Atatürk Resimleri, Atatürk, Hakkında, Bilgi ve Döküman, Atatürk Videoları, Atatürkle, ilgili, Dosya, Dökümanları, Burada Bulabilirisiniz

Atatürk'ün Özlük Dosyası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

ATATÜRK'ÜN ÖZLÜK DOSYASI

Muamelat-ı Zatiye Dairesi (Personel Başkanlığı)
Evraka 21 Teşrinisani 1341 (21 Kasım 1925)
Reis-i Cumhur Müşir Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri bin Ali Rıza Selanik
Duhulü: 1 Mart 1315 (13 Mart 1899)
Nasbı: 19 Eylül 1337 (19 Eylül 1921 )
Sicil No: 1317-8 P. (Piyade 1902-8)
Müşarünileyh Hazretleri :
29 Kanunuevvel 320 (11 Ocak 1905)
Tarihinde Erkan-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5 nci Ordu'ya memur buyrulmuştur
12 Kanunuevvel 332 (25 Aralık 1906)
Tarihinde Beşinci Mecidi Nişanı'yla taltif edilmiştir
7 Haziran 323 (20 Haziran 1907)
Tarihinde Kolağalığa terfi etmiştir. Sene-i mezkure eylülü gayesinde arıza-i vücudiyelerinden naşi atik 3 ncü Ordu'ya nakledilmişlerdir
9 Haziran 324 (22 Haziran 1908)
Tarihinde Şark Demiryolu Müfettişliği'ne ve sene-i mezkure Kanunuevvel gayesinde 3 ncü Ordu Redif 17 nci Selanik Fırkası Erkan-ı, Harbiyesine tayin buyrulmuşlardır
23 Teşrinievvel 325 (5 Kasım 1909)
Tarihinde 3 ncü Ordu Erkan-ı Harbi- yesine tayin buyrulmuştur
24 Ağustos 326 (6 Eylül 1910)
Tarihinde 3 ncü Ordu Zabitan Talimgahı Kumandanlığı'na ve sene-i mezkure teşrinievvelinde tekrar mezkur 3 ncü Ordu Erkan-ı Harbiyesine ve bilahara Kanunusani zarfında 5 nci Kolordu Erkan-ı Harbiyesine tayin buyrulmuştur
14 Eylüf 327 (27 Eylül 1911 )
Tarihinde muvakkaten Trablusgarp Fırkası Erkan-ı Harbiyesine memur edilmişse de Trablusgarp'a gitmeksizin Istanbuf'a cefbi 5 nci Kolordu'ya tebliğ edilerek Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Dairesi'ne tayin buyrulmuştur
14 Teşrinisani 327 (27 Kasım 1911 )
Tarihinde Binbaşılığa terfi edilmiştir
19 Kanunusanı 327 (1 Ocak 1912)
Tarihinde Bingazi'de bulunan müşarünileyhin Derne karşısındaki Şark Gönülfü Kumandanlığı'nı deruhte etmiştir
26 Şubat 327 (11 Mart 1912)
Tarihinde Derne Kumandanlığı'na tayin edilmiştir
11 Teşrinievvel 328 (24 Ekim 1912)
Tarihinde rahatsızlığına mebni Dersaadet'e hareket etmiştir
8 Teşrinisani 328 (21 Kasım 1912)
Tarihinde Karargah-ı Umuroi emrine verilerek mezkur ay zarfında Bahrü sefit Boğazı Kuvay-i Mürettebesi Erkan-ı Harbiyesi'ne tayin buyrulmuştur
14 Teşrinievvel 329 (27 Ekim 1913)
Tarihinde Sofya Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur
24 Teşrinievvel 329 (6 Kasım 1913)
Tarihinde Bingazi muharebatında ibraz-ı şecaat ve liyakat etmesine mebni kıdemine iki sene zam, Dördüncü Rütbe'den Osmani Nişanı ita klınmıştır
29 Kanunuevvel 329 (11 Ocak 1914)
Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur
26 Şubat 329 (11 Mart 1914)
Tarihinde Fransa Hükümeti tarafından Şövalye Rütbesinden Legion d'honneur nişanı ita kılınmıştır
16 Şubat 329 (1 Mart 1914)
Tarihinde Balkan Harbi'ndeki hidemat-ı hasenesinden dofayı kaymakamlığa terfi etmiştir
22 Temmuz 330 (4 Ağustos 1914)
Tarihinde Sırbistan Ataşemiliterfiği'ne tayin kılınmış ise de Sofya Ataşemiliterliği'ne ipka edilmiştir
16 Teşrinisani 330 (29 Kasım 1914)
Tarihinde iki sene kıdem zammı verilmiştir
7 Kanunusani 330 (20 Ocak 1915)
Tarihinde 3 ncü Kolordu'da yeni teşekkül eden 19 ncu Fırka Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur
19 Mayıs 331 (1 Haziran 1915)
Tarihinde Miralaylığa terfi etmiştir
15 Temmuz 331 (28 Temmuz 1915)
Tarihinde 15 nci Kolordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkurede (Ağustos) 16 ncı Kolordu Komutanlığı'na tayin buyrulmuştur
14 Kanunusani 331(27 Ocak 1916)
Tarihinde tebdil havasının hitamına mebni 16 ncı Kolordu`ya Iltihak buyrulmuştur
2 Temmuz 331(15 Temmuz 1915)
Tarihinde Harp Madalyası
19 Ağustos 331(1 Eylül 1915)
Tarihinde Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası
4 Kanunusani 331(17 Ocak 1916)
Tarihinde Anafartalar Grubu Komutanı iken Muharebe Altın Liyakat Madalyası
19 Kanunusani 331(1 Şubat 1916)
Tarihinde Üçüncü Rütbe'den Osmani Nişanı
28 Kanunuevvel 331( Aralık 1915)
Alman Hükümeti tarafından Demir Salip Nişanı verilmiş
28 Şubat 331(13 Mart 1916) Anafartalar'daki hidemat-ı hasenesinden dolayı iki sene seferi kıdem zammı ita kılınmıştır
19 Mart 332(1 Nisan 1916)
Tarihinde Hidemat-ı fevkaledesine mebni bir sene kıdem zammı ile Mirli valığa terfi etmiştir
29 Teşrinisani 332.(12 Aralık 1916)
Müceddeden Ikinci Rütbe'den Mecidi Nişanı ita kılınmıştır
11 Kanunuevvel 1332(24 Aralık 1916)
Bitlis havalisindeki hidematına mükafeten bir sene seferi kıdem zammı ita edilmiştir. Sene-yi mezkure zarfında Almanya Hükümeti tarafından Birinci ve Ikinci Demir Salip ve Avus turya Macaristan Hükümeti tarafından Üçüncü Rütbe'den Muharebe Liyakat Madalyası ile Ikinci Rütbeden Harp Alameti Liyakat-ı Askeri Madalyası ita kılınmıştır
7 Mart 333(7 Mart 1917)
Tarihinde 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur
19 Mart 333(19 Mart 1917)
Tarihinde muharebat-ı vakıadaki hidemat-ı hasanesinden dolayı tebdilen Ikinci Rütbeden Osmani Nişanı ita kılınmıştır
5 Temmuz 333(5 Temmuı 1917)
Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin buyrulmuştur
23 Eylül 333(23 Eylül 1917)
Tarihinde Muharebe Altın Imtiyaz Madalyası ile taltif buyrulmuştur
9 Teşrinievvel 333(9 Ekim 1917)
Tarihinde becayişen 2 nci Ordu Kumandanlığı'na tayin kılınmıştır
11 Teşrinievvel 333(11 Ekim 1917)
Tarihinde bir ay müddetle Istanbul'a mezunen gitmişler ve rahatsızlıklarına mebni tedavi edilmek üzere üç ay mezuniyet verilmiştir
7 Teşrinisani 333(7 Aralık 1917)
Tarihinde Karargah-ı Umumi emrine alınarak sene-i meıkure kanunuevvelinde mülga Veliaht-ı Saltanat refakatinde Almanya Karargah-ı Umumisi'ne azimet etmiş
16 Kanunuevvel 333(16 Aralık 1917)
Tarihinde tebdilen Birinci Rütbe'den Kılıçlı Mecidi Nişanı ita kılınmıştır
19 Şubat 334(19 Şubat 1918)
Tarihinde Almanya Imparatoru tarafından Birinci Rütbe'den Kılıçlı Kron dö Prus Nişanı verilmiştir
13 Mayıs 334(13 Mayıs 1918)
Tarihinde bera-i tedavi Viyana'ya azimet buyurmuştur
7 Ağustos 334(7 Ağustos 1918)
Tarihinde 7 nci Ordu Kumandanlığı'na ve sene-yi mezkure eylülünde Fahri Yaveran silkine ithal buyrulmuş
31 Teşrinievvel 334(31 Ekim 1918)
Tarihinde Yıldırım Ordular Grubu Kumandanlığı'nı deruhte buyurmuşlardır
Teşrinisani 334(Kasım 1918)
Tarihinde Grubun Lağvı üzerine Harbiye Nezareti emrine alınmıştır
30 Nisan 335(30 Nisan 1919)
Tarihinde 9 ncu Ordu Kıtaatı Müfettişliği'ne tayin edilmiş ve sene-yi mezkure Temmuzu'nun beşinde Istanbul Hükümet-i sakıtasınca memuriyetine hitam verilmiştir
9 Ağustos 335(9 Ağustos 1919)
Ordu Müfettişliği'nden mazul ve askerlikten müstafi olan müşarünileyhin silk-i askeriden ihracı ve haiz olduğu nişanların refi ve Fahri Yaveran Unvanının nezi hakkında irade çıkmıştır
23 Nisan 336(23 Nisan 1920)
Tarihinde Büyük Millet Meclisi Riyaset-i Celilesine intahap buyrulmuşlardır
19 Eylül 337 (19 Eylül 1921 ) Tarihinde Büyük Millet Meclisi'nce ittifakla kendilerine Gazilik Ünvanı ita ve Rütbe-i Samiye-i Müşiri tevcih buyrulmuştur
5 Teşrinisani 337 (5 Kasım 1921 )
Tarihinden itibaren müşarünileyhin Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir
5 Şubat 338 (5 Şubat 1922)
Tarihinden itibaren Başkumandanlık müddeti üç ay daha temdit edilmiştir
27 Mart 339 (27 Mart 1923)
Tarihinde Afganistan Emiri (Kralı) tarafından Aliyülala Nişanı irsal kılınmıştır
21 Teşrinisani 339 (21 Kasım 1923)
Tarihinde kırmızı-yeşil kurdeleli Istiklal Madalyası talik olunmuştur
29 Teşrinievvel 339 (29 Ekim 1923)
Tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Riyaseti'ne intihap buyrulmuştur

Ayrıca Bakınız

Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı

Atatürk'ün Onuncu Yıl Nutku (Orjinal)

Atatürk Mareşal Üniformasıyla Videosu

Mustafa Kemal Komutanlarla Kurtuluş Savaşında Videosu

Atatürk Amerikan Büyükelçisiyle Demeç Veriyor

Atatürk istiklal Savaşında Cephede Videosu izle

Atatürk Resimlerinden Oluşan Güzel Bir Slayt

Tarihi Videolar

Tarihi Resimler

Tarih Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük