Doğu Edebiyatında Önemli Sanatçılar

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma İran Edebiyatı

DOĞU EDEBIYATLARINDAN ÖNEMLI SANATÇILAR

*KONFÜÇYÜS  (MÖ 551-479)
Çinli filozof. Günümüze ulaşmış yazılı bir eseri yoktur. Sözlü olarak yayılan düşünceleriyle Doğu
felsefelerini etkilemiş, bütün dünyada edebiyatçıların da ilgi duyup yararlandıkları bir kişi olmuştur.

*BEYDEBA  (MÖ 1. yy)
Hint filozofu ve yazarı olarak bilinir. Asıl kimliği hakkında çeşitli söylentiler vardır. Bakü'de doğmuş bir Türk olduğu, Hindistan'a sonradan gittiği de anlatılır. Insanlara söyleyeceklerini, hayvanların başından geçiyormuş gibi - fabl biçiminde- düzenlediği öyküleriyle dile getirir.
KELILE VE DIMNE

*FIRDEVSİ  (932-1020)

Iran'ın ve dünya edebiyatının en büyük şairlerindendir. En önemli eseri, Iran tarihini anlatan ŞEHNÂME adlı destanıdır.

*ÖMER HAYYAM  (?-1124)
Iran edebiyatı şairlerindendir. Hayyam çadırcı anlamına gelen takma adıdır. Gökbilimi, matematik ve doğa bilimleri alanlarında eserleri de olmakla birlikte; rubaileri ile ün kazanmıştır. Bu küçük şiirlerde, güçlü bir gözlem ince bir espri evreni görülür.

*NIZAMI  (1140-1203)

Iranlı şair.  Asıl adı Ilyas'tır.   Genceli Nizami  takma adıyla anılır. Hamse sahibidir.
LEYLA VÜ MECNUN, ISKENDERNÂME, HÜSREV ü ŞIRIN, MAHZEN-I ESRAR¦

*SADI  (1193-1293)

Iran'ın en büyük şair ve yazarlarındandır. Şirazlı Sadi adıyla bilinir. Lirik aşk şiirleri de yazmışsa da asıl ünü, düzyazıyla yazılmış küçük öykücükler içer kitabı GÜLISTAN ile manzum öykücüklerden oluşan BOSTAN adlı eserlerinden gelir. Bu iki eser, bazı dünya dillerine de çevrilmiştir.

*HAFIZ  (1320-1389)
Iran edebiyatının en büyük şairlerindendir. Şirazlı Hafız diye bilinir. Tasavvuf, kelam, felsefe bilimleriyle uğraşmıştır. Şiirlerinde insan sevgisi, içtenlik, sevinç, günlük yaşam işlenmiştir. Iran şiirine gazel türünü sokmuş, beyit bütünlüğünden çok konu bütünlüğüne önem vermiştir. Aşk, içki, eğlence konularının yanında dönemin toplumsal bozukluklarını da işlemiştir. En önemli eseri olan DIVAN Doğu ve Batı edebiyatçılarını etkilemiştir.

*CAMII (MOLLA CAMII)   (1414-1492)
Iranlı şair ve bilgindir. Hadis, tefsir, Arap dil ve edebi- yatı bilimlerinin yanı sıra, tasavvufla da ilgilenmiştir. Sade, duru, özlü bir dili vardır. Divanları (üç adet ), Yedi Taht ( Yedi mesnevi ) ve Baharistan¦

*TAGOR  (1861-1941)
Hintli şair. Ingiltere'de eğitim görmüştür. Aynı zamanda filozoftur. Şiirlerine mitsizim ve vatanseverlik dikkati çeker. Eserlerinin birçoğunu Ingilizce yazmıştır. 1913'te Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştır. Dünyanın en ünlü lirik aşk, insanlık ve doğa şairleri arasındadır.
BAHÇIVAN, MEYVE ZAMANI, AVARE KUŞLAR, YURT VE DÜNYA, ATEŞBÖCEKLERI¦.

*KAWABATA  ( 1899-1972)

Japon öykü ve roman yazarıdır. Ingiliz ve Japon edebiyatlarını incelemiştir. 1968'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü almıştır.
IZU DANSÖZÜ, KARLAR ÜLKESI, BIN BEYAZ TURNA, KYOTO¦

*MUHAMMED IKBAL  ( 1873-1938)

Pakistanlı şairdir. Hint Müslümanlarının bağımsızlığı için çalışmıştır. Dördü Pakistan (Urdu) dilinde, yedisi Farsça, on bir şiir kitabı vardır.
CEBRAIL'IN KANADI, KERVANIN ÇAĞRISI, VARLIĞIN SIRLARI
Düzyazı eserlerinin en önemlisi, Islamiyet'te Dini Düşüncelerin Yeniden Inşası adını taşır.
*SAMED BEHRENGI   ( 1939-1968)
Türk (Azeri) asıllı Iranlı yazar. Iran folklorundan derlemeler yapmış, özellikle çocuklar için öykü ve masallar yazmıştır.
KÜÇÜK KARABALIK, BIR ŞEFTALI BIN ŞEFTALI, KARGALAR¦

www.edebiyatogretmeni.net

Ayrıca Bakınız

*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı