Çağdaş Türk Dünyası Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Soruları

Adı Soyadı :
No :

ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA TARIHI DERSI I. DÖNEM I. SINAVI SORULARI
AŞAĞIDA VERILEN SORULARI CEVAPLAYINIZ.
1. I. Dünya Savaşı'nın nedenlerini yazınız.
a.
b.
c.
d.
e.

2. Paris Barış Konferansı neden toplanır? Italya neden konferansı terk eder?


3. I. Dünya Savaşı sonrası yapılan barış antlaşmalarını ve imzalayan devletleri eşleştiriniz.

Versay Antlaşması Osmanlı Devleti
Sevr Antlaşması Almanya
Triyanon Antlaşması Avusturya Macaristan Imp.
Sen Germen Antlaşması Macaristan
Nöyyi Antlaşması Bulgaristan

4. Basmacı Hareketi nedir kısaca tanımlayınız.


5. Meiji Dönemi Japonya'da ne gibi yenilikler yapılmıştır?


6. 1929 Ekonomik Buhranı'nın sonuçları neler olmuştur?


7. Milletler Cemiyeti'nin kurulma nedeni:

Başarısız olma nedenleri:
a.
b.
c.

8. Locarno Antlaşması hangi iki devlet arasındaki sorunlardan, hangi amaçla yapılmıştır?


9. Lozan Konferansı'nın ardından Irak sınırı nasıl belirlenmiştir?


10. Manda nedir? Tanımlayarak, I. Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu'daki Ingiliz ve Fransız mandalarına örnek veriniz.


AŞAĞIDA VERILEN BOŞLUKLARI UYGUN IFADELERLE DOLDURUNUZ. 2 PUAN
1. Balkan Antantı'na katılan ülkeler ..
2. I. Dünya Savaşı öncesi Üçlü Ittifak ülkeleri: ..
3. II. Dünya Savaşı öncesi Türkiye'nin doğu ve güney sınırını güvence altına alan gelişme/ sözleşme ..
4. SSCB'nin başkenti
5. Musul meselesinin aleyhimize çözülmesine yol açan 1925 yılında Ingilizlerle yaptığımız antlaşma ..
6. Zeki Velidi Togan'ın bir eseri .
7. 1916 yılında Genel görelilik Kuramı'nı ortaya atan bilim adamı
8. .. Planı ile Almanya'nın ödeyeceği savaş tazminatı taksitlere ayrılmış, Alman ekonomisi güçlenmiştir.
9. II. Dünya Savaşı öncesi Türkiye'nin batı sınırını güvence altına alan gelişme/sözleşme .
10. 1929 Ekonomik Buhranı .. Borsası'nın çöküşü ile hızlanmıştır.


AŞAĞIDA VERILEN SORULARI CEVAP ANAHTARI ÜZERINE CEVAPLAYINIZ. ( 3 PUAN)
1. Lozan Antlaşması'na göre, yabancı okulların öğrenimini Türk hükümeti düzenleyecek ve denetleyecekti. Bazı okullar bu kurala uymak istemediler ve bağlı oldukları devletlerin elçileri aracılığıyla Türk hükümetiyle görüşmek istediler. Ancak Türk hükümeti onlarla bu konuda görüşme yapmayı kesinlikle reddetti.
Türk hükümeti bu tepkisiyle aşağıdakilerden hangisini korumaya çalışmıştır?
A) Yabancı okulların sayısını
B) Insan haklarını
C) Bağımsız devlet anlayışını
D) Yabancıların kültürlerini
E) Eğitim ve öğretimde ikiliği

2. I. Dünya Savaşı'ndan sonra ;
I. Almanya'nın silahlanmaya başlaması
II. Italya'nın Habeşistan'a saldırması
III. Milletler Cemiyeti'nin kurulması
Durumlarından hangileri dünya barışın bozmuştur?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II
D. I ve III E. I, II ve III

3. Atatürk dönemi Türkiye dış politikasında;
I. Ekonomik ve siyasi mandayı benimseme
II. Karşılıklı bağımsızlığa saygı
III. Gerçekleşmeyecek idealler peşinde koşma
IV. Askeri alanda işbirliği
Prensiplerinden hangilerini benimsemiştir?
A. Yalnız II B. I ve II C. II ve III
D. III ve IV E. II, III ve IV

4. Boğazlar konusunu görüşmek üzere toplanan Möntrö Boğazlar Konferansı'nda Türkiye'nin Boğazların yönetimi ile Boğazları silahlandırma hakkı istemesinde;
I. Boğazların komisyon tarafından yönetilmesini egemenlik haklarına aykırı bulması
II. Bağımsız devlet anlayışını korumak istemesi
III. Almanya ve Italya'nın hızla silahlanması
Gibi durumlardan hangileri daha belirleyici olmuştur?
A. Yalnız I B. yalnız II C. yalnız III
D. II ve III E. I, II ve III

5. II. Dünya Savaşı tehlikesi üzerine Türkiye, sınırları korumak, komşu devletlerle işbirliği yapmak için;
I. Kellog Paktı'na katılma
II. Milletler Cemiyeti'ne üye olma
III. Balkan Antantı'na katılma
IV. Sadabat Paktı'na katılma
Çalışmalarından hangilerini gerçekleştirir?
A. Yalnız I B. Yalnız II C. I ve II
D. II ve IV E. I ve II E. III ve IV

6. Misak-ı Milli'ye uygun olarak Türkiye sınırları içine katılan son yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Musul B) Boğazlar
C) Batum D) Ege adaları
E) Hatay
7. I. Dünya Savaşı'nda ilk defa adı Wilson Ilkeleri'nde geçen Devletler arası ilişkileri barış yolu ile çözümlemeye çalışan Cemiyet-i Akvam II. Dünya Savaşı sonrası hangi isimle varlığını sürdürmüştür?
A. Avrupa Birliği B. Kellog Paktı
C. Birleşmiş Milletler D. Unesco
E. Avrupa Konseyi

8. Atatürk, Dünya milletlerinin saadetine çalışmak diğer bir yandan kendi huzur ve saadetini temine çalışmak demektir. En uzakta zannettiğimiz bir hadisenin bir gün bize temas etmeyeceğini bilemeyiz. Sözleri ile öncelikle hangisinin önemini belirtmiştir?
A. Bağımsız bir devlet olmanın
B. Uluslar arası barışı korumanın
C. Laik bir devlet yapısını oluşturmanın
D. Ekonomide devletçiliği benimsemenin
E. Cumhuriyet sistemini benimsemenin

9. Türkiye'nin dış politikalarından hangisi M. Kemal Atatürk döneminde halledilememiştir?
A) Musul sorunu
B) Azınlıklar sorunu
C) Borçlar sorunu
D) Nüfus Mübadelesi sorunu
E) Hatay sorunu

10. Aşağıdaki devletlerden hangisinin izlediği dış politikanın güvensizlik yaratması Balkan Antantı'nın kurulmasının nedenlerinden biri olmuştur?
A)Yugoslavya B) Romanya C) Italya
D) Yunanistan E) Türkiye

Ayrıca Bakınız

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Konuları

2.Dünya Savaşı Başında Türkiyenin Ekonomik Durumu

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Öğretim Programı

Türkiye'nin Nato'ya Üye Olması

1. Dünya Savaşında Kafkasya Cephesi Tüm Ayrıntıları Ile

1.Dünya Savaşı Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

2.Dünya Savası Haritaları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Slaytlari