Ekoyay yayınevi 9.sınıf dil ve anlatım sayfa 189-196

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları Kitap Cevapları

9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 189

♦   "Atatürk ve Sanat" adlı metnin ana fikrini tespit ediniz.

Atatürk sanata ve sanat eğitimine büyük bir önem vermiştir.

♦   Paragrafların çeşitlerini belirleyiniz.

Açıklama paragrafı, olay paragrafı, düşünce paragrafı, betimleme paragrafı

♦   Metni ikiye bölmek isteseydiniz nereden bölebileceğinizi sebebiyle söyleyiniz.

1. Etkinlik

Aşağıdaki soruyu, "Atatürk ve Sanat" adlı metni dikkate alarak aşağıda boş bırakılan yere cevaplayınız.

Bir metni; radyo, televizyon, bilgisayar gibi bir elektronik alet olarak düşününüz. Metnin görevini yapmasını sağlayan parçalar nelerdir?

Metnin görevi bir düşünceyi, durumu ya da olayı anlatmaktır.

"Atatürk ve Sanat" adlı metinden rastgele altı paragraf çıkartıp metni tekrar okuyunuz. Metnin anlamında ortaya çıkan değişikliklerden yola çıkarak metin-paragraf ilişkisini aşağıda boş bırakılan yere yazınız.

9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 190

2.Etkinlik

Bir metinde iki farklı konu varsa ve bu iki metin tek başlık altında inceleniyorsa iki konu da ana düşünceyi destekliyor demektir.

-Metindeki paragraflar birbirine anlam ve yapı bakımından bağlanmıştır. Her paragraf ana düşünceyi destekleyen bir yardımcı düşüncedir.

3.Etkinlik

Metnin ana fikri paragrafların toplamıdır.

Anlama Yorumlama

-Metnin paragraflarında ileri sürülen düşünceyi desteklemek amacıyla öyküleyici ve açıklayıcı anlatım teknikleri ile örnekleme, tanık gösterme gibi düşünceyi geliştirme yollarına başvurulmuştur.

9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 191

4.Etkinlik

“İnci Sözler” metninde açıklayıcı, örnekleyici anlatıma ve karşılaştırmaya başvurulmuştur.

5.Etkinlik

Olaya dayalı ve öyküleyici anlatımlarda paragraflar farklı zaman kipleriyle kurulabilir. Bunun nedeni, geçmişte veya içinde bulunduğumuz zamanda gerçekleşen olay ve durumların ifade edilmesidir.

9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 191

4.Etkinlik

“İnci Sözler” metninde açıklayıcı, örnekleyici anlatıma ve karşılaştırmaya başvurulmuştur.

5.Etkinlik

Olaya dayalı ve öyküleyici anlatımlarda paragraflar farklı zaman kipleriyle kurulabilir. Bunun nedeni, geçmişte veya içinde bulunduğumuz zamanda gerçekleşen olay ve durumların ifade edilmesidir.

9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 192

6. Etkinlik

"Atatürk ve Sanat" ile "İnce Sözler" adlı metinlerin paragraflarını birbirleriyle olan ilişkileri bakımından inceleyiniz ve aşağıdaki soruların cevaplarını boş bırakılan yerlere yazınız.

Metnin başlığıyla paragraflarda anlatılan konular arasında genellik-özellik bakımından nasıl bir ilgi vardır?

Metnin başlığı, paragraflarda anlatılan konuları kapsayan genel bir ifadedir.

Metnin başlığıyla hiç ilgisi olmayan bir paragrafın metne nasıl bir etkisi olabilir?

Metnin başlığıyla hiç ilgisi olmayan bir paragrafın metinle anlamsal bir yakınlığı da olamaz. Böyle bir paragraf, anlam akışını da bozar.

7. Etkinlik

Aşağıda boş bırakılan yere başınızdan geçen bir olayı ya da bir arkadaşınızın fiziksel ve ruhsal özellikleri yahut herhangi bir durumla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan bir paragraflık yazı yazınız.

8. Etkinlik

İstediğiniz herhangi bir konuyu seçiniz. Aşağıda boş bırakılan yere seçtiğiniz konuyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi anlatan paragraflardan oluşan bir metin yazınız.

9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 193

1.Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.

•  Tuğlaların bir duvarı ve evi oluşturması gibi metinleri de paragraflar oluşturur.

•  Metnin içindeki en büyük anlatım birimi paragraftır.

•  Bir metin içinde farklı anlatım türlerine ait paragraflar bulunabilir.

2.Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgi doğru ise "D", yanlış ise "Y" yazınız.

( Y  ) Metinler, tek düze anlatımlı paragraflardan meydana gelir.

( Y  ) Bir hikâye metninde insanı güldüren paragraflara rastlanmaz.

( D  ) Bir metinde her türlü paragraf yer alabilir.

9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 194

Paragraf Bilgisi

3.  Aklımızla hayat arasında ara buluculuk eden "uyum perisi"nin bir gün dalgınlığı tutar ve göğüs kafesi adını koyduğumuz o tehlikeli kapıyı aralar. Orada şimdiye kadar hiç rahatsız edilmeden kendi çarpıntısını dinleyen kalp, ansızın uyuşukluğa dalan başka bir kalbin atışlarını duymaya başlar.

Parçada, aşağıdaki düşünceyi geliştirme tekniklerinden hangisi kullanılmıştır?

A) Karşılaştırma                         B) Tasvir                                         C) Öyküleme

D)Tartışma                                E) Çözümleme

4.Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) İkilemelere yer verme                                B) Karşılaştırmaya başvurma

C) Birden çok duyuya seslenme                    D) Betimleyici ögelerden yararlanma

E)  Birinci kişili anlatımla oluşturulma                                                                 ÖSS-2009

5. Paragrafın kuruluş amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okuyucuyu bilgilendirmek                         B) Okuyucuyu duygulandırmak

C) Okuyucuyu hüzünlendirmek                      D) Okuyucuyu coşturmak

E) Okuyucuyu düşündürmek

6.  "(I) Şimdi her şeyin yenilikten ibaret olduğunu sanan şairler devrinde yaşıyoruz. (II) Yenilik diyor da başka bir şey demiyorlar. (III) Ah, o eski şairler! (IV) Şahsiyetin tek yolu yeniliktir sanılıyor. (V) Şiirin ucuz nükteler, orijinal sanılan küfürler ve iki paralık hileler pazarı hâline gelişi biraz da bu yüzden."

Paragrafta düşüncenin akışını bozan cümle hangisidir?

A) I                       B) II                       C) III                       D) IV                     E) V

7.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)  Metindeki paragraflar uzun ya da kısa olabilir.

B)   Paragraflarda anlatılan konular metnin başlığı ile uyumlu olmalıdır.

C)        Metinde farklı anlatım tekniğine sahip paragraflar bulunabilir.

D)   Metindeki cümlelerde farklı zaman kipleri kullanılamaz.

E)  Her bir paragraf farklı bir konuyu anlatmalıdır.

9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 195

1.   Bir metni oluşturan anlatım birimlerini küçükten büyüğe doğru sıralayarak yazınız.

kelime, kelime grupları, cümle, paragraf

2.   Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri doldurunuz.

•  Tanık gösterme, paragrafta düşünceyi geliştirme yollarından biridir.

•  Öyküleme, paragrafta kullanılabilecek anlatım TÜRLERİNDEN biridir.

3.Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Sanatçılar, dili işleyerek onun güzelliğini fark etmemizi ve onu sevmemizi sağlarlar.

B)   Sanatçıların işi dili işlemektir.

C)   Sanatçılar olmasaydı dilimizi sevmezdik.

D)   Dili ortaya çıkaran sanatçılardır.

E)  Sanatçılar, eserlerine tat katmak için buluş yaparlar.

4.  "Düşüncenin akışına göre parça, aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) çok şımarık olurlardı.                                B) çok başarılı olurlardı.

C) şiirleri dilden dile dolaşırdı.                       D) silinir giderlerdi.

E) yayınevleri kurarlardı.

5.  Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi giriş cümlesi olur?

A)  Yani şiirin dünyası hazırdır.

B)   Bu kâğıtlar cebimdedir hep.

C)   Küçük küçük kâğıtlara bazı mısralar hâlinde dökülmüştür.

D)   Arada bir çıkarır, bir kelimeyi silerim, yenisini yazarım.

E)  Ben şiirimi baştan sona doğru yazarım.

6.Paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?

A)  Yazarın şiirler yazdığından

B)   Yazarın lise yıllarında hikâye yazdığından

C)   Şiir kitabının isminden

D)   Yazarın roman da yazdığından

E)  Hikâyelerin hangi imzayla yayımlandığından

9. Sınıf Dil ve Anlatım EKOYAY YAYINEVİ Cevapları SAYFA 196

7., 8., 9. ve 10. sorularıaşağıdaki metne göre cevaplandırınız.

7.  Paragrafta vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Bütün marangozlar deneme yazabilmelidir.

B)   Türkçeyi, sadece Türkçeyle ilgilenenler güzel ve doğru bir şekilde kullanmalıdır.

C)   Türkçe konuşan herkes, dili güzel kullanma şuuruna sahip olmalıdır.

D)   Dili düzgün kullanmak, kültürün en üst basamağıdır.

E)  Dili güzel konuşup yazmak, edebiyat değildir.

8.  Yazar, paragrafta düşünceyi geliştirmek için hangi anlatım tekniğine başvurmuştur?

A) Tanımlama - Tanık gösterme                     B) Açıklama - Tartışma

C) Örneklendirme - Karşılaştırma                   D) Tanık gösterme - Karşılaştırma

E) Karşılaştırma - Tanımlama

9. Paragrafın türünedir?

A) Açıklama paragrafı                                    D) Hayalî paragraf

B) Tasvir paragrafı                                              E) Tartışma paragrafı

C) Çözümleme paragrafı

10. Paragraftaki yazar için aşağıdakilerin hangisinden söz edilemez?

A)  Türkçeyi güzel kullanmaya özen göstermediğinden

B)   Dilin güzel kullanılmasını istediğinden

C)   Dilin güzel kullanılmasının herkes için gerekli olduğuna inandığından

D)   Edebiyatı herkesin sevmesini istediğinden

E)  Dili hatalı kullananları uyardığından

11. ..... Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?

A)Şiirin güzelliği ve değeri kalıcılığıyla ölçülür.

B)   Çok yazan şair kalıcı olamaz.

C)   Her şair, okuyucularının beğenisini düşünmek zorundadır.

D)  Şiir eskidikçe etkileme gücü artar.

E)  Az okunan şiirler yarına kalmaz.