Hind Edebiyatı ve Özellikleri

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Hind Edebiyatı

Hind Edebiyatı ve Özellikleri

Hindistan gibi geniş bir ülkede çeşitli dillerin ve dinlerin bir arada yaşadığı kültür ortamında çok zengin bir edebiyat oluşmuştur. Köklü bir geçmişi olan Hint edebiyatının ilk ürünlerini Hindu dininin kaynak metinleri oluşturur. Artık klasik bir dil durumundaki Sanskrit diliyle yazılan ve Veda adı verilen bu metinler aynı zamanda Hint mitolojisinin de kaynaklarıdır. Purana (eski öyküler) adıyla tanınan büyük derleme de Hint mitolojisinin en ünlü edebi yapıtıdır. Ilk destanlar IS 500-1000 yılları arasında ortaya çıkmış Ramayana ile Mahabharata'dn. Bu destanlardan Mahabharata 220 bin, Ra­mayana 96 bin dizeden oluşmuştur.

Hint edebiyatında adı bilinen ilk yazar 5. yüzyılda yaşadığı sanılan Kalidasa'dır. Onun şiirleri ve oyunları dindışı Sanskrit edebiyatı­nın başyapıtları sayılır. Kalidasa'dan sonra şiirde Amaru, Bhartrihari, Mayura, Bilhana, Cayadeva gibi büyük şairler yetişmiştir. Tiyatro alanında da Şudraka, Vişakhadata, Harsa, Bhavabhuti ün kazanmışlardır.

Hint edebiyatının dünya edebiyatına büyük yapıtlar armağan ettiği bir tür de masaldır. Bu türdeki en ünlü yapıt Pançatantra masalları­dır. Beş büyük bölümden oluşan bu masallar­da yer alan hayvan kahramanlar La Fon-taine'i de etkilemiştir. Birçok dile çevrilen Pançatantra masalları Arapça'ya Kelile ve Dimne, Farsça'ya Hümayunname adıyla çev­rilmiş, Türkçe'ye her iki adla da kazandırıl­mıştır. Hint masallarının çoğu ağızdan ağıza yayıldıktan sonra IÖ 200Terde yazıya geçiril­miştir.

Sanskrit dilindeki yapıtlar yanında Prakrit dilinde de daha çok dindışı edebiyat ürünleri yaratılmıştır. Ayrıca Pali dilinde kaleme alın­mış Budacılık'ın temel kurallar kitabı ile Buda'nın dünyaya birçok kez gelişini konu alan 500 öyküden oluşan Cataka'lar da ünlü­dür. 10. yüzyıldan sonra Hindi, Bengali ve Marathi dillerinde de önemli edebiyat ürünle­ri yaratılmıştır. 19. yüzyıldan sonra Hindis­tan'da kök salmaya başlayan Islamiyet'in etkisiyle Farsça da 1-Jint edebiyatına yeni bir dil olarak girmiştir. Bu dilin ilk büyük şairi Emir Hüsrev Dehlevi'dir (1253-1325). Kaze-runiye tarikatının kurucusu Kebir (1440-1518) de tasavvuf edebiyatının öncüsüdür. Kebir'in izleyicilerinden Baba Nanak (1469-1538) da yaygın bir ün kazanmıştır. Çağdaş Hindi edebiyatının habercisi sayılan Tulsidas (1532-1623) Ramayana destanını yeniden yazmıştır. 17. yüzyılda yetişen saray şairi Bihari Lal (1603-63) ile Devdat (1673-1745) Hindi dili­nin son büyük klasik şairleridir.

19. yüzyılda yetişen Lallu Lal çağdaş Hindi edebiyatının kurucusudur. En ünlü yapıtı Premsagar'du ("Aşk Ummanı"). Onu Daya­nanda Sarasvati (1824-83) ile Premçand (1880-1936) izlemiştir. Hindistan'ın Maksim Gorki'si olarak tanınan Premçand'ın en ünlü yapıtı Rangabhumi'diT. Şiirde ise Tagor (1861-1941) bütün dünyada ün kazanmış, 1913'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştır. Günümüz Hint edebiyatı gelenekselliğin ya­nında çağdaş akımlardan da etkilenmiştir.
www.msxlabs.org

Ayrıca Bakınız
*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı