Çağdaş Türk Dünyası Dersi 3.Ünite : Soğuk Savaş Dönemi ünite İçi ve Ünite Sonu Soruları

Emine Nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Ders Kitabı Cevapları

 Çağdaş Türk Dünyası  Dersi 3.Ünite : Soğuk Savaş Dönemi ünite İçi ve Ünite Sonu Soruları 

Çağdaş türk ve dünya Tarihi 3. Ünite soru ve cevaplarını burada tüm üniteyi bir arada veriyoruz. 12. Sınıftaki arkadaşlarımız Yumuşama dönemi sorularını buradan cevaplandırabilirler. Özellikle LYS öncesi kitaptan konuların cevaplarını bilmek işiniz çok yarayacaktır.

III.ÜNİTE : SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ Ünite içi soruları

Soru: Karikatürlere göre II. Dünya savaşı sonunda dünyada oluşan dengeler hakkında neler söylene bilir ?

CEVAP:

Soru: Metinde hareketle “bloklaşma “nın devletlerin içi politikalarını ve  uluslar arası  ilişkileri  nasıl eklendiğini belirtiniz.

CEVAP:

Soru: Aşağıdaki görsellerden göre “ Berlin buhranı”nın çıkış nedeni ve buhranla ilgili  hangi yargılara ulaşılabilir ?

CEVAP:

Soru: SSCB ile Yugoslavya arasındaki ilişkilerin bozulmasının sebepleri nelerdir? Bu durus uluslar arası dengeleri nasıl etkilemiştir 

CEVAP:

Soru: Metne göre SSCB- çin ilişkilerinin bozulmasının nedenleri nelerdir ? bu durum güçler dengesini nasıl etkilemiştir ?

CEVAP:

Soru: Metinde bahsedilen yenilikler SSCB ‘nin uydusu olan Çekoslovakya’nın  mevcut sisteminde nasıl bir değişikliğe sebep oluştur? SSCB bu değişiklik nasıl bir tepki göstermiştir ?

CEVAP:

Soru: Metinde hareketle ABD’nin böyle bir politikayı izlemesinin nedenleri nelerdir?

CEVAP:

Soru: Metne ve gazete haberine gör Truman yardımı niçin yapılmıştır ? bu mesaj , soğuk savaş dönemi ‘ nden nasıl bir tepki meydana getirmiştir ?

CEVAP:

Soru: Karikatürlere göre Marshall plan’nın Avrupa ‘ya uluslar arası ilişkileri nelerdir?

CEVAP:

Soru: Yukarıdaki metne göre Marshall planı’nın uygulamaya konulma nedenleri nelerdir ?

CEVAP:

Soru: Schuman planı Avrupa birliğinin oluşumuna nasıl katkıda bulunmuştur ?

CEVAP:

Soru: Roma antlaşması , Avrupa’ nın ekonomik yapısında ne gibi değişiklik sebep olmuştur ?

CEVAP:

Soru: Önceki ünitelerde öğrendiklerinizden ve metinden harekele orta doğu’nun istikrarsız durumunun ortay çıkışı nedenlerini neler olduğunu belirtiniz.

CEVAP:

 Soru: Osmanlı devleti’nin yıkılması, orta doğu’daki dengeleri ve İsrail’in kuruluşunu nasıl etkilemiştir?

CEVAP:

Soru: Yukarıdaki belgeden hangi çıkarımlara ulaşılabilir ?

CEVAP:

Soru: Metne göre 1950’lerde orta doğu’daki devletlerin batalı devletlere bakışlarını nedenleri ile açıklayınız ? ABD bu gelişmeler üzerine nasıl bir politika izlemiştir ?

CEVAP:

Soru: Metne ve gazete haberine göre Hindistan’ın bağımsızlık mücadelesinin diğer bölgelerdeki mücadelelerden farklı yönleri nelerdir?

Soru: Haritada İngiliz ve Fransız  egemenliğindeki sömürgeleştirilen ülkeleri gösteriniz. Bu ülkelerin hangilerinde silah mücadele görülmüştür ? tespit ediniz ?

Soru: Afrika ‘ da iç savaların sona ermesi için sizce hangi tedbirler alınmalıdır ?

Soru: Metinde hareketle soğuk savaş döneminde izlenen türk dış politikası hakkında neler söylenebiliriz ?

Soru: Türkiye hangi nedenlerle NATO ‘ya üye olmuştur ? Türkiye ‘nin üyeliği uluslar arası alanda nasıl karşılanmıştır?

Soru: Yukarıdaki bilgiler ışığında Türkiye ‘nin NATO içindeki konumunu değerlendiriniz. Türkiye bu stratejiler doğrutulsunda  NATO için hangi görevleri üstlenmiştir ?

Soru: Dp ‘nin benimsediği ekonomi politikasının özellikleri nelerdir ?

Ünite  Sonu Sonuları

Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra dünyada görülen kutuplaşama uluslar arası ilişkelir nasıl etkilenmiştir ?

Soru: Doğu ve batı bloklarının kuruluş şekli itibariyle birbirinde farklı yönlerini belirtiniz ?

Soru: Sömürülen devletlerinin bağımsızlığını kazanmaları dünyadaki siyasi dengeleri nasıl etkilemiştir?

Soru: Batılı devletlerin orta doğu ‘daki egemenliklerinin zayıflama nedenleri nelerdir ?

Soru: Moskova –peki  çatışması uluslar arası ilişkileri nasıl etkilemiştir?

Soru: Türkiye ‘nin BM üyeliği Türkiye ‘yi hangi yönlerinden , nasıl etkilemiştir ?

Soru: Soğuk savaş döneminde askeri alandaki bilimsel gelişmelin günlük yaşantımıza etkilerine  örnekler veriniz.

B) Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise (D) yanlış ise (Y) harflerini koyunuz.

1.(…) Hindistan’ da bağımsızlık , silahlı direniş sonucu elde edilmiştir.

2.(…) II. Dünya savaşı klasik sömürgeciliğin tasfiyesine neden olmuştur.

3.(…) Batı bloklu içinde en kapsamlı ( askeri , ekonomik, siyasi ) teşkilat Varşova paktıdır.

4.(…) II. Dünya savaşı’ndan sonra Türkiye hızlı bir kültürel değişim yaşamıştır.

5.(…) Eisenhower doktrin, II. Dünya savaşı’nda sonra ABD’nin , Tüve Yunanistan, ı SSCB tehdidinden korumak için geliştirdiği doktrindir

1)Aşağıdakilerden hangisi 1950-1960 arası Türkiye ‘de görülen gelişmelerden biri değildir ?

A)Kırsaldan kente göçün artması

B)Uzay çalışmalaşana başlanmıştır

C)Sporda uluslar arası alanda önemli başarıların elde edilmesi

D)Tüketim kültürünün toplumda yer edinmesi

E)Edebiyatta “ hisarcılar” grubunun ortaya çıkması

 

2)I. Demokrat partinin kurulması

II. Türkiye’nin Avrupa konseyi üyesi olması

III. Türkiye ‘nin NATO ‘ ya üye olması

IV. Türkiye ‘nin Kore’ye asker göndermesi

Yukarıdaki olayların kronojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir ?

A-IV-III-II-I

B)II-I-III-IV

C)III-II-I-IV

D)I-II-IV-III

E)I-III-II-IV

 

3)Aşandakilerden hangisi soğuk savaş döneminde Türkiye’ye ait özelliklerden biri değildir?

A)Çok partili hayat geçilmesi

B)Tüketim kültürünün toplum tarafından hızla benimsenmesi

C)Devletçilik ekonomiden liberal ekonomiye geçilmesi

D)Batalı müzik türlerinin ülkemizde de yaygınlaşması

E)Dış politikada tarafsızlık ilkesinin benimsenmi

 

4)Aşağıdakilerden hangisi 1945-1960 arasında dünyada görülen gelmelerden biri değildir ?

A)sanayide hızlı büyümenin görülmesi

B)silahlanma yarışının görülmesi

C)uluslar arası ilişkilerde diyalog sürecinin başlaması

D)rock and roll müziğinin ortaya çıkması

E)kadın hareketlerinin ortaya çıkması

 

Bulmaca Soruları

Soru: Doğu bloku ülkeleri komünist patileri arasında iş biriliği sağlamak amacıyla kurulan teşkilatın adı.

Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra ABD ‘nin Avrupa’yı yeniden inşa etmek için uygulanan koyduğu yardım programının adı.

Soru: Kırşehir doğumlu türk halk müziğine bozlaklarıyla katıda bulunmuş, zahidem ,gönül dağı, mühür gözlüm gibi Türkleriyle tanınmış ses ve saz sanatçımız.

Soru: Doğu bloku ülkeleri arasında askeri alanda iş birliği yapmak amacıyla kurulan teşkilatın adı.

Soru: 1945’te bir grup CHP millet vekilleri tarafından hazırlanan pati proğramı ve yöntemine ilişkin önerilen içerin belgenin adı.

Soru: İlk bilgisayar.

Soru: SSCB ‘nin 4 ekim 1957’de uzaya gönderilmesiyle ABD ile neden olan uydunun adı.

Soru: ABD ile SSCB arasında ki rekabet nedeniyle uzak doğu’da çıkan (1950-1953) ve Türkiye ‘nin de katıldığı savaşın adı.

Soru: II. Dünya savaşı’nda sonra oluşan yeni dengeler sonucu dünyada  1947-1960 arası döneme verilen ad.

Soru: Doğu bloku ülkeleri arasında ekonomik alanda iş biriliğini sağlamak amacıyla kurulan teşkilatın adı.

Soru: İngiltere tarafında 1917’de filisitin’de bir Yahudi devletinin kurumasına destek vermek amacıyla yayınlanan deklarasyon.

Soru: Çin halk cumhuriyeti’nin kurucusu.

Soru: DP’nin kuruculularından olup 1950-1960 yılları arasında Türkiye’de başbakanlık yapmış siyasetçi.

Soru: İsmet inönü’den sonra Türkiye ‘nin 3.cumhurbaşkanı.

Soru: Batı bloku ülkeleri arasında askerileri alanda iş birilği yapmak amacıyla kurulan teşkilatın adı.

Soru: 1958’de ırak’ın Bağdat paktından çekilmesi  üzerine ABD’nin de dahil olmasıyla kurulan ve merkezi antlaşma teşkilatı adıyla anılan organizasyonun adı.

Soru: ABD’nin SSCB yayılmasına karış Yunanistan ve Türkiye’ye yaptığı yardım programının adı.