Yıldırım yayınevi türk edebiyatı sayfa 108-110

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi türk edebiyatı sayfa 108-110

sayfa 108

Anlama - Yorumlama

3. Etkinlik

•Mensur şiire ait özelliklerden ve incelediğiniz metinlerden yola çıkarak aşağıdaki metinlerden hangisinin mensur şiir olduğunu sebepleriyle birlikte açıklayıp bunun, düz yazılardan ve şiirlerden farklı olarak ne gibi özellikler taşıdığını tartışınız. Elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.

Yakup Kadri’ye ait metin mensur şiir örneğidir. Çünkü bu metinde şairane bir söyleyiş vardır. İç kafiye kullanılmıştır.

5. Etkinlik

sayfa 109

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

(  Y ) Mensur şiirlerde iç ahenge önem verildiği için cümleler çoğunlukla dil bilgisi kurallarına bağlı değildir.

( D  ) Mensur şiir türü XIX. yüzyılın ilk yarısında Fransa'da doğmuştur.

( D  ) Mensur şiir, dil ve anlatım bakımından şiire, yapı bakımından ise nesre benzer.

2.Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun biçimde doldurunuz.

•  Mensur şiir .......Fransız..........  edebiyatından ............Şinasi'nin......... çevirilerle edebiyatımıza girmiştir.

•  Mensur şiirin ilk örnekleri......Tanzimat... Dönemi sanatçıları tarafından verilmiştir.

•  Duygu, düşünce ve hayalleri, şiirde görülen incelikle ortaya koyan düz yazı türüne....mensur şiir.... denir.

3.Aşağıdakilerden hangisi Türk edebiyatında mensur şiir örneği yazan sanatçılar arasında yer almaz?

A) Halit Ziya Uşaklıgil C) Ali Nihat Tarlan E) Tevfik Fikret B) Mehmet Rauf D) Arif Nihat Asya

4. Aşağıdaki yazar ve eser isimlerini doğru biçimde eşleştiriniz.

Halit Ziya ………………………..>  Mensur Şiirler

   Cenap Şahabettin…………….> Tâmat

   Mehmet Rauf…………………...> Siyah İnciler

  Tevfik Fikret………………………> Rübâb-ı Şikeste

5. Mensur şiirin şiir ve nesirden farklı yönlerini açıklayınız.

Mensur şiirde vezin (ölçü), kafiye, dize (mısra) yoktur. Şiirde dörtlük, beyit, bent gibi nazım birimleri vardır; mensur şiirde böyle birimler yoktur.

sayfa 110

Hazırlık

1.   Hikâye ve roman arasında ne gibi farkların olduğunu, önceki bilgilerinize dayanarak maddeler hâlinde defterlerinize yazınız.

-

2.   Bir hikâyeci ve romancı eserini ortaya koyarken nelere dikkat etmelidir? Ne gibi birikimlere sahip olmalıdır? Tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları sözlü olarak belirtiniz.

Bir hikayeci ve romancı, eserini ortaya koyarken şunlara dikkat etmelidir:

İlgi çekecek bir tema seçmelidir.

Eserin kurgusunu iyi yapmalıdır.

Eserin yapı ögeleri arasında güçlü bir uyum kurmalıdır.

Olay örgüsünde verilmek istenen iletiyi tam olarak ortaya çıkarmasına özen göstermelidir.

Etkileyici ve akıcı bir dil kullanmalıdır.

3.   Türk edebiyatında anlatmaya bağlı edebîmetin türlerinin tarihî seyri hakkında bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Türk edebiyatında anlatmaya bağlı metinlerin tarihi seyri:

Masal-destan-mesnevi-halk hikayesi- hikaye-roman

4.   Tanzimat Döneminde başlayan hikâyeciliğin gelişimi konusunda neler bildiğinizi sözlü olarak ifade ediniz.

Tanzimat döneminde ilk hikaye kitabını Ahmet Mithat Efendi yazmıştır. Letaif-i Rivayat adlı bu hikayelerde kurgu ve teknik zayıftır. Samipaşazade Sezai’nin “Küçük Şeyler” adlı hikayesi teknik bakımından daha güçlü olduğu için ilk modern hikaye örneği olarak kabul edilir.