11. Sınıf Coğrafya Test Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif .

11. Sınıf Coğrafya Test Soruları

451. Aşağıdakilerden hangisi balıkçılık gelirleri çok fazla olan ülkelerden biri değildir?
A) Japonya            B) Norveç        C) Izlanda
D) ABD             E) Isviçre

452. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde nüfus yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır?
A) Japonya            B) ABD        C) Hollanda
D) Hindistan            E) Ingiltere

453. Aşağıda bazı yer altı kaynakları ile Dünya'da en çok çıkarıldıkları ülkeler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Altın - Güney Afrika         B) Bor minerali - Türkiye
C) Kalay - Malezya         D) Bakır - Avustralya
E) Kurşun - ABD

454. Güney Afrika Cumhuriyetinde yetiştirilen  sebze ve meyvelerin Avrupa pazarlarında iyi alıcı bulmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürünlerin kalitesinin yüksek olması
B) Ürünlerin Avrupa'da yetişmemesine
C) Maliyetinin çok düşük olması
D) Farklı mevsimlerde olgunlaşması
E) Güney Afrika üretiminin çok fazla olması

455. Aşağıdaki ülkelerden hangilerinde yüksek doğum ve yüksek ölüm oranı vardır?
A) Kore - Japonya        B) Malezya - Endonezya
C) Almanya - Hollanda         D) Rusya - Italya
E) Bulgaristan - Macaristan

456. Avrupa'da en yüksek turizm gelirlerine sahip üç ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ispanya - Fransa -Italya
B) Isviçre - Almanya - Ingiltere
C) Portekiz - Yunanistan - Norveç
D) Avusturya - Danimarka - Isveç
E) Hollanda - Finlandiya - Izlanda

457. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde yalıyar, delta ve haliç gibi yerşekillerinin bulunduğu söylenemez?
A) Türkiye         B) Almanya        C) Mısır 
D) Avusturya              E) Fransa


458. Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasının bir özelliği değildir?
A) Hammadde bakımından zengindir
B) Nüfus artış oranı yüksektir.
C) Dört mevsim görülmez
D) En sıcak kıtadır
E) Depremin en çok görüldüğü kıtadır.

459. Hammaddenin bulunması sanayinin gelişmesi için önemli şartlardan biridir. Aşağıdaki ülkelerden hangisi hammadde bakımından oldukça fakir olmasına karşın ileri derecede sanayileşmiştir?
A)ABD            B)  Kanada       C) Japonya
D) Rusya           E) Fransa

460. Aşağıdakilerden hangisi bir adalar ülkesi değildir?
A) Endonezya           B) Danimarka    C) Madagaskar
D) Yeni Zelanda        E) Bangladeş

461. ABD, Dünya'nın en çok petrol üreten  ülkesidir. Buna rağmen, önemli petrol alıcı ülkelerinden biridir. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nüfusunun kalabalık olması
B) Dünya petrol çıkarım bölgelerine yakın olması
C) Endüstrisinin gelişmiş olması
D) Kendi petrolünün kalitesinin düşük olması
E) Tanker filosunun gelişmiş olması

462. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Dünya çay üretiminde önemli yere sahiptir?
A) Almanya         B) Hindistan        C) Cezayir
D) Macaristan            E) Avustralya

463. Doğu Avrupa, Kanada, Avustralya ve Iskandinav Yarımadasında hemen hemen hiç deprem görülmez.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerşekillerinin engebesiz olması
B) Buzul istilasına uğramaları
C) Eski jeolojik devirlerde oluşmaları
D) Peneplenleşmeye doğru gi'eleri
E) Yüksek enlemlerde olmaları

464. Ovalık alanlarda kurulan devletlerin savunulması zor, dağlık alanlarda kurulan devletlerin savunulması kolaydır.
- Aşağıda verilen devletlerden hangileri bu duruma sırasıyla birer örnektir?
A) Polonya  - Romanya            B) Kuveyt - Afganistan
C) Yunanistan - Italya           D) Irak - Libya
E) Türkiye - Iran

465. Volkanlar yerkabuğunun zayıf ve kırk yerlerinde görülmektedir. Buna göre, aşağıdaki yerlerin hangisinde sönmüş ya da aktif volkanlara    rastlanamaz?
A) Doğu Afrika           B) Güney Avrupa
C) Orta Amerika             D) Orta Sibirya
E) Doğu Asya466. Aşağıda bazı tarım ürünleri ile bu ürünlerin üretiminde ilk sırayı alan ülkeler eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Çay - Hindistan            B) Pirinç - Çin
C) Incir - Türkiye             D) Zeytin - Ispanya
E) Tütün - Rusya

467. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde güneye gidildikçe sıcaklık azalır?
A) Italya    B) Şili        C) Kanada       D) Fransa    E) ABD

468. Polonya ve Çek Cumhuriyeti gibi Doğu Avrupa  ülkelerinde gelişmiş bir demiryolu ağı varken Yunanistan ve Türkiye gibi Güney Avrupa ülkelerinde demiryolu ağı istenilen düzeyde değildir. Bu ülkelerde demiryolu ağının gelişmemesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olması
B) Demiryollarına ihtiyaç duyulmaması
C) Karayollarının yeterli düzeyde olması
D) Büyük hava limanlarının yapılması
E) Demiryollarının ekonomik olmaması

469. Haliç, gelgit olayı sonucunda ırmakların ağız kısımlarının yana ve derine aşınması sonucu oluşur.  Buna göre, aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinin kıyılarında haliç bulunmaz?
A) Fransa          B) Almanya       C) Ingiltere
D) Italya            E) Belçika

470. Aşağıdakilerden hangisi Isviçre'nin özelliklerinden biri değildir?
A) Dağlarında buzul aşındırmasına rastlanır.
B) Föhn rüzgarları etkilidir.
C) Yerşekilleri engebelidir.
D) Kış turizmi gelişmiştir.
E) Akdeniz ikliminin etkisindedir.

471.    I-    Zeytin üretimi     II-    Haliç tipi kıyılar
III-    Yaz kuraklığı    IV-    Çay üretimi
Yukarıdakilerden hangileri Akdeniz'e  kıyı olan kesimlerde görülebilecek coğrafi bir olay değildir?
A) I- II           B) II - III      C) III - IV      D) I - III    E) II - IV

472. Aşağıdaki kıtaların hangisinde ortalama yükselti en azdır?
A) Avustralya            B) Avrupa       C) Asya 
D) Kuzey Amerika         E) Güney Amerika

473. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde iklim çeşitliliği nedeniyle tarımsal ürünlerde de çeşitlilik çoktur?
A) Belçika            B) Ingiltere        C) Ispanya
D) Norveç             E) Mısır

474. Aşağıdakilerden hangisi Dünya'nın en az yağışlı alanlarından   biri değildir?
A) Baltık denizi kıyıları         B) Kuzey Afrika
C) Orta Asya                 D) Batı Avustralya 
E) Kızıldeniz kıyıları


475.     I.    Doğu Asya'da adalar ülkesidir.
II.    Muson iklimi hakimdir.
III.    Tarım ve hayvancılık  en önemli faaliyettir.
IV.    Deprem ve volkanizma çok etkilidir.
V.    Asya'nın en fazla nüfusuna sahiptir?
Yukarıda Japonya ile ilgili verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A)  I ve V            B) II ve III         C) IV ve V 
D) III ve V           E) I ve IV

476. Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem ekvatoral hem de muson ikliminin etkisi altındadır?
A) Endonezya             B) Pakistan        C) Japonya
D) Brezilya             E) Bangladeş

477. Aşağıdaki yerlerden hangisi petrol rezervleri bakımından daha zengindir?
A) Orta Amerika             B) Orta Doğu 
C) Orta Asya             D) Orta Afrika
E) Balkanlar

478. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Dünya altın ve elmas üretiminde birinci sıradadır?
A) Rusya             B) Güney Afrika     C) Brezilya
D) Meksika             E) ABD

479. Kanada 9.970.610km2 yüzölçümü ve 27 milyon(1990) nüfusa sahiptir. Km2'ye 3 kişi düşer. Nüfus yoğunluğunun  çok az olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey Yarımküre'de yer alması
B) Ortalama yükseltisinin az olması
C) Ikliminin sert ve soğuk olması
D) Sanayinin gelişmemiş olması
E) Maden bakımından fakir olması

480.     -    Tektonik deprem
-    Fay kaynağı
-    Volkanik olaylar
Yukarıdaki olaylar aşağıdaki ülkelerin hangisinde en az görülür?
A) Isveç             B) Meksika         C)  Kore
D) Türkiye         E) Japonya

481. Aşağıdakilerden hangisi Izlanda'nın bir özelliği değildir?
A) Golf - Stream sıcak su akıntısından etkilenir.
B) En önemli gelir kaynağı balıkçılıktır.
C) Atlas Okyanusu'ndaki kırık hattı üzerindedir.
D) Tarım gelirleri ülkenin ihtiyacını karşılar
E) Kuzey Kutup Dairesi'ne yakın bir adadır.

482. Aşağıdakilerden hangisi Afrika Kıtası'nın bir özelliği değildir?
A) Kuzeyinde ve güneyinde Akdeniz iklimi görülür.
B) Hammadde bakımından zengindir.
C) Nüfus artış oranı yüksektir.
D) Sıcaklık ortalaması yüksektir.
E) En çok deprem görülen kıtadır.483. Eski jeolojik devirlerde oluşan ve zaman içerisinde dış kuvvetler tarafından aşındırılan dağların ortalama yükseltisi azalmıştır. Buna göre, Asya Kıtası'nda yer alan aşağıdaki dağlardan hangisi Birinci Jeolojik devirlerde oluşmuş ve ortalama yükseltisi azalmıştır?
A) Ural Dağları            B) Himalaya Dağları
C) Zagros Dağları        D) Elburuz Dağları
E) Hindikuş Dağları

484.     I.    Manş Denizi        II.    Tiran Denizi
III.    Adriya Denizi    IV.    Bengal Körfezi
V.    Baltık Denizi
Yukarıda verilen deniz ve körfezlerden hangisi Avrupa kıyılarında yer almaz?
A) I                   B) II         C) III           D) IV         E) V

485. Aşağıdaki ülke çiftlerinden hangisi kereste, selüloz ve kağıttan önemli bir gelir elde eder?
A)  Isveç - Norveç               B) Yunanistan - Isveç
C) Türkiye - Ingiltere           D) Fransa - Bulgaristan
E) Romanya - Hindistan

486. Afrika Kıtası aşağıdaki yeraltı  kaynaklarının hangilerinde Dünya'da ilk sırayı almaktadır?
A) Fosfat - Petrol - Kömür
B) Altın - Elmas - Krom
C) Petrol -Kömür - Demir
D) Doğalgaz -Krom - Bor
E) Altın - Bakır - Krom

487. Şili önemli ölçüde sebze - meyve yetiştiren bir ülkedir. Buna rağmen Dünya sebze ve meyve ticaretinde önemli bir yere sahip değildir.Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ürünlerinin kalitesiz olması
B) Güney Yarım Küre'de olması
C) Dünya pazarlarına uzak olması
D) Konserve yapımının yaygın olması
E) Iç tüketimin fazla olması

488.     I.    Avustralya        II.    Amerika
III.    Avrupa        IV.    Asya
V.    Afrika
Yukarıda verilen kıtaların hangilerinde enleme bağlı  olarak buzul aşınım ve birikim şekillerine rastlanmaz?
A) I ve II              B) II ve IV          C) III ve V
D) I ve V         E) IV ve V

489. Aşağıdakilerden hangisi zengin petrol yataklarına sahip ülkelerden biri değildir?
A) Venezuela             B) Meksika        C) ABD 
D) Nijerya             E) Pakistan

490. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Okyanusal iklim görülmez?
A) Romanya           B) Ispanya         C) Ingiltere  
D) Hollanda             E) Kanada491. Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı aşağıdaki bölgelerin hangisinde bulunmaktadır?
A) Kuzey Amerika         B) Orta Doğu'da
C) Güneydoğu Asya'da         D) Doğu Avrupa'da
E) Kuzeybatı Avrupa'da

492. Aşağıdaki ülkelerin hangisi Dünya kauçuk ve kalay üretiminde  ilk sıradadır?
A) Rusya             B) Güney Afrika     C) Brezilya
D) Malezya            E) Avustralya

493. Iskandinav ülkeleri olarak bilinen Isveç, Norveç ve Finlandiya aşağıdakilerden hangisinde Avrupa'da ilk sırayı alırlar?
A) Kağıt hamuru ve kereste üretimi
B) Nüfus sayısı ve yoğunluğu
C) Petrol ve doğalgaz çıkarımı
D) Otomobil ve uçak yapımı
E) Deniz turizminde

494. Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu ülkesi olduğu halde petrol geliri yoktur?
A) Iran       B) Irak     C) Lübnan      D) Ürdün    E) Kuveyt

495. Aşağıdakilerden hangisinde ortalama sıcaklıkların düşük olmasından dolayı ülke topraklarının %90'ı  yerleşmeye uygun değildir?
A) Şili      B) Danimarka    C) Kanada     D) Sudan   E) Çin

496. Aşağıdakilerden hangisi Isviçre'nin gelişmiş bir ülke olmasında etkili olmamıştır?
A) Turizm gelirlerinin yüksek olması
B) Sağlam bir ekonomik yapının yer alması
C) Hammadde yönünden çok zengin bir ülke olması
D) Dünya savaşlarında tarafsız kalması
E) Balıkçılık ve sigortacılığın gelişmesi

497. Avrupa, başka kıtalarda aynı enlemlerde kalan bölgelere göre çok elverişli  doğal şartlara sahiptir.  Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Batı rüzgarlarının etkisinde oluşu
B) Küçük devletlere bölünmüş olmaları
C) Ortalama yükseltisinin az oluşu
D) Denizlerle çok parçalanmış oluşu
E) Gulf - Stream sıcak su akıntısının ılımanlaştırıcı  etkisi

498. Kuzey Avrupa ülkelerinin dış alımında en önemli  mallardan birini gıda ürünleri olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Endüstriye ağırlık vermeleriyle
B) Yerşekillerinin çok engebeli olmasıyla
C) Iklimin tarımı olumsuz etkilemesiyle
D) Tarım ürünleri ithalatının ucuz olmasıyla
E) Nüfuslarının fazla olmasıyla

499 Aşağıdakilerden hangisi G-7 olarak bilinen sanayileşmiş yedi ülkeden biri değildir?
A) Japonya    B) Fransa     C) Italya   D) Kanada   E) Ispanya500. Aşağıdaki bölgelerin hangisinde akan akarsuların aşağı kesimleri yılın bir bölümünde donmuş durumdadır?
A) Avustralya              B) Kuzey Asya
C) Orta Amerika             D) Güney Avrupa  
E) Güney Afrika

501. Japonya'da ormanların güneyden kuzeye gidildikçe geniş yapraklı ormanlardan iğne yapraklılara geçişi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
A) Adalar ülkesi olmasıyla
B) Matematik konumuyla
C) Yükseltinin fazlalığıyla
D) Nem oranı derecesiyle
E) Toprak çeşidiyle

502. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomik yapı içinde tarımsal faaliyetler ön planda olup, aktif nüfusun büyük bir kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır.  Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinin ekonomik yapısı içinde tarımsal faaliyetler ön plandadır?
A) Japonya            B) Fransa        C) Almanya  
D) Hindistan             E) Isviçre

503. Yıllık Devirli rüzgarlardan yaz musonları özellikle Güneydoğu ve Güney Asya kıyılarında denizden karaya doğru estiklerinden bol yağış getirirler.
I.    Japonya    II.    Türkiye
III.    Ispanya    IV.    Hindistan
V.    Meksika
Buna göre, yukarıdaki ülkelerden hangisinde yaz musonlarının yağış getirmesi beklenir?
A) I ve II                 B) II, IV ve V          C) I ve IV 
D) II, III ve V         E) IV ve V

504.         I.    Hollanda     II.    Türkiye
III.    Libya    IV.    Isviçre
Yerşekillerinin engebeli ve eğimin fazla olduğu alanlarda yüksek akışa sahip akarsuların enerji potansiyeli fazladır.
- Buna göre, yukarıdaki ülkelerden hangilerinde akan akarsuların enerji potansiyeli fazladır?
A) Yalnız II          B) I ve II           C) II ve IV
D) I ve III             E) III ve IV

505. IV. Jeolojik zamanda Dünya'nın geçirmiş olduğu buzul dönemlerin sonucunda, buzulların etkili olduğu ülkelerde fiyortlu kıyılar ve buzul vadisi, sirk gölleri gibi çeşitli şekiller oluşmuştur.   Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde buzul şekillerine rastlanmaz?
A) Isveç             B) Finlandiya          C) Kanada    
D) Mısır              E) Norveç

506. Aşağıdakilerden hangisi Kuzeybatı Avrupa için söylenemez?
A) Nüfus yoğunluğu fazladır.
B) Yıl boyunca bol yağış alır
C) Endüstrinin geliştiği bir bölgedir.
D) Batı rüzgarlarının etkisindedir
E) Nüfus artış oranı yüksektir


507. Kanada, Dünya buğday üretiminde BDT, ABD ve Hindistan'dan sonra gelmesine rağmen Dünya'nın en çok buğday ihraç eden ülkesidir.  Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Iç tüketiminin az olmasıyla
B) Ihracatın çok büyük bir gelir olmasıyla
C) Geleneksel olarak buğday yerine mısır tüketilmesiyle
D) Yetiştirilen buğdayın dış pazarlarda çok aranmasıyla
E) Buğday kalitesinin yüksek olmasıyla

508.  Aşağıdaki ülkelerin hangisinde akan akarsuların seviyeleri kış aylarında daha fazla düşmektedir?
A) Brezilya     B) Ispanya     C) Mısır     D) Kanada   E) Iran

509. Aşağıda verilen yerlerden hangisindeki dağlar eski orojenez  kuşaklarına ait değildir?
A) Iskoçya            B) Sibirya        C) Kanada  
D) Afganistan          E) Avustralya

510. Aşağıdaki ülkelerin hangisinin kıyılarında skyer tipi kıyı yaygın olarak görülür?
A) Norveç            B) Endonezya    C) Avustralya 
D) Brezilya        E) Bolivya      

511. Aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi Orta enlemlerin doğal ürünlerinden  biri değildir?
A) Erik     B) Şeftali     C) Buğday     D) Kakao   E) Elma

512.    -    Bakır     -    Demir
Yukarıda yer altı kaynaklarının çıkarımında önde olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) Kanada - Rusya                 B) Almanya - Italya
C) Şili - Brezilya                 D) Türkiye - Italya  
E) Almanya - Fransa

513. Dünya'da ilk sanayileşme hamlesi Avrupa Kıtası'nda başlamıştır. Avrupa'da sanayileşme öncelikle hangi iki yer altı kaynağına  dayalı olarak başlamıştır?
A) Demir - Kömür             B) Bakır - Kalay
C) Fosfat - Civa               D) Boraks - Wolfram
E) Altın - Gümüş

514. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde 24 saati aşan gündüz ve geceler görülemez?
A) Kanada       B) Ingiltere         C) Isveç  
D) Norveç       E) Rusya

515. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde buzul göllerine rastlanamaz?
A) Norveç         B) Finlandiya         C) Mısır
D) Isviçre         E) Kanada

516. Asya Kıtasında yer alan aşağıdaki göllerden hangilerinin yüzeyi  deniz seviyesinin  altındadır?
A) Hazar - Lût             B) Aral - Hazar
C) Lût - Urmiye               D) Baykal - Balkaş
E) Urmiye - Hazar517. - Batı rüzgarları ve Golf-Stream sıcak su akıntısının etkisiyle oluşan Okyanusal iklimin etkisi altındadır.
- Nüfus yoğunluğu fazla olup, nüfus artış hızı negatiftir.
-    Başlıca tarım ürünleri buğday, patates, şekerpancarı ve çavdardır.
- Zengin taşkömürü yataklarını enerjiye çevirerek Dünya'da modern sanayinin kurulmasına öncülük e'iştir?
Yukarıda özellikleri verilen Avrupa ülkesi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Hollanda    B) Fransa         C) Ispanya  
D) Portekiz     E) Ingiltere

518. Aşağıdakilerden hangisi Norveç için söylenemez?
A) Balıkçılık önemli bir gelir kaynağıdır.
B) Sıcak okyanus akıntısından etkilenir.
C) Kıyılarında fiyort kıyı tipi hakimdir.
D) Ormana dayalı endüstri gelişmiştir.
E) Enlemine göre daha soğuk bir iklimin etkisi altındadır.

519. Golf - Stream sıcak su akıntısının en çok etkilediği ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya - Danimarka - Ispanya
B) Ispanya - Portekiz - Italya
C) Kanada - Almanya - Finlandiya
D) Ingiltere - Norveç - Izlanda
E) Kanada - Fransa - Belçika

520.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi:
-    Eski bir arazi yapısına sahiptir.
-    Mekanik çözülmenin fazla olduğu
-    Yıllık yağış çoğu yerinde 200 mm den az olan
Özelliklere sahiptir?
A) Norveç         B) Ingiltere        C) Libya 
D) Hindistan     E) Türkiye

521. Yeryüzünde oluşan tektonik depremlerin büyük bir kısmının Büyük Okyanus çevresi ile Alp - Himalaya  kuşağında olduğu görülür. Buna karşılık yerkabuğunun çok eski zamanlarında oluşmuş bölgelerinde ise depremler etkisizdir.
-Buna göre, aşağıdaki ülkelerin jeolojik yapıları göz önüne alındığında  hangisinde depremlerin etkisinin az olduğu söylenemez?
A) Kanada        B) Meksika          C) Almanya 
D) Güney Afrika Cum.    E) Avustralya

522. Nem ve yağışın yetersiz, sıcaklık farklarının fazla olduğu yerlerde kayalar fiziksel yolla, sıcak ve nemli yerlerde ise kimyasal yolla çözüldükleri gözlemlenmiştir.
-Buna göre, aşağıdaki ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğünde, kayaların hangisinde fiziksel, hangisinde kimyasal  olarak çözülmesi beklenir?
Fiziksel        Kimyasal
A)     Ingiltere         Mısır
B)     Japonya        Endonezya
C)     Irak        Kazakistan
D)     Suudi Arabistan        Malezya
E)     Hollanda         Ingiltere


523. Yaz mevsiminde kuraklık ve  sıcaklık  isteyen, kış mevsiminde ise aşırı soğuklardan olumsuz etkilenen bir bitki aşağıdaki ülkelerden hangisinde doğal olarak yetişebilir?
E) Ingiltere            B) Brezilya     C) Danimarka
D) Güney Afrika Cumhuriyeti     E) Kanada

524. Akarsu rejimi ile debisi, akarsuyun havzasındaki sıcaklık ve yağış özelliklerinden etkilenir.
I.    Ingiltere     II.    Hindistan
III.    Brezilya     IV.    Hollanda
Buna göre, yukarıdaki  ülkelerin hangilerindeki akarsuların rejimleri düzensiz ve debileri  çok yüksektir?
A) Yalnız I             B) Yalnız II        C) I ve II
D) II ve III                E) III ve IV

525. Bitki örtüsünden yoksun olan yerlerde su ve rüzgar erozyonunun  şiddeti fazladır. Aşağıdaki ülkelerin fiziki koşulları dikkate alınırsa hangisinde erozyon şiddetinin fazla olması beklenmez?
A) Mısır          B) Türkmenistan     C) Suriye
D) Kanada         E) Iran

526.     I.     Kutup bölgelerine yakın yerlerde buzul devrinin etkili olmasıyla fiyord kıyı tipi görülür.
II.    Okyanus kıyılarında; akarsuların döküldüğü yerlerde, gel - git genliğinin  fazla olmasından dolayı  Haliç kıyı tipi görülür.
-Yukarıda açıklanan  kıyı tipleri, aşağıdaki ülkelerden hangilerinde  yaygın olarak  görülür?
Fiyord kıyı tipi         Haliç kıyı tipi
A)    Kanada            Italya
B)     Hollanda             Fransa
C)     Norveç             Almanya
D)     Isveç            Yunanistan
E)     Ingiltere             Belçika

527. Türkiye'den hareket ederek başka bir ülkeye giden bir kişi gittiği ülkede  gördüğü tarım ürünlerinin Türkiye'de Iç Anadolu Bölgesi'nde doğal olarak yetiştiğini söylemektedir.
- Buna göre, bu kişinin  gittiği ülke aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Japonya            B) Macaristan        C) Ingiltere
D) Brezilya              E) Malezya

528. Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikleri arasında gösterilemez?
A) En önemli yükseltisi Beşparmak Dağları'dır.
B) Akdeniz iklimi görülür.
C) En önemli geçim kaynağı tarım ve turizmdir.
D) Akarsu ağı bakımından zengindir.
E) Maden yatakları bakımından fakirdir.

529. Karadeniz Bölgesi'nin insanları tarım alanlarının sınırlı olması sebebiyle  balıkçılığa yönelmişlerdir.  Aşağıdaki ülkelerden hangisi Karadeniz Bölgesi'nin bu özelliğini taşır?
A) Hollanda             B) Ispanya         C) Fransa   
D) Belçika           E) Norveç      


530.     -    Güney Amerika'nın yüzölçümü bakımından en büyük  devletidir.
-    Dünya'nın en çok kahve üreten ve ihraç eden ülkesidir.
-    Dünya'nın en büyük akarsu havzasına sahiptir.
- Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Arjantin             B) Peru        C) Kolombiya  
D) Brezilya             E) Şili

531. Aşağıda verilen ülkelerden hangisi SSCB'nin dağılması ile bağımsızlığını elde eden ülkelerden biri değildir?
A) Kırgızistan          B) Özbekistan    C) Afganistan
D) Kazakistan             E) Tacikistan

532. Aşağıdakilerden  hangisi petrol ihraç eden ülkelerden değildir?
A) Suudi Arabistan         B) Venezuella        C) Kuveyt   
D) Iran             E) Mısır

533. -    Yüzölçümü  bakımından Avrupa'da birincidir.
-    Iklimi ve bitki örtüsü çeşitlilik gösterir.
-    Elektrik üretiminde nükleer enerji ön plandadır.
- Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya             B) Fransa         C) Italya 
D) Ingiltere             E) Hollanda

534. ABD'de göller bölgesi (Superior gölü çevresi ) endüstrinin en fazla geliştiği yerlerden biridir. Göller bölgesinde endüstrinin gelişmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kömür ve demir bakımından zengin olması
B) Ulaşımın çok gelişmiş olması
C) Ikliminin ılıman olması
D) Zengin petrol yataklarının olması
E) Ekvator'a daha yakın olması

535. Avrupa'nın güneyinde üç tarafı Akdeniz ile çevrili bir yarımada devletidir. Yarımadayı Avrupa kıtasına bağlayan topraklar, kuzeybatıda Fransa, kuzeyinde Isviçre, kuzeydoğuda Avusturya ve Slovenya ile çevrilidir.
- Yukarıda sınırları anlatılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yunanistan           B) Italya        C) Ispanya 
D) Portekiz            E) Arnavutluk

536.  Aşağıdakilerden hangisi, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının ortak özellikleri arasında yer alır?
A) Batısında genç dağların, doğusunda ise eski dağlar ve platoların geniş yer kaplaması
B) Kutup dairelerine kadar geniş yer kaplaması
C) Ilıman iklim kuşağında az alan kaplaması
D) Tropikal kuşağın geniş alanda etkili olması
E) Fındık, çay ve muzun yetiştirilmesi

537. Bir ülkenin gelişmişliği ile nüfus artışı ters orantılıdır.
Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde nüfus artış hızı en azdır?
A) Pakistan            B) Afganistan        C) Ingiltere
D) Mısır         E) Suudi Arabistan538. Aşağıdakilerden hangisi, Mısır'ın Arap devletleri arasında en önemli devlet olmasının nedenleri arasında yer almaz?
A) Nüfusunun fazla olması
B) Özel konumu
C) Dünya ekonomisindeki yeri
D) Gelişme derecesi
E) Ikliminin çeşitlilik göstermesi

539. Mısır'ın büyük bir kısmının Afrika'da olmasına rağmen Ortadoğu ülkeleri arasında yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ortadoğu ülkeleri ile ilişkilerinin daha fazla olması
B) Geniş çöllerle kaplı olması
C) Petrol yataklarının bulunması
D) Süveyş kanalının olması
E) Ortadoğu ülkeleriyle iklim benzerliği

540. Toplam nüfus miktarları aynı olduğu halde, nüfus yoğunlukları birbirinden farklı olan ülkeler için, aşağıda söylenenlerden hangisi kesinlikle doğrudur?
A) Yüzölçümleri farklıdır.
B) Tarımsal nüfus yoğunlukları aynıdır.
C) Fizyolojik nüfus yoğunluğu aynıdır.
D) Gelişmişlik düzeyleri aynıdır.
E) Ekonomileri tarıma dayalıdır.

541. Aşağıdakilerden hangisi Ortadoğu'yu Dünya'nın en önemli bölgelerinden biri yapan nedenlerden değildir?
A) Jeopolitik konumu
B) Zengin petrol yataklarına sahip olması
C) Süveyş kanalının açılması
D) Dünya'nın en eski uygarlıklarının burada doğması
E) Dünya'nın en zengin altın yataklarına sahip olması

542. Yer altı kaynakları bakımından fakir olmasına rağmen Dünya'nın endüstri  alanında en ileri ülkelerinden biridir.
- Yukarıda sözü edilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD                B) Japonya          C) Ingiltere
D) Fransa                E) Yunanistan

543.  Afrika Kıtası'nın Güney Yarım Küre'de kalan kısmında  nüfus yoğunluğu  fazla olmasına rağmen, Kuzey Yarım Küre'de  kalan kısmında nüfus yoğunluğunun az olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Endüstrinin fazla gelişmemesi
B) Tarımın fazla gelişmemesi
C) Maden kaynaklarının fakir olması
D) Gelişmemiş ülkelerin bulunması
E) Büyük bir kısmının çöllerle kaplı olması

544. Avustralya Kıtası'nı  diğer kıtalardan ayıran en önemli  özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çöllerin geniş alan kaplaması
B) Ikliminin çeşitli olması
C) Dönencelerin çevresinde yer alması
D) Kıtanın tek bir federal devlet tarafından  yönetilmesi
E) Nüfus yoğunluğunun  fazla olması


545. Yıl içerisinde bulutluluk oranının en çok olduğu iklim bölgelerinden biri Ekvatoral iklim bölgesidir. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulutluluk oranı en fazladır?
A) Mısır               B) Türkiye         C) Libya  
D) Bulgaristan          E) Endonezya

546. Aşağıdakilerden hangisi Afrika Kıtası'nın  özelliklerinden sayılamaz?
A) Tropikal ormanlar bulunur.
B) Zengin maden yatakları bulunur.
C) Bataklıklar ve çöller geniş yer tutar.
D) Dünya nüfusunun en fazlasını  barındırmaktadır.
E) Üzerinden kuzeyinden Yengeç ve  güneyinden Oğlak dönenceleri geçer.

547. Bütün yer altı zenginlikleri henüz tam belli değildir. Bunların büyük bir kısmına henüz el sürülmemiştir. Bunun nedenleri iklim şartlarının olumsuzluğu, nüfus azlığı, kaynakların nüfuslanmış bölgelere uzaklığı ve ulaşım zorluğudur. Yukarıda tanımlanan ve geleceğin ülkesi adı ile anılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD               B) Kanada         C) Endonezya 
D) Almanya            E) Fransa

548.     - Güneyinde Alp Dağları, kuzeyinde düzlükler bulunur.
-    Ren ve Elbe ulaşıma elverişli akarsulardır.
-     Ilıman okyanusal ve karasal iklim görülür.
-    Otomotiv, elektronik, kimya  ve makine  sanayileri  çok gelişmiştir.
-    Avrupa'nın en büyük ekonomik gücüdür.
-Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Isviçre              B) Fransa         C) Ingiltere
D) Italya             E) Almanya

549. Yıl boyunca yerden kalkmayan karlara toktağan karlar denir. Bunların erişildiği yükseltiye de  toktağan kar sınırı  (daimi kar sınırı ) adı verilir. Bu sınırın yüksekliği, sıcaklığa ve kar yağışlarının miktarına bağlı olarak değişir.  Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde toktağan kar sınırı deniz seviyesine daha yakındır?
A) Nijerya             B) Türkiye       C) Norveç
D) Tunus            E) Isviçre

550. Ortalama  yükseltisi fazla olan ülkelerde, gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark çok, ortalama  yükseltisi az olan ülkelerde ise gerçek sıcaklık ile indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark azdır.  Buna göre, aşağıda verilen ülkelerin hangisindeki indirgenmiş sıcaklık ile gerçek sıcaklık arasındaki fark diğerlerinden daha az olur?
A) Türkiye            B) Isviçre         C) Avustralya  
D) Danimarka         E) Bulgaristan

551. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde yatay bir düzlem üzerine dikilen çubuğun gölge uzunluğunun  sıfır olması mümkündür?
A) Norveç              B) ABD       C) Türkiye
D) Iran            E) Malezya


552. Güneş ışınlarının yansıma dereceleri geliş açılarına bağlıdır. Büyük açı ile gelen ışınların yansıma az, küçük açı ile gelen ışınlarda yansıma fazladır. Yansıma arttıkça enerji kaybı da ar'aktadır.  Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde Güneş ışınlarının enerji kaybı en fazladır? (Ülkelerin tümü düz bir kara parçası olarak düşünülecektir.)
A) Tunus        B) Macaristan       C) Türkiye
D) Meksika       E) Hindistan


553. Aşağıdaki akarsu çiftlerinden hangisi Türkiye'den doğar ve Hazar Denizine dökülür?
A) Fırat - Dicle
B) Aras - Kura
C) Seyhan - Ceyhan
D) Kızılırmak - Yeşilırmak
E) Bakırçay - Gediz

554. Ekvator'da gece - gündüz süresi bir yıl boyunca  değişmez ve sürekli ekinoks yaşanır. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe gece - gündüz süre farkı artar.  Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde gece - gündüz süre farkı
en azdır?
A) Kanada            B) Norveç        C) Ingiltere
D) Mısır            E) Rusya

555. Dördüncü jeolojik devirde meydana gelen buzul devri izlerinin günümüzde en belirgin olarak görüldüğü yer, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kuzey Avrupa         B) Güney Asya
C) Avustralya             D) Güney Amerika
E) Afrika

556. Iskandinav ülkelerinde (Norveç, Isveç, Finlandiya) Muz ve turunçgiller gibi ürünlerin yetişmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım alanlarının kısıtlı olması
B) Topraklarının verimsiz oluşu
C) Tüketimin az oluşu
D) Ithalatın daha ekonomik oluşu
E) Ikliminin elverişsiz oluşu

557. Bir ülkenin ihracatında (dış satım) sanayi ürünlerinin payı büyük bir orana sahip ise, bu ülkeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Nüfusunun büyük bir kısmı kentlerde yaşar
B) Okuma yazma oranı fazladır.
C) Doğum oranı fazladır.
D) Ortalama ömrü uzundur.
E) Kişi başına düşen milli gelir fazladır.

558. Aşağıdakilerden hangisi Iskandinavya ülkeleri olarak bilinen Isveç, Norveç ve Finlandiya'nın ekonomisinde  önemli  bir etkinlik değildir?
A) Balıkçılık            B) Ormancılık        C) Hayvancılık
D) Hidroelektrik            E) Kağıt endüstrisi559. Bazı ülkelerin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında ise mamul maddeler büyük bir paya sahiptir.
-Aşağıdaki ülkelerden hangisi yukarıda sözü edilen ülkelerden değildir?
A) Fransa         B) Japonya        C) ABD 
D) Ingiltere              E) Cezayir

560. Dünya'da başta gelen kış turizmi merkezlerinden biridir. Saat üretiminde Dünya'da birincidir. Leman, Zürich ve Konstaz gölleri doğal özellikleri ile dikkat çeker. Dünya para piyasasının önemli merkezlerinden biridir  Yukarıda bazı özellikleri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Isviçre            B) Norveç        C) Finlandiya
D) Isveç            E) Fransa

561. Nahcivan ve Dağlık Karabağ Özerk bölgeleri yönetim olarak bu ülkeye bağlıdır. Kura ve Aras nehirleri ülke topraklarından geçer. Doğalgaz ve petrol bakımından zengindir.  Yukarıda bazı özellikleri verilen ve aynı zamanda BDT üyesi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ermenistan        B) Azerbaycan       C) Kazakistan 
D) Tacikistan    E) Kırgızistan

562. Italya'daki demir - çelik sanayisinin dağılışı incelendiğinde, daha çok kıyılarda  kurulduğu görülmektedir.   Bunun nedeni  aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hammaddelerin kıyılarda yoğunluk kazanması
B) Kıyılarda turizmin gelişmesi
C) Demir - çelik hammaddesi ithal edildiği için, kıyılarda  ulaşımın kolay olması
D) Kıyılarda petrol rafinerilerinin olması
E) Iç kesimlerin dağlık olması

563. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Intansif ( Modern) tarım yapılır?
A) Hindistan             B) Polonya         C) Afganistan
D) Pakistan          E) Belçika

564.     I-      Dünya nüfus artış oranının en fazla olduğu kıta
II-  Dünya'da nüfus artış hızının en az olduğu kıta
III- Dünya'da nüfus miktarının en fazla olduğu kıta
- Yukarıda özellikleri verilen kıtalar aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak sıralanmıştır?
I             II          III
A)     Afrika        Avrupa        Asya
B)     Amerika         Avustralya    Afrika
C)     Asya         Afrika        Avustralya
D)     Avrupa         Asya         Afrika
E)     Afrika         Avustralya     Amerika

565. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde;
- Buzul gölleri   
- Fiyordlar
- Ormanlar  gibi  özellikler yaygın olarak görülmez?
A) Isveç              B) Kanada      C) Meksika
D) Norveç                 E) Finlandiya566.  Almanya ekonomisinin en önemli kolu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ulaştırma ve ticaret
B) Ağır endüstri
C) Turizm
D) Orman ürünleri endüstrisi
E) Tekstil endüstrisi

567. Genç kıvrım dağlarının ve kırık hatlarının bulunduğu bölgeler depremlerin sık görüldüğü yerlerdir.  Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi  depremlerin sık görüldüğü ülkelerden biridir?
A) Finlandiya              B) Filipinler          C) Brezilya 
D) Belçika              E) Avustralya

568. Makiler, yaz kuraklığına dayanıklı, soğuk kış mevsimlerine dayanıksız bodur ağaç ve çalılardan oluşan bir bitki topluluğudur.  Iklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak maki görülmesi beklenemez?
A) Ispanya             B) Cezayir      C) Avustralya
D) Polonya             E) Şili

569.    -    Volkanik arazisi yaygın olan
-    Deprem görülme olasılığı fazla olan
-    Hammadde, besin ve enerji gereksinimini sanayi
ürünleri satarak karşılayan Ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa             B) Hollanda         C) Japonya
D) Endonezya             E) Avustralya

570. Buğday, soğuğa dayanıklı, olgunlaşmak için yaz sıcaklığı ve kuraklığı isteyen bir bitkidir.
- Buna göre aşağıda verilen ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğü zaman buğday üretimine en az elverişli olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD            B) Avustralya        C) Türkiye
D) Brezilya           E) Rusya

571. Aşağıda bazı ülkeler ve bu ülkelerde yetiştirilen önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi doğru değildir?
A) Çin - Pirinç        B) ABD - Mısır
C) Malezya - Kauçuk    D) Türkiye - Fındık
E) Mısır- Tütün   

572.     -    Mısır üretiminde         -    Elektrik üretiminde
-    Dış ticaret hacminde    -    Endüstriyel üretimde
Dünya'da birinci sırayı alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) ABD                   B) Japonya               C) Hollanda
D) Italya           E) Ispanya

573. Halkının büyük bir bölümü tarımla uğraşan ülkelere tarım ülkesi adı verilir. Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi bir tarım ülkesi değildir?
A) Pakistan                B) Çin                    C) Japonya
D) Bangladeş        E) Hindistan


574. Geniş yapraklı ormanlar, sıcak ve yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir bitki örtüsüdür.  Iklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak geniş yapraklı ormanların görülmesi beklenemez?
A) Brezilya              B) Kenya        C) Hindistan
D) Endonezya            E) Isveç

575. Aşağıdakilerden hangisi, Avustralya'da görülen özeliklerden biri değildir?
A) Çöllerin ve steplerin geniş alan kapsaması
B) Küçükbaş hayvancılığın önemli olması
C) Ihracatında yün, et ve buğdayın önem taşıması
D) Kişi başına düşen gelirin fazla olması
E) Ari'etik nüfus yoğunluğunun fazla olması

576. Türkiye'nin en çok alış veriş yaptığı ülke hangisidir ?
a)-Isviçre            b)-Portekiz         c)-Ispanya             d)-Almanya             e)-Italya

577.Aynı enlem üzerinde yer almasına rağmen kışın Kuzey Amerika,Asya'dan daha sıcak olmaktadır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  
A.    Asya'nın ,Kuzey Amerika'dan daha fazla yer kaplaması
B.    Dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesi
C.    Güneş ışınlarının geliş açısı
D.    Dünyanın şekli
E.    Enlem

578. Nikel üretimi yönünden ilk sırada bulunan ülke hangisidir?
A) Meksika         B) ABD     C) Kanada
D) Brezilya         E)Türkmenistan

579. Kayalık dağlarının büyük okyanusa bakan yamaçları fazla yağış alır.Bunun nedeni nedir?
A.    Ikliminin kurak olması
B.    Akdeniz ve nemli Subtropikal iklim görülmesi.
C.    Kayalık dağlarının kuzey kesiminde ormanların boylarının 50 m. olması
D.    Önemli akarsuların olması
E.       Yükseklik nedeniyle

580. Brezilyanın en önemli akarsuyu ve Dünya'nın en fazla su taşıyan nehri aşağıdakilerden hangisidir?
a)  Aras nehri             b) Ren nehri         c)  Tuna nehri   
d) Amazon nehri         e) Kongo nehri

581.Aşağıdakilerden hangisi Amerika Kıtasının özelliklerinden biri değildir?
A.    Asya'dan Bering boğazıyla ayrılmaktadır.
B.    Kıtalar  içerisindeki kuzey-güney yarım kürelere en fazla sokulan kıtadır.
C.    Kapladığı alan itibariyle yüz ölçümü olarak Asya kıtasından sonra 2.büyük kıtadır.
D.    Kıtada bütün iklimler görülür.
E.    Kuzeydeki dağ sırasına Kayalık Dağları, Güneydeki dağ sırasına da And Dağları denir582. Hangisi Asya kıtasının özelliklerinden değildir?
A.    Asya kıtası yüz ölçümü ve nüfus olarak en büyük kıtadır.
B.    Ekvatordan kuzey kutbuna kadar kuzey-güney  yönler 10.000 km uzunluktadır.
C.    Doğu batı yönünde 11 saat dilimi vardır.
D.    Afrika Kıtası ile olan sınır Kızıldeniz ve Süveyş Kanalından geçer
E.    Kıtanın büyük bir çoğunluğunda Ekvatoral Iklim hakimdir

583.  - Adalar ülkesidir
-  Hammadde kaynakları fakirdir
-  Ihracatını endüstri ürünleri önemlidir
-  Volkanik arazi yaygındır
Yukarıda özellikleri verilen ülke  hangisidir?
A) Endonezya        B) Ingiltere      C)  Japonya
D) Filipinler        E) Avustralya

584.   1. Amerika             2. Avrupa
3. Afrika                4. Asya
Yukarıda belirtilen kıtalardan hangileri ESKI DÜNYA KARALARI olarak adlandırılır?
A)1 - 2       B) 1-2-3     C) 2-3-4    D)1-4    E)1-3

585. - Mısır üretiminde
- Elektrik üretiminde
- Dış ticaret hacminde
Dünyada 1. sırayı alan ülke hangisidir?
A) Türkiye         B) Japonya    C) Arjantin
D) Pakistan         E) ABD

586. Golf- Stream sıcak su akıntısının aşağıdaki ülkelerden hangisinin  iklim üzerinde etkisi yoktur?
a)-Ispanya                 b)-Isveç        c)- Italya
d)- Norveç        e)-Hollanda

587.  Gece-Gündüz  süreleri  arasındaki  farkın en az olduğu ülke hangisidir?
a)-Isveç       b)-Libya     c)-Fransa  
d)-Türkiye    e)-Yugoslavya

588. Isveç'te çok sayıda irili ufaklı göl ve çağlayanlı akarsuların bulunması aşağıdakilerden hangisinde daha çok etkili olur?
A.    Tarım alanlarının sulanmasında     
B.    Hayvancılığın gelişmesinde
C.    Akarsu ulaşımında
D.    Sanayi ve endüstrinin gelişmesinde
E.    Hidroelektrik  enerjisi elde edilmesinde

589. Aşağıdaki yerlerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez?
A.    Güney Afrika Cumhuriyeti 
B.    Arnavutluğun batısı
C.    Mısır'ın güneyi
D.    Italya'nın güneyi
E.    Avusturya'nın güneybatısı 


590. Aşağıdakilerden hangisi daha yaşlı nüfusa sahiptir?
a)Türkiye                b) Almanya       c) Mısır
d)Yunanistan            e) Ürdün

591. Yazları serin, kışları ılık her mevsimi yağışlı geçen iklime ılıman okyanus iklimi denir.  Buna göre aşağıdaki ülkelerden hangisinde ılıman okyanus iklimi görülmez?
a) Fransa                 b) Norveç                 c) Ingiltere    
d) Almanya                  e) Yunanistan

592. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfus artış hızı yüksek iken gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşüktür. Aşağıdaki ülkelerden hangisindeki nüfus artış hızı diğerlerine göre daha yüksektir?
a) Norveç                 b) Almanya              c) Norveç 
d) Isviçre                         e) Türkiye

593. Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde doğal yetişme imkanı bulan bir bitki aşağıdakilerden hangisinde de yetiştirilir?
A.    Belçika - Hollanda kıyıları
B.    Isveç - Norveç kıyıları
C.    Almanya - Danimarka kıyıları
D.    Romanya - Bulgaristan kıyıları
E.    Hırvatistan - Libya kıyıları

594. Yaz kuraklığı ve sıcaklığı, pamuk bitkisinin aradığı iklim özellikleridir.Buna göre pamuk aşağıdaki ülkelerden hangisinde yetişmez?                                                                        
a) Yunanistan                   b) Mısır                     c) Iran    
d) Italya                        e) Norveç

595. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde bulunan göller daha uzun süre donmuş haldedir?  
a) Almanya                   b) Norveç                   c) Hollanda
d) Danimarka               e) Avusturya

596. Coğrafi koşulların göz önüne alındığında aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde, orman ve kağıt endüstrisinin diğerlerine göre daha fazla gelişmiştir.?
a) Isveç            b) Yunanistan              c) Slovenya
d) Ispanya                     e) Macaristan

597. Aşağıdaki Avrupa ülkelerinin hangisinde buzulların  yeryüzüne şekillendirici  etkisi daha fazladır?
A) Türkiye                    B) Hollanda          C) Norveç
D) Italya                E) Portekiz

598.      Aşağıdaki ülkelerin hangisinin nüfus yoğunluğu diğerlerinden daha azdır?
A) Almanya                B) Isveç                C) Hollanda
D) Isviçre                    E) Italya

599. Buzul aşındırma ve biriktirmenin en etkili olduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Batı Avrupa ülkeleri        B) Balkan ülkeleri
C) Orta Avrupa ülkeleri       D) Iskandinav ülkeleri
E) Doğu Avrupa ülkeleri


600. Dünyada zeytin ve zeytinyağı üretiminde 1.  olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Ispanya                   B) Portekiz         C) Mısır
D) Almanya        E) Italya

601. Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin nüfus özelliklerinden biri olamaz?
A.    Üretici nüfus fazladır
B.    Nüfusun yaş ortalaması yüksektir
C.    Kent nüfusu oranı yüksektir
D.    Nüfus artış hızı yüksektir
E.    Genç nüfus azdır.

602. Aşağıdaki  Avrupa ülkelerinden hangisinin ekonomisinde en büyük payı, dış turizm gelirleri oluşturmaktadır ?
A) Isviçre                   B) Fransa               C) Italya
D) Ispanya                E) Isveç

603. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'nın özellikleri arasında gösterilmez?
A) Ortalama yükseltisi azdır.
B) Çöl yoktur.   
C) Kıtalar arasında en küçüktür.
D) Kıta sahanlıkları geniştir.
E) Nüfus yoğunluğu azdır.

604. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtasının özelliklerinden biri değildir?
A) Akarsuları denge profiline ulaşmıştır.
B) Yükseltisi en fazla olan kıtadır.
C) Turizm geliri fazla olan bir kıtadır
D) Asya kıtası ile Avrasya adını alır.
E) Kıtanın orta ve güneyindeki yeryüzü şekilleri 3. jeolojik devirde oluşmuştur

605. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede sanayinin gelişmekte olduğunun göstergelerinden biri değildir?
A) Hammaddeye duyulan gereksinimin ar'ası
B) Teknoloji kullanımının ar'ası
C) Enerji tüketiminin ar'ası
D) Tarımsal üretimin ar'ası
E) Çalışan nüfus içinde,niteliksiz işçi payının azalması

606. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde kış sporları  turizmi daha fazla gelişmiştir?    
A) Isviçre        B) Ispanya           C) Almanya
D) Danimarka              E) Italya   

607. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kıtası bitki örtüsü içinde yer almaz?
A) Tundra                 B) Orman               C) Savan
D) Maki               E) Bozkır   

608. Dışarıya sattığı mallar arasında maden cevherleri olan bir ülke için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Tarım alanları geniştir
B) Enerji tüketimi azdır
C) Yüzölçümü dardır
D) Iklim çeşidi azdır
E) Ekvator'a olan uzaklığı azdır.


609. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Ekvatoral Iklim  görülür?
A) Çin            B) Kazakistan      C) Malezya
D) Japonya        E) Pakistan

610. Aşağıdakilerden hangisi  Birleşik Krallık tarafından 1898 yılında Çin'den  99 yıl süreyle kiralanıp 1997'de tekrar Çin'e devredilen ülkedir?
A) Malezya              B) Güney Kore     C) Singapur
D) Japonya              E) Hong Kong

611. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde Akdeniz Iklimi  görülür?
A) Endonezya        B) Kazakistan      C) Malezya
D) Japonya        E) Avustralya

612. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Kuzey Avrupa ülkeleri içerisinde yer almaz?   
A) Isveç                  B) Norveç          C) Danimarka
D) Avusturya              E) Finlandiya

613. Alçak enlemlerde bulunan ülkelerde sıcaklık daha az değişir.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde  sıcaklığın yıl içinde daha az değiştiği gözlenir?
A) Italya            B) Kanada     C) Ingiltere   
D) Endonezya        E) Libya

614. Aşağıda bir ülkeyle, o ülkede çok üretilen bir maden eşleştirilmiştir.Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A) Tunus - Fosfat
B) Şili - Bakır
C) Venezüella - Petrol
D) Türkiye - Bor mineralleri
E) Isveç - Nikel

615.  Nikel, kükürt, kalay  üretiminde Dünyada önde olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Nikel        Kükürt        Kalay
A)     ABD         Kanada         Çin
B)     Kanada        ABD        Malezya
C)     Kanada         Şili         Malezya
D)     ABD        Almanya     Hindistan
E)     Norveç        Kanada         ABD

616. Denize kıyısı olmadığı halde bir deniz ticaret filosu bulunan ülke Aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avustralya                B) Isviçre         C) Macaristan
D) Avusturya             E) Slovak Cum.

617. I.Kuroşivo    II. Gulfstream     III. Humbold     IV. Labrador
Yukarıdaki verilmiş olan okyanus akıntılarının etkilediği ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I.            II.             III.         IV.
A)   Japonya         Fransa     ABD        Kanada
B)     Kanada        Şili         Ingiltere     Japonya
C)     Ingiltere       Japonya     Şili        ABD
D)     Çin           Norveç     Brezilya        Ingiltere
E)   Japonya        Ingiltere     Şili        Kanada618. Geniş yapraklı ormanlar, sıcak ve yağışlı iklim bölgelerinde görülen bir bitki örtüsüdür.
- Iklim koşulları göz önüne alındığında aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal olarak geniş yapraklı ormanların görülmesi beklenemez?
A) Brezilya              B) Kenya        C) Hindistan
D) Endonezya            E) Isveç

619. Halkının büyük bir bölümü tarımla uğraşan ülkelere tarım ülkesi adı verilir.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisi bir tarım ülkesi değildir?
A) Pakistan                B) Çin        C) Japonya
D) Bangladeş        E) Hindistan

620. OPEC ( Petrol Ihraç Eden Ülkeler Örgütü) 1960 yılında Bağdat'ta 5 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan ve daha sonradan diğer ülkelerin katılımıyla genişleyen bir örgüttür.
- Aşağıda verilen ülkelerden hangisi OPEC'e üye ülkelerden biri değildir?
A) Irak              B) Kuveyt         C) Endonezya
D) Venezuella           E) Azerbaycan

621. Aşağıdakilerden hangisi, Avustralya'da görülen özeliklerden biri değildir?
A) Çöllerin ve steplerin geniş alan kapsaması
B) Küçükbaş hayvancılığın önemli olması
C) Ihracatında yün, et ve buğdayın önem taşıması
D) Kişi başına düşen gelirin fazla olması
E) Ari'etik nüfus yoğunluğunun fazla olması

622. Gece ile gündüzü birbirinden ayıran çizgiye aydınlanma çizgisi denir. Aydınlanma çizgisi (dairesi) ekvatoru tam ikiye böldüğü için ekvator'da gece ve gündüz süresi yıl boyunca  12 saat gündüz 12 saat gecedir.
- Buna göre aşağıdaki ülkelerin hangisinde gece ve gündüz süresi yıl boyunca eşittir?
A) Zambiya         B) Mısır         C) Endonezya
D) Bolivya         E) Hindistan

623.      - Ekvatoral iklimi     - Akdeniz iklimi
-  Çöl iklimi        - Savan iklimi
- Yukarıdaki iklim tiplerinin tamamının görüldüğü kıta aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asya            B) Afrika        C) Avrupa
D) Okyanusya             E) Antarktika

624. -    Nüfus artışı hızlıdır.
-    Bağımlı nüfus  oranı yüksektir.
-     Toprak evler yaygındır.
-    Önemli yerleşmeler vahalarda kurulmuştur.
Yukarıda verilen nüfus ve yerleşme özellikleri, aşağıdaki ülke gruplarından hangisine aittir?
A) Iskandinav ülkeleri
B) Muson ülkeleri
C) Akdeniz ülkeleri
D) Orta Doğu ülkeleri
E) Latin Amerika ülkeleri


625. -    Adalar ülkesidir.
-    Hammadde kaynakları fakirdir.
-    Ihracatında endüstri ürünleri önemlidir.
-    Volkanik araziler yaygındır.
Yukarıdaki özellikler, aşağıda verilen ülkelerden hangisine aittir?
A) Endonezya            B) Japonya        C) Ingiltere
D) Filipinler        E) Okyanusya

626. Sıcaklık artıkça havanın taşıyabileceği nem kapasitesi artar.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerden hangisinde Ocak ayında havanın taşıyabileceği nem en fazladır?
A) Italya           B) Türkiye         C) Kanada   
D) Arjantin         E) Ingiltere

627. III. Jeolojik zamanda meydana gelen Alp - Himalaya kıvrım sistemi Avrupa ve Asya kıtalarında  geniş yer tu'aktadır.
- Aşağıdaki ülkelerden hangisinin  bu kıvrım  sistemi üzerinde yer aldığı söylenemez?
A) Iran            B) Avustralya        C) Türkiye
D) Isviçre            E) Finlandiya

628. Güney Avrupa ülkelerinde zeytin ve turunçgil üretimi yaygın iken Kuzey Avrupa ülkelerinde  bu ürünlere rastlanmaması Kuzey Avrupa ülkelerin iklimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisini doğrular?
A) Yaz kuraklığının görülmediğini
B) Ortalama yağış miktarının az olduğunu
C) Yağış rejimlerinin düzensiz olduğunu
D) Kışlarının uzun ve sert geçtiğini
E) Yaz mevsiminin yağışlı geçtiğini

629. -    Japonya: Kuroşivo    - Ingiltere: Golf-Stream
-    Şili    : Humbold    - Kanada : Labrador
Yukarıda verilmiş olan ülke ve okyanus akıntıları eşleşmelerinden hangisi ülkelerin kıyılarının sıcaklığını arttırırken, hangileri de sıcaklığını düşürür?
Artar                      Azalır
A)         Japonya - Şili         Ingiltere - Kanada
B)         Kanada - Şili         Ingiltere - Japonya
C)         Ingiltere - Şili         Japonya - Kanada
D)         Japonya - Ingiltere         Şili - Kanada
E)         Japonya - Kanada         Ingiltere - Şili

630. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin doğrudan etkili olduğu söylenemez?
A) Brezilya'da yerleşme alt sınırı yükseltisinin fazla olması
B) Iskandinavya ülkelerinde nüfusun güneyde yoğunlaşması
C) Muson ülkelerinde pirinç tarımının yaygın olması
D) Yunanistan'da toprakların yarısının tarıma elverişli olmaması
E) Akdeniz ülkelerinde kıyı turizminin gelişmiş olması

631. Aşağıdaki kıtaların hangisinde Akdeniz, Tundra, Çöl, Okyanus ve Karasal iklimin hepsi de görülür?
A) Kuzey Amerika          B) Avrupa
C) Antarktika          D) Afrika        E) Avustralya


632. Bir dağ yamacının, yıl  boyunca diğer yamaca göre daha fazla güneşlenmesine bakı durumu denir. Yeryüzünde yıllık sıcaklık ortalamalarının çok yüksek olduğu ülkelerde bakı durumu belirgin değildir.
Aşağıdaki ülkelerin yıllık sıcaklık ortalamaları  göz önüne  alındığında, hangisinde bakı durumu diğerlerine göre daha belirgindir?
A) Brezilya             B) Ispanya       C) Malezya
D) Nijerya            E) Endonezya

633.     I-    Indus    II-  Obi        III-  Yenisey
IV- Lena    V-  Nil
Akarsuların taşımış oldukları alüvyonları döküldükleri deniz veya göl kıyılarında biriktirmeleri sonucu oluşan ovaları delta ovaları denir. Yukarıda verilen akarsulardan hangileri döküldükleri deniz veya okyanus kıyısında delta ovaları meydana getirmiştir?
A) I ve III             B) II - III  ve IV     C) Yalnız V
D) I - IV ve V         E) III - IV  ve V

634.   I-   Tuna        II-  Obi        III-Volga
IV- Amu derya        V-  Ganj
Akarsular topladıkları suyu denize ulaştıramıyorsa, kara içinde bir göle dökülüyorlarsa  veya yeraltına sızıyorsa, bu tür akarsuların havzası kapalı havzadır.- Yukarıda verilen akarsuların döküldükleri yerler göz önüne alındığında hangileri kapalı havza özelliği göstermektedir?
A) I ve III                B) III ve IV          C) Yalnız V
D) II ve III              E) IV ve V

635.  I-    Çöl ikliminin hüküm sürdüğü
II-    Petrol rezervleri açısından zengin olan
III-    Nüfus artış hızının yüksek olduğu
Ülkeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Fas - Cezayir - Tunus
B) Özbekistan - Moğolistan - Tacikistan
C) Kuveyt - Suudi Arabistan - Irak
D) Brezilya - Arjantin - Şili
E) Belçika - Hollanda - Lüksemburg

636.  I-    Nüfusun en fazla olduğu kıtadır.
II-    Nüfus yoğunluğu en fazladır.
III-    Dünya'nın en yüksek noktasına sahiptir.
IV-    Çöl bulunmayan tek kıtadır.
Yukarıdaki  özelliklerden hangi ikisi Asya Kıtası'na aittir?
A) I ve II            B) I ve III    C) II ve III
D) II - IV              E) III - IV   

637.Aşağıdakilerden hangisi, Orta Avrupa ülkelerinden olan Isviçre'nin özelliklerinden biri değildir?
A) Kişi başına düşen  gelir fazladır.
B) Kış turizm gelirleri fazladır.
C) Bankacılık ve sigortacılık gelişmiştir.
D) Tarım arazileri oldukça fazladır.
E) Akarsularının hidroelektrik potansiyeli fazladır.
638. Nükleer enerji son zamanlarda enerji üre'enin en kolay yoludur. Şuanda dünyada halen faaliyet halinde bulunan 440 adet nükleer enerji tesisi vardır.  Birçok ülke enerji ihtiyaçlarını bu şekilde karşıladıkları gibi fazla ürettikleri enerjiyi satarak ta ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.
- Dünyada nükleer enerjiden en fazla  elektrik üreten ülkeler hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Japonya - Almanya - Rusya
B) Italya - Fransa - Hindistan
C) ABD - Rusya - Almanya
D) Rusya - Isveç - Romanya
E) ABD - Fransa - Japonya

639. I-  Brezilya        II. Japonya    III. Pakistan
IV. Endonezya        V. Hindistan
- Yukarıda verilen ülkelerin hepsinde birlikte görülen ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ekvatoral bölgede bulunmaları
B) Aynı yarımkürede  bulunmaları
C) Sanayisi gelişmiş ülkeler olmaları
D) Nüfusu fazla olan ülkeler olmaları
E) Yüzölçümü büyük olan ülkeler olmaları.

640. Boğazlar ve kanallar, denizler ile okyanuslar arasındaki ulaşımı kısaltan çok önemli su yollarıdır.Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Okyanus ile Atlas Okyanusu arasındaki en kısa su yoludur?
A) Panama Kanalı          D) Cebelitarık Boğazı
B) Süveyş Kanalı        E) Hürmüz Boğazı
C) Bering Boğazı

641. Akdeniz'e  kıyısı bulunan ülkelerde , Afrika'da Kap bölgesinde, Avustralya'nın güneydoğusu ve güneybatısı ile Şili'de görülür.- Bu alanlarda görülen iklimin birbirine benzediği aşağıdakilerden hangisi en iyi şekilde kanıtlar?
A) Hayvan türleri         B) Toprak türleri
C) Bitki örtüleri             D) Akarsu rejimleri
E) Egemen rüzgar yönü

642. -   Kanada      - Norveç    -  Şili
Yukarıdaki ülkelerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Iklimlerinin karasal olması
B) Aynı yarımküre'de  yer almaları
C) Fiyord tipi kıyıların görülmesi
D) Buğday üretimlerinin yüksek olması
E) Kırsal nüfus oranlarının yüksek olması

643. Yaşadıkları bölgenin oldukça elverişsiz fiziksel koşullarına karşın, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden Avrupa'nın en ileri ülkeleri arasındadırlar.
- Bu ülkeler, aşağıdaki seçeneklerden  hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Almanya - Fransa
B) Isviçre - Fransa
C) Italya - Almanya
D) Ingiltere - Almanya
E) Isveç - Norveç


644. Alçak enlemlerde bulunan ülkelerde sıcaklık daha az değişir.
- Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde  sıcaklığın yıl içinde daha az değiştiği gözlenir?
A) Italya            B) Kanada     C) Ingiltere   
D) Endonezya        E) Libya

645. Isviçre ve Avusturya'nın turizm ve ulaşım gelirleri oldukça yüksektir.- Yukarıdaki iki ülkenin ulaşım gelirlerinin yüksek olmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yerşekilleri           B) Turizm  
C) Iklim              D) Özel konum  
E) Matematik konum

646. Aşağıda verilmiş olan çöllerden hangisi oluşum bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Büyük Sahra        B) Taklamakan        C) Kalahari
D) Gabbon        E) Necef

647. Toktağan (kalıcı) kar sınırı enlemlere göre değişir. Örneğin, Ekvator'da 5000m'den, orta kuşakta 3000m'den, kutuplarda 0 m'den başlar. Buna göre, aşağıdaki ülkelerin hangisinde toktağan kar sınırı Türkiye'ye göre daha yüksekten başlar?
A) Norveç             B) Brezilya          C) Finlandiya  
D) Isveç            E) Kanada

648. Batı Avrupa kıyılarında genelde Haliç kıyı tipi görülmektedir.- Buna göre, Avrupa kıyıları için aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?
A) Doğal liman özelliği gösterir.
B) Kıta sahanlığı geniştir.
C) Liman gecikmesi belirgindir.
D) Gel -git genliğinin fazla olduğu kıyılardır.
E) Akarsu ağızlarında biriktirme şekilleri yaygındır.

649. Kış sporları bazı ülkelerin turizmine önemli katkılar sağlar.
Aşağıdaki ülkelerden hangisi, bu katkılardan yoksundur?
A) Avusturya             B) Isviçre         C) Hollanda
D) Italya            E) Fransa

650. Aşağıdaki Avrupa  ülkelerin iklim özellikleri düşünüldüğünde hangisinde yaz yağışlarının daha az olması beklenir?
A) Ingiltere            B) Hollanda        C) Belçika
D) Almanya          E) Italya

Ayrıca Bakınız

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Türkiye Bölgeler Haritaları