ekoyay yayınevi 9.sınıf dil ve anlatım sayfa 69-72

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Dil ve Anlatım Cevapları Ekoyay Yayınları Kitap Cevapları

ekoyay yayınevi  9.sınıf dil ve anlatım sayfa 69-72

SAYFA 69'DAKİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME CEVAPLARI:

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1.      Aynı seslerin ya da çıkış yeri yakın olan  seslerin tekrarı sözcüklerin söylenişini  zorlaştırır. Akıcılığı etkiler.

2.       Ses kusurlarının konuşma üzerindeki olumsuz etkileri nasıl giderilir?

1. Sesler doğru boğumlanmalıdır.

2. Hece ve sözcük vurgusuna dikkat edilmelidir.

3. İşitilebilir bir sesle konuşulmalıdır.

4. Uzun ve kısa heceler doğru söylenmelidir.

5. Sesi sözcüklerin anlam değerlerine göre kullanmalıdır.

6. İyi ve doğru tonlama yapılmalıdır.

7. Beden diline (Jest, mimik ve hareketlere) önem verilmelidir.

8. Ulama, duraklama yerinde ve doğru yapılmalıdır.

3.      Vurgu. tonlama ve duraklamaya dikkat edilmeden yapılan bir konuşma dinleyicilerde olumsuz etki meydana getirir. Dikkatlerini dağıtır ve uzun süreli dinlemelerine engel olur.

4.      Çıkardığımız bütün seslerin bu günkü alfabemizde karşılığı yoktur. “e” sesi  her yerde aynı değeri taşımaz. El(yabancı)  el  ( vücudun bir parçası)  bu sözcüklerdeki –e sesi her iki sözcükte de aynı değildir.

7. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

? …………………

?...... Aynı veya yakın boğumlanmadan….

?..... vurgu…..

8. Aşağıdaki cümlelerin başına, cümle okunduğunda telaffuz kusuru varsa “Y”, yoksa “D” yazınız.

( Y  ) Baa bak. Her gün eve zamanında geleceksin.

( D  ) Ödevimi yapmak için pek çok kitaba baktım.

( Y  ) Hasta olduğu hâlde Merve ilacını kullanmıyor.

(  Y  ) Ali, uzun zamandır okula gelmeyor.

9. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgiler doğru ise  “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

( D  ) “a” düz bir ünlüdür.

( Y  ) Yapmacık konuşmalar, dinleyenlerde daha çok etki bırakır.

(  D  ) Türkçede kelime vurgusu genelde son hecededir.

10. Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır?

A) Yazmıyayım   B) Koşmuyor C) Gözlüyor    D) Yazmayacak E) Başlayayım

11. Aşağıdaki kelimelerden  hangisinde telaffuz bakımından bir yanlış yoktur

A) Yapıyo     B) Yazıyom C) Ağaça       D) Kitabı E) Gelmişsim

12. Aşağıdaki kelimelerde geçen “g” seslerinden hangisinin söyleyişi farklıdır?

A)   Gel      B)      Gör      C) Göz     D) Gaz      E) Göç

SAYFA 70'deki cevaplar:

  1.Ses tonu hiç değişmeyen bir kişinin, konuşması dikkat çekici olur mu? Hayatta bu konuşma tarzıyla ne kadar başarılı olunabilir?

Aynı ses tonuyla konuşan birinin konuşması dikkat çekici olmaz. Bu konuşma tarzıyla başarılı olunması mümkün değil. 

2. Konuşma kusurları nasıl düzeltilebilir?

1. Sesler doğru boğumlanmalıdır.

2. Hece ve sözcük vurgusuna dikkat edilmelidir.

3. İşitilebilir bir sesle konuşulmalıdır.

4. Uzun ve kısa heceler doğru söylenmelidir.

5. Sesi sözcüklerin anlam değerlerine göre kullanmalıdır.

6. İyi ve doğru tonlama yapılmalıdır.

7. Beden diline (Jest, mimik ve hareketlere) önem verilmelidir.

8. Ulama, duraklama yerinde ve doğru yapılmalıdır.

3. Tekerlemeler niçin zor söylenir?

Çünkü tekerlemelerde söylenmesi ve çıkarılması zor sesler art arda verilir.

4. Yazım kuralları ile okuyucunun metni anlaması arasında nasıl bir ilişki vardır?

Yazım kuralları yazı dilinde düşüncelerin daha iyi anlaşılması ve yanlış anlamaların önüne 

geçmek için uygulanır.

5.            • Büyük ünlü uyumu kuralı _/ KALINLIK İNCELİK UYUMU_kalın ünlülerden 

sonra kalın ince ünlülerden sonra ince ünlüler gelir_ demektir.

               • Telaffuzun düzeltilmesi için diksiyon alıştırmaları  yapmalıyız.

6. Aşağıdaki cümlelerin başına, verilen bilgiler doğru ise  “D”, yanlış ise“Y” yazınız.

D,

D,

D,

D,

D,

D,

Y,

D,

D

7. Aşağıdakilerin hangisinde “ince k” vardır?

A) Karınca     B) Kâtip     C) Kadın   D) Kalın    E) Kaza

8. Aşağıdaki kelimelerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralına uymaz?

A) Çalışkan     B) Horoz     C) Koyun   D) Kuyu    E) Kedi

9. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?

A) Giderken    B) Ağaçlık    C) Gelmiyor    D) Okul     E) Koşuyor

EKOYAY SAYFA 71'deki ilgili cevaplar:

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz uyumu kuralına uyulmamıştır?

A) Ali, kardeşine olan kızgınlığını gözlükten çıkardı.

B) Babam, kasapdan bir kilo kıyma aldı.

C) İlacını zamanında kullan.

D) Çoban, üç kuzuyu kurda kaptırmış.

E) Sırtındaki ceketi çıkarıp attı.

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde bir ses olayı gerçekleşmiştir?

A) Görecek    B) Gördüm    C) Görmemiş   D) Görmüyor E) Koşsa

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde ses türemesi vardır?

A) Mektubu   B) Salıncağa    C) Arabaya   D) Çiçeği      E) Evlerde

13. Aşağıdaki eklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralını bozmayan bir ektir?

A) -yor

B) -ken

C) -ki

D) -leyin

E) -tır

14. Aşağıdaki eklerden hangisi küçük ünlü uyumu kuralını bozar?

A) -ler

B) -lik

C) -çi

D) -yor

E) -siz

15. Aşağıdaki kelimelerin hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirilirse ünlü yumuşaması görülmez?

A) Yurt

B) Tıkaç

C) Tavuk

D) Kalıp

E) Hap

16. Aşağıdakilerin hangisinde “-yor” eki getirilince ünlü daralması görülür?

A) Başlama-

B) Göster-

C) Döndür-

D) Çevir-

 E) Öğren-

17. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde “k” sesi telaffuz yönünden farklıdır?

A) Kitap

B) Kilim

 C) Kedi

D) Koltuk

 E) Kişi

18. Aşağıdaki kelimelerden hangisinde kelime vurgusu sondadır?

A) Okurken

 B) Gelme

C) Otobüsle

D) Koşarsan

 E) Deftersiz

SAYFA 72'DEKİ HAZIRLIK CEVAPLARI:

■ Geçmiş yıllarda kelimenin yapısı ile ilgili öğrendiklerinizi tekrarlayınız.

Kelimeler basit, türemiş ve birleşik kelime olmak üzere üçe ayrılır. 

 Dilin anlamlı en küçük birimi nedir?

Dilin anlamlı en küçük birimi kelimedir.

 “Kelebek” kelimesini duyunca Türkçe bilen herkesin zihninde niçin aynı şekil oluşur?

Çünkü her kelimenin çağrıştırdığı bir ilk anlam vardır. Sözcük telaffuz edildiği vakit bu anlam zihinde canlanır.

 Kelebek kelimesinin yazılışı, ses olarak karşılığı ve kelebek şekli arasında ilişki nasıl

kurulmaktadır?

Harfler seslerin şekille ifadesidir. Aynı zamanda bu sesler kelebeğin sembolleridir. Bu semboller söylendiği zaman kelebek çağrıştırılmış olur.

 Sözlük anlamı aynı olan kelimeler her cümlede birbirinin yerine kullanılabilir mi?

Niçin?

 Hayır, birbirinin yerine kullanılamaz. Özellikle mecaz anlamda kullanılmış ise sözcük değiştirildiği zaman bu anlam bozulur. Bazı yerde ise kalıplaşmış ifade şeklinde kullanılan sözcükler değiştirilemez.

 Metnin özelliğine göre kullanılan kelimeler de farklılık gözlenir mi? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Evet, metnin özelliğine göre kullanılan kelimelerde farklılık gözlenir. Sanat metinlerinde sözcükler kendi anlamlarının dışında başka anlamlara gelecek şekilde de kullanılırlar.