Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 157,158,159,160

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 157,158,159,160

Sayfa 157

1.Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

(    ) Millî edebiyat, millî kaynaklara yönelme hareketi olarak tanımlanabilir.

(    ) Milliyetçilik hareketi 1908'den sonra Türkçülük adıyla önce kültürel yönde, Balkan Savaşların'dan sonra ise siyasi yönde bir akım hâline gelmiştir.

(    ) Millî Edebiyat Dönemi sanatçılarının eserlerinde dil ve anlatım bakımından ortak özellikler vardır.

(   ) Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımlarının, dönemin siyasi, sosyal ve fikrî yapısıyla ilişkisi yoktur.

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

•Millî Edebiyat Dönemi, Ömer Seyfettin'in 1911'de Selanik'te çıkardığı................................... adlı dergide yayımladığı........................................... adlı makalesiyle başlar.

•Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde ortaya çıkan fikir akımları.......................................... ,

.................................... ,...................................... ,.................................... olarak adlandırılır.

3.Aşağıdaki isimlerin Türkçülük, Batıcılık ve İslamcılık akımlarından hangisini temsil ettiklerini karşılarında verilen kutucuklara yazınız.

Said Halim Paşa

Ziya Gökalp

Abdullah Cevdet

4. "Demokrasi ilkesinin en çağdaş ve en akılcı uygulamasını sağlayan yönetim şekli cumhuriyettir."

Atatürk'ün yukarıdaki sözünden yola çıkarak demokrasi ve cumhuriyet ile ilgili düşüncelerinizi söyleyiniz.

Sayfa 158

HAZIRLIK:

1) Öğretici metin türleri makale,deneme,fıkra, biyografi,eleştiri gibi türlerdir.Bunlardan deneme,fıkra,makale,eleştiri gibi türler ilk kez Tanzimat edebiyatında ortaya çıkmıştır.

2) Hedeflenen okuyucu kitlesi ve amaçlar, öğretici metinlerde dilin göndergesel işleviyle kullanılmasına, sebep olmaktadır.

3) Milli Edebiyat Döneminin sosyal ve siyasi şartları bu dönemdeki öğretici metinlerin milli, milliyetçi, tarihi, ilmi konuları işlediğini göstermektedir.

4) Bir toplumu millet yapan temel özellikler, dil ve kültür birliğidir.

Sayfa 159

1a) Metnin yazılma amacı okuyucuyu bilgilendirmek ve aydınlatmaktır.

b)Metnin oluşmasına imkan sağlayan zihniyet milliyetçilik akımı ve milli bilinçtir.

1.ETKİNLİK:

METNİN TEMASI: ÇAĞDAŞLAŞMAK VE MİLLİYETÇİLİKTİR.

İLETİSİ: Çağdaşlaşmak milli nitelikleri kaybetmeden Avrupa'nın ilerlemiş milletler seviyesine çıkmaktır.

Metindeki sözcük>sözcük grupları >cümleler> ve paragraflar metnin iletisini anlamlandırmak ve anlatmak için bir araya getirilmiştir.

Sayfa 160

2.ETKİNLİK:

I.GRUP:

Milli Edebiyat Döneminde dönemin sosyal ve siyasi şartları bu dönemdeki öğretici metinlere önem verilmiştir.Amaç milli, milliyetçi, tarihi, ilmi konularda halkı aydınlatmak ve onlara bilgi vermektir

II.GRUP:

Çağdaşlaşmak ve milliyetçilik fikri daha önceki dönem metinlerinde ve günümüzde de ele alınmaktadır.

III.GRUP:

Metnin ana fikri dönemin gerçekliğiyle ilişkilidir.

2.Ortaya konan düşüncelerde çelişki ve tutarsızlık yoktur.

3.Metindeki ifadeler kesin ve açıktır.

4.Milli lisan ifadesiyle yabancı etkilerden uzak Türk dili anlatılıyor.Milli edebiyat döneminde önceki dönemlerden (Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati'de bireysel temalar işlendiğinden dil kapalı ve ağır)farklı olarak halkı bilinlendirmek, aydınlatmak amaçlandığından Milli Edebiyatçılar sade dile çok önem vermişlerdir.

3.ETKİNLİK:

ASRİLİK VE MİLLİYETPERVERLİK adlı metinde gündelik hayatla ilgili kelimelerden,yeni terimlerden faydalanılmıştır.

5.Metinde halkın yaşama tarzından ve tarihten gelen değerlere önem verilmiştir.Milli bilincin kaybedilmemesi, çağdaşlığın sadece kılık kıyafetle olmayacağı, "düşünmek ve çalışmak" anlamında da Avrupayı yakalamak gerektiği fikirleri bunu örneklendirmektedir.

b)Metinde yazar  Türk tarihi ve halk kültürünü yoğun bir biçimde işlenmiş, bunları sade bir dille anlatılmıştır.

6. Metin öğretici metin geleneğine (makale) göre yazılmıştır.