9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Sayfa 195

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Yayınları

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Cevapları Lider Sayfa 195

 A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

 1. Coğrafi bölgelerin sınırları neye göre belirlenir? Açıklayınız.

 Coğrafi bölgeler ve coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken şu etkenler dikkate alınmıştır;

 Doğal etkenler

Konum

Yeryüzü şekilleri

İklim

Bitki örtüsü

Beşeri etkenler

Nüfus

Yerleşme

Ekonomik etkenler

Tarım ve hayvancılık

Sanayi ve madencilik

Ticaret

Turizm

2. Hangi bölgelerin sınırları ile idari sınırlar çakışır? Açıklayınız.

Bazı ülkelerin sınırları çeşitli coğrafi kriterlere göre belirlenmiş bölge sınırlarıyla çakışır. Örneğin NAFTA (Kuzey Amerika Ülkeleri Serbest Ticaret Antlaşması) bölgesinde Kanada, ABD ve Meksika yer almak- tadır. Bu her üç ülkenin yer şekilleri ve iklim koşulları farklı olduğundan Kuzey Amerika’da oluşturulacak yer şekilleri ve iklim bölgeleri sınırları ülke sınırlarıyla çakışmaz. Buna göre her üç ülkenin de batısı dağlık bölge içinde yer alırken tropikal iklim bölgesi Meksika’yı ve ABD’nin güneyini, tundra iklim bölgesi ise Kanada’nın kuzeyi ile Alaska’yı kapsar.

 3. Soğuk iklim bölgesinde toprakları bulunan ülkelere üç örnek veriniz.

 Kanada,Rusya,Norveç

 B. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını kullanarak cümlelerdeki noktalı alanları tamamlayınız.

 “değişir, iklim, nüfus, yer şekilleri, ekonomik etkinlikler, su kaynakları, doğal koşullar, beşerî koşullar”

 1. Bölge sınırları zamanla değişir

2. Doğal koşullara göre bölgelerin belirlenmesinde göz önünde bulundurulan koşullar iklim,yer şekilleri,su kaynakları

 3. doğal koşullar dikkate alınarak belirlenen bölge sınırları kısa süre içinde değişmez.

 4. Bölgeler belirlenirken doğal,beşeri ve nüfus özellikler göz önünde bulundurulur.

 C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfini yazınız.

 1. Bütün bölge sınırları aynı ölçütlere göre belirlenir. (Y)

 2. Bazı bölge sınırları kısa sürede değişmez. (D)

 3. Yeryüzünde yalnızca beş bölge belirlenebilir. (Y)

4. Bir ülke birden fazla bölgede bulunabilir. (D)

 Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.

 1. Yeryüzünü bir bütün olarak incelediğimizde bazı özellikler yönünden benzer alanlar olduğu görülmektedir. Bu benzer özellikleri doğal ve beşerî olmak üzere iki ana grupta toplayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi bölgeleri birbirinden ayıran doğal etmenlerden değildir?

A) Yer şekilleri B) İklim koşulları C) Bitki örtüsü D) Su kaynakları E) Nüfus ve yerleşme

2. I. Coğrafi bölgeler belirlenirken yalnızca doğal koşullar göz önünde bulundurulur. II. Bir bölgenin her yerinde doğal ve beşerî özellikler aynıdır. III. Bazı bölgelerin sınırları değişir. IV. İdari bölgelerden bazılarının sınırları siyasi bölgelerin sınırlarıyla çakışır. Yukarıda verilen yeryüzünün doğal ve beşerî bölgeleriyle ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır? 

A) I ve II B) II ve III C) III ve IV D) I ve III E) II ve IV