ÇTDT Dersi 2. Ünite : 2. Dünya Savaşı Ünite İçi ve Ünite Sonu Soruları ve Cevapları

Emine Nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Ders Kitabı Cevapları

ÇTDT Dersi 2. Ünite : 2. Dünya Savaşı Ünite İçi ve Ünite Sonu Soruları ve Cevapları

II. ÜNİTE : II. DÜNYA SAVAŞI

Ünite içi Soruları

Soru: Metne ve karikatüre  göre II. Dünya savaşı ‘nın çıkışında neler olmuştur ?

Soru:İtalyan’nın yayılmacı faaliyetlerinin Türkiye ve balkanlar açısından sonuçları neledir ?

Soru:20. sayfadaki milletler cemiyetinin görevlerini dikkate alarak milletler cemiyetinin Avrupa daki gelişmeler karşısındaki tutumunun II. Savaşı’ nın çıkışına etkilerinin belirtiniz.

Soru:Aşağıdaki 2 eylül 1939 tarihli gazete haberine göre Polonya nın işgali dünyadan hangi tepkiler karşılanmıştır ?

Soru:Konuya ilgili dönemin diğer gazetelerinin araştırarak farklı tepki ve sonuçları bulunuz.

Soru:50. sayfadaki tablo ve yukarıdaki haritadan yararlanarak sınır değişikliklerini inceleyiniz. Bu değişikliklerin II. Dünya savaşı’ nın çıkışına etkilerini belirtiniz.

Soru:Yukarıdaki fotoğrafları inceleyerek Fransa ‘ nın işgalinin almanlar ve Fransızlar üzerindeki etkilerini yorumlayınız.

Soru:Almanya ‘nın avrupda’ da kısa sürede büyük başarılar elde etmesine rağmen İngiltere ‘ ye karşı aynı başarıları gösterememesinin sebepleri nelerdir ?

Soru:I. dünya savaşı’ nın II. Dünya savaşı’ na oranla daha kısa sürede geniş alanlara yayılmasının sepeleri nelerdir.?

Soru:Bu bildiri size I. Dünya savaşın ile ilgili hangi belgeyi hatırlatmaktadır ?

Soru: Bu bildiri , ABD politikalarında nasıl bir değişikliğe sebep olmuştur. ?

Soru:Harita üzerinde II. Dünya savaşı öncesinde ve savaş sırasında Japonya ’nın el geçirdiği yerleri inceleyiniz.

Soru:Japonya’ nın uzak doğu ‘ mücadele ettiği devletleri ve bu mücadelenin  sebeplerinin neler olduğu tespit ediniz.

Soru:Yalta konferansı ‘n da görüşülen konuları ve müttefik devletlerin Avrupa ile ilgili bir bildiri yayınlamaya neden ihtiyaç duyduklarını söyleyiniz.

Soru:Almanya ‘ nın II. Dünya savaşı sonunda müttefik devletler tarafında bölünmesi siyasi, ekonomik ve toplumsal açıdan ne gibi sonuçları  doğurmuştur?

Soru:Aşağıdaki 28 eylül 1940 ‘ta Japon başbakanı fuminaro konaye ‘ nin , Japonya ‘ nın roma Berlin mihverine katıldığını ilan etmesi ve Japonya ‘ nın teslim olması anlatılmaktadır. Her iki metni okuyunuz ve 1940 ve 1945 ‘ teki Japonya ‘ nın siyasi ve sosyal durumunun karıştırınız.

Soru:Yukarıdaki metne göre II. Dünya savaşı toplumların psikolojisini nasıl etkilemiştir. 

Soru:Harita üzerinde II. Dünya savaşı sonrasında sınırlar ve nüfus hareketleri gösterilmiştir. Savaş sonrasında Avrupa ‘da sosyal ve siyasi yapıdaki değişikleri belirtiniz.

Soru:II. Dünya savaşı ‘ n da atom bombası kullanılmasının nedenlerinin toplumsal ve siyasi sonuçlarını araştırınız. Ulaştığınız bilgileri kullanarak  10 ağustos 1945 tarihli bir gazete hazırlayıp sınıf panosunda sergileyiniz.

Soru:Metindeki maddeleri inceleyiniz. II. Dünya savaşı ‘ nda yaşananlar ile soykırım tanımı arasında nasıl bir ilişki vardır ? belirtiniz.  

Soru:II. Dünya savaşı ‘ nda müttefik ve mihver devletlerin Türkiye’ yi kendi yanında savaş dahil etmek istemelerinin nedenleri nelerdir?

Soru:SSCB’ nin Türkiye’ nin müttefikler yanında savaşı girmesinin istemesinin sebebi nelerdir ?

Soru:Aşağıdaki grafiklere göre II. Dünya savaşı sürecinde Türkiye ‘nin ekonomisi hakkında neler söyleyebilir?

Soru:Aşağıdaki 20 araklık 1941 tarihinde yayınlanması bir gazete haberi yer almaktadır. Bu gazeteyi ve bilgilerinizi dikkate alarak II. Dünya savaşı ‘ nın Türkiye ‘ yi nasıl etkilediğini belirtiniz .

                        II. ünite değerlendirme soruları

Soru: Almanya , İtalyan ve Japonya’ nın II. Dünya savaşı’nda aynı grupta yer almasını sebepleri nelerdir ?

Soru: ABD, II. Dünya savaşı’na nasıl girmiştir. ABD’nin savaşa girişi güçler dengesini ve savaşın seyrini nasıl etkilenmiştir?

Soru: II. Dünya savaşı sonunda uluslar arası ilişkilerde avrupa’nın yerini ABD’nin almasının sebepleri nelerdir?

Soru:II. dünya savaşı sonunda güçler dengesinde hangi devletler ön plana çıkmıştır ? sebepleri ile açıklayınız.

Soru:II. Dünya savaşı’ nın toplumsal sonuçları nelerdir.

Soru:II. Dünya savaşı ‘birleşme milletleri , soykırımı suçunun önlenmesi ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme’nin imzalanmasında nasıl etkili olmuştur ?

Soru:II. Dünya savaşı’ nda Türkiye nasıl bir politika takip etmiştir? Bu politika Türkiye ‘yi savaş sonrasında nasıl etkilemiştir?

Soru: II. dünya savaşı Türkiye’yi sosyal ve kültürel açıdan nasıl etkilemiştir ?

   B) Aşağıdaki ifadelerin başındaki boşluğu doğru ise ( D ) yanlış ise ( Y  ) harfi koyunuz.

1-(…) II. Dünya savaşı Çekoslovakya’nın işgali ile başladı.

2-(…) II. Dünya savaşı sonucunda Almanya ile Paris antlaşması imzalandı.

3-(…) II. Dünya savaşı ‘nda  Türkiye savaş dışı kalmasına rağmen ekonomik ve sosyal açından etkilendi.

4-(…) II. Dünya savaşı sonunda savaş suçluların ilk kez yargılandı ve cezalandırıldı.

5- (…)  II. Dünya savaşı sonunda Almanya toprakları İngiltere, Fransa , ABD ve SSCB arasında dört işgal bölgesine ayrıldı.

C. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.

1)aşağıdaki seçeneklerden hangisi Almanya dış politikasının son aşamasına ait bir gelişmedir ?

A)ren bölgesine asker sevk edilmesi

B)Almanya ile Avusturya ‘ nın birleşmesi

C)Süet bölgesinin ele geçil irmesi

D)Polonya’nın işgali

E)Asker sayınsın artırılması

2)I. İtalya’nın Habeşistan’ı işgal etmesi

II. Japonya’nın Mançurya ‘ya saldırması

III. yatla konferansı

IV. Münih konferansı

V. Almanya – Sovyetler birliği saldırmazlık paktı

Yukarıda olayların kronojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru yapılmıştır ?

3)Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya savaşı’nın siyası sonuçlarında biridir ?

A)IMF’nin kurulması

B)Nazizm ve faşizm gibi rejimlerin yıkılması

C)Birçok asker ve sivil öldürülmesi

D)Avrupa’ nıtahrip edilmesi

E)Avrupa’da göçlerin başlaması

4)II. Dünya savaşı’nda türk dış politikasının hedefi; savaş dışı kalmak , toprak bütünlüğünü ve bağımsızlık korumaktır. Bu hedef ulaşmak için Türkiye , mihver ile müttefik devletleri arasında ki çıkar çatışmalarını kullanarak bir denge politikası uyguladı. Böylece Türkiye II. Dünya savaşı sonuna kadar savaş dışı kalmayı başardı.

A)Milli korunma kanun ‘çıkarılması

B)Almanya ile saldırılmazlık antlaşmasının imzalanması

C)İngiltere ve Fransa ile yardım antlaşmasının imzalanması

D)Türkiye’nin adana konferansı ‘na katılması

E)Türkiye’nin kahire konferansı ‘na katılması

 

                           Bulmaca    Soruları

Soru:Almanya’nın 22 haziran 1941’de SSCB ‘ye karşı başlattığı harekat.

Soru:II. Dünya savaşı yıllarında Türkiye’de kırsal kesimde kurulan eğitim kurularının genel adı.

Soru:Kasım 1942’de aşırı kazançlar ve yüksek enflasyon dikkate alınarak çıkarılması vergi.

Soru:Almanya’nın Fransa ‘yı işgalinde sonra Almanya’ya karşı yapılan mücadeled liderlik yapan kişi.

Soru:Uluslar , teknik , ırksal veya dini bir grup kısmen veya tamamen ortadan kaldırmak amacıyla yapılan insan hakları ihlali.

Soru:Çekoslovakya topraklarının parçalandığı konferans.

Soru:İlk atom bombasının kullandığı şehir.

Soru:Çekosvakya’dan Almanya ‘ya verilen toprak.

Soru:İtalya’nın kuzey Afrika’da 1936 ‘da işgal ettiği topraklar.

Soru:Müttefik kuvvetlerin alman işgalinden kurtarmak amacıyla Fransa’ya yaptıkları deniz çıkarması.

Soru:II. Dünya savaşı sırasında mihver devletlere savaş ilen eden kuvvetlerin BM’ye kabul edilmesine karar verilen konferans.

Soru:Uluslar arası para fonunun kısa adı.

Soru:II. Dünya savaşı’nda Almanya ve İtalya’nın başını çektiği grubun adı.

Soru:II. Dünya savaşı sirensinde Türkiye’nin cumhurbaşkanı.

Soru:Yatıştırma politikası ile özdeşleşen İngilizlerin başbakanı. 

Soru:II. Dünya savaşı sırasında Japon imparatoru.

Soru:7. aralık 1941’de ABD’nin II. Dünya savaşı’na girmesine yol açan