9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 88 cevapları:

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Türk Edebiyatı Fırat Yayıncılık Cevapları

9. Sınıf Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 88 cevapları:

Fırat Yayınevi Türk Edebiyatı Sayfa 88 cevapları:

21. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzume, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yazılmıştır. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şairlerinden olan Fazıl Hüsnü Dağlarca bu manzumede, yazıldığı dönemde hâkim olan zihniyeti mi yoksa kendi şiir anlayışından doğan duygu ve düşüncenin oluşturduğu zihniyetimi yansıtmaktadır? Tartışınız. Tartışmanız sonucunda vardığınız kararı tahtaya yazınız.

21. Savaştan sonra yazıldıysa bu da kendi şiir anlayışı ile yazıldığını göstermektedir.

22. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzumedeki olayı kısa bir hikâye olarak defterinize yazınız. Yazdığınız metni okuyunuz. Yazdığınız metin mi yoksa manzume mi daha ahenklidir? Nedenleriyle açıklayınız. 

22. Kurtuluş Savaşı yıllarında Elif isimli Anadolu kadınının cepheye mermi taşırken kağnısının yük altında kalıp can vermesini ve Elif’in duygularını anlatır.

Manzume daha etkili ve ahenklidir. Şiiri gücü her zaman düz yazıdan üstündür. Sanatsal yönü fazla olduğu için insanda daha çabuk yankı bulmaktadır.

23. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzumedeki söyleyiş tarzının, “Balıkçı” manzumesindeki söyleyiş tarzından farklılıklarını tespit ediniz. Bu farklılıkların nedenini belirtiniz.

23. Olay örgülerinin faklı olması bu tarzı belirlemiştir.

24. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzumede, imge yada söz sanatı olduğunu düşündüğünüz kelimelerin altını çiziniz. Neden bu kelimeleri çizdiğinizi açıklayınız.

24.          Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar                             Benzetme

                Mahzundu bütün bütün Sarıkız,                                              Kişileştirme

                Elma elmaydı yanakları, üzüm üzümdü gözleri,                Benzetme(Teşbih-i Beliğ)

25. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzumenin yapısının nasıl oluşturulduğunu inceleyiniz. Balıkçı manzumesiyle bu manzumeyi yapı bakımından karşılaştırınız. Manzumelerdeki benzerlik ve farklılıkları bularak sıralayınız. 

25. Mustafa Kemal’in Kağnısı serbest tarzda yazılmış ve olay örgüsü hakimdir.

26. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzumenin temasını bulunuz. Bu temanın özelliklerini ve manzumede hangi açılardan ele alındığını belirtiniz.

26. Anadolu kadının kahramanlığı…

27. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzumede anlam bütünlüğü var mıdır? Manzumedeki gerçeklik kişiden kişiye, toplumdan topluma değişebilecek bir gerçeklik midir? Neden?

27. Anlam bütünlüğü ve konu bütünlüğü vardır. Kişiden kişiye değişmez, herkes aynı algılar.

28. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzume hangi şiir geleneğinin devamı olarak oluşturulmuştur? Düşüncelerinizi nedenleriyle açıklayınız. 

28. Modern şiir geleneği…

29. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzumede sizin sezginize dayalı bir anlam gizlenmiş midir? Düşüncenizi örnekleyerek açıklayınız.

29. Hayır.

30. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzumeden Elif’in Kocabaş’la konuştuğu bölümü çıkarırsanız manzumenin anlamında nasıl bir değişiklik olur 

30. Olur. Olay örgüsü Elif ile kağnısı arasında geçer.

31. “Mustafa Kemal’in Kağnısı” adlı manzumede, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın sanat anlayışını yansıtan hangi özellikleri görüyorsunuz? Açıklayınız.

31. Fazıl Hüsnü Dağlarca, hayatı boyunca değişik şiir tarzlarını ve değişik konuları işlemiştir. Hayatının bir döneminde Anadolu’daki Kurtuluş Savaşı yıllarını işlemiş, halkın örnek davranışını şiirleriyle resmetmeye çalışmıştır. 

ANLAMA – YORUMLAMA

1. Okuduğunuz metinlerin hangisinde betimleme ve tahlillere yer verilmiştir?

1. Nergis ile Yankı, Balıkçı, Mustafa Kemal’in Kağnısı şiirlerinde betimlemelere yer verilmiştir.

2. “Nergis ile Yankı” adlı metinde adı geçen Nergis ile “Doğunun Sevdaları” adlı metinde adları geçen Ferhâd, Şirin, Leyla, Mecnun kimlerdir? Bu kişilerin edebî metinlere konu olmalarının nedeni ne olabilir?

2. Nergis, mitolojideki Narkisos diye bilinen hikayenin kahramanı, diğer isimler ise Doğu kültüründe çok meşhu olan aşk hikayelerinin kahramanlarıdır. Verilen eserler aşk anlatıldığı için bu kişiler örnekleme olarak kullanılmıştır.

3. İncelediğiniz metinlerin hangisini beğendiniz? Bu metinlerde aşk duygusunun işlenişi hangi yönleriyle ele alınmıştır? Siz aynı konuda bir manzume ya da şiir yazsaydınız hangi temayı, niçin kullanırdınız?

3. Cevabı size kalmış…

4. Şiir ve hikâye türünün yanı sıra manzume gibi bir türün oluşturulmasının nedeni ne olabilir?

4. Özellikle olay örgüsü anlatılan metinlerde anlatımın daha etkili kılınması için ortaya çıkmıştır. Hikaye düzyazı olduğu için sanatsal özelliği çok fazla vermez. Şiirse imgelerle yüklü olduğu için anlatımın farklı anlaşılması söz konusu olabilir.

5. Metinlerde kullanılan zaman kiplerini inceleyiniz. Metinlerde niçin bu kiplerin tercih edildiğini açıklayınız.

5. Geçmişteki olayları anlattığı için rivayet özelliği kazandırmak amacıyla yazılmıştır.