9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 36

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Kimya Cevapları Meb

9. Sınıf Kimya MEB Yayınevi Cevapları Sayfa 36

Ünite Değerlendirme Soruları

1. Aşağıda verilen ifadeleri doğru (D)  yanlış(Y) olarak işaretleyiniz.D Kimya biliminin bugün kullandığıyöntem ve gereçlerin gelişmesine simya çalışmalarıkatkısağlamıştır.

Y Simya, kimya biliminin bir alt disiplinidir.

D İmbik, antikdönemdegeliştirilmişdamıtma gerecidir.

D Aristo, maddelerin "ateş-hava-su ve toprak "elementlerinden oluştuğunu ileri sürmüştür. 

D CaF2 bileşiği, kalsiyumflorürolarakadlandırılır.

Her bileşiğin yapısında en az iki element bulunur.

Y Bir maddenin oda şartlarında molekülüvarsa o madde element olamaz.

2. Aşağıdaki tabloda kimyanın gelişim evreleri ile bu evrelere uygun düşen bazıgelişmeler görülmektedir. Gelişim evrelerini o evreye uygun gelişmelerle, ilk örneğe benzer şekilde eşleştiriniz. (Aynıevreye birden çok gelişme uy-gun düşebilir, aynıgelişme birden çok evre ile eşleştirilebilir.)

Kimyanın Gelişim Evreleri

Gelişmeler

A.Tesadüf sonucu, bir maddenin veya olayın faydalı

birözelliğini keşfetme.

Uygun düşen gelişmeler: III, VII, XI

I, III, VII, XI

I.    Kum ve sodadan cam elde edilmesi

II.    Bütün maddelerin toprak, ateş, su ve havadan

oluştuğu fikrinin yaygınlaşması

III.     Bazıbesinlerin tuzlanınca daha lezzetli hâle geldi-

ğininfarkedilmesi

IV.    Maddelerin atomlardan oluştuğunun deneysel

verilerle ispatlanması

V.   Yün, ipek ve pamukyerine yapay iplik üretilmesi

VI.    Atomların bir araya nasıl geldiğinin açıklanması

VII.    Söğüt kabuğunun veyapraklarının ağrıdindir-mekiçin kullanılması

VIII.     Kanser ilaçlarıile canlıdokular arasındaki etkile-

şimin açıklanması

IX.    Elmas gibi sert, yeni maddelerin üretilmesi

X.    Periyodiktablonun keşfedilmesi

XI.   Mordan kullanılarak bilinen boyalardan yeni

renklereldeedilmesi

B. İhtiyaçlar (beslenme, barınma, sağlık vb.) nedeniy-le belli özellikte yeni maddeler arama Uygun düşen gelişmeler:

III, V, VII, XII

C. İnsanların sonsuz ömür ve sonsuz zenginlik

hayalleri

Uygun düşen gelişmeler: VII, XII

D. Maddeleri tasnif etme, aralarındaki ilişkileri sor-

gulama

Uygun düşen gelişmeler: II, X, XIII

E. Maddenin görünür özellikleri ile mikro düzeydeki yapısıarasında ilişki arama

Uygun düşen gelişmeler: IV, VI, VIII, IX

XII.    l-arklımetallerden yenıozellıkler taşıyan alaşım-

ların oluşturulması

XIII.     Doğadaki cıva cevherlerinden metalikcıva

oluşumunun keşfedilmesi