Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 189-193

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 189-193

Sayfa 189

1)Okuduğumuz şiir Milli Edebiyat Döneminin  sosyal yaşamında sağlık sorunlarının insanlar üzerindeki etkisini ele almıştır.

2)aa, bb, cc, dd… biçiminde kafiyelenmiştir.

Bentler halinde ve serbest müstezat nazım şeklinde yazılmıştır.

Toplumsal bir problem ele alınmıştır.

Olay, kişi, yer ve zaman unsurlarıyla kurgulanmış bir olay örgüsü vardır.

3) Hasta manzumesi bentler halinde yazılmıştır.

4)Yaşamdan umudu kesmektir.

1.Etkinlik

Olay: Hasta bir çocuğun tedavisinin mümkün olmaması

Mekan: Hastane

Kişiler: Anlatıcı, doktorlar, hasta çocuk

Zaman: Olayların geçtiği zaman dilimi belirtilmemiştir.

Sayfa 190

5)Manzumede kullanılan dil halkın söyleyiş ve ifade özelliklerine dayanır.

2.Etkinlik

Metinde konuşma diline yakın bir dil kullanılmıştır.

6)benzerlik gösterir.

7)Okuduğumuz manzumede uyak, redif, kelime tekrarı ve söyleyiş biçimi ile ritim sağlanmıştır.

8)Şiirde insana özgü bir gerçeklik olan hastalık konusu halktan kişilerin yaşam biçimi ve mekana ait özellikleri çevresinde kurgulanarak anlatılmıştır.

10)Manzumede sağlık, hastalık, tıbbın yetersizliği ve çocukların eğitimi ile ilgili sosyal problemler ele alınmıştır.

11)Dönemin sosyal problemlerine dikkat çekmektir.

12)Osmanlı Devleti’nin sosyal ve ekonomik düzeyini sezdirmektedir.

13)Milli Edebiyat Dönemi Halkın Yaşama Tarzını Yansıtan Şiir Geleneği

3.Etkinlik

Hasta manzumesi ritim, ahenk ve yapı ögelerini önemseyen bir anlayışla yazılması bakımından saf şiire benzerken; milletin problemlerini ele alması yönüyle farklılık gösterir.

Anlama Yorumlama

1)Mehmet Akif Ersoy toplumu yönlendirme, toplumsal değerlerin ve tarihten gelen dine dayalı zihniyeti yaygınlaştırmak amacıyla eserlerini manzum hikaye tarzında ortaya koymuştur. Şiirlerinde her hikaye öğüt ve ibret vermekte, toplumu birleştirici bir değer kazanmaktır.

2)

a)Mehmet Akif Ersoy’un aynı zamanda milletvekili olduğunu düşünürsek toplumsal sorunlara duyarlı olma nedenini daha iyi anlarız. Bu duyarlılık ayrıca onun yetiştiği çevreyle de ilgilidir.

b)Safahat kitabı, yazıldığı dönemde olduğu kadar günümüzde de insanın toplumsal yaşam içindeki sorunlarını, maneviyat ve ahlak problemlerini ele alması bakımından büyük bir ilgi görmektir.

3)Halkın yaşayış tarzını ve değerlerini anlatan manzumelere günümüz şiirinde de rastlayabiliriz.

5.Etkinlik

Manzum hikayelerde toplumsal bir sorun bir olay örgüsü biçiminde dile getirilir. Mesnevi tarzında kafiye kullanılır.

Sayfa 191

6.Etkinlik

Hasta

Hüsran

Yapı

Serbest müstezat biçiminde ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

Bent halinde ve aruz ölçüsüyle yazılmıştır.

Tema

Hayattan umudu kesmek

Çaresizlik

Dil ve Anlatım

Sade fakat özenli bir dil kullanılmıştır.

Sade fakat özenli bir dil kullanılmıştır.

Ahenk

Ahenk unsurları kafiye ve rediftir. Mesnevi tarzında kafiyelenmiştir.

Ahenk unsurları kafiye ve rediftir. Gazel tarzında kafiyelenmiştir. Ancak matla beyit yoktur ve son iki dize aynı seslerle kafiyelenmiştir.

1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

(  D ) Manzum hikâyelerde genellikle sosyal problemler, insana özgü değerler işlenmiştir.

( D  ) Manzum hikâyeler yazılış amaçları, yapıve anlatım özellikleri bakımından şiire benzer.

( D  ) Manzum hikâyeler bazı özellikleriyle mesnevîlere benzer.

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

•Manzum hikâyelerde de tıpkı olay çevresinde oluşan metin türleri gibi yapı unsurları vardır.

•Mehmet Âkif Ersoy daha çok. manzum hikaye ve şiir türünde eser vermiş,

eserlerinde................................. ölçüsünü oldukça başarılı bir biçimde kullanmıştır.

•Mehmet Âkif Ersoy, şiir ve manzumelerini SAFAHAT adlı kitabında toplamıştır.

3.Aşağıdakilerden hangisi Mehmet Âkif Ersoy'un Safahat'ına ait bölümlerden biri değildir?

A) Hakkın Sesleri                         B) Fatih Kürsüsünde            C) Gölgeler

D) Küfe                                      E) Asım

4.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi manzum hikâye yazmamıştır?

A) Mehmet Emin Yurdakul           B) Ziya Gökalp                    C) Mehmet Âkif Ersoy

D) Tevfik Fikret                           E) Ahmet Haşim

5.  Mehmet Âkif Ersoy'un manzumelerinin, Türk ve dünya edebiyatında hangi şiir geleneği ile ilişkilendirilebileceğini söyleyiniz.

Türk edebiyatında mesnevi geleneğiyle, dünya edebiyatında ise didaktiklik yönünden fabl geleneğine benzer.

 Sayfa 192

1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

( D  ) Millî Edebiyat Döneminde şairler aruz ölçüsüyle de şiirler yazmışlardır.

(  Y ) Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinde sadece halk edebiyatı nazım şekilleri kullanılmıştır.

( D  ) Millî Edebiyat Dönemi, günümüz şiir anlayışının oluşmasında etkili olmuştur.

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

•Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim, Milli Edebiyat Döneminde şiirlerini Saf şiir anlayışı çevresinde ortaya koymuşlardır.

•Millî Edebiyat Dönemi şiirlerinde hece ölçüsü ağırlık kazanmıştır.

3.Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Döneminde şiir yazmamıştır?

A) Ziya Gökalp                                B) Mehmet Âkif Ersoy               C) Ahmet Haşim

D) Mehmet Emin Yurdakul                E) Cahit SıtkıTarancı

4.   Aşağıdakilerden hangisi "Beş Hececiler" olarak bilinen şairlerden biri değildir?

A) Faruk Nafiz Çamlıbel         B) Enis Behiç Koryürek    D) Orhan Seyfi Orhon         E) Refik Halit Karay

5. Millî Edebiyat Dönemi şiirinin özelliklerini söyleyiniz.

Sayfa 193

Hazırlık

1.   Millî Edebiyat Dönemi hikâyecilerinden Ömer Seyfettin ve Refik Halit KARAY'a ait hangi hikâyeleri okudunuz? Bu hikâyelerde daha çok neler dikkatinizi çekti? Sözlü olarak ifade ediniz.

2.   Millî Edebiyat Dönemi sanatçıları ile ilgili daha önce edindiğiniz bilgilerden yola çıkarak dönemin düşünce yapısı ile aynı dönemde ortaya konan anlatmaya bağlı türler arasında hangi bakımlardan ilgi kurulabileceğini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

Milli edebiyat dönemi sanatçıları halkın yaşam tarzı ve kültürüne, tarihi konulara önem vermişlerdir.