11.Sınıf Coğrafya Lider Yayınevi Cevapları Sayfa 77

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.Sınıf Lider Yayınları Coğrafya Kitabı Cevapları

11.Sınıf Coğrafya Lider Yayınevi Cevapları Sayfa 77

Sayfa 77

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

 

1. I. Teknolojik olanaklar

II. Su kaynakları

III. Yer şekilleri

IV. Sermaye birikimi

V. İklim koşulları

Yukarıdakilerden hangileri üretim ve dağıtımı etkileyen beşeri faktörlerdendir?

 

A) I, II ve III B) III, IV ve V C) I, II ve IV D) III ve IV E) I ve IV 

2. Aşağıdakilerden hangisi doğal kaynaklardan değildir?

A) Madenler B) Konutlar C) Enerji kaynakları D) Hayvanlar E) Bitkiler

3. I. Temel ihtiyaçlar

II. Gelir düzeyi

III. Tanıtım

IV. Moda

Yukarıdakilerden hangileri tüketimi daha çok etkiler?

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

4. Bazı ülkeler zengin doğal kaynaklara sahip olduğu halde teknolojisi yeterince gelişmediği için ekonomik kalkınma hızı sanayileşmiş ülkelere göre daha düşüktür.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür ülkelere örnek olarak verilebilir? 

A) Japonya

B) Rusya

C) Norveç

D) Güney Kore

E) Nijerya

5. I. Su kaynakları

II. Yer şekilleri

III. İklim

IV. Teknoloji

Yukarıdakilerden hangileri üretim, tüketim ve dağıtımı etkileyen doğal etmenlerdendir?

A) I ve II B) II ve III C) II, III ve IV D) I, II ve III E) II ve IV

6. I. Japonya

II. ABD

III. İran

IV. Rusya

Doğal kaynaklar bakımından zengin olan ülkelerden bazıları teknoloji bakımından da geliştikleri için hızlı bir kalkınma gerçekleştirmişlerdir.

Yukarıdakilerden hangileri bu tür ülkelere örnek olarak verilebilir?

 

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV

7. Üretim, dağıtım ve tüketim sektörleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ulaşımın gelişmesi, kırsal kesimde ihtiyaçtan fazla üretim sağlar

B) Çabuk bozulan ürünleri işleyen fabrikalar, genellikle ham maddeye yakın yerlere kurulur.

C) Besin maddesi üreten fabrikaların bir kısmı yoğun nüfuslu yerlerde kurulur.

D) Üretilenlerin tüketiciye ulaştırılması, yeni sektörlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

E) Ürünlerin tüketim miktarını belirleyen temel etmen, üretim miktarıdır.