Kimler Öğretmen Olur (MEB)

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Genel Kültür

1
MILLi EĞITIM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞITIM KURUMLARINA ÖĞRETMEN
OLARAK ATANACAKLARIN ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR ILE
MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMLARI VE AYLIK
KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE ILIŞKIN ESASLAR
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Ağustos 2004 Sayı:2563
Değişikliğin
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Mart 2005 Sayı:2570
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Haziran 2005 Sayı:2573
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Kasım 2005 Sayı:2578
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Şubat 2006 Sayı:2581
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Şubat 2006 Sayı:2581
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Mayıs 2006 Sayı:2584
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih: Temmuz 2006 Sayı:2586
Yayımlandığı Tebliğler Dergisi Tarih:
Amaç
Madde 1- Bu Esasların amacı;
a) Öğretmen olarak atamaya esas alınacak alanların,
b) Öğretmenliğe atanacakların alanlara göre mezun oldukları yüksek öğretim
programlarının,
c) Öğretmenliğe atananların alanlarına göre aylık karşılığında okutacakları derslerin
belirlenmesidir.
Dayanak
Madde 2- Bu Esaslar, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 3797 sayılı Milli
Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ilişkin Esaslar ile Milli Eğitim
Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 3- Bu Esaslar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi,
ilköğretim, orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların
atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık
karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri kapsar.
Tanımlar
Madde 4- Bu Esaslarda geçen;
a) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
b) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
c) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,
d) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,
e) Eğitim Kurumu: Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
faaliyetlerinin yürütüldüğü kurumlar ile bu kurumlarda yürütülen eğitim-öğretim etkinlikleri
için; program hazırlama, eğitim araç-gereci üretme, öğrenci ve öğrenci adaylarına
uygulanacak seçme ve/veya yarışma sınavları için gerekli iş ve işlemleri yürütme, rehberlik
hizmetleri verme yoluyla yardımcı ve destek olan kurumları,
2
f) Öğretmen: Yüksek öğretim kurumlarında genel kültür, özel alan ve pedagojik
formasyon eğitimi alarak yetişmiş olan ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim
kurumları ile kurs ve seminerlerde eğitim-öğretim hizmetlerini yürüten kişileri,
g) Çizelge: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin, atanabilecekleri öğretmenlik alanları
ile bu alanlara atanabilmek için mezun olmaları gereken yüksek öğretim programlarını ve bu
alanlara bağlı olarak aylık karşılığı okutacakları dersleri gösteren çizelgeyi,
h) Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin mezun oldukları lisans düzeyindeki
yüksek öğretim programına bağlı olarak atanabilecekleri öğretmenlikleri,
ı) Yan Alan: Öğretmen adayları ve öğretmenlerin yüksek öğrenimlerinde alanlarına ek
olarak aldıkları ve diplomalarda yer alan öğrenim programını,
i) Aylık Karşılığı Ders: Öğretmenlerin atandıkları alanlar ve yan alanları ile ekli
çizelgede "Aylık Karşılığı Okutacakları Dersler" bilgi başlığı altında gösterilen dersler ve
yeterliliği Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı hizmet içi eğitim
yoluyla yetiştirildikleri alanlardaki dersleri,
j) Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı: Bakanlık ve Yüksek Öğretim
Kurulu iş birliği ile belirlenen alanlarda açılan öğretmenlik formasyon derslerinin alındığı
programı,
k) Pedagojik Formasyon: Bakanlıkça veya Bakanlık ile Yüksek Öğretim Kurulu iş
birliği çerçevesinde açılan öğretmenlik mesleğine yönelik derslerin yer aldığı programı,
ifade eder.
Öğretmen olarak atamaya esas alanlar, yüksek öğretim programları ve aylık
karşılığı okutulacak dersler
Madde 5- Öğretmen olarak atanmaya esas alanlar, her bir alan öğretmenliği için
mezun olunacak yüksek öğretim programı ile öğretmenliğe atananların alan ve yan alanlarına
göre aylıkları karşılığında okutacakları dersler ek çizelgede belirtilmiştir.
Öğrenim durumu
Madde 6- Öğretmenler, ek çizelgede belirtilen alanlar itibarıyla ve bu alanların
karşısında gösterilen yüksek öğretim programlarından en az lisans mezunu olanlar arasından
seçilir.
Lisans eğitimindeki alanı üzerine yapılmayan yüksek lisans veya doktora eğitimi yan
alan olarak değerlendirilebilir.
Atamalarda dikkate alınacak hususlar
Madde 7-Öğretmen olarak atanacakların gerekli ve yeterli düzeyde genel kültür, özel
alan eğitimi ve pedagojik formasyon almaları esastır. Bu eğitim süreçlerinden biri için yeterli
kredi almamış olanların öğretmen olarak ataması yapılmaz.
Öğretmenliğe; eğitim, fen, edebiyat, fen-edebiyat fakültelerinin ek çizelgede belirtilen
programlarından mezun olanlar ile diğer yüksek öğretim kurumlarının ek çizelgede yer
verilen programlarından mezun olanların atanması esastır.
Buna göre;
a) Sınıf öğretmenliğine; yüksek öğretim kurumlarının sınıf öğretmenliği
programından mezun olanlar,
b) Ilköğretim alan öğretmenliklerine; yüksek öğretim kurumlarının ilköğretim alan
öğretmenliği programlarından mezun olanlar,
(ilköğretim alan öğretmenlikleri programlarından mezun olanlarla ihtiyacın
karşılanamadığı dönemlerde, alanla ilgili orta öğretim alan öğretmenliği programı mezunları),
c) Orta öğretim alan öğretmenliklerine;
3
1- Eğitim Fakültesi mezunları,
2- Karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından mezun olup
Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans/Pedagojik Formasyon Programını
bitirenler ilgili mevzuatı uyarınca öğretmenlik için öngörülen merkezi sınavlardan aldıkları
puan esas alınarak, Bakanlıkça alanlara göre belirlenecek taban puanın üstünde puan alanlar
arasından puan üstünlüğü dikkate alınarak atanırlar.
Ihtiyacın karşılanamaması
Madde 8- Aşağıda belirtilen alanların öğretmen ihtiyacının ek çizelgede bu alanlara
kaynak gösterilen yüksek öğretim programlarından mezun olanlarla karşılanamadığı atama
dönemlerinde;
a) Ingilizce öğretmenliğine, aşağıda belirtilen sıralama esas alınarak Ingilizce
Öğretmenliği Sertifikası Programını tamamlamış olmaları koşuluyla;
-Yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının ek çizelgede yer verilen
lisans düzeyinde Ingilizce öğretim yapan bölümlerinden mezun olanlar,
- Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak olarak gösterilen
programlarından mezun olup “Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(KPDS)” nda (B) ve daha yukarı düzeyde puan alanlar,
b) Bilgisayar öğretmenliğine; Elektronik Öğretmenliği ile Elektronik ve Haberleşme
Öğretmenliği programlarından mezun olanlar,
c) (Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı Kararı ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
d) (Talim ve Terbiye Kurulu'nun 12/05/2006 tarih ve 133 sayılı Kararı ile yürürlükten
kaldırılmıştır.)
Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik
Formasyon eğitimi olmayanların atamaları
Madde 9- Bu Esasların 7 ve 8'inci maddelerinde belirtilen nitelikleri taşıyan
potansiyel adaylarla ihtiyacın karşılanamadığı atama dönemleriyle sınırlı olmak ve belirtilen
nitelikleri taşıyan adayların atanmalarından sonra gelmek koşuluyla; ek çizelgede yer verilen
yüksek öğretim programlarından mezun olanlardan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz
Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon programını tamamlamamış olanlar, Kamu
Personeli Seçme Sınavı'nda 75 ve daha yukarı puan aldıkları takdirde, pedagojik yönden
eksiklikleri daha sonra tamamlatılmak üzere alan öğretmenliklerine atanabilirler.
Bu şekilde öğretmenliğe atananların Pedagojik Formasyon eğitimleri adaylık dönemi
içinde gerçekleştirilir.
Ortak Alanlar
Madde 10- Yabancı Dil, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Bilgisayar, ResimIş/
Resim, Müzik, Beden Eğitimi ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanları, ilköğretim ve orta
öğretimde ortak alanlardır.
Ilköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümü mezunları hariç olmak
üzere bu alanların öğretmenleri, bu derslerin okutulduğu eğitim kurumlarının tür ve dereceleri
yönünden her hangi bir ayrım yapılmaksızın eğitim kurumlarının tamamına atanabilirler.
Alanları dışında atananlar
Madde11- Mezun oldukları yüksek öğretim programı itibarıyla alanları; Fizik, Kimya,
Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya ,Imam-Hatip lisesi Meslek Dersleri olup
4
ilköğretim kurumlarının Fen Bilgisi, Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
öğretmenliklerine atanmış olanlar, istekleri halinde mezun oldukları yüksek öğretim programı
itibarıyla bu Esaslar eki çizelge doğrultusunda atanabilecekleri alanlara atanabilirler.
Mezun oldukları yüksek öğretim programı veya aylık karşılığı okutabileceği dersler
itibarıyla birden fazla alan öğretmenliğine atanabilecek durumda olanlar, ihtiyaç
duyulduğunda isteklerine bakılmaksızın bu alan öğretmenliklerinden her hangi birisinde
görevlendirilebilirler. Bunların yer değiştirme suretiyle atamalarında, öğretmenliğe
atanmalarına esas olan alan/kurum öğretmenliği esas alınır.
Mezuniyetleri itibarıyla atanabilecekleri alanı dışında başka bir alana atamaları
yapılmış olanların atandıkları alandaki öğretmen ihtiyacının karşılanmış olması ve
öğrenimleri itibarıyla atanabilecekleri alanlarda ihtiyaç bulunması durumunda ilgili
mevzuatına göre alanlarına atanabilirler.
Daha önceki Talim ve Terbiye Kurulu kararları kapsamında öğretmenliğe atanan,
ancak bu Esaslar eki çizelgede mezun oldukları yüksek öğretim programlarına ve alanlarına
yer verilmeyen öğretmenlerin yer değiştirme suretiyle atamaları, aynı nitelikteki eğitim
kurumlarına yapılır.
Fazla başvuru
Madde 12- Herhangi bir alan öğretmenliğine atanmak için yapılan başvuru sayısının,
atama yapılacak kadro sayısından daha fazla olması halinde ilgili mevzuatında belirtilen
seçim yöntemine göre atama yapılır.
Aylık karşılığı okutulacak dersler
Madde 13- Öğretmenler, atandıkları alanın "Aylık Karşılığı Okutacağı Dersler"
sütununda yer alan dersleri, öncelikle atandıkları kurumun alan ve alan seçmeli dersleri olmak
üzere eğitim kurumlarının tür ve dereceleri bakımından herhangi bir ayırım yapılmaksızın
okuturlar.
Öğretmen ihtiyacı ek çizelgede yer alan yüksek öğretim programlarından mezun
olanlarla karşılanamayan alanlara ait dersler ile yeni konulan ders veya meslek alanlarına ait
derslerin hangi öğretmenlerce okutulacağı veya bu dersleri okutmak üzere hangi alan
öğretmenlerinin hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirileceği, ilgili birimlerin teklifleri üzerine
Kurulca belirlenir.
(Ek:12/05/2006 tarihli ve 133 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı) “5450 sayılı
Kanunla Bakanlığa devredilen meteoroloji meslek lisesi, tapu ve kadastro meslek lisesi, adalet
meslek liseleri, sağlık meslek liseleri ve tarım meslek liselerindeki alan/bölümlerde, öğretmen
kaynağı olmaması nedeniyle hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerce okutulan
dersler, bu alanlara yönelik yüksek öğretim programlarından mezun olanlar atanana kadar
hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen öğretmenlerce okutulmaya devam edilir.”
Dersi kaldırılan veya istihdam alanı daralan öğretmenler
Madde 14- Dersi kaldırılan ya da istihdam alanı daralan öğretmenler, ek çizelgede
aylık karşılığı okutacakları dersler bölümünde belirtilen derslerin öğretmenliğine isteklerine
bakılmaksızın atanabilirler.
Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik
Formasyon Programına alınacaklar
Madde 15- Bakanlık ve Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenen alan
öğretmenliği tezsiz yüksek lisans ya da pedagojik formasyon programlarına, ek çizelgede yer
verilen yüksek öğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı öğretmen
5
ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel
Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Kurulca belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan hükümler
Madde 16- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte, Talim ve Terbiye Kurulu'nun
14/08/2002 tarih ve 295 sayılı, 31/3/2003 tarih ve 4 sayılı ve 27/04/2004 tarih ve 50 sayılı
Kararlar ile değişik 1/6/2000 tarih ve 340 sayılı Kararı yürürlükten kalkar.
Geçici Madde 1- Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte eğitim kurumlarında görev
yapan öğretmenler, Talim ve Terbiye Kurulunun daha önceki kararları kapsamında atandıkları
alan/kurum öğretmenliği görevlerine devam ederler. Yer değiştirme suretiyle atamaları da
Bakanlıkça düzenlenen en son atama kararlarında belirtilen alanlarda yapılır.
Geçici Madde 2- Bu Esaslar eki çizelgede yer verilmeyen, ancak daha önceki
kararlarda yer alan ve adları değişen yüksek öğretim kurumlarının lisans düzeyindeki
öğretmenlik programlarından mezun olanlar, bu Esaslar eki çizelgede yer alan denk oldukları
yüksek öğretim programı mezunları gibi değerlendirilirler.
Ek çizelgede herhangi bir alan öğretmenliğine kaynak gösterilmeyen ancak Talim ve
Terbiye Kurulunun daha önceki kararlarında öğretmenliğe kaynak gösterilen Eğitim Bilimleri
Fakültesi ile eğitim fakültelerinin eğitim bilimleri bölümlerinin Eğitim Programları ve
Öğretimi, Eğitim Yöneticiliği ve Deneticiliği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim
Yönetimi Teftişi ve Planlaması, Halk Eğitimi ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler
bölüm/anabilim dallarından lisans düzeyinde mezun olanlar, daha önceki kararlar eki
çizelgelere göre atanabilir durumda oldukları alan öğretmenliklerine atanmak üzere
Bakanlıkça belirlenecek ölçütler doğrultusunda başvuruda bulunabilirler.
Geçici Madde 3- Eğitim Fakülteleri, Fen Fakülteleri, Edebiyat Fakülteleri, Fen-
Edebiyat Fakülteleri ile Karar eki çizelgede yer verilen diğer yüksek öğretim programlarından
mezun olup sınıf veya alan öğretmenliği formasyon programını bitirenler, bu Esasların 7 nci
maddesindeki şartları doğrultusunda alan öğretmenliğine atanırlar.
Ingilizce Öğretmenliği Sertifikaları, bu Esasların 7 ve 8'inci maddesi hükmü
çerçevesinde Ingilizce öğretmenliğine atanacaklar bakımından değerlendirilir.
Geçici Madde 4- (Talim ve Terbiye Kurulu'nun 09/02/2005 tarih ve 7 sayılı Kararı ile
yürürlükten kaldırılmıştır.)
Geçici Madde 5- (Ek:09/02/2005 tarihli ve 7 sayılı TTKK) (Talim ve Terbiye
Kurulu'nun 24/01/2006 tarih ve 8 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Geçici Madde 6- (Ek:18/10/2005 tarihli ve 338 sayılı TTKK) (Talim ve Terbiye
Kurulu'nun 24/01/2006 tarih ve 8 sayılı Kararı ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
Geçici Madde 7- (Ek: 24/01/2006 tarihli ve 8 sayılı TTKK) “Lisans öğrenimi üzerine
Bilgisayar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını tamamlayanlar, Lisans döneminde
aldıkları kredinin en az % 30'u kadar krediyi tezsiz Yüksek Lisans Programında Bilgisayar
alanına ait derslerden aldıklarını belgelendirmeleri halinde Karar eki Esaslar ve Çizelgede
belirtilen Bilgisayar Alanına atanabileceklerin atanmalarından sonra gelmek üzere 2006 yılı
atama döneminde Bilgisayar Öğretmenliğine atanabilirler.”
Geçici Madde 8- (Ek: 12/05/2006 tarihli ve 133 sayılı TTKK) 5450 Sayılı Kanunla
Bakanlığa devredilen meteoroloji meslek lisesi, tapu ve kadastro meslek lisesi, adalet meslek
liseleri, sağlık meslek liseleri ve tarım meslek liselerinde görevli meslek dersleri öğretmenleri,
6
öğrenimleri itibarıyla bu Esaslarla belirlenen alanlarda görevlerine devam ederler. Bunların bu
Esaslar eki çizelgede belirlenen alanlarda yer değiştirme suretiyle atamaları, ilgili mevzuat
hükümlerine göre yapılır.
Bu kurumlarda genel bilgi ve kültür dersi öğretmeni olarak görev yapanlardan;
öğrenimleri itibariyle atanabilecekleri alanlar dışındaki diğer alanlara atanmış olanlar, bu
Esaslar eki çizelgede belirtilen öğrenimine uygun alanlara; öğrenimleri bu Esaslar eki
çizelgede herhangi bir alana kaynak gösterilmeyenler ise Talim ve Terbiye Kurulunun
görüşleri doğrultusunda, durumlarına uygun görevlere istekleri de dikkate alınmak suretiyle
Bakanlıkça atanırlar.”
Geçici Madde 9- (Ek: 12/05/2006 tarihli ve 133 sayılı TTKK) Sağlık meslek liselerine
alan öğretmeni olarak ataması yapılmış olan sağlık eğitim enstitülerinin;
- Çevre sağlığı bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin çevre sağlığı
bölümünde,
- Medikal bakım bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin medikal bakım
bölümünde,
- Ana çocuk sağlığı bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin ana çocuk sağlığı
bölümünde,
- Radyoloji bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin radyoloji bölümünde,
- Laboratuvar bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin laboratuvar bölümünde,
- Toplum sağlığı bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin toplum sağlığı
bölümünde,
- Ilk yardım ve acil bakım bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin acil tıp
teknisyenliği bölümünde,
- Tıbbi istatistik ve bilgisayar bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin tıbbi
sekreterlik bölümünde,
- Anestezi bölümü mezunları, sağlık meslek liselerinin anestezi bölümünde
alan dersleri öğretmeni olarak görevlerine devam ederler. Bu öğretmenler, bu
Esaslar eki çizelgede alanlarının karşısında gösterilen dersleri, aylık karşılığı olarak
okuturlar
Ayrıca sağlık meslek liselerinin öğretmen ihtiyacı, Karar eki çizelgede yer alan yüksek
öğretim kurumları mezunları ile karşılanamadığı atama dönemlerinde, sağlık eğitim
enstitülerinin ilgili bölümlerinden mezun olanların atamalarına devam edilir.”
Geçiçi Madde 10- (Ek: 12/05/2006 tarihli ve 133 sayılı TTKK) (Değişik: 06/07/2006
tarihli ve 306 sayılı TTKK) 14.07.2005 tarihli ve 192 sayılı Talim ve Terbiye Kurulu Kararı
ile 2006-2007 Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılan “Iş Eğitimi” dersinde alan
öğretmeni olarak halen görev yapmakta olanlar, aynı Kararla kabul edilen “Teknoloji ve
Tasarım” dersi öğretmenliğinde istihdam edilirler.
“Iş Eğitimi” alan öğretmenliğine, karar eki çizelgede kaynak gösterilen
yükseköğretim programlarından mezun olanlar ile bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte ilgili
fakültelerde bu dersin öğretmenliği için öğrenim görmekte olanların, “Teknoloji ve Tasarım”
dersi öğretmenliği alanına atanmalarına devam edilir.
Bu şekilde ilk defa atananlar ile bu alanda istihdam edilenler, hizmet içi eğitim
kursundan geçirilirler.”
Geçiçi Madde 11- (Ek: 12/05/2006 tarihli ve 133 sayılı TTKK) 2006 Yılı atama
dönemine mahsus olmak üzere, “Zihin Engelliler Sınıfı Öğretmenliği” ihtiyacının Karar eki
7
çizelgede yer alan yükseköğretim programı mezunlarınca karşılanamaması durumunda bu
alana; fakültelerin görme engelliler ve işitme engelliler sınıfı öğretmenliği bölümleri
mezunları, bunlarla da ihtiyacın karşılanamaması durumunda ise sınıf öğretmenliği
programlarından mezun olup halen görevde olanlardan Kurulca onaylanan Zihin Engelliler
alanına ait hizmet içi eğitim kursu programını başarı ile tamamlamış olanlar atanırlar.
Geçici Madde 12- (Ek: 23/06/2006 tarihli ve 277 sayılı TTKK) Fen Bilgisi, Sosyal
Bilgiler alanlarından birinin normu ile ilişkilendirilerek ataması yapılmış ve halen bu görevi
yürütmekte olan (görevlendirmeler hariç) Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih ve Coğrafya Bölümü
mezunu öğretmenlerden alan değişikliği başvurusunda bulunanlar, 2006 yılı ile sınırlı olmak
üzere ilişkilendirildikleri alana atanırlar.
Geçici Madde 13- (Ek: 30/11/2006 tarihli ve 387 sayılı TTKK) “Besin/Gıda
Teknolojisi-Ev Yönetimi ve Beslenme, Tekstil, Trikotaj, El Sanatları/Dekoratif Sanatlar,
Nakış, Seramik, Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı, Büro Yönetimi ve Sekreterlik Gurubu,
Muhasebe Gurubu, Turizm ve Otelcilik Gurubu, Mahalli Idareler Gurubu, Resim/Grafik,
Resim-Iş/Resim/Görsel Sanatlar, Elektrik, Elektronik/Telekomünikasyon, Makine
Ressamlığı, Matbaa, Mobilya ve Dekorasyon ve Motor alan öğretmenlerinden kadrolu veya
görevlendirme şeklinde Iş Eğitimi öğretmenliği yapanlar ile bu alanlardan mezun olup norm
fazlası durumunda öğretmenler, istekleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere 30/03/2007
tarihine kadar, alan değişikliği yapılarak Teknoloji ve Tasarım alanına atanırlar.
Bu şekilde Teknoloji ve Tasarım alanına istihdam edilenler hizmet içi eğitim
kursundan geçirilirler.”
Madde 17- Bu Esaslar eki çizelgeye eklenen yeni alanlar ve çizelgedeki bazı alanlarda yapılan
değişiklikler ektedir (EK- 1).
Madde 18- Bu Esaslar, onay tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 19- Bu Esasları ile ilgili hükümleri Milli Eğitim Bakanı yürütür.
1
MILLİ EĞITIM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞITIM KURUMLARINA ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAKLARIN
ATAMALARINA ESAS OLAN ALANLAR ILE MEZUN OLDUKLARI YÜKSEK ÖĞRETIM PROGRAMLARI VE
AYLIK KARŞILIĞI OKUTACAKLARI DERSLERE ILIŞKIN ÇIZELGE
SIRA
NO
ATAMASINA ESAS
OLAN ALAN
MEZUN OLDUĞU YÜKSEK
ÖĞRETIM PROGRAMI
AYLIK KARŞILIĞI
OKUTACAĞI DERSLER
1 Beden Eğitimi
(Değişik :
12/05/2006 tarih ve
133 sayılı TTKK)
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular