    B    35    -    B    
6    -    E    36    -    A    
7    -    A    37    -    E    
8    -    C    38    -    D    
9    -    B    39    -    B    
10    -    B    40    -    D    
11    -    C    41    -    D    
12    -    C    42    -    C    
13    -    D    43    -    A    
14    -    C    44    -    C    
15    -    B    45    -    C    
16    -    C    46    -    E    
17    -    B    47    -    B    
18    -    B    48    -    E    
19    -    C    49    -    D    
20    -    B    50    -    E    
21    -    E    51    -    E    
22    -    D    52    -    B    
23    -    B    53    -    A    
24    -    D    54    -    E    
25    -    A    55    -    E    
26    -    D    56    -    A    
27    -    B    57    -    B    
28    -    D    58    -    B    
29    -    B    59    -    E    
30    -    A    60    -    D

 

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular