9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 128 cevapları:

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 128 cevapları:

47. “Ben” adlı hikâye ile “Be – Dîden-i Süheyl Be – Nakş-ı Kubbe” adlı mesneviyi aşağıdaki özelliklere göre karşılaştırıp istenen bilgileri tabloya yazınız.

Aranacak   ÖzelliklerBenMesnevi

Metnin yapısı nasıl oluşmuştur? Düzyazı Manzum – Beyit

Metnin anlatımı nasıl oluşmuştur? Sanatsal bir anlatımı   var. Betimleme ve öyküleme kullanılmıştır. Şiirsel ve imgelerle   örülüdür.

Metnin teması nedir? Kişinin iç dünyası Suheyl’in Kendini Kubbe   Görmesi

Metinden ne öğrendiniz? Yoruma açıktır Suheyl Kendini Aşkla   Kubbede Görmesi

48. Mesnevide şair, söylediklerinden başka neleri anlatmak istemiş olabilir? Metinde açıkça dile getirilmiş olanlarla açıkça dile getirilmemiş olanları da düşünerek metinden anladıklarınızı açıklayınız.

Mesnevide şair aşk ateşiyle kendini başka bir alemde görmüş olabilir. Oraya da ulaşmak için Suheyl ile aynı duygulara sahip olmak gerekir, demek istiyor olabilir.

49. “Ben” adlı metnin ilk paragrafındaki kelime ve kelime gruplarını anlamları yönünden inceleyiniz. İncelediğiniz kelime ve kelime gruplarında çok anlamlı kelimeler varsa belirleyiniz. Bunların metne anlam yönünden ne kazandırdığını açıklayınız.

50. “Ben” adlı metinde yazar, gerçekten bilmediği bir şehirde kaybolmuş bir insan mıdır? Yoksa metnin kahramanı mı kaybolmuş bir insandır? Belirtiniz. Metinde edebî gerçeklik nasıl verilmiştir? Açıklayınız.

Metnin kahramanı kaybolmuş bir insandır. Metindeki yazarın yarattığı kahramandır. Burada edebi gerçeklik kurmaca gerçeklik olarak verilmiştir.

51. Aşağıda adları verilen üç metinle ilgili istenen bilgileri tabloya yazınız.

Aranacak   ÖzelliklerBenAlüminyumBe   – Dîden-i Süheyl Be- Nakş-ı Kubbe

Metnin yazılış amacı nedir? Estetik zevk vermek Bilgi vermek Estetik zevk vermek

Metnin yazılış amacı, metindeki anlamda nasıl   etkili olmuştur? Üç metninde yazılış   amacıyla metindeki yapılan aynı doğrultudadır.

Metnin yazılış amacı, sezdirmek istediği anlam verebilmiş midir? Okuyucunun  kültürüne , bilgisine göre değişir Okuyucunun  kültürüne , bilgisine göre değişmez,   dolayısıyla vermiştir. Okuyucunun  kültürüne , bilgisine göre değişir