11.Sınıf Coğrafya Lider Yayınevi Cevapları Sayfa 37

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.Sınıf Lider Yayınları Coğrafya Kitabı Cevapları

11.Sınıf Coğrafya Lider Yayınevi Cevapları Sayfa 37

Sayfa 37

8.  Aşağıdaki haritada bazıbitki türlerinin yaygın olduğu yerler numaralarla gösterilmiştir.

Kaçnumaralı biyomda biyoçeşitliliğin daha fazla olmasıbeklenir?

A) I        B) II               C) III        D) IV       E) V

9.I. Akarsuyun yatak eğiminin az olmas 

II. Yağış rejiminin düzenli olması

III.    Yüzey şekillerinin engebeli olması

IV.    Yükseltinin az olması

Yukarıdakilerden hangileri hidroelektrik potansiyelinin düşük olmasına neden olur?

A) I ve II    B) III ve IV

C) I ve IV    D) II ve IV

E) I ve III

10. Aşağıdakilerden hangisinde bir biyom, o biyomda yaygın olmayan hayvan türüyle birlikte verilmiştir?    

              Biyom                      Hayvan

A) Yağmur ormanları        orangutan

B) Savan                                zürafa

C)Çöl                                      deve

D) llıman çayır                       geyik

E) Tundra                           şempanze

11.     I. Fosil yakıtların yakılması

II. Kalkerin çözünmesi

III. Şimşek ve yıldırım olayları

Yukarıdakilerden hangileri azot döngüsünü sağlar?

A) Yalnız I    B) Yalnız II

C) Yalnız III    D) I ve II

E) llvelll

12. Biyoçeşitlilikle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)    Kuzey Amerika'daki biyoçeşitlilik, Güney Amerika'ya göre daha fazladır.

B)    Yağış ve sıcaklığın az olduğu yerlerde bi-yoçeşitlilik de azdır.

C)    Aynı iklim kuşağında yer şekillerinin en-gebeli olduğu yerlerde biyoçeşitlilik daha fazladır.

D)    Biyom, benzer bitki ve hayvan toplulukla-rını barındıran ortamdır.

E)    Ekosistem, canlı ve cansız ögelerden oluşur.

13.Yağış ve sıcaklığın yıl boyunca yüksek oldu-ğu yerlerde bitkilerin büyüme, çiçek açma ve meyve verme süreci yıl boyunca devam eder. Bu nedenle böyle yerlerdeki hayvanlar yıl boyunca besin buldukları için göç etmezler.

Buna göre yukarıdaki haritada numaralar-la gösterilen yerlerden hangisinde hay-vanların göç etmesi beklenmez?

A) I        B) II    C) III        D) IV       E) V

14.     I. Solunum

II.    Fosil yakıtların yakılması

III.    Karbonatlı kayaçların ayrışması Yukarıda verilen olaylardan hangilerinin sonucunda karbon açığa çıkar?

A) Yalnız I    B) Yalnız II

C) Yalnız III    D) I ve II

E) I, llvelll