Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 4. Ünite 169 ve 170 Cevapları

Emine Nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Ders Kitabı Cevapları

 Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 4. Ünite 169 ve 170 Cevapları

Ünite  169 ve 170 Cevapları

1-ABD ve SSCB’yi yumuşama politikası izlemeye yönelten sebepler nelerdir?

2-Filistin Meselesi hangi olay ile başlamıştır ve bu sorunun çözümsüzlüğündeki temel etkenler nelerdir?

3-Dünya tarihinde Bağlantısızlık Hareketi’nin ortaya çıkmasında etkili olan sebepleri ve bu hareketin dünya politikasındaki rolünü açıklayınız.

4-Islam Konferansı Teşkilatının kuruluş amaçları ve sorunların çözümündeki etkisini ifade ediniz.

5-OPEC’ in kuruluş amaçlarını ve dünya petrolü üzerindeki etkisini yazınız.

6-Arap-Israil Savaşları, SSCB ve ABD’nin Orta doğu politikalarında ne gibi değişkliklere neden olmuştur.

7-Iran-Irak Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

8. Uzay alanında meydana gelen gelişmelerin insan hayatına etkileri neler olmuştur?

9. ASALA’nın kuruluş amaçları ve bu doğrultuda yaptığı faaliyetler nelerdir?

10. 1961 Anayasası ile hangi kuruluşlar oluşturulmuştur?

B. Aşağıda verilen yargılar doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfleri koyunuz.

1. (…..) Iran-Irak Savaşı’nda Batılı ülkeler Irak’ı desteklemiştir.

2. (…..) Bağlantısızlar Hareketi Bandung Konferansı ile başlamıştır.

3. (…..) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nin ilk cumhurbaşkanı Fazıl Küçük’tür.

4. (…..) 1973 Arap-Israil Savaşı petrol krizine neden olmuştur.

5. (…..) Keşmir, Pakistan ile Afganistan arasında günümüze kadar çözüme ulaştırılamayan bir sorundur. 

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1. Türkiye’de 1960-1980 yılları arasında uygulanan ekonomik sistem aşağıdaki seçeneklerden

hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A. Liberal ekonomi

B. Devletçi ekonomi

C. Ithal ikameci ekonomi

D. Karma ekonomi

E. Serbest piyasa ekonomisi

2. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 arasında Türkiye deki sosyal hayata ait bir gelişme değildir?

A. Kırsaldan kente göçler başladı.

B. Arabesk filmler yapıldı.

C. Avrupa’ya işçi gönderilmeye başlandı.

D. Gecekondulaşma sayısı arttı.

E. Sendikal faaliyetler arttı.

3. Aşağıda verilenlerden hangisi Yumuşama Döneminde yapılan silahsızlanma antlaşmalarından biri değildir?

A-Helsinki Nihai Senedi

B. SALT-I Antlaşması

C. SALT-II Antlaşması

D. Dış Uzay Antlaşması

E. Camp David Anlaşmaları

4. Türkiye’yi 1964’te ABD’den uzaklaştırarak SSCB’ye yaklaştıran en etkili olay aşağıdakilerden hangisidir?

A. Arap-Israil Savaşları

B. Kıbrıs meselesi

C. Ege Denizi sorunu

D. Vietnam Savaşı

E. Amerikan ambargosu

5. Aşağıdakilerden hangisi 1960-1980 yılları arasında dünyada bilim-teknik alanında ortaya çıkan gelişmelerin bir sonucu değildir?

A. Uydu aracılığıyla kıtalar arası haberleşmenin yapılması

B. Ilk mikro işlemcinin kullanılmaya başlanması

C. Ilk tıbbî görüntülemenin (MR) yapılması

D. Ilk radyo yayınının başlaması

E. Ilk video kasetin kullanılması başlanması

cağdaş türk ve dünya tarihi sayfa 169-170 cevapları

 

 

 

 

 

 

Bulmaca Soruları

1.  1963’te yapılan Berlin Film Festivali’nde birinci olan Türk filmi.

2.  1978’de BM Güvenlik Konseyinin Mısır ile Israil arasında imzalanmasına öncülük yaptığı anlaşma.

3.  1961 Anayasası’nda Meclis’in yanında Meclis’le beraber görev yapan yasama organı.

4.  Bağlantısız ülkeler oluşumunda etkili rol oynayan Mısır lideri.

5.  Halkının büyük çoğunluğu Müslüman olan Pakistan ve Hindistan arasındaki sorunlu bölge.

6.  Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanması ideali.

7.  1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türk Cumhurbaşkanı Yardımcısı.

8.  Kara sularının deniz altındaki doğal uzantısı.

9.  Yumuşama Döneminin mimarlarından sayılan ABD başkanı.

10.  Petrol Ihraç Eden Ülkeler Topluluğunun kısa adı.

11.  Petrol Ihraç Eden Arap Ülkeleri Topluluğunun kısa adı.

12.  Vietnam Savaşı’nı protesto eden ABD’li dünya şampiyonu boksör.

13.  Soğuk Savaş Döneminden sonra başlayan dönemin adı.

14.  1964’te Tokin Körfezi’ndeki donanmasına yapılan saldırıyı gerekçe göstererek ABD’nin savaş açtığı devlet.

15.  1960’lı yıllarda Heavy Metal müzik türünün en önemi temsilcisi grubun adı.

16.  Yumuşama Döneminin başlamasında birinci derecede rol oynayan SSCB lideri.

17.  Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak amacıyla kurulan Rum tedhiş örgütü.

18.    1960’lı yıllarda Türkiye’de ortaya çıkan müzik akımı.