Çağdaş Türk ve Dünyası Tarihi Dersi Proje Ödev Konuları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Proje Ödevi

Çağdaş Türk ve Dünyası Tarihi Dersi Proje Ödev Konuları

1-Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki gelişmeleri(Paris Karış Konferansı ve Savaş Sonrası Antlaşmalar Ve Antlaşmaların Korunması Dönemi)
2- Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB)'nin kurulması ve sonrasında Orta Asya'daki Türk devlet ve toplulukları ile ilgili gelişmeleri(Sovyetler Birliğinin Kuruluşu ve Güçlenmesi,Sovyet Dış Politikası)
3-Ortadoğu'da manda yönetimlerinin kurulma süreci(Ortadoğuda'ki Gelişmeler,Bölgenin Tanımı ve Önemi,Barış      Düzenlemelerinin Yarattığı Sorunlar)
4-Japonya'nın Uzakdoğu'da yeni bir güç olarak ortaya çıkması ve dünya güçler dengesine etkisi(Japonyadaki Gelişmeler ve Meiji Restorasyonu)
5-1929 Dünya Ekonomik Buhranı'nın ortaya çıkması ve dünyaya etkileri(1929 Ekonomik Buhranı ve Ekonomik Çöküntü)
6- Iki savaş arası dönemde Avrupa'da meydana gelen siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler(Milletler Cemiyeti (Cemiyet-i Akvam) ,Savaş Sonrası Almanya ,Nazilerin Yükselişi)
7-Iki savaş arası dönemde dünyada meydana gelen bilimsel, teknolojik ve kültürel gelişmeler
8-. 1923-1938 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti dış politikasının temel özellikleri(Iki Savaş Arası Türk Dış Politikası)
9- Almanya, Italya ve Japonya'nın Birinci Dünya Savaşı sonrasında izlediği politikaları(Alman ve  Italyan  Ideolojileri
Almanya Italya ve Japonya'nın Amaçları)
10- Savaşın Nedenleri, Savaşın Avrupa'da Başlaması ve Yayılması, Ikinci Dünya Savaşı'nın Sonu, Ikinci Dünya Savaşı'nın Sonuçları)
11- Ikinci Dünya Savaşı Sırasında Türkiye'nin Izlediği Dış Politika
12- Ikinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler.
13- Soğuk Savaş Kavramı  ve Soğuk Savaşa Geçiş Dönemi (1945-47)
14- Doğu Bloku'nun Kurulması(Varşova Paktı)
15- Batı Bloku'nun kurulması(NATO)
16- Uzakdoğu'daki siyasi gelişmeler.(CENTO ve CEATO)
17- Soğuk Savaş Döneminde Türk Dış Politikası
18- Soğuk Savaş Döneminde Türkiye'de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler
19- Soğuk Savaş Döneminde Meydana Gelen Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanındaki Gelişmeler
20- Yumuşama politikası(Anlamı, Kökeni ve Ortaya Çıkışı)
21-Yumuşama Döneminde ortaya çıkan çatışmaların sebep ve sonuçları
22- Yumuşama dönemi ve sonrası Arap-Israil savaşlarının sebep ve sonuçları, ve Filistin Sorunu
23- Yumuşama dönemi ve sonrası  Petrol Bunalımı ve OPEC
24- Yumuşama dönemi ve sonrası Iran ve Irak'taki siyasi gelişmeler(Iran -Irak Savaşının sebep ve sonuçları)
25- Yumuşama dönemi ve sonrası Türk Dış Politikası
26-- Yumuşama dönemi ve sonrası Türkiye'de meydana gelen siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmeler
27-.SSCB'deki politika değişikliği ve Doğu Bloğu'nun dağılmasının  dünya tarihi açısından önemi
28-SSCB'nin yıkılmasından sonra  Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını Kazanmaları
29- Doğu Bloku'nun yıkılmasından sonra Avrupa'da meydana gelen gelişmeler
30- Türkiye'nin Avrupa Birliğine Üyelik Süreci ve Bu Süreçte Meydana Gelen Gelişmeleri
31-. Doğu Bloku'nun dağılmasından Sonra Balkanlarda Meydana Gelen Gelişmeleri(Yugoslavya Iç Savaşı ve Balkanlardaki Gelişmeler)
32- Doğu Bloku'nun dağılmasından sonra Ortadoğu ve Afganistan'da meydana gelen gelişmeleri
33- Küreselleşen Dünyadaki Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Alanındaki Gelişmeler
34-- Küreselleşen Dünyadaki  Türk Dış Politikası
35- Küreselleşen Dünyadaki   Türkiye'de Meydana Gelen Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Gelişmeler
36- Küreselleşen Dünyada Meydana Gelen Gelişmelere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar
37-1929 Dünya Ekonomik Bunalımının Türkiyeye Etkileri ve Türkiyede alınan ekonomik önlemler
38-SSCB'nin dağılması

KAYNAKÇA

AKŞIN, Sina, Kısa Türkiye Tarihi, Türkiye Iş Bankası Yayınları, Istanbul, 2008.

ARI, Tayyar, Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Istanbul, 2007.

ARTAN, Atila, Türk Cumhuriyetlerinin Sosyo-Ekonomik Analizleri, Türkiye Ilişkileri, Istanbul 1993.

ARMAOÄžLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi, Ankara.

Filistin Meselesi ve Arap-Israil Savaşları (1948-1988). Türkiye Iş
Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1989.
ATAK, M. Sadık, Harp Sonrasında Dünya (1945-1966), Ankara, 1966. AYDIN, Mustafa, Türk Dış Politikası Kaynakçası, Ankara, 2001. BAL, Idris, Türk Dış Politikası, Ankara, 2006.
BLAINEY, Geoffrey, 20. Yüzyılın Kısa Tarihi, Çev. Onur ŞEN, Tufan TIÄžLI, Istanbul, 2007. Dünya Tarihi, Çev. Furkan AKDERIN, Alfa Basım Yayım Dağıtım, Ankara, 2007. GÖNLÜBOL, Mehmet, Uluslararası Politika Ilkler-Kavramlar-Kurumlar, Attila Kitabevi,
Ankara, 1993.

GÖNLÜBOL, Mehmet ve diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası, A.ü. SBF Yayınları, Ankara, 1983.

HAYIT, Baymirza, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1995.

KISSENGER, Henry, Diplomasi, (Çev: Ibrahim H. Kurt), Türkiye Iş Bankası Yayınları,
Ankara, 1998.
LEWIS, Bernard, Modern Türkiye'nin Doğuşu, Çev: M. Kıratlı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1970.
LANGLOIS, Georges ve diğerleri, 20. Yüzyıl Tarihi, Nehir Yayınları, Istanbul, 2000. McNeil,   William H, Dünya Tarihi, Çev: Alaeddin ŞENEL, Imge Kitabevi Yayıncılık,
Istanbul, 2007.
Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), Siyasal Kitabevi, Ankara, 1996.
SARAY, Mehmet, Yeni Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara,
1997.
SANDER, Oral, Siyasi Tarih (1918-1994), Imge Yayınevi, Ankara, 1996.
SOYSAL, Ismail, Soğuk Savaş Dönemi ve Türkiye Olaylar Kronolojisi, Istanbul, 1997.
TÜREL, Yılmaz, Uluslararası Politikada Ortadoğu, Birinci Dünya Savaşı'ndan 2000'e, Akçağ Basım-Yayın, Ankara, 2004.

Türk Dış Politikası, Ed: Baskın ORAN, Iletişim Yayınları, C. I-II, Istanbul, 2006.

Türk Dış Politikasının Analizi, Derleyen: Faik SÖNMEZOÄžLU, Der Yayınları, Istanbul,
1998.
Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002.
UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih (1789-2001), Der Yayınları, Istanbul, 2008.
WOODRUFF, William, Modern Dünya Tarihi, Pozitif Yayınları, Istanbul, 2007.
YARDIMCI, Remzi, Izzet ÇIVGIN, Çağdaş Dünya Tarihi, Pozitif Yayınları, Ankara, 2007.
http://www.atam.gov.tr/
http://www.abgs.gov.tr/
http://www.devletarsivleri.gov.tr

http://www.dpt.gov.tr/dei/kei/kei.htm
http://www.dpt.gov.tr/abigm/
http://www.eraren.org
http://www.gap.gov.tr/
http://www.mfa.gov.tr/default.tr.mfa
http://www.nato.int/

Kaynak: http://www.tarihportali.net

Ayrıca Bakınız

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Konuları

2.Dünya Savaşı Başında Türkiyenin Ekonomik Durumu

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Öğretim Programı

Türkiye'nin Nato'ya Üye Olması

1. Dünya Savaşında Kafkasya Cephesi Tüm Ayrıntıları Ile

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Slaytlari