12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 5. Ünite Küreselleşen Dünya Ünitesi Ünite İçi Soruları ve Cevapları

Emine Nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 5. Ünite Küreselleşen Dünya Ünitesi Ünite  İçi Soruları ve Cevapları                                            

1)       Aşağıdaki SSCB ve Doğu Bloku  haritasında yararlanarak SSCB ‘nin ve Doğu Blokunun  dağıtılmasının dünyada ve Türkye’nin dış politikasında ne gibi değişiklikler meydana getirmiş olabileceğini yorumlayınız.

2)      Yukarıdaki metinlerin göre SSCB ‘ nin yönetim sisteminde yapısal değişiklilere gitme nedenleri nelerdir?

3)      Haritaya göre SSCB’nin dağıtılması Türkiye ve yakın çevresi ile orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin nasıl etkilemiştir?  Belirtiniz.

4)      Aşağıdaki haritada Bakü- Tifıs-Ceyhan (BTC) petrol boru hattı ve bu hatta karşı çıkan Rusya Federasyonun’ nun önerdiği alternatif hatlar gösterilmiştir. Haritayı ve tabloyu inceledikten sonra BTC konsorsiyumun  oluşturan devletlerin diğer hatları kabul etmeme nedenlerini sorgulayınız.

5)      TİKA’nın görevleri ve yaptıkları çalışmalarla ilgili araştırmalar yaparak bir sunu hazırlayınız.

6)      Aşağıdaki  tabloda AET’de AB’ye geçiş sürecinde imzalanan  antlaşmalardan iki tanesi verilmiştir. Süreçle ilgili diğer antlaşmaları tespit içeriklerini tabloya yazınız.

7)      Aşağıdaki tabloda bazı AB ülkelerinin Maastricht  Kriterlerine göre 2007 yılındaki durumu görebilmektedir. Adaya ülke olan Türkiye’nin kriterlere uyum açısından konumunu değerlendiriniz.

8)      Aşağıdaki haritalardan yararlanarak NATO’nun genişleme sürecini gösteren tarih şeridi hazırlayınız.

9)      Aşağıdaki karikatüre göre aday ülkelerin AB’ye üyelik sürecinin nasıl bir seyir izlenmiştir? Belirtiniz.

10)   Aşağıdaki AB genişleme süreci haritasında yararlanarak verilen tarihlerde AB’ye katılanülkelerin isimlerini araştırılarak bir tarih şeridi hazırlayınız.

11)   Tablodan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.                                                                                                                

-    Avrupa Birliğinin Türkiye ile ilgili kararlar alınmasından hangi organlar daha etkilidir?

-          Türkiye’nin AB ‘ye girmesi Birlik içindeki dengeleri nasıl etkilidir?                                                                                 

12)   Aşağıdaki metinlerden de yaralanarak Yugoslavya’yı oluşturan etkin grupların birbirlerine karşı bakış açıları, Yugoslavya ‘da iç savaşın çıkmasının nasıl etkilemiştir?

13)   Aşağıdaki tablolara göre Tito’nun etkin uyum ve eşitlik politikasın gerçekleştirmiş midir? Bu durumun Yugoslavya’daki iç savaşın çıkışan etkileri nasıl olmuştur? Açıklayınız.

14)   Aşağıdaki görsellere ve günümüzdeki yaşanan gelişmelere göre Körfez Savaşı sonuçlarının nedenleri olduğunu söyleyiniz?

15)   Aşağıdaki metinden ve haritalardan yararlanarak Orta Doğudaki akarsu ağının bölge ülkelerinin dış politikalarını ve birbirleriyle ilişkilerini nasıl etkilediğini yorumlayınız.

16)   Aşağıdaki  görselleri yorumlayınız;

 -küreselleşmenin tanımını yapınız.

 - küreselleşmenin hayatımıza  etkilerini nelerdir? Örnekleri veriniz.

17) haritayı ve tabloyu inceledikten sonra aşağıdaki soruları cevaplayınız.

-1995-2000 yılları arasında ihracatımızın azalmasının sebeplerini araştırınız.

 -boru hatlarının Türkiye’den geçmesi Türk dış politikasının nasıl etkilemiştir?

18) aşağıdaki tabloda da görüldüğü gibi çok sayıda soydaş öğrencinin ülkemizde eğitim görmesinin Türkiye’nin dış politikasına etkileri nelerdir?

  19) aşağıdaki karikatürden de yararlanarak Türkiy’nin İsrail-Filistin sorunun çözümüne yönelik faaliyetleri hakkında görüşmelerinizi belirtiniz.

20) aşağıdaki tabloya göre 1995 yılında Avrupa Topluluğu ile imzalanan Gümrük Birliği Antlaşması,Türk ekonomisi nasıl etkilenmiştir?olumlu ve olumsuz yönlerini sorgulayınız.

21) aşağıdaki tabloyu inceleyerek verilen yıllar içerisindeki şehir nüfusundaki değişim ve bunun kültürel faaliyetlere yansımalarını yorumlayınız.

22)aşağıdaki tablolar Türkiye ekonomisine yönelik veriler yer almaktadır. Tablolardan yararlanarak Türkiye ‘nin ekonomik yapısıyla ilgili sözlü sunum yapınız.

23) aşağıdaki tablo ve fotoğraflarda da yararlanarak GAP ‘ın  bölge için önemi ve bölgede meydana getirdiği değişiklikleri araştırarak bir sunum hazırlayın ve sınıfta arkadaşlarınıza paylaşın.

24) haritayı inceleyerek yaşadığınız yerin deprem riskini sorgulayınız.ilimizde depremin  zararlarını en aza indirmek için yapılan çalışmaları araştırarak sınıf panosunda sergileyiniz.

25)aşağıdaki tablo ve grafikleri inceleyerek sera gazlarının küresel ısınmaya etkilerini yorumlayınız.

26) aşağıdaki karikatür ve fotoğraflardan d yararlanarak küresel ısınmanın gelecekte dünyamız üzerindeki etkilerini hakkında görüşlerinizi belirtiniz.

27)aşağıdaki metinlerden de yaralanarak  küresel ısınmanın dünyamız üzerindeki ekilerini azaltmak için yapılması gerekenlerle ilgili bir sunum hazırlayanız.

28) Kyoto Protokolü ve önemi hakkında araştırma yapınız.aşağıdaki haritalardan yararlanarak Protokolü imzalamayan veya çekimser kalan ülkelerin öne sürdükleri sebepleri araştırarak sınıfta sözlü sunum yapınız.

29) tablolar inceledikten sonra aşağıdaki soruların cevaplayınız.

-1930-1950 yılları arasında dünyada nüfusu artış hızının az olmasının sebebi nedir?

- dünya nüfusunun ülkelere göre dağılımı gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler nasıl etkiler? Görüşlerinizi belirtiniz.

30) tablodan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız

- yetersiz beslenme sorunu yaşayan ülkelerin otak özellikleri nerdir?

- dünyada açlık ve yetersiz beslenme sorunu nasıl bir değişim göstermektedir?

12. Sınıf,Çağdaş, Türk, ve, Dünya, Tarihi, 5., Ünite, Küreselleşen, Dünya, Ünitesi, Ünite, İçi, Soruları, ve, Cevapları