Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 181,182

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 181,182

Sayfa 181

1.  Millî Edebiyat Döneminde öğretici metinlere daha çok yer verilmesini, hangi sebeplerle açıklamak mümkündür? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

Halkı bilinçlendirmek, milli birlik ve beraberlik duygusunu benimsetmek, toplumu ortak kültürel ve tarihi değerler etrafında birleştirmek amacını taşıdıkları için öğretici metinlere ağırlık vermişlerdir.

2.  Millî edebiyat şairlerinin dilde, ölçüde, söyleyişte, konuda millîlik anlayışını benimsemeleri sizce hangi nedenlerden kaynaklanmıştır? Tartışınız ve ulaştığınız sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Halk şiirinden de yararlanmışlardır.

"Millî Edebiyat Dönemi Sade Şiiri" hakkında neler öğrendiğinizi aşağıdaki boşluğa yazınız.

Edebiyatımızda manzum metinler daha çok divan edebiyatı sürecinde yaygındır.

1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

(  D ) Millî Edebiyat Döneminde millî tarih ve millî kültüre yönelik konular işlenmiştir.

( D  ) Millî Edebiyat Dönemi şairlerinin şiirleri ile Tanzimat'ın birinci dönem şairlerinin şiirleri arasında amaç ve içerik bakımından benzerlikler görülür.

( D  ) Millî Edebiyat Döneminde aruz ölçüsüyle şiirler yazan sanatçılar divan şiiri nazım biçimlerini de kullanmışlardır.

( Y  ) Millî Edebiyat Döneminde hece ölçüsüve sade dil anlayışlarını benimseyen şairler, Fecriati Dönemi şairlerini taklit etmişlerdir.

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

•  Millî Edebiyat Dönemi şairleri HALK ŞİİRİ geleneğine uygun şiirler yazmışlardır.

•  Millî Edebiyat Döneminde lirik şiirden çok EPİK ve DİDAKTİK türde şiir ve manzumeler yazılmıştır.

3.  "Güzel dil Türkçe bize

Başka dil gece bize.

istanbul konuşması

En saf, en ince bize."

dizeleri, aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A) Yusuf Ziya ORTAÇ                      B) Mehmet Emin YURDAKUL    C) Orhan Şaik GÖKYAY

D) Mehmet Âkif ERSOY                   E) Ziya GÖKALP

4.  Millî Edebiyat Döneminde sade dil ve hece veznine dayalı şiirlerde kullanılan imgelerin kaynaklarını sözlü olarak ifade ediniz.

Milliyetçilik akımı, Türkçülük düşüncesi, İmparatorluğun içinde bulunduğu durum, Türk tarihi

Yahya Kemal Beyatlı'nın Kendi Gök Kubbemiz isimli şiir kitabını okumayı unutmayınız.

Sayfa 182

1.  Bir şiirde ses ve söyleyiş özelliklerinin mi anlamın mı öncelikli olmasını istersiniz? Niçin? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

2.  Ses ve müziğin, sanatlı söyleyiş ve şekil güzelliğinin şiire katkısı konusunda neler düşündüğünüzü defterinize yazınız.

3. Ahengin ve ritmin şiire katkısından yola çıkarak şiirle hangi sanat dalıya da dalları arasında benzerlik olabileceğini tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak ifade ediniz.

Ahenk ve ritim şiirin yanı sıra resim, müzik ve tiyatro gibi sanat dalllarında da çok önemli unsurlardır.