Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 175-180

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 175-180

Sayfa 175

1. Etkinlik 

Seyfi Baba şiirini sınıfta canlandırınız.

•  Canlandırma sonunda Seyfi Baba adlı şiirde ifade edilen duygu ve düşünceleri belirleyiniz.

•  Araştırma sonuçlarınızdan ve sınıftaki canlandırmadan yola çıkarak halkın yaşama tarzı ve değerlerini ortaya koyan şiir ve manzumelerin başlıca özelliklerini tespit edip defterinize yazınız.

2. Etkinlik

•  Sınıfta üç grup oluşturulur ve grup sözcüleri belirlenir. Yapılan araştırmadan hareketle gruplar, Millî Edebiyat Dönemini kapsayan 1911-1923 tarihleri arasındaki farklı eğilimleri yansıtan şiirlerden, San'at, Merdiven ve Seyfi Baba şiirleri ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım bakımından karşılaştırır; belirlenen farklılıkları grup sözcüleri tahtaya yazar.

•  Gruplar daha sonra bu farklılıkların nedenlerini tartışır ve ortaya çıkan şiir anlayışları ile ilgili düşüncelerini açıklarlar. Elde edilen sonuçlar grup sözcülerince sözlü olarak ifade edilir.

•  Siz de bu açıklamalardan hareketle incelediğiniz şiirleri, aşağıda verilen şiir anlayışları ile eşleştiriniz.

Saf (Öz) Şiir >>>> Merdiven  

Sade Dil ve Hece Vezni Anlayışına Dayalı Şiir >>>>San'at 

Halkın Yaşama Tarzı ve Değerlerini Ortaya Koyan Şiir >>>> Seyfi Baba

3. Etkinlik 

•  Sanat anlayışı bakımından, Rindlerin Ölümü adlı şiiri, incelediğiniz Merdiven şiiriyle karşılaştırınız ve her iki şiiri, saf (öz) şiir anlayışı çevresinde değerlendiriniz.

•  Bu değerlendirmeden yola çıkarak Millî Edebiyat Dönemine ait saf (öz) şiire özgü arayışlar konusunda neler düşündüğünüzü arkadaşlarınızla paylaşınız.

RİNDLERİN ÖLÜMÜ VE MERDİVEN ŞİİRİNİN SAF(ÖZ) ŞİİR ÇEVRESİNDE KARŞILATIRMASI

Saf şiir anlayışına uygun yazan her iki şair A.Haşim ve Y.Kemal Beyatlı sözcüklerin ses, ahenk özelliklerine önem vererek şiirde müzikalite sağlamaya çalışmışlardır.

Her iki sanatçı da zengin ve sağlam bir şiir diliyle eserlerini 

kaleme almıştır.

Her iki sanatçı da hece ölçüsü yerine aruz ölçüsünü kullanmıştır.

 Sayfa 176

3. Seyfi Baba adlı şiir göz önünde bulundurulduğunda, Mehmet Âkif ERSOY'un şiir ve manzumelerinde, aynı dönemde eser veren sanatçılardan farklı olarak "halkın yaşama tarzı ve değerleri" üzerinde durmasını nasıl yorumluyorsunuz? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

Mehmet Akif'in toplumu bilinçlendirme, ona mesaj verme çabası hemen hemen tüm şiirlerinde görüldüğü için aynı dönemde eser veren sanatçılardan farklı olarak halkın yaşama tarzı ve değerleri üzerinde durmuştur.. Şair, toplumsal bir duyarlılık oluşturmak için  Seyfi Baba manzumesinde yalın ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır.

Edebiyatı cedîde sanatçılarından Cenap Şahabettin, okuduğunuz, Senin İçin adlı şiirini Millî Edebiyat Döneminde yazmıştır. Edebiyatı cedîde zevkini sürdüren sanatçıların daha sonraki dönemlerde de eser vermeye devam etme nedenlerini yorumlayınız ve bu yorumlarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız.

 Sayfa 177

•Okuduğunuz Altın Destan, Bahçe ve Mahalle Kahvesi adlı şiir, 1911-1923 yıllarına aittir. Bu şiirleri ses, söyleyiş, yapı, tema, ahenk, dil ve anlatım özellikleri bakımından karşılaştırarak ait oldukları şiir anlayışlarına göre gruplandırınız ve bunların hangi şairlere ait olabileceklerini belirleyiniz. Elde ettiğiniz sonuçları aşağıdaki tabloda noktalı yerlere yazınız.

Altın Destan > Ziya Gökalp >       Sade Dil ve Heceyle Yazılan Şiir Anlayışı  Bahçe > Ahmet Haşim >  Saf(öz) şiir anlayışı Mahalle Kahvesi --> Mehmet Akif ERSOY -->Halkın yaşama tarzını ve değerlerini yansıtan şiir anlayışıdır.

•Bu gruplamadan ve incelediğiniz şiirlerden hareketle sade dil ve hece vezniyle yazılan, saf (öz) şiire özgü arayışlara dayanan, halkın yaşama tarzı ve değerlerini ortaya koyan şiir anlayışlarının özelliklerini, bunların daha çok hangi şair ya da şairler çevresinde geliştiğini sözlü olarak ifade ediniz.

Sayfa 178

1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

( D  ) Yahya Kemal ve Ahmet Haşim, şiirde söyleyiş ve yapıya önem vermiş, zengin ve sağlam bir şiir dili oluşturmayı hedeflemişlerdir.

( D  ) Ziya Gökalp şiirlerini sade dil ve hece ölçüsüyle yazmıştır.

(  D ) Mehmet Âkif Ersoy, şiirlerinde genellikle halkın sosyal yaşamını ve değerlerini işlemiştir.

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

- M.AKİF ERSOY , Milli Edebiyat Döneminde eser vermiş, ancak günlük hayatı, sosyal sorunları, milli ve manevi değerleri ele aldığı manzum hikayeleri ve şiirleri ile bu dönemde farklı bir şiir anlayışı ortaya koymuştur.

- Türk tarihi ve kultürünü Selçuklu Döneminde itibaren ele alan YAHYA KEMAL BEYATLI,  şiirlerinde istanbul'a olan hayranlığı, akıncı cetlerimizin zaferlerini, sonsuzluk özlemini güçlü bir yapıyla ortaya koymuştur.

3.  "Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan

Vatan, büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan..."

Yukarıdaki dizeler, şiir anlayışı bakımından aşağıdaki şairlerden hangisine ait olabilir?

A) Mehmet Emin Yurdakul                B) Ahmet Haşim            C) Ziya Gökalp

D) Yahya Kemal Beyatlı                   E) Mehmet Âkif Ersoy

4.Millî Edebiyat Döneminde yazılmış şiirlerin ses, söyleyiş, yapı, tema, dil ve anlatım özellikleri bakımından kaç gruba ayrıldığını ve önemli temsilcilerini söyleyiniz.

Sayfa 179

Hazırlık

1)Dilde Sadelik: Anlaşılması kolay olan, imge, sanat, mecaz bakımından çok derin olmayan ve halkın konuşma diline yakın bir dil anlayışıdır.

Ağır Dil: Yabancı kelime ve kavramların kullanıldığı, imge ve mecazların, sanatlı söyleyişin yoğun olduğu dil anlayışıdır.

3)Bir dile yabancı sözcüklerin girmesi, toplumlar arasındaki kültürel etkileşimin bir sonucudur.

Sayfa 180

1)Bireysel duyarlılıkların insana bir fayda getirmeyeceği, asıl meselenin toplumun acılarına, sıkıntılarına, kültürüne ve tarihine tercüman olmak ve sosyal sorumluluk olduğu düşüncesi Milli Edebiyat zihniyetinin temel felsefesidir.

2)Şiirin Yapı Özellikleri:

Şiir iki dörtlük ve iki üçlük bentlerle (sone tarzında) yazılmıştır.  Hece ölçüsü kullanılmıştır.

3)Metnin teması milli duyarlılıktır.

3.Etkinlik

Milli edebiyat dönemine ait öğretici metinler ile aynı dönemde yazılmış şiirlerin ortak yönü milli duyguları, Türk tarihi ve memleket güzelliklerini ele almasıdır. Bu temalar dönemin siyasi ve sosyal gerçekliğini yansıtmaktadır.

5)şiirde ses, söyleyiş ve imgelerinde yalınlık vardır.

6)Şiirde uyak ve redifler, ses tekrarları ritmi oluşturan temel ögelerdir.

7)Şiirde ahenk unsurları:

I: yarım uyak

Er: tam uyak

Ar: tam uyak

Un:redif

L: yarım uyak

(y)ın: redif

Şa: tam uyak

(y)im: redif

Le: tam uyak

Le: tam uyak

Şiirde, halk şiirinde olduğu gibi yarım kafiyeye ağırlık verilmiştir.

8)Milli edebiyat dönemi sade dil ve hece ölçüsüyle yazılmış şiir