20. yy Başlarında Dünya Ünite Sonu Değerlendirme Çalışması

Emine Nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Çağdaş Türk Dünyası Tarihi Ders Kitabı Cevapları

20. yy Başlarında Dünya Ünite Sonu Değerlendirme Çalışması

1)=Dünya sonrasında tam bir dünya barışı sağlanmamasında imzalanan barış antlaşmasının rolleri nelerdir?

C1)=Versay antlaşması çok ağır şartlar içerdiği için dünya barışı tam anlamıyla sağlanamamıştır.

2)=SSCB, orta asyadaki türk bölgelerinde nasıl bir yayılma politikası uygulan mıştır. Bu politikanın dünya açısından önemi nedir?

C2)=1.Ruslaştırma politikası

2.Göç politikası

3.Liderleri öldürme politikası

4.Komünizm yayma politikası

Bu politikalar dünyayı iki kutuba bölmüştür.

3)=1.dünya savaşından sonra sömürgecilik nasıl değişikliklere uğramıştır?

C3)=Başka bir devleti himayesine girme anlayışı olarak yani manda ve himaye olarak değişmiştir

4)=Meiji döneminde japonya’da yapılan yenilikler uzak doğudaki güçler dengeasini nasıl etkilemiştir?

C4)=Meiji Resterasyonu denilen reform sürecine geçilmiştir.Uzak doğudaki güçler dengesi değiyşmiştir.Japonya yayılmacı politika izlemiştir buda 2.dünya savaşının başlamasına neden olmuştur.

5)=Avrupa’da totoriter yönetimlerin ortaya çıkmasında hangi gelişmeler etkili olmuştur bu yönetimlerin iktidara gelmesi dünya siyasetini nasıl etkilemiştir?

C5= 1. Kominizm

2.Birinci dünya savaşının yarattığı buhran

3.Ekonomik kriz

İtalya’da faşizm almanya’a Nazizm ispanyada Fransa gibi siyasi politikaların izlenmesine etki etmiştir

6)=İki savaş arası dönemde dünyada görülen teknolojik bilimsel ve kültürel gelişmelere örnek veriniz?

C6)=1. Caz müziği orkestrası

2. İlk radyo

3. Fotoğraf ,sinama ,çizgi film

4. BCG aşısı1921’de colmette ve Guern tarafından

5.1929’da perisilin alexander flemina tarafından

6.Varoluşçuluk akımı

7.Sürrealizm akımı dışa vurumculuk akımı

7)=Avrupada meydana gelen siyasi gelişmelere karşı türk dış politikasında alınan önlemler nelerdir?

C7)=1. Yurtta barış dünyada barış

2.Balkan antantı (9 şubat 1934)

3.Sadabat paktı (8 t emmuz 1937)

4.Möntrö Boğazlar sözleşmesi (20 temmuz 1936)

5. Milletler cemiyetine giriş(18 temmuz 1932)

6.Hatayın ana vatanına katılımı(30 haziran 1932)

 sayfa 40

B- Aşağıdaki ifadelerin başına doğru D yanlış ise Y harfi koyunuz

1-( Y ) Almanya ile imzalanan sen Germen anlaşması 2. dünya savaşına neden olmuştur.

2-( D  ) Milletler cemiyetinin kurulmasına paris barış konferansında karar verildi.

3-( D  ) 1929 krizi sadece Avrupa da etkili oldu.

4-( Y  ) Bolşevik İhtilali ile birlikte Orta Asya Türk toplulukları bağımsızlıklarını kazanmıştır.

5-(  D ) Möntrö boğazlar sözleşmesi ile Türkiye boğazlar üzerinde tam egemenlik sağladı. 

 C- Aşağıdaki Çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız? 

1- Bulmaca ve Cevapları

1-18 Ocak 1919 1. Dünya savaşı sonunda mağlup devletlerle yapılacak anlaşmaların içeriğini görüşmek amacıyla toplanan konferans. PARİS BARIŞ KONFERANSI

2-Almanya’da 1930’lu yıllarda Hitler tarafından kurulan ve alman ırkının üstünlüğünü savunan partinin adı NAZİ

3-Türkistan doğumlu olup basmacı hareketi Çin’de yer alan ünlü Türk tarihçisi ZEKİ VELİDİ TOGAN

4-SSCB’ye karşı orta Asya Türklerinin bağımsızlık mücadelesine verilen ortak ad. BASMACI    HAREKETİ

5-ABD’nin Avrupa sorunlarının dışında kalmasını savunan ABD başkanı. MONREO

6-Almanya’da 1930’lu yıllarda iktidara gelip alman ırkının üstünlüğünü savunan ve ikinci dünya savaşının çıkmasında etkisi büyük olan devlet adamı. HİTLER

7-19.yy da Japonya’ da çağdaşlaşma hareketini başlatan başlatan İmparatorun Unvanı MEİJİ

8-İngiltere ve Fransa 1920 de Orta Doğuyu aralarında paylaştıkları konferans 

9-Dünya savaşı sonucu galip devletlerle Almanya arasında yapılan barış konferansı 

10-Albert EİNSTEİN tarafından 1905’te hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine geliştirilen teori İZAFET

11-Almanya, Fransa, İngiltere İtalya Belçika, Polonya, Çekoslovakya arasında 1925 teki imzalanan antlaşma

12-1. Dünya savaşı sonunda galip devletlerle Osmanlı devleti arasında imzalanan 1920 tarihli anlaşma. SEVR

13-Wilson ilkelerinden sonra batılı ülkelerin sömürgelerini devam ettirebilmek amacıyla uyguladıkları yeni sistemin adı. MANDA

14-Kurtuluş savaşından sonra Türkiye’nin bağımsızlığının onaylandığı uluslararası anlaşmanın adı. LOZAN

15-İki savaş arası dönemde ortaya çıkan en önemli temsilcisi Salvador DALİ olan 

16-1. Dünya savaşı sırasında harbiye nazırı olan ve daha sonra Türkistan’a geçerek Basmacı Hareketine katılan devlet adamı. ENVER PAŞA

17-Almanya ve İtalya’nın yayılmacı Politikalarına karşı Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya’nın katılımı ile Oluşan paktın adı. BALKAN ANTANTI

18-Dünya barışını sağlamak amacıyla 10 Ocak 1920’de Merkezi Cenevre olmak üzere kurulan uluslararası teşkilatın adı. MİLLETLER CEMİYETİ

19-1922 den 2. Dünya savaşı sonlarına kadar İtalya’yı yöneten liderin adı. MUSSOLİNİ

çağdaş,Türk, Dünyası,Tar,h,, 12, Sınıf, lise,20., yy, Başlarında, Dünya, Ünite, Sonu, Değerlendirme, Çalışması