Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 101

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.sınıf Türk Edebiyatı Yıldırım Yayınları Cevapları

Yıldırım yayınevi Türk edebiyatı sayfa 101

1. Servetifünun Döneminin sosyal ve kültürel hayatıyla Elhân-ıŞitâ şiiri arasında nasıl bir ilgi kurulabilir? Tartışınız ve metnin oluşmasına imkân sağlayan zihniyeti belirleyip defterinize yazınız.

6. Etkinlik 

•  Sınıfta iki grup oluşturulur ve grup sözcüleri seçilir.

•  Birinci grup, Elhân-ıŞitâ şiirini yapı bakımından inceler; ikinci grup, bu incelemeden yola çıkarak şiirin birimlerinin yapı ve anlam değerlerini belirler.

•  Gruplar, ulaşılan sonuçlardan hareketle birimlerin bir tema etrafında birleşerek şiirdeki bütünlüğü nasıl oluşturduğunu, şiirin anlam ıile şiiri oluşturan birimlerin anlamları arasındaki ilişkiyi tartışır, grup sözcüleri de elde edilen sonuçları tahtaya yazar.

2. Elhân-ıŞitâ adlı şiirin temasıyla devrin gerçekliği arasındaki ilişkiyi belirleyip defterinize yazınız

3. Elhân-ıŞitâ adlı şiirle Tevfik Fikret'in Yağmur şiirine ait temalar, divan edebiyatı ve Tanzimat Dönemi şiirleriyle karşılaştırıldığında, ne gibi farklılıklardan söz edilebilir? Bunların nedenlerini tartışınız ve elde ettiğiniz sonuçları tahtaya yazınız.