11.Sınıf Coğrafya Lider Yayınevi Cevapları Sayfa 36

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 11.Sınıf Lider Yayınları Coğrafya Kitabı Cevapları

11.Sınıf Coğrafya Lider Yayınevi Cevapları Sayfa 36

1.    Aşağıdaki biyomlardan hangisi, biyoçe-şitlilik bakımından daha zengindir?

A)    Ekvatoral yağmur ormanları

B)    Yapraklarınıdöken ormanlar

C)    Savan

D)    llıman çayırlar

E)   İğne yapraklıormanlar

2.Atmosferde bulunan karbon dioksit aşa-ğıdaki olaylardan hangisinin sonucunda, hayvan ve insanların bünyesine besin ola-rak geçecek duruma gelir?

A) Fotosentez    B) Dentrifikasyon

C) Nitrifikasyon    D) Azot döngüsü

E) Su döngüsü

I.    Fosil yakıtların oluşması

II.    Solunum

III.    Kalkerin çözünmesi

IV.    Fotosentez

3.Yukarıdakilerden  hangileri atmosferdeki karbon oranının azalmasına neden olur?

A) I ve II                          B) I ve III

C) II ve III                       D) I ve IV

E) III ve IV  

I. Yılan        

II. Tavşan        

III. Tilki        

4.Yukarıdaki    canlıların    enerji akışında en fazla enerjiyi alandan en az alana doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?        

A) I, II, III        B) III, II, I

C) III, I, II        D) II, I, III

E) II, III, I       

5.Nitrifikasyon bakterileri amonyağı nitrite, nitri-ti nitrata dönüştürür. Bitkiler kökleriyle nitrat tuzunu kullanarakbesin maddesi üretirler. Bu besin maddesi otçullara ve etçillere geçer. Bitki kalıntıları, hayvan dışkıları ve ölüleri, ayrıştırıcılar tarafından tekrar doğaya katılır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki döngülerden hangisi anlatılmaktadır?

A) Azot    B) Su

C) Fosfor    D) Karbon

E) Oksijen

•    Sibirya, Kanada ve İskandinav ülkelerinde görülür.

•    Samur, vizon, vaşak, kunduz, geyik, ayı, til-ki, kartal, kurt, su samuru, kuş ve böcekler başlıca hayvan topluluklarını oluşturur.

6.Yukarıda özellikleri verilen biyom aşağı-dakilerden hangisidir?

A) Tayga    B) Tundra

C) Savan    D) Maki

E) Orman

7.Ekvatoral yağmur ormanları biyomunda biyoçeşitliliğin zengin olmasında;

I.    Sıcaklığın yüksek olması ve yıl boyunca az değişmesi

II.    Yağış miktarının fazla ve yağış rejiminin düzenli olması

III. Yer şekillerinin sade olması

özelliklerden hangileri etkili olmuştur?

A) Yalnız I    B) Yalnız II